Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 82

Sinsɛnzɔ́ Jezu Tɔn Ðò Pelée

Sinsɛnzɔ́ Jezu Tɔn Ðò Pelée

LUKI 13:22–14:6

  • È NA DÓ GǍN BO GBƆN HƆN KPƐVÍ Ɔ NU

  • JEZU ÐÓ NA KÚ ÐÒ JELUZALƐMU

Jezu ko ɖò nǔ kplɔ́n mɛ wɛ bo lɛ́ ɖò azɔn gbɔ nú mɛ lɛ wɛ ɖò Judée kpo Jeluzalɛmu kpo. Enɛ gudo ɔ, é d’asá Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ bo na kplɔ́n nǔ mɛ sín toxo ɖé mɛ jɛ ɖevo mɛ ɖò Pelée gbéjí. É ɖò mɔ̌ có, é na lɛ́ lɛkɔ wá Jeluzalɛmu malin-malin mɛ.

Hwenu e Jezu ɖò Pelée é ɔ, nya ɖé kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Aklunɔ, mɛ kpɛɖé jɛn Mawu na hwlɛn gán nugbǒ à?” Nya ɔ sixu ko tuùn ɖɔ sinsɛngán lɛ nɔ dɔn nǔ ɖò yeɖée tɛntin ɖɔ mɛ gègě wɛ na gǎn à jí alǒ mɛ kpɛɖé wɛ à jí. Jezu lilɛ nùkanbyɔ ɔ sín mɛ nabi e na gán é jí bo dɔn wá nǔ e è ɖó na bló cobo gán é jí. É ɖɔ: “Mi dó gǎn, bo gbɔn hɔn kpɛví ɔ nu.” Nugbǒ ɔ, é byɔ gǎndido ɖesu. Aniwu? Jezu ɖɔ: “Mɛ gègě na ba ɖɔ emi na gbɔn hɔnli enɛ nu, bo ka na kpéwú ǎ.”​—Luki 13:23, 24.

Bonu Jezu na dó ɖè nǔ e wu é byɔ gǎndido ɖesu é xlɛ́ ɔ, é ɖɔ: “Hwenu e xwétɔ́ ɔ na site, bo na dó gan hɔn tɔn mɛ, bɔ mi na kpó ɖò hɛnkɛ́n ɔ, mi na jɛ hɔn xúxú jí, bo na ɖɔ: ‘Daa, hun hɔn nú mǐ!’ . . . Loɔ, é na yí gbè nú mi ɖɔ: ‘Ma ɖɔ nú mi: un tuùn fí e nu mi nyí é ǎ; mi bǐ ni sɛyi zɔ nú mì, nǔnyanyawatɔ́ emi.’”​—Luki 13:25-27.

Enɛ ɖè awě e na xò mɛ e na gbɔhwenu é xlɛ́, ɖó é cí ɖɔ é wá hwenu e jló è dó é, bo mɔ hɔn ɔ ɖò súsú bɔ è ko dó gan mɛ. É ɖó na ko yawu wá, enyi é na bo ma tlɛ jló è ɖó mɔ̌ ǎ ɔ nɛ. Mɔ̌ wɛ é sixu nyí nú gègě mɛ e ɖó na ko ɖu vivǐ finɛ e Jezu ɖè bo ɖò nǔ kplɔ́n mɛ lɛ wɛ é tɔn. Ali e hun nú ye bɔ ye na sɔ́ sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ ɖó tɛn nukɔntɔn mɛ ɖò gbɛzán yetɔn mɛ é dín ye wu. Mɛ ɖěɖee gɔ́n è sɛ́ Jezu dó lɛ é gègě yí gbè nú hwlɛngán li e Mawu hun é ǎ. Jezu ɖɔ ɖɔ ye na “ya avǐ, bo na ɖu aɖǔkún” hwenu e è na nyì ye dó hɛnkɛ́n é. É ɖò mɔ̌ có, mɛ lɛ na “gosin zǎnzǎnhweji, kpodo gbadahweji kpan, bo na gosin totaligbé kpodo tofɔligbé kpan” enɛ wɛ nyí ɖɔ ye na gosin akɔta lɛ bǐ mɛ “bo na wá ɖu agɔ̌ ɖò axɔsuɖuɖu Mawu tɔn mɛ.”​—Luki 13:28, 29.

Jezu tinmɛ ɖɔ: “Mɛ e ɖò gudo dìn lɛ [ɖi mɛ e ma nyí Jwifu ǎ lɛ é kpo Jwifu e è gbidi kɔ na lɛ é kpo] ɖě na wá nukɔn, bɔ mɛ e ɖò nukɔn dìn lɛ [ɖi sinsɛngán ɖěɖee è jɔwǔ bɔ ye nɔ gó ɖó ye nyí Ablaxamu kúnkan wu lɛ é] ɖě na wá gudo.” (Luki 13:30) “Gudo” wíwá yetɔn sín tinmɛ wɛ nyí ɖɔ ye mɛ ɖumakpamɛsinɔ enɛ lɛ kún na byɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn mɛ gbeɖé ó.

Falizyɛn ɖé lɛ wá gb’akpá nú Jezu ɖɔ: “Elodu [Antipasi] jló na hu we; enɛ wutu ɔ, gosin tò mǐtɔn mɛ, bo yì fí ɖevo.” Vlafo Axɔsu Elodu ɖesunɔ wɛ jɛ jɔhɔn enɛ dó tomɛ jí bonu Jezu na dó hɔn sín ayǐ ɔ jí. Elodu sixu ko ɖò xɛsi ɖi wɛ ɖɔ emi taa lɛ́ wá ɖ’alɔ ɖò kú gbeyiɖɔ ɖevo tɔn mɛ, lee é ɖ’alɔ ɖò kú Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ tɔn mɛ gbɔn é. Jezu ka ɖɔ nú Falizyɛn lɛ ɖɔ: “Mi yì ɖɔ nú nya nǔhɛngblétɔ́ ayǐsajɛ ɖɔhun enɛ ɔ ɖɔ égbé kpodo sɔ kpan ɔ, un na ɖò yɛ nyanya lɛ nya  sín mɛ lɛ jí wɛ, bo na ɖò azɔn gbɔ nú mɛ lɛ wɛ, bɔ azǎn atɔngɔ ɔ gbè ɔ, un na wà azɔ̌ ce fó.” (Luki 13:31, 32) É sixu ko nyí lee ayǐsajɛ lɛ bí gbɔn é xó ɖɔ wɛ Jezu ɖè bo ylɔ Elodu ɖɔ “ayǐsajɛ.” É ɖò mɔ̌ có, Jezu na jó éɖée dó bonu Elodu alǒ mɛ ɖevo ɖebǔ na dó jɔ n’i alǒ bló bonu é na hɔn ǎ. É ɖó na wà azɔ̌ e Tɔ́ tɔn sɔ́ d’alɔ mɛ n’i é, é na bló b’ɛ na sɔgbe kpo tuto Mawu tɔn kpo, é na nyí kpo gbɛtɔ́ tɔn kpo ǎ.

Jezu wlí ali tɔn ɖido Jeluzalɛmu, ɖó é ɖɔ ɖɔ “gbeyiɖɔ Mawu tɔn ɖě nɔ kú ɖò tò ɖé mɛ zɛ Jeluzalɛmu wu ǎ.” (Luki 13:33) Xóɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn ɖě ɖɔ ɖɔ Mɛsiya ɔ ɖó na kú ɖò toxo enɛ mɛ ǎ, etɛwu Jezu ka ɖɔ ɖɔ è na hu emi ɖò dɔ̌n lo? Ðó Jeluzalɛmu wɛ nyí azinkan ɔ, finɛ wɛ Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn sín hagbɛ̌ 71 lɛ ɖè, finɛ wɛ mɛ e è dóhwɛ ɖɔ ye nyí gbeyiɖɔ-nyijɛtɔ́ lɛ é na yì hwɛ nukɔn ɖè. Gɔ́ na ɔ, finɛ wɛ è nɔ sɔ́ kanlin dó savɔ̌ ɖè. Enɛ wu ɔ, Jezu mɔ ɖɔ é kún na sɔgbe ɖɔ è ni hu emi ɖò fí ɖevo ó.

Jezu y’avǐ ɖɔ: “Jeluzalɛmunu emi, Jeluzalɛmunu emi, mi mɛ e nɔ hu gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ, bo nɔ nyì awinnyaglo dó hu mɛ e Mawu nɔ sɛ́dó mi lɛ é! Azɔn mɔkpan wɛ un ko jló na kplé mi dó awa ce lɛ glɔ, lee kokló nɔ kplé vǐ tɔn lɛ dó awa tɔn lɛ glɔ é, loɔ, mi jló ǎ. Hǔn, Mawu na ɖè alɔ sín xwé mitɔn wu nú mi.” (Luki 13:34, 35) Akɔta ɔ ɖò Vǐ Mawu Tɔn gbɛ́ wɛ, bɔ é ka jì nùɖé ɔ, ye na sɔ́ kpan!

Cobonu Jezu na yì Jeluzalɛmu ɔ, Falizyɛn lɛ sín gǎn ɖé ylɔ ɛ wá xwé tɔn gbè bonu é na ɖu nǔ ɖò Gbɔjɛzángbe. Mɛ ɖěɖee è ylɔ lɛ é ɖò Jezu kpɔ́n wɛ tlitli bo na kpɔ́n nǔ e é na wà nú nya e ɖò jijǐzɔn jɛ wɛ é (azɔn ɖé wɛ bɔ sìn gègě nɔ kplé cí lanmɛ, afɔ lɛ mɛ wɛ é ka nɔ kplé cí hwɛhwɛ). Jezu ka kanbyɔ Falizyɛn lɛ kpo sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo ɖɔ: “Ðò sɛ́n mǐtɔn mɛ ɔ, è hɛn ɔ, è na gbɔ azɔn nú mɛ gbɔjɛzángbe à, abǐ è na gɔn azɔn gbɔ nú mɛ?”—Luki 14:3.

Mɛ ɖě kɛnu ǎ. Jezu gbɔ azɔn nú nya ɔ, bɔ enɛ gudo ɔ, é kanbyɔ ye ɖɔ: “Mɛ̌ wɛ ɖò mi mɛ bɔ vǐ tɔn abǐ nyibu tɔn na jɛ dotɔ̀ mɛ gbɔjɛzángbe, bɔ é ma na yì ɖè è tɔ́n tlolo ǎ?” (Luki 14:5) Ye ɖě sɔ́ lɛ́vɔ kɛnu dó xójlɛdoxówu ɖagbe enɛ wu ǎ.