Jezu: Ali ɔ, Nugbǒ ɔ, Gbɛ̀ Ɔ

Ðò wema elɔ mɛ ɔ, xà nǔ dó nǔ e jɛ ɖò gbɛzán Jezu tɔn mɛ bɔ Biblu ɖɔ lɛ é bǐ jí.

XÓNUSƆ́ÐÓTE

Ali ɔ, Nugbǒ ɔ, Gbɛ̀ Ɔ

Nùkplɔnmɛ Jezu tɔn lɛ kpo nǔwiwa tɔn lɛ kpo ɖěɖee ɖò Wɛnɖagbe-Wema lɛ mɛ é sixu huzu gbɛzán towe.

WEMATA 1

Wɛn Wè Wá Sín Mawu Gɔ́n

Wɛnsagun Gabliyɛli dó wɛn ɖé lɛ bɔ é vɛwǔ ɖɔ è ni ɖi nǔ nú wɛn enɛ lɛ.

WEMATA 2

È Kpa Susu nú Jezu Jɛ Nukɔn nú Jiji Tɔn

Nɛ̌ Elizabɛti kpo vǐ tɔn e kpó ɖò xomɛ é kpo ka kpa susu nú Jezu gbɔn?

WEMATA 3

È Jì Mɛ E Na Bló Ali ɔ Ðó É

Hwenu Zakalíi sín ɖɛ̌ tún kàn bɔ é jɛ xó ɖɔ jí tlolo é ɔ, é ɖɔ nǔ taji ɖé ɖ’ayǐ.

WEMATA 4

Mali Ko Wlí Alɔ Ǎ, Amɔ̌, É Mɔ Xò

Hwenu e Mali ɖɔ nú Jozɛfu ɖɔ é kún nyí sunnu ɖevo wɛ dó xò nú emi ó, lé gbigbɔ mímɛ́ gblamɛ wɛ emi mɔ xò gbɔn é ɔ, é ka ɖi nǔ n’i à?

WEMATA 5

Fitɛ È Ka Jì Jezu Ðè? Hwetɛnu?

Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ è kún jì Jezu ɖò azǎn 25gɔ́ Woosun tɔn gbè ó?

WEMATA 6

VǏ E Sín Akpá È Dó É

Hwenu e Jezu kpó ɖò vǐ yɛyɛ̌ nyí wɛ é ɔ, Jozɛfu kpo Mali kpo kplá ɛ yì tɛmpli mɛ; Izlayɛli-ví mɛxomɔ wè ɖɔ xó ɖ’ayǐ dó sɔgudo Jezu tɔn wu.

WEMATA 7

Nǔmɔtɔ́ ɖé lɛ Yì Ba Jezu Kpɔ́n

Etɛwu sunví e ye mɔ ɖò Zǎnzǎnhweji é ma ka kplá ye hɛn yì Jezu gɔ́n hwɛ̌ ǎ, lobo kplá ye hɛn yì Axɔsu Elodu mɛhutɔ́ ɔ gɔ́n?

WEMATA 8

Ye Xò Gló Axɔsu Adakaxotɔ́ Ðé

Nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn e kúnkplá Mɛsiya ɔ é atɔn jɛ ɖò gbɛzán Jezu tɔn mɛ hwenu e é ɖò kpɛví é.

WEMATA 9

Jezu Sù Ðò Nazalɛti

Nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo nabi Jezu ka ɖó?

WEMATA 10

Jezu kpo Mɛ Tɔn lɛ kpo Yì Jeluzalɛmu

Ee Jozɛfu kpo Mali kpo ma mɔ Jezu ǎ é ɔ, ado hu ye, é ka kpaca Jezu ɖɔ ye kún tuùn fí e é ɖè é tlolo ó.

WEMATA 11

Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ Bló Ali ɔ Ðó

Hwenu e Falizyɛn kpo Saduseɛn ɖé lɛ kpo wá Jaan gɔ́n é ɔ, é dóhwɛ ye. Aniwu?

WEMATA 12

Jezu Bló Baptɛm

Jezu ɖíe ma hu hwɛ kpɔ́n gbeɖé ǎ é, bɔ aniwu é ka bló baptɛm lo?

WEMATA 13

Lee Jezu Ðu Ðò Mɛtɛnkpɔn lɛ Jí Gbɔn É Ni Kplɔ́n Nǔ We

Mɛtɛnkpɔn e Jezu mɔ lɛ é ɖè nǔ taji wè xlɛ́ dó Awovi wu.

WEMATA 14

Jezu Jɛ Ahwanvu Tɔn lɛ Cyan Jí

Etɛ ka d’alɔ ahwanvu Jezu tɔn ayizɛ́n nukɔntɔn lɛ bɔ ye kudeji ɖɔ emi ko mɔ Mɛsiya ɔ?

WEMATA 15

Jezu Bló Nùjiwǔ Tɔn Nukɔntɔn Ɔ

Jezu xlɛ́ nɔ tɔn ɖɔ Tɔ́ emitɔn jixwé tɔn ɔ wɛ ɖò nǔ e emi na wà é ɖɔ nú emi wɛ dìn, lé é kún nyí éyɛ wɛ ó.

WEMATA 16

Jezu Xlɛ́ Ðɔ Emi Yí Wǎn nú Sinsɛn Nugbǒ Ɔ

Sɛ́n Mawu Tɔn na gbè mɛ lɛ ɖɔ ye ni xɔ kanlin lɛ ɖò Jeluzalɛmu bo na dó savɔ̌ na, bɔ nɛ̌ ka gbɔn bɔ Jezu sìn xomɛ dó nǔsatɔ́ lɛ ɖò tɛmpli ɔ mɛ?

WEMATA 17

Jezu Kplɔ́n Nǔ Nikodɛmu Ðò Zǎnmɛ

Etɛ ka nyí tinmɛ ‘vɔ̌ jɔ’ tɔn?

WEMATA 18

Jezu Ðò Susu Xɔ Wɛ Bɔ Susu Jaan Tɔn Ðò Ðiɖekpo Wɛ

Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ sín ahwanvu lɛ hwanwǔ, éyɛ ka bló mɔ̌ ǎ.

WEMATA 19

Jezu Kplɔ́n Nǔ Nyɔnu Samalíinu Ðé

Jezu ɖɔ xó ɖé n’i, b’ɛ cí ɖɔ é kún ko ɖɔ nú mɛɖé kpɔ́n ó ɖɔhun.

WEMATA 20

Nùjiwǔ Wegɔ E É Bló Hwenu E É Ðò Kana É

Jezu nɔ kilomɛtlu 26 mɔ̌ bo gbɔ azɔn nú vǐ ɖé.

WEMATA 21

Jezu Ðò Kplɔ́ngbasá Nazalɛti Tɔn

Etɛ Jezu ka ɖɔ bɔ tò tɔn mɛ nu lɛ jló na hu i?

WEMATA 22

Ahwanvu Ɛnɛ Na Huzu Gbɛtɔ́ lɛ Dɔntɔ́

É byɔ ye ɖɔ ye ni jó ɖɔ nyinyi bo dɔn hweví lɛ dó bo wá jɛ gbɛtɔ́ lɛ dɔn jí.

WEMATA 23

Jezu Bló Nùjiwǔ Gègě Ðò Kafaanawumu

Hwenu e Jezu nya yɛ nyanya lɛ sín mɛ lɛ jí é ɔ, é lɔn bonu yɛ nyanya lɛ ɖɔ nú gbɛtɔ́ lɛ ɖɔ Vǐ Mawu Tɔn wɛ é nyí ǎ. Etɛwu?

WEMATA 24

Jezu Gbló Ada nú Sinsɛnzɔ́ Tɔn Ðò Galilée

Mɛ lɛ wá Jezu gɔ́n bonu é na gbɔ azɔn nú ye, amɔ̌, Jezu tinmɛ ɖɔ sinsɛnzɔ́ emitɔn kún nɔte ɖó enɛ kɛɖɛ jí ó.

WEMATA 25

Gudunɔ ɖé Sín Nǔ Blawu N’i B’ɛ Gbɔ Azɔn N’i

Jezu zán xógbe klewun e ka ɖó hlɔnhlɔn é ɖé, bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ mɛ e é nɔ gbɔ azɔn na lɛ é sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ n’i tawun.

WEMATA 26

“È Sɔ́ Hwɛ Towe lɛ Kɛ We”

Kancica tɛ ka ɖò hwɛ kpo azɔn kpo tɛntin bɔ Jezu ɖexlɛ́?

WEMATA 27

Jezu Ylɔ Matie

Aniwu Jezu ka ɖu nǔ xá hwɛhutɔ́ e mɛ bǐ tuùn lɛ é?

WEMATA 28

Etɛwu Ahwanvu Jezu Tɔn lɛ Ma Ka Nɔ Bla Nu Ǎ?

Jezu zán nùjlɛdonǔwu ɖé dó anyǔglo vɛɛn tɔn wu bo dó na xósin ɔ.

WEMATA 29

Mɛɖé ka Sixu Wà Azɔ̌ Ðagbe lɛ Ðò Gbɔjɛzángbe À?

Aniwu Jwifu lɛ ka na nya gbě Jezu tɔn nú azɔn e é gbɔ nú dawe e ko j’azɔn nú xwè 38 é?

WEMATA 30

Kancica E Ðò Jezu kpo Tɔ́ Tɔn kpo Tɛntin É

Jwifu lɛ lin ɖɔ Jezu ɖò éɖée zé ɖó Mawu sín hǎ jí wɛ, amɔ̌, Jezu xlɛ́ céɖécéɖé ɖɔ Mawu hugǎn emi.

WEMATA 31

Jinukún Biba Ðò Gbɔjɛzángbe

Aniwu Jezu ka ɖɔ ɖɔ emi wɛ “kpa acɛ nú Gbɔjɛzán ɔ”?

WEMATA 32

Etɛ ka Sɔgbe Xá Sɛ́n Ðò Gbɔjɛzángbe?

Saduseɛn lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo nɔ mɔ yeɖée gbɔ ayǐ vɔ̌ gbè ǎ, amɔ̌ dìn ɔ, ye ɖó gbè kpɔ́ dó nǔ ɖokpo ɔ takúnmɛ.

WEMATA 33

É Bló Bɔ Nǔɖɔɖ’ayǐ Ezayíi Tɔn Jɛ

Etɛwu Jezu ka ɖegbe nú mɛ e é gbɔ azɔn na lɛ é ɖɔ ye ni ma ɖɔ mɛ e é nyí é alǒ nǔ e é wà é ó?

WEMATA 34

Jezu Cyan Mɛsɛ́dó Wěwè

Vogbingbɔn tɛ ka ɖò ahwanvu ɖé kpo mɛsɛ́dó ɖé kpo tɛntin?

WEMATA 35

Xóɖiɖɔ Nukúnɖeji ɖé Ðò Só Jí

Ba dò nú nǔ taji e ɖò xóɖiɖɔ Jezu tɔn mɛ lɛ é sín tinmɛ.

WEMATA 36

Sɔja Kanwekogán ɖé Ðè Nùɖiɖi Ðaxó Xlɛ́

Etɛ sɔja kanwekogán enɛ ka wà b’ɛ kpaca Jezu?

WEMATA 37

Jezu Fɔ́n Asúkúsi ɖé Sín Vǐ

Mɛ ɖěɖee mɔ nùjiwǔ enɛ lɛ é mɔ nǔ jɛ tinmɛ tɔn nugbǒ ɔ wu.

WEMATA 38

Jaan Jló Na Sè Xó Sín Jezu Gɔ́n

Aniwu Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ ka kanbyɔ ɖɔ Jezu wɛ nyí Mɛsiya ɔ à jí? Nǔxokpɔ́n wɛ Jaan ka ɖè à?

WEMATA 39

Heelu Jijimɛ Nùmaɖitɔ́ Ðé

Jezu ɖɔ ɖɔ ɖò Hwɛɖɔzángbe ɔ, tó e è na dɔn nú Sidɔ́ɔn é kún na syɛn sɔ́ Kafaanawumu toxo e mɛ xwé tɔn nɔ é tɔn ó.

WEMATA 40

Nùkplɔnmɛ ɖé Dó Hwɛsɔkɛ Mɛ Jí

Ee Jezu ɖɔ nú nyɔnu e sixu ko nyí tonyatɔ́ ɖé é ɖɔ è sɔ́ hwɛ tɔn lɛ kɛ ɛ é ɔ, ɖiɖɔ wɛ é ɖè ɖɔ sɛ́n Mawu tɔn gbigbá kún nyla ó à?

WEMATA 41

Nùjiwǔ Lɛ: Hlɔnhlɔn Mɛ̌ Tɔn ka Wɛ?

Jezu sín nɔví lɛ lin ɖɔ ta tɔn mɛ kún sɔgbe ó.

WEMATA 42

Jezu Gbɛ́ Nǔ nú Falizyɛn Lɛ

Etɛ ka nyí “nǔjijlɛ . . . gbeyiɖɔ Mawu tɔn Jonasi tɔn” ɔ?

WEMATA 43

Lǒ E Kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ lɛ É

Jezu dó lǒ tantɔn bo dó tinmɛ Axɔsuɖuto jixwé tɔn sín akpáxwé vovo na.

WEMATA 44

Jezu Hwíhwɛ́ Jɔhɔn Ðaxó ɖé Ðò Xù Jí

Hwenu e Jezu hwíhwɛ́ jɔhɔn kpo aslɔkɛ́ lɛ kpo é ɔ, é kplɔ́n nǔ taji ɖé mɛ dó lee gbɛ̀ na cí ɖò Axɔsuɖuto tɔn glɔ́ é jí.

WEMATA 45

Jezu Ðó Acɛ Dó Yɛ Nyanya lɛ Jí

Yɛ nyanya gègě ka sixu wá mɛ ɖokpo géé jí à?

WEMATA 46

É Ð’alɔ Awu Jezu Tɔn Wu Bɔ Azɔn Tɔn Gbɔ

Jezu ɖè acɛ kpodo wuvɛ̌sexámɛ tɔn kpo xlɛ́ ɖò ninɔmɛ wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn enɛ mɛ.

WEMATA 47

Ðyɔvivu ɖé Fɔ́n Sín Kú!

Mɛ lɛ ko Jezu hwenu e é ɖɔ ɖɔ amlɔ kpowun dɔ́ wɛ ɖyɔvivu kúkú ɔ ɖè é. Etɛ é ka tuùn bɔ yedɛɛ lɛ ma ka tuùn ǎ?

WEMATA 48

É Bló Nùjiwǔ lɛ, Nazalɛtinu lɛ ka Ði Nǔ N’i Ǎ

Nazalɛtinu lɛ ɖi nǔ nú Jezu ǎ; é ka nyí ɖɔ nùkplɔnmɛ tɔn lɛ wu wɛ é sín ǎ, loɔ, hwɛjijɔ ɖevo wutu wɛ.

WEMATA 49

Wɛnɖagbejijla Ðò Galilée kpo Azɔ̌ Kpinkplɔn Mɛsɛ́dó lɛ Kpo

Etɛ ka nyí tinmɛ xógbe ‘axɔsuɖuɖu jixwé tɔn ko sɛya’ tɔn tawun?

WEMATA 50

Yadonumɛ lɛ Na Ðò Finɛ Có, Ye Na Jla Wɛnɖagbe Ɔ

Jezu ɖɔ nú mɛsɛ́dó lɛ ɖɔ ye ni ma ɖi kú xɛsi ó. Bɔ aniwu é ka lɛ́ ɖɔ nú ye ɖɔ enyi è doya nú ye hǔn, ye ni hɔn?

WEMATA 51

È Hu Mɛ Ðò Jijizánxwe ɖé Hwenu

Weɖuɖu Salomɛ́ɛ tɔn hun xomɛ nú Elodu kaka b’ɛ d’akpá ɖɔ enyi é byɔ nǔ ɖebǔ ɔ emi na na ɛ. Nǔ baɖabaɖa tɛ é ka byɔ?

WEMATA 52

É Na Nùɖuɖu Mɛ Afatɔ́n Mɔkpan

Nùjiwǔ Jezu tɔn nyí nǔ taji sɔmɔ̌ bo ɖò wema Wɛnɖagbe tɔn ɛnɛ lɛ bǐ mɛ.

WEMATA 53

Axɔsu E Ðó Acɛ Dó Jɔwamɔnú lɛ Jí É Ðé

Hwenu e Jezu ɖi zɔnlin gbɔn tɔ̀ jí bo lɛ́ xò hwìhwɛ́ jɔhɔn é ɔ, etɛ lɛ enɛ ka kplɔ́n ahwanvu lɛ?

WEMATA 54

Jezu, “Nùɖuɖu E Nɔ Na Gbɛ̀ Jɔ Gbɛ̀ Mɛ É”

Gǎn wɛ mɛ lɛ dó tawun cobo wá Jezu gɔ́n có, etɛwu é ka gbɛ́ nǔ nú ye?

WEMATA 55

Ðò Mɛ Gègě Nukúnmɛ ɔ, Xó Jezu Tɔn lɛ Sɛ̀ Hǔn D’aga

Jezu kplɔ́n nǔ hu ado tawun ɖé ahwanvu tɔn lɛ bɔ ye mɛ gègě jó è dó.

WEMATA 56

Etɛ ka Nɔ Hɛn Gbɛtɔ́ Blí Tawun?

Nǔ e nɔ byɔ nu mɛ é wɛ à alǒ nu e nɔ tɔ́n sín mɛ é?

WEMATA 57

Jezu Gbɔ Azɔn nú Ðyɔvivu ɖé kpo Nya Tokunɔ ɖé Kpo

Etɛwu nyɔnu ɔ ma ka sìn xomɛ hwenu e Jezu sɔ́ mɛ e ɖò akɔta tɔn mɛ lɛ é jlɛ́ dó cuku wu é ǎ?

WEMATA 58

É Bló Wɔxúxú Gègě Bo Gbò Akpá nú Mɛ Dó Tɔ́n Wu

Ahwanvu Jezu tɔn lɛ wá wlí tɔ́n alɔkpa e xó ɖɔ wɛ é ɖè é.

WEMATA 59

Mɛ̌ ka Nyí Gbɛtɔ́ví Ɔ?

Etɛ ka nyí cavi Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ? Mɛ̌ ka zán ye? Nɛ̌ é ka zán gbɔn?

WEMATA 60

Jezu Huzu Ninɔmɛ

Etɛ ka nyí ninɔmɛ huzuhuzu ɔ? Etɛ ka nyí tinmɛ tɔn?

WEMATA 61

Jezu Nya Yɛ Nyanya Sín Nyaví ɖé Jí

Jezu ɖɔ ɖɔ nùɖiɖi ma ɖó wɛ zɔ́n bɔ è ma kpéwú bo nya yɛ nyanya ɔ ǎ, bɔ mɛ̌ ma ka ɖó nùɖiɖi ɔ ǎ lo? Nyaví ɔ wɛ à? Tɔ́ tɔn wɛ à? Alǒ ahwanvu Jezu tɔn lɛ wɛ à?

WEMATA 62

Nùkplɔnmɛ Taji ɖé Dó Mɛɖesɔhwe Jí

Yɔkpɔvu ɖé sín kpɔ́ndéwú kplɔ́n nùɖé sunnu e ko nyí mɛxo lɛ é.

WEMATA 63

Jezu Gbò Akpá nú Mɛ Dó Afɔklɛ́nnú Nyínyí nú Mɛ kpo Hwɛhuhu kpo Wu

É ɖɔ afɔ atɔn e è na ɖè bo na ɖeɖɛ tagba syɛnsyɛn e sixu fɔ́n ɖò nɔví lɛ tɛntin lɛ é.

WEMATA 64

È Ðó Na Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ

Jezu zán nùjlɛdonǔwu mɛsɛntɔ́ e ma kú nǔblawu nú mɛ ǎ é tɔn bo dó ɖè lee jlǒ é mǐ nɔ sɔ́ dó sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖevo lɛ é nyí nǔ taji nú Mawu sɔ́ é xlɛ́.

WEMATA 65

É Ðò Nǔ Kplɔ́n Mɛ Wɛ Hwenu E Ye Ðò Jeluzalɛmu Li Jí É

Ðò xóɖɔɖókpɔ́ klewun klewun atɔn hwenu ɔ, Jezu sɔ́ alɔ nǔ ɖěɖee sixu glɔ́n ali nú mɛɖé bɔ é ma na xwedó è ǎ é jí.

WEMATA 66

Ðò Jeluzalɛmu Ðò Azavaxwe ɔ Hwenu

Etɛ ka sixu ko zɔ́n bɔ mɛ e ɖò tó ɖó Jezu wɛ lɛ é ɖi ɖɔ yɛ nyanya ɖò jǐ tɔn?

WEMATA 67

“È Sè Bɔ Mɛɖé Ðɔ Xó Nya Enɛ Ðɔhun Gbeɖé Kpɔ́n Ǎ”

Ðibla nyí mɛ e ɖò hwɛɖɔxɔsa ɖaxó Jwifu lɛ tɔn é bǐ wɛ klán gbè xá Jezu, amɔ̌, mɛ ɖokpo ɖò ye mɛ bo sɔ́ tamɛ nyì gbě bo ɖɔ xó dó nu tɔn.

WEMATA 68

Vǐ Mawu Tɔn Wɛ Nyí “Weziza Gbɛ̀ ɔ Tɔn”

Jezu ɖɔ ɖɔ “nugbǒ ɔ na ɖè mi sín kannumɔgbenu.” Kannumɔgbenu ani tɔn?

WEMATA 69

Mɛ̌ ka Nyí Tɔ́ Yetɔn? Ablaxamu Abǐ Awovi?

Jezu ɖɔ lee è sixu tuùn Ablaxamu ví lɛ gbɔn é, bo lɛ́ ɖɔ mɛ e nyí Tɔ́ tɔn nugbǒ é.

WEMATA 70

Jezu Gbɔ Azɔn nú Nya E È Jì Nukúntíntɔ́nnɔ Tɔn É Ðé

Ahwanvu lɛ kàn nǔ e wu è jì nya ɖé nukúntíntɔ́nnɔ tɔn é byɔ. Hwɛ wɛ é hu à? Mɛjitɔ́ tɔn lɛ hu hwɛ wɛ à? Mɛ lɛ ɖó linlin vovo hwenu e Jezu gbɔ azɔn nú nya ɔ é.

WEMATA 71

Falizyɛn lɛ Kàn Nǔ Byɔ Nya E Nyí Nukúntíntɔ́nnɔ Ð’ayǐ É

Xójlɛdoxówu nya e nyí nukúntíntɔ́nnɔ ɖ’ayǐ é tɔn dóma Falizyɛn lɛ. Ye nya ɛ tɔ́n sín kplɔ́ngbasá ɔ lee mɛjitɔ́ tɔn lɛ ko ɖi xɛsi tɔn gbɔn é.

WEMATA 72

Jezu Sɛ́ Ahwanvu 70 Dó Mawuxó Ðɔ Gbé

Ðò Judée ɔ, Jezu sɛ́ ahwanvu 70 dó bo má ye webɔ webɔ bɔ ye nyí wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn. Fitɛ ahwanvu lɛ ka yì mɔ mɛ lɛ ɖè? Kplɔ́ngbasá lɛ wɛ à alǒ mɛ lɛ sín xwégbe?

WEMATA 73

Samalíinu ɖé Xlɛ́ Ðɔ Emi Nyí Nɔzo Ðagbe

Nɛ̌ Jezu ka dó lǒ dó Samalíinu e nyí nɔzo ɖagbe é, alǒ “Samalíinu ɖagbe” ɔ wu bo dó kplɔ́n nǔ taji ɖé mɛ gbɔn?

WEMATA 74

Nùkplɔnmɛ Dó Jonɔyiyi kpo Ðɛ kpo Wu

Jezu yì ba Mali kpo Mata kpo kpɔ́n ɖò xwé yetɔn gbè. Etɛ é ka kplɔ́n ye dó jonɔyiyi wu? Nɛ̌ é ka wá kplɔ́n nǔ e ahwanvu tɔn lɛ na xoɖɛ bo byɔ é ye gbɔn?

WEMATA 75

Jezu Xlɛ́ Nǔ E Nɔ Na Mɛ Awǎjijɛ É

Jezu na xósin mɛ e ɖò xó mɔ ɖɔ dó wutu tɔn wɛ lɛ é, bo ɖɔ xó dó “alɔví Mawu tɔn” kpo lee Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ɖò tɛntin yetɔn gbɔn é kpo wu. É lɛ́ xlɛ́ lee mɛ lɛ na ɖó awǎjijɛ adodwé gbɔn é.

WEMATA 76

Jezu Ðu Nǔ Xá Falizyɛn Ðé

Jezu ɖè mɛ̌ yɛmɛnú e sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo nɔ wà ɖò sinsɛn linu é. Agban kpinkpɛn tɛ lɛ ye ka nɔ zín mɛ lɛ jí ɖɔ ye ni hɛn?

WEMATA 77

Jezu Gb’akpá nú Mɛ Dó Dɔkun Jijɛ Wu

Jezu dó lǒ dó nya dɔkunnɔ e bló agɔ̌ ɖaxó lɛ é wu. Nǔ tɛ é ka lɛ́vɔ kplɔ́n mɛ dó awovinú e ɖò dɔkun biba ba jɛ mɛ é wu?

WEMATA 78

Mɛsɛntɔ́ Gbejinɔtɔ́, Nɔ Acéjí!

Jezu xlɛ́ ɖɔ ganjininɔ ahwanvu emitɔn lɛ tɔn ɖò gbigbɔ lixo nɔ ɖu ayi mɛ nú emi. Azɔ̌ tɛ mɛsɛntɔ́ ɖé ka na wà bonu ahwanvu Jezu tɔn lɛ na nɔ ganji ɖò gbigbɔ lixo? Etɛwu nùkplɔnmɛ e ɖɔ ɖɔ è ni nɔ acéjí é ka nyí nǔ taji sɔmɔ̌?

WEMATA 79

Nǔ E Wu È Na Sú Kún Dó nú Jwifu Nùmaɖitɔ́ lɛ É

Jezu ɖɔ ɖɔ è na sú kún dó nú mɛ ɖěɖee emi ɖò alɔ dó wɛ lɛ é, enyi ye ma lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo ǎ ɔ nɛ. Ye ka na yí gbè nú nǔ taji e Jezu ɖò kpinkplɔn ye wɛ b’ɛ kúnkplá kancica yetɔn xá Mawu é à?

WEMATA 80

Lɛngbɔnyitɔ́ Ðagbe ɔ kpo Lɛngbɔ̌kpó lɛ Kpo

Kancica e ɖò lɛngbɔnyitɔ́ ɖé kpo lɛngbɔ̌ ɖé kpo tɛntin é xlɛ́ lee ahwanvu Jezu tɔn lɛ sín nǔ cí n’i é ganji. Ye ka na tuùn nùkplɔnmɛ tɔn lɛ bo na xwedó é à?

WEMATA 81

É kpo Tɔ́ ɔ kpo Nyí Ðokpo, É ka Nyí Mawu Ǎ

Mɛ e ɖò xó mɔ ɖɔ dó Jezu wu wɛ é ɖé lɛ ɖɔ ɖɔ é sɔ́ éɖée ɖó Mawu hǎ jí. Nɛ̌ é ka gbɛ́ hwɛdómɛ yetɔn kpo azɔ̌ tuùntuùn kpo gbɔn?

WEMATA 82

Sinsɛnzɔ́ Jezu Tɔn Ðò Pelée

Jezu tinmɛ nǔ e sín hudo tóɖóétɔ́ lɛ ɖó bo na mɔ hwlɛngán é. Alixlɛ́mɛ tɔn nyí nǔ taji hwenɛnu. Bɔ égbé ka ló?

WEMATA 83

Mɛylɔylɔ Wá Nùɖuɖu ɖé Domɛ: Mɛ̌ Mɛ̌ E Mawu ka Ylɔ

Hwenu e Jezu ɖò nǔ ɖu wɛ ɖò Falizyɛn ɖé xwé é ɔ, é dó lǒ dó gbada nùɖuɖu ɖaxó ɖé wu. Nùkplɔnmɛ taji ɖé ɖò lǒ enɛ mɛ nú togun Mawu tɔn ɔ bǐ. Nùkplɔnmɛ tɛ wɛ?

WEMATA 84

Nǔ E Ðò Ahwanvu Klisu Tɔn Nyínyí Mɛ É

Ahwanvu Klisu tɔn nyínyí byɔ azɔ̌ ɖesu. Jezu ka gbá nǔ ɖebǔ nú nǔ e é byɔ é ǎ. Xó e Jezu ɖɔ é sixu vɛ́ yí nú mɛ e sixu wá huzu ahwanvu é ɖé lɛ.

WEMATA 85

Awǎjijɛ Dó Hwɛhutɔ́ E Lɛkɔ É Tamɛ

Sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo mɔ xó ɖɔ dó Jezu wu ɖó é nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ xá gbɛtɔ́ kpaà lɛ wu. Jezu dó lǒ wè dó xlɛ́ linlin e Mawu ɖó dó hwɛhutɔ́ lɛ wu é.

WEMATA 86

Vǐ Sunnu E Bú É Lɛkɔ

Nǔ tɛ lɛ lǒ e Jezu dó dó vǐ sunnu ɖuvanɔ ɔ wu é ka sixu kplɔ́n mǐ?

WEMATA 87

Blǒ Tuto Jɛ Nukɔn, Zǎn Nùnywɛ

Jezu dó lǒ dó mɛ e nɔ kpé nukún dó xwé wu, bo sɛ́ bo lɛ́ nyí ayihizihizinɔ e ɖé wu, bo dó kplɔ́n nugbǒ jiwǔ ɖé mɛ.

WEMATA 88

Huzuhuzu ɖé Wá Tíìn Ðò Nya Dɔkunnɔ ɔ kpo Lazáa kpo Sín Gbɛzán Mɛ

Nǔ e na zɔ́n, bɔ è na mɔ nukúnnú jɛ lǒ Jezu tɔn mɛ é wɛ nyí ɖɔ è ni tuùn mɛ e gbɛtɔ́ gbɛ̌nu wè lɛ nyí é.

WEMATA 89

Nǔ Kpinkplɔn Mɛ Ðò Pelée Ðò Judée Li Jí

É tɛɖɛ̌ jijɔ e sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ bo tlɛ lɛ́ sɔ́ kɛ mɛ e nɔ hu hwɛ dó mǐ hwɛhwɛ lɛ é é jí.

WEMATA 90

“Nyí Fínfɔ́n Sín Kú, Bo Lɛ́ Nyí Gbɛ̀”

Etɛ ɖɔ wɛ Jezu ka ɖè bo ɖɔ ɖɔ mɛ e ɖi nǔ nú mì é “na kú gbeɖé ǎ”?

WEMATA 91

È Fɔ́n Lazáa Sín Kú

É sín nǔ taji wè wu bɔ mɛɖebǔ sixu gbɛ́ nùjiwǔ enɛ ǎ, kaka jɛ gbeklanxamɛtɔ́ Jezu tɔn lɛ jí.

WEMATA 92

Gudunɔ Ðokpo Tuùn Ðagbe nú Mɛ

Nya e azɔn gbɔ na é tuùn ɖagbe e Jezu wà é n’i bo lɛ́ tuùn nú mɛ ɖevo.

WEMATA 93

È Na Ðè Susu Gbɛtɔ́ví ɔ Tɔn Xlɛ́

Nɛ̌ wìwá Klisu tɔn ka na cí wunkikɛ jinukúnsin tɔn ɖɔhun gbɔn?

WEMATA 94

Hudo Taji Wè: Ðɛxixo kpo Mɛɖesɔhwe Kpo

Ðò lǒ e Jezu dó dó hwɛagɔdotɔ́ ɖé kpo asúkúsi ɖé kpo wu é mɛ ɔ, é tɛɖɛ̌ lee jijɔ bunɔ ɖé xɔ akwɛ sɔ́ é jí

WEMATA 95

Jezu Kplɔ́n Nǔ Mɛ Dó Mɛ Gbigbɛ́ kpo Wǎn Yí nú Vǐ lɛ kpo Jí

Linlin e Jezu ɖó dó yɔkpɔvu lɛ wu é gbɔn vo tawun nú ahwanvu tɔn lɛ tɔn. Etɛwu?

WEMATA 96

Jezu Na Xósin Gǎn Dɔnkpɛvu Dɔkunnɔ Ðé

Etɛ ka sísɛ́ Jezu b’ɛ ɖɔ ɖɔ nyɛ̌vílinu dín gbɔn na bɔwǔ nú lakunmi hú dɔkunnɔ na byɔ axɔsuɖuto Mawu tɔn mɛ?

WEMATA 97

Jezu Dó Lǒ Dó Vǐwunglezɔ́watɔ́ ɖé lɛ Wu

Nɛ̌ mɛ e jɛ nukɔn lɛ é wá yì gudo bɔ mɛ e ɖò gudo lɛ é wá jɛ nukɔn gbɔn?

WEMATA 98

Mɛsɛ́dó lɛ Lɛ́ Hwlɛn Gǎn Tɛn

Jaki kpo Jaan kpo byɔ tɛnmɛ nukúnɖeji lɛ ɖò Axɔsuɖuto ɔ mɛ, é ka nyí yeɖokpo ǎ.

WEMATA 99

Jezu Hun Nukún nú Nukúntíntɔ́nnɔ lɛ Bo D’alɔ Zacée

É cí ɖɔ tan Biblu tɔn e kúnkplá nukúntíntɔ́nnɔ e Jezu hun nukún na ɖò Jeliko kpá é jló na sɔ́ ta éɖée ɖɔhun. Nɛ̌ è ka sixu mɔ nǔ jɛ mɛ gbɔn?

WEMATA 100

Lǒ E É Dó Dó Sikágankwɛ Wǒ Wu É

Etɛ ɖɔ gbé Jezu ka ja hwenu e é ɖɔ, “Mɛ e ɖó nǔ ɔ, è na lɛ́ na nǔ i d’eji. Mɛ e ma ka ɖó nùɖé ǎ ɔ, è na lɛ́ yí kpɛ e é ɖó ɔ sín así tɔn” é?

WEMATA 101

Nǔ Ðuɖu Ðò Sinmɔ́ɔ Xwé Ðò Betaníi

Mali, Lazáa sín nɔví nyɔnu ɔ wà nùɖé b’ɛ dɔn tagba wá, amɔ̌ Jezu jɛhun dó jǐ tɔn.

WEMATA 102

Axɔsu ɔ Junjɔn Tócíví ɖé Jí Bo Byɔ Jeluzalɛmu

É bló bɔ xó e è ɖɔ ɖ’ayǐ b’ɛ ko ɖó xwè afɔwe kanweko é jɛnu.

WEMATA 103

É Lɛ́vɔ Nya Nǔsatɔ́ lɛ Sín Tɛmpli ɔ Mɛ

É cí ɖɔ ajɔ̌tɔ́ e ɖò Jeluzalɛmu lɛ é ɖò ajɔ̌ ɖagbe wà wɛ ɖɔhun, bɔ aniwu Jezu ka ylɔ ye ɖɔ ajotɔ́ lo?

WEMATA 104

Jwifu lɛ Sè Gbè Mawu Tɔn: Ye ka Na Ði Nǔ À?

Vogbingbɔn ɖé ka ɖò nùɖiɖi ɖiɖó nú Jezu kpo nùɖiɖi enɛ ɖiɖexlɛ́ kpo tɛntin à?

WEMATA 105

Jezu Zán Fígitín ɖé Bo Dó Kplɔ́n Nǔ Mɛ Dó Nùɖiɖi Jí

Jezu kplɔ́n nǔ ahwanvu tɔn lɛ dó hlɔnhlɔn e nùɖiɖi ɖó é jí, bo tinmɛ nǔ e wu Mawu gbɛ́ akɔta Izlayɛli tɔn é.

WEMATA 106

Lǒ Wè E È Dó Dó Vǐwungbo Wu É

Kpɔ́n lǒ e Jezu dó bɔ nya ɖé byɔ vǐ sunnu tɔn wè lɛ ɖɔ ye ni yì w’azɔ̌ ɖò vǐwungbo emitɔn mɛ é, kpo lǒ e é dó bɔ nya ɖé sɔ́ vǐwungbo tɔn d’alɔ mɛ nú vǐwunzɔ́watɔ́ nyanya ɖé lɛ é kpo sín tinmɛ.

WEMATA 107

Axɔsu ɖé Ðegbe Ðɔ È Ni Ylɔ Mɛ lɛ Wá Alɔwliwli ɖé Sín Agɔ̌ Nú

É ɖò wɛn ɖɔ xóɖɔɖ’ayǐ ɖé wɛ Jezu sín lǒ nyí.

WEMATA 108

Jezu Flí Mɔ E Ye Ðó N’i lɛ É Bǐ Xwè

É xwè nu Falizyɛn lɛ tɔn kpo Saduseɛn lɛ tɔn kpo dó xɔ, bɔ ee gbɛ̌nu wè enɛ lɛ bǐ lɛ́ ɖó gbè kpɔ́ bo wá é ɔ, é lɛ́ wà nǔ ɖokpo ɔ.

WEMATA 109

Jezu Ðè Gbeklanxamɛtɔ́ Tɔn lɛ Gbà

Aniwu Jezu ma ka yí gbè nú vogbingbɔn e mɛ lɛ dɔn wá ɖò sinsɛn linu é ǎ?

WEMATA 110

Azǎn Gudo Tɔn E Jezu Zán Ðò Tɛmpli ɔ Mɛ É

É zán kpɔ́ndéwú asúkúsi wamamɔnɔ ɔ tɔn dó kplɔ́n nǔ taji ɖé mɛ.

WEMATA 111

Mɛsɛ́dó lɛ Byɔ Wuntun Ðé

Nǔɖɔɖ’ayǐ tɔn jɛ azɔn nukɔntɔn ɔ ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ. É ka sixu lɛ́ jɛ bo gbló ada hugǎn mɔ̌ ɖò nukɔn mɛ à?

WEMATA 112

Nùkplɔnmɛ ɖé Dó Acéjíninɔ Wu: Ðyɔvǐ Lɛ

Kplɔ́n wɛ Jezu kplɔ́n mɛ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ vlɔ na nyí xlonɔ, bɔ vlɔ e kpò é na nyí ayiɖotenanɔ à?

WEMATA 113

Nùkplɔnmɛ ɖé Dó Kanɖodonǔwu Wu: Sikágankwɛ Ðaxó Lɛ

Lǒ Jezu tɔn tinmɛ xó e ɖɔ wɛ é ɖè é: “Mɛ e ɖó nǔ ɔ, è na lɛ́ na ɛ, bɔ é na túnflá.”

WEMATA 114

Hwenu E Klisu Na Wá É ɔ, É Na Ðɔhwɛ Xá Lɛngbɔ̌ lɛ kpo Gbɔ̌ lɛ Kpo

Jezu zán lǒ nukúnɖeji ɖé dó tinmɛ nǔ e jí è na zɔn dó ɖɔhwɛ xá mɛ lɛ, bɔ ye na dɔn bǐ mlɛ́mlɛ́ é.

WEMATA 115

Dindinwayixwe Jezu Tɔn Gudo Tɔn ɔ Sɛkpɔ

Etɛwu é ka jɛ ɖɔ è ni ɖó ayi wu ɖɔ sinsɛngán lɛ yí gbè bo na sú gankwɛ 30 pɛ́pɛ́pɛ́ Judasi bonu é na jó Jezu nú ye?

WEMATA 116

Jezu kplɔ́n Mɛɖesɔhwe Mɛ Ðò Dindinwayixwe Gudo Tɔn ɔ Hwenu

É wà azɔ̌ e mɛsɛntɔ́ wɛ nɔ wà é ɖé b’ɛ kpaca mɛsɛ́dó lɛ.

WEMATA 117

Aklunɔ Sín Nùɖuɖu

Jezu sɔ́ nǔwiwa flǐn tɔn ɖé ɖ’ayǐ bɔ ahwanvu tɔn lɛ ɖó na nɔ bló ɖò Nisáan sín azǎn 14gɔ́ ɔ gbè xwewu xwewu.

WEMATA 118

Nǔdindɔn Dó Mɛ E Na Nyí Nǔɖaxó É Jí

Mɛsɛ́dó lɛ ko wɔn nǔ e Jezu kplɔ́n ye wá yì ɖò gbadanu ɖokpo enɛ é.

WEMATA 119

Jezu: Ali ɔ, Nugbǒ ɔ, Gbɛ̀ Ɔ

Jezu kplɔ́n nugbǒ agbɔ̌nɖowǔnanɔ ɖé mɛ dó lee è sixu sɛkpɔ Mawu gbɔn é jí.

WEMATA 120

Sínsɛ́n Nina Ala lɛ Ðɔhun kpo Xɔ́ntɔn Jezu Tɔn Nyínyí Kpo

Ali tɛ nu ahwanvu Jezu tɔn lɛ ka na “na sínsɛ́n” ɖè?

WEMATA 121

“Mi Kpan Akɔ́n, Ðó Un ko Ðu Ðò Gbɛ̀ ɔ Jí”

Gbɛ̀ ɔ nɛ hu Jezu nɛ, bɔ nɛ̌ é ka ɖu ɖò gbɛ̀ ɔ jí gbɔn?

WEMATA 122

Ðɛ Tasuna Tɔn Jezu Tɔn Ðò Síngbó ɔ Jí

É ɖexlɛ́ céɖécéɖé ɖɔ nǔ e emi wà é hugǎn gbɛtɔ́ lɛ hwinhwlɛngán flàflá tɔn.

WEMATA 123

Jezu Xoɖɛ Hwenu E É Ðò Aluwɛ Ðaxó ɖé Mɛ É

Etɛwu Jezu ka xoɖɛ bo ɖɔ: “Sɛ̀ wuvɛ̌ kɔfu elɔ dó zɔ nú mì”? Kú e é ɖó na kú bo xɔ gbɛ̀ nú mɛ é hɔn na wɛ é ka ɖè à?

WEMATA 124

È Jó Klisu Bɔ È Wlí I

Zǎn xwete wɛ có, Judasi kpéwú bo mɔ Jezu.

WEMATA 125

È Kplá Jezu Yì Hanna Gɔ́n, Bo Wá Kplá Ɛ Yì Kayifu Gɔ́n

Hwɛ Jezu tɔn e è ɖɔ é jɛ hwɛɖiɖɔ sín nyikɔ kpowun wɛ.

WEMATA 126

È Gbɛ́ Ðɔ Emi Kún Tuùn Jezu Ó Ðò Kayifu Xwé

Nɛ̌ Piyɛ́ɛ e nyí mɛɖé bo ɖó nùɖiɖi ɖaxó, lobo nɔ lɛ́ ɖókan dó nǔ wu é ka yawu dó gudo Jezu gbɔn?

WEMATA 127

Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn Ðɔhwɛ Dó È, Bo Wá Kplá Ɛ Yì Pilatu Gɔ́n

Sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn lɛ ɖè nǔ e lin wɛ ye ɖè tawun é xlɛ́.

WEMATA 128

Pilatu kpo Elodu kpo Mɔ Xomɛvɔnɔ Tɔn

Etɛwu Pilatu ka sɛ́ Jezu dó hwɛ nukɔn ɖò Elodu gɔ́n? Pilatu ɖó acɛ bo na ɖɔ hwɛ Jezu tɔn à é?

WEMATA 129

Pilatu Ðɔ: “Nya ɔ Ðíe”

Pilatu ɖesunɔ tlɛ yí gbè ɖɔ Jezu ɖè jijɔ ɖagbe lɛ xlɛ́.

WEMATA 130

È Jó Jezu Bo Kplá Ɛ nú È Na Yì Hu I

Etɛwu Jezu ka ɖɔ nú nyɔnu e ɖò avǐ ya wɛ lɛ é ɖɔ ye ni ma ya avǐ nú emilɛ ó, bo ya nú yeɖesunɔ kpo vǐ yetɔn lɛ kpo?

WEMATA 131

Axɔsu Xomɛvɔnɔ ɖé Mɔ Wuvɛ̌ Ðò Atín Wu

Jezu dó akpá e na wá jɛnu ɖò nukɔnmɛ bǐ é ɖé nú adakaxotɔ́ e è xwè dó atín wu ɖò akpá tɔn lɛ é ɖokpo.

WEMATA 132

“Nya Elɔ ɔ, Mawu Ví Wɛ É Nyí Nugbǒ”

Nùjiwǔ e jɛ bɔ ablu dó kéze é, ayikúngban danwǔ ɔ, kpo avɔ e gbò tɛmpli ɔ bo má ɖó wè é kpo bǐ wɛ dó gesí nǔ ɖokpo ɔ.

WEMATA 133

È Sá Nǔ nú Cyɔ Jezu Tɔn Bo Ði

Etɛwu è ka ɖó na yawu ɖi cyɔ Jezu tɔn cobɔ hwe na yì xɔ?

WEMATA 134

Yɔdo E Jɛ Vɔ̌ É Ðé: Jezu Ðò Gbɛ̀!

Jezu fɔ́n sín kú gudo é ɔ, é sɔ́ éɖée xlɛ́ ahwanvu nyɔnu ɖé jɛ nukɔn, é nyí mɛsɛ́dó tɔn lɛ ǎ.

WEMATA 135

Jezu E Fɔ́n Sín Kú É Sɔ́ Éɖée Xlɛ́ Mɛ Gègě

Nɛ̌ Jezu ka ɖexlɛ́ ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ è ko fɔ́n emi sín kú gbɔn?

WEMATA 136

Ðò Galilée Xù ɔ Tó

È flín Piyɛ́ɛ lee é na xlɛ́ ɖɔ emi yí wǎn nú Jezu gbɔn é azɔn atɔn.

WEMATA 137

Mɛ Kanweko Mɔkpan Mɔ Ɛ Jɛ Nukɔn nú Pantekotu Xwè Ɔ

Ðò fínfɔ́n sín kú Jezu tɔn kpo jixwé yiyi tɔn kpo sín avla mɛ ɔ, é tɛɖɛ̌ nǔ e ahwanvu tɔn lɛ na mɔ é kpo lee ye na zán gbɔn é kpo jí nú ye azɔn gègě.

WEMATA 138

Klisu Ðò Ðisixwé nú Mawu

Etɛ Jezu ka na wà ee é na ɖò te kpɔ́n hwenu e é na fun ahwan xá kɛntɔ́ tɔn lɛ é?

WEMATA 139

Jezu Vɔ́ Palaɖisi ɔ Bló Bo Fó Azɔ̌ Tɔn

É kpò nǔ gègě bɔ é na bló cobo sɔ́ Axɔsuɖuto ɔ d’alɔ mɛ nú Tɔ́ tɔn Mawu.

Bonu A Na Wà Nǔ Jezu Ðɔhun Hǔn, . . .

Jezu ɖè jijɔ tantɔn xlɛ́ azɔn gègě ɖò hwenu e è nɔ ayikúngban jí é.

Alɔdlɛndonǔ Wemafɔ lɛ Tɔn

Zǎn alɔdlɛndonǔ elɔ lɛ bá mɔ fí e è ɖɔ xó dó Wɛnɖagbe-Wema lɛ sín wemafɔ ɖokpo ɖokpo jí ɖè ɖò wema elɔ mɛ lɛ é.

Alɔdlɛndonǔ Lǒ (Nùjlɛdonǔwu) lɛ Tɔn

Ba wemata e mɛ è ɖɔ xó dó nùjlɛdonǔwu Jezu tɔn lɛ ɖokpo ɖokpo jí ɖè ɖò wema elɔ mɛ é.

Nǔɖɔɖ’ayǐ E Kúnkplá Mɛsiya ɔ É Ðé Lɛ

Nǔ jɛ ɖò gbɛzán Jezu tɔn mɛ bɔ Biblu ka ko ɖɔ ɖ’ayǐ, b’ɛ xlɛ́ ɖɔ é wɛ nyí Mɛsiya ɔ lɛ é, kpo wemata ɖěɖee mɛ è ɖɔ xó dó ye jí ɖò wema elɔ mɛ lɛ é kpo.

Fí E Jezu Nɔ Bo Lɛ́ Kplɔ́n Nǔ Mɛ Ðè lɛ É

Ðiɖe tò tɔn elɔ xlɛ́ fí ɖěɖee Jezu wà sinsɛnzɔ́ tɔn ɖè lɛ é.