Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 28

Etɛwu Ahwanvu Jezu Tɔn lɛ Ma Ka Nɔ Bla Nu Ǎ?

Etɛwu Ahwanvu Jezu Tɔn lɛ Ma Ka Nɔ Bla Nu Ǎ?

MATIE 9:14-17 MAKI 2:18-22 LUKI 5:33-39

  • AHWANVU JAAN TƆN LƐ KÀN NǓ BYƆ JEZU DÓ NUBLABLA WU

Sín hwenu e Jezu wá Dindinwayixwe xwè 30 H.M tɔn ɔ tɛnmɛ, b’ɛ ɖó táan klewun ɖé gudo é wɛ è ko wlí Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ dó ganmɛ. Jaan jló ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ni huzu ahwanvu Jezu tɔn, amɔ̌, ye mɛ bǐ bló mɔ̌ ɖò sun e bɔ dó gankpa mɛ yiyi Jaan tɔn wu lɛ é mɛ ǎ.

Dìn e Dindinwayixwe xwè 31 H.M. tɔn ɔ ɖò sisɛkpɔ wɛ é ɔ, ahwanvu Jaan tɔn ɖé lɛ sɛya Jezu bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Etɛwutu mǐdɛɛ lɛ kpodo Falizyɛn lɛ kpo nɔ ɖò nu bla wɛ hwɛhwɛ, bɔ ahwanvu towe lɛ ma ka nɔ bla nu ǎ?” (Matie 9:14) Nublabla ɔ, sinsɛn sín aca wɛ e nyí nú Falizyɛn lɛ. Hweɖevonu ɔ, Jezu tlɛ zán nùjlɛdonǔwu ɖé bɔ Falizyɛn goyitɔ́ ɖé ɖò ɖɛ xò wɛ ɖ’emɛ, bo ɖɔ: “Mawu ce! Un dokú nú we, ɖó un cí gbɛtɔ́ ɖě lɛ . . . ɖɔhun ǎ. Nyɛ ɔ, un nɔ bla nu azɔn wè ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo mɛ.” (Luki 18:11, 12) Ahwanvu Jaan tɔn lɛ lɔ sixu ko zé nublabla dó ɖó aca ɖé na. Alǒ ye sixu ko ɖò nu bla wɛ bo na dó nɔ aluwɛ mɛ, ɖó gankpa mɛ yiyi Jaan tɔn wu. Nǔ e wu ahwanvu Jezu tɔn lɛ ma bla nu gɔ́ nú ahwanvu Jaan tɔn lɛ, vlafo bo dó xlɛ́ ɖɔ nǔ e è bló nú Jaan é sín aluwɛ mɛ wɛ emi ɖè ǎ é lɛ́vɔ kpaca ye.

Jezu zán kpɔ́ndéwú ɖé bo dó na sìnkɔn ye, é ɖɔ: “Mɛ e è ylɔ wá alɔwliwli tɛnmɛ lɛ sixu nɔ aluwɛ mɛ hwenu e asisúnɔ ɔ ɖò kpɔ́ xá ye ɔ ǎ; nǔ sixu nyí mɔ̌ ǎ; amɔ̌, hwenu na wá sù bɔ è na wá zé asisúnɔ ɔ gannugánnú sín ye gɔ́n; hwe enɛ nu ɔ, ye na bla nu.”​—Matie 9:15.

Jaan ɖesu ko dó gesí Jezu ɖi asisúnɔ ɖé. (Jaan 3:28, 29) Enɛ wu ɔ, ahwanvu Jezu tɔn lɛ ɖó na bla nu hwenu e é ɖò kpɔ́ xá ye ɔ ǎ. Enyi é wá yá bonu Jezu kú ɔ, ahwanvu tɔn lɛ na nɔ aluwɛ mɛ bɔ nùɖuɖu ɖebǔ na jló ye ǎ. Amɔ̌, nǔ lɛ na gbɔn vo tawun hwenu e è na fɔ́n ɛ sín kú é. Ye sɔ́ na ɖó hwɛjijɔ ɖebǔ bo na nɔ aluwɛ mɛ lobo na bla nu ǎ.

Enɛ gudo ɔ, Jezu na nùjlɛdonǔwu wè elɔ lɛ: “Mɛɖé nɔ sɔ́ avɔxwɛ yɔyɔ̌ e ma yì sìn mɛ kpɔ́n ǎ é dó ɖɛ́ awu xóxó na ǎ; ɖó avɔxwɛ yɔyɔ̌ ɔ na lɛ́ dɔn awu xóxó ɔ vún, bɔ tlɛ́ntlɛ́nkpa ɔ na gbló d’eji. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛɖé nɔ sɔ́ vɛɛn yɔyɔ̌ kɔn dó anyǔglo xóxó mɛ ǎ; é ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, anyǔglo ɔ na wú, bɔ vɛɛn ɔ kpodo anyǔglo ɔ kpo bǐ na lá mɛ. Loɔ, vɛɛn yɔyɔ̌ ɔ, anyǔglo yɔyɔ̌ mɛ wɛ è nɔ kɔn dó, bɔ vɛɛn ɔ kpodo anyǔglo ɔ kpo bǐ nɔ nɔ ganji.” (Matie 9:16, 17) Etɛ ɖɔ gbé Jezu ka ja?

Alɔ dó ahwanvu Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ tɔn lɛ wɛ Jezu ɖè, bonu ye ni mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ mɛɖebǔ kún ɖó na ɖó nukún ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ni xwedó sinsɛn Jwifu lɛ tɔn sín aca xóxó lɛ, ɖi nublabla ó. É wá bo na ɖɛ́ sinsɛn sín aca e ko dóxó bo cá lɛ é bo lɛ́ gbɛkan dó ye nu ǎ; aca enɛ lɛ sɔ́ kpò nú nùɖé zɛ è ni bɛ́ ye kɔn nyì gbě wu ǎ. Mawu sínsɛ́n alɔkpa e Jezu ɖò wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ na wɛ é nyí ee sɔgbe xá sinsɛn Jwifu lɛ tɔn hwenɛnu bɔ aca gbɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ gɔ́ mɛ é ɖebǔ ǎ. É ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na sɔ́ avɔxwɛ yɔyɔ̌ dó ɖɛ́ awu xóxó na, alǒ kɔn vɛɛn yɔyɔ̌ dó anyǔglo xóxó e ko syɛn é ɖé mɛ ǎ.