Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 75

Jezu Xlɛ́ Nǔ E Nɔ Na Mɛ Awǎjijɛ É

Jezu Xlɛ́ Nǔ E Nɔ Na Mɛ Awǎjijɛ É

LUKI 11:14-36

  • YƐ NYANYA LƐ NYINYA GBƆN “MAWU SÍN HLƆNHLƆN [ALƆVÍ MAWU TƆN]” GBLAMƐ

  • NǓ E NƆ NA AWǍJIJƐ ADODWÉ Ɔ MƐ É

Záanɖé dìn jɛn Jezu lɛ́ vɔ́ lee è na xoɖɛ gbɔn é flín mɛ, amɔ̌, xota enɛ kɛɖɛ wɛ nɔ wá atɛ mɛ hugǎn ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn hwenu ǎ. Hwenu e Jezu ɖò nùjiwǔ lɛ bló wɛ ɖò Galilée é ɔ, mɛ lɛ dóhwɛ ɛ ɖɔ yɛ nyanya lɛ xɔsu sín hlɔnhlɔn wɛ é nɔ dó nya yɛ nyanya lɛ na. Ye lɛ́ dóhwɛ ɖokpo ɔ ɛ hwenu e é ɖò Judée é.

Ee Jezu nya yɛ nyanya e hu ɖɛ̌ nú nya ɖé b’ɛ ma nɔ sixu ɖɔ xó ǎ é sín jǐ tɔn gudo é ɔ, é kpaca ahwan ɔ. É ɖò mɔ̌ có, ye gɔn hwɛ dó è ǎ. Ye jɛ hwɛ ɖokpo ɔ dó è jí ɖɔ: “Bɛluzebulu yɛ nyanya lɛ xɔsu sín hlɔnhlɔn wɛ é nɔ dó nya yɛ nyanya lɛ na.” (Luki 11:15) Mɛ ɖevo lɛ lɛ́ jló na mɔ nǔ jɛ mɛ e é nyí tawun é wu bo byɔ ɛ ɖɔ é ni ɖè wuntun ɖé xlɛ́ bonu è na tuùn ɖɔ Mawu gɔ́n wɛ é gosin.

Ee Jezu tuùn ɖɔ biba na tɛ́n emi kpɔ́n wɛ ye ɖè é ɔ, é na xósin ye lee é na mɛ ɖěɖee mɔ xó mɔhun ɖɔ dó wutu tɔn ɖò Galilée gbɔn é. É ɖɔ ɖɔ enyi axɔsuɖuto ɖé tíìn bonu tò ɔ mɛ nu lɛ ma ɖó gbè kpɔ́ ǎ ɔ, gbà wɛ é nɔ gbà, bo jlɛ́ xó dó xó wu nú ye ɖɔ: “Enyi Satáan tɔ́n ahwan éɖée ɔ, nɛ̌ wɛ axɔsuɖuto tɔn ka sixu nɔte gbɔn?” Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ nú ye tlɔlɔ ɖɔ: “Enyi ɖɔ Mawu sín hlɔnhlɔn [‘alɔví Mawu tɔn,’ NW] wɛ un nɔ dó nya yɛ nyanya lɛ na ɔ, hǔn mi bo tuùn ɖɔ axɔsuɖuɖu Mawu tɔn ko [dín] mi [wu].”​—Luki 11:18-20.

“Alɔví Mawu tɔn” e xó Jezu ɖɔ é ɖó na flín nǔ e jɛ ɖò Izlayɛli-ví lɛ hwenu é tóɖóétɔ́ lɛ. Mɛ ɖěɖee ɖò Falawɔ́ɔn sín hɔnmɛ bo mɔ nùjiwǔ e Mɔyizi bló é súxó bo ɖɔ: “Hlɔnhlɔn Mawu tɔn [‘alɔví Mawu tɔn,’ NW] wɛ ɖò nǔ wà wɛ ɖò finɛ.” “Alɔví Mawu tɔn” wɛ lɛ wlan Sɛ́n Wǒ lɛ dó awinnyatɛ wè jí. (Tíntɔ́n 8:15; 31:18) Mɔ̌ ɖokpo ɔ, “alɔví Mawu tɔn” ee nyí gbigbɔ mímɛ́ alǒ hlɔnhlɔn e é nɔ dó w’azɔ̌ na é wɛ ɖò alɔ dó Jezu wɛ b’ɛ ɖò yɛ nyanya lɛ nya wɛ bo lɛ́ ɖò azɔn gbɔ nú azinzɔnnɔ lɛ wɛ. Enɛ wu ɔ, Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ko dín gbeklanxamɛtɔ́ enɛ lɛ wu nugbǒ, ɖó Axɔsuɖuto ɔ sín Axɔsu e è sɔ́ bɔ é nyí Jezu é ɖò finɛ bo ɖò nùjiwǔ lɛ bló wɛ.

Nǔwukpikpé e Jezu ɖó bo nɔ nya yɛ nyanya lɛ é xlɛ́ ɖɔ hlɔnhlɔn tɔn zɛ Satáan tɔn wu, lee nya hlɔnhlɔnnɔ ɖé na sɛkpɔ mɛ e sɔ́ ahwan nú ganji bo ɖò hɔnmɛ ɖé cɔ́ wɛ é bo ɖu ɖò jǐ tɔn é ɖɔhun. Jezu lɛ́vɔ na nùjlɛdonǔwu tɔn bo dó ɖɔ xó dó yɛ nyanya e gosin nya ɖé jí é wu. Enyi nya ɔ ma bɛ́ nǔ ɖagbeɖagbe ɖevo lɛ gɔ́ dovɔ́ enɛ ǎ ɔ, yɛ nyanya enɛ na lɛ́vɔ lɛkɔ wá kpo yɛ nyanya tɛnwe ɖevo kpo, bɔ lee nya enɛ sín gbɛ̀ na wá cí é na nyla hú lee é ko ɖè gbɔn ɖ’ayǐ é. (Matie 12:22, 25-29, 43-45) Mɔ̌ wɛ nǔ nyí gbɔn nú togun Izlayɛli tɔn.

Nyɔnu ɖokpo zé gbè yì jǐ ɖò mɛ e ɖò tó ɖó Jezu wɛ lɛ é mɛ bo ɖɔ: “Nǔ nyɔ́ nú adɔgo e mɛ a nɔ é! Nǔ nyɔ́ nú anɔ̌ e a nɔ̌ é.” Nyɔnu Jwifu lɛ nɔ ɖó nukún ɖɔ emi na nyí gbeyiɖɔ ɖé sín nɔ, ɖò taji ɔ, Mɛsiya ɔ sín nɔ. Enɛ wu ɔ, nyɔnu enɛ sixu ko lin ɖɔ Mali ɖó na ɖó awǎjijɛ tawun ɖó é nyí nɔ mɛ̌si mɔhun tɔn wutu. Amɔ̌, Jezu jla linlin nyɔnu ɔ tɔn ɖó bo ɖɔ nǔ e nɔ na awǎjijɛ adodwé mɛ é, bo ɖɔ: “Eǒ! É nyɔ́ wà ɔ, mɛ e sè Mawuxó ɔ, bo bló ɖ’eji lɛ wɛ nǔ nyɔ́ na.” (Luki 11:27, 28Jezu ɖɔ ɖɔ è ɖó na na susu bunɔ ɖé Mali kpɔ́n gbeɖé ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, awǎjijɛ adodwé ɔ ɖò te nú sunnu alǒ nyɔnu ɖebǔ e nɔ nɔ gbeji dó sɛ̀n Mawu é, é nyí kancica hɛnnumɔ tɔn ɖé alǒ nǔ e è kpéwú bo wà é wɛ nɔ zɔ́n ǎ.

Jezu gbɛ́ nǔ nú mɛ ɖěɖee byɔ ɛ ɖɔ é ni jlɛ́ nùɖé bonu é ni xlɛ́ ɖɔ Mawu gɔ́n wɛ é gosin é, lee é bló gbɔn ɖò Galilée é. É ɖɔ ɖɔ ye kún sɔ́ ɖò wuntun ɖevo na mɔ wɛ zɛ ‘nùjijlɛ́ Jonasi tɔn ɔ’ wu ó. Jonasi nyí wuntun ɖò ali wè nu: é nɔ hweví xomɛ nú azǎn atɔn, bo lɛ́ ɖɔ Mawuxó nú Ninivunu lɛ kpo akɔnkpinkpan kpo bɔ enɛ sísɛ́ ye bɔ ye lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo. Jezu ɖɔ: “Eɖíe: nǔ e ka ɖò fí dìn ɔ hugǎn Jonasi.” (Luki 11:29-32) Jezu lɛ́vɔ hugǎn Salomɔ́ɔ ee sín nùnywɛ axɔsu nyɔnu Saba tɔn wá ɖótó é.

Jezu ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Mɛɖé nɔ tá zogbɛ́n bo nɔ sɔ́ hwla ǎ; è ka nɔ xwè nǔ dó ǎ. Loɔ, nǔ ta aga  wɛ è nɔ sɔ́ ɖó.” (Luki 11:33) É sixu ko ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ nǔ kplɔnkplɔn mɛ kpo nùjiwǔ blóbló ɖò mɛ enɛ lɛ nukɔn kpo cí weziza myɔ ɖé tɔn sísɔ́ hwla ɖɔhun. Ðó nukún yetɔn lɛ ɖò nǔ e wà wɛ é ɖè lɛ é jí ǎ wutu ɔ, linlin e wu é ɖò azɔ̌ ɔ wà wɛ lɛ é dín ye wu.

Yɛ nyanya wɛ Jezu nya sín nya ɖé jí bɔ enɛ zɔ́n bɔ nya ɔ jɛ xó ɖɔ jí kɛɖɛ. Enɛ ɖó na ko sísɛ́ gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye na kpa susu nú Mawu bo lɛ́ ɖɔ nǔ e wà wɛ Jehovah ɖè lɛ é nú mɛ ɖevo lɛ. Enɛ wu ɔ, Jezu ɖó xó e é na dó gb’akpá nú mɛ e ɖò xó mɔ ɖɔ dó wutu tɔn wɛ lɛ é: “Bo cɔ́ hwiɖée, bonu weziza e ɖò wutu towe ɔ ma nyí zinflu ó. Enyi agbaza towe bǐ ɖò weziza mɛ, bonu akpá ɖebǔ xwé ma ɖò ablu mɛ ǎ ɔ, é na zawě bǐ sésé lee zogbɛ́n sín weziza nɔ hɔ́n dó jǐ towe gbɔn é.”​—Luki 11:35, 36.