Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 77

Jezu Gb’akpá nú Mɛ Dó Dɔkun Jijɛ Wu

Jezu Gb’akpá nú Mɛ Dó Dɔkun Jijɛ Wu

LUKI 12:1-34

  • LǑ E È DÓ DÓ DƆKUNNƆ Ɔ WU É

  • JEZU ÐƆ XÓ DÓ AVUNSÁKƆWÓ LƐ KPO FOLOWA LƐ KPO WU

  • “LƐNGBƆHWAN KPƐVÍ” ÐÉ NA BYƆ AXƆSUÐUTO Ɔ MƐ

Hwenu e Jezu ɖò nǔ ɖu xá Falizyɛn ɔ wɛ é ɔ, mɛ afatɔ́n mɔkpan kplé bo ɖò te kpɔ́n ɛ ɖò hɛnkɛ́n. É ko mɔ nǔ mɔhun kpɔ́n ɖò Galilée. (Maki 1:33; 2:2; 3:9) Ðò Judée fí ɔ, mɛ gègě jló na mɔ ɛ bá ɖótó é; linlin yedɛɛ lɛ tɔn gbɔn vo bǐ mlɛ́mlɛ́ nú linlin e Falizyɛn lɛ ɖó ɖò nùɖuɖu ɔ hwenu é.

Xó nukɔntɔn e Jezu ɖɔ é ɖó tinmɛ bunɔ ɖé nú ahwanvu tɔn lɛ, é ɖɔ: “Mi cɔ́ miɖée dó tɔ́n Falizyɛn lɛ tɔn e nyí yɛmɛnúwiwa é wu.” Jezu ko gb’akpá enɛ nú ye ɖ’ayǐ, amɔ̌, nǔ e é mɔ ɖò nùɖuɖu ɔ hwenu é xlɛ́ nǔ e wu akpágbánúmɛ tɔn dó nyí nùjɔnǔ dìn é. (Luki 12:1; Maki 8:15) Falizyɛn lɛ sixu ko nɔ ba na bú nǔ dó nǔnyanyawiwa yetɔn lɛ bo nɔ xlɛ́ ɖɔ emi nyí mɛ mímɛ́, amɔ̌, awovinú wɛ nú ye, bɔ è ɖó na ɖè gbà. Jezu tinmɛ ɖɔ: “Nùɖé ɖò nǔglɔ, bo na gɔn wěxo ma jɛ ǎ; nùɖé ka ɖò wimɛ bɔ è na gɔn nukúnnú ma mɔ jɛ wu ǎ.”​—Luki 12:2.

Vlafo mɛ e nyì ahwan lɛlɛ̌ dó Jezu lɛ é gègě nyí Judéenu bo sè nǔ e é kplɔ́n mɛ ɖò Galilée lɛ é ǎ. Enɛ wu ɔ, é lɛ́ vɔ́ nǔ taji e ɖò xó e é ko ɖɔ wá yì lɛ é mɛ é ɖɔ. É byɔ tóɖóétɔ́ lɛ bǐ ɖɔ: “Mi ma ɖi xɛsi ɖebǔ nú mɛ e nɔ hu agbaza, bɔ enɛ ɔ gudo ɔ, ye ma sɔ́ sixu wà nùɖé hú mɔ̌ ǎ lɛ ó.” (Luki 12:4) Lee é ko ɖɔ gbɔn wá yì é ɖɔhun ɔ, é tɛɖɛ̌ jí ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ɖó na ɖeji ɖɔ Mawu na kpé nukún dó emi wu. Ye ɖó na lɛ́vɔ tuùn Gbɛtɔ́ví ɔ bo na lɛ́ tuùn ɖɔ Mawu sixu d’alɔ emi.​—Matie 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Enɛ gudo ɔ, nya ɖé ɖò ahwan ɔ mɛ bo sɔ́ nǔ e ɖò ayi mɛ ɖu n’i wɛ é xwlé é: “Mɛ̌si, ɖegbe nú nɔví ce, bonu é má gǔ mǐtɔn, nú ma yí ce.” (Luki 12:13) Sɛ́n ɔ ɖɔ ɖɔ nukɔnví ɔ wɛ na yí gǔ ɔ sín donu wè, enɛ wu ɔ, nǔdindɔn ɖě ɖó na ɖè ǎ. (Sɛ́nflínmɛ 21:17) É ɖò mɔ̌ có, é cí ɖɔ nya enɛ jló na yí hú nǔ e é ɖó acɛ na é. Jezu zán nùnywɛ bo nɔ jǐ tɔn ǎ. É kanbyɔ ɖɔ: “Dawe! Mɛ̌ ka sɔ́ mì dó ɖó hwɛɖɔtɔ́, abǐ gǔmatɔ́ mitɔn?”​—Luki 12:14.

Enɛ gudo ɔ, Jezu gb’akpá nú mɛ lɛ bǐ ɖɔ: “Mi cɔ́ miɖée dó nukúnkɛ́ndídó wu; ɖó nú gbɛtɔ́ na bo ɖó nǔ gbɔn ɖebǔ ɔ, gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ ɖò dɔkun tɔn lɛ mɛ ǎ.” (Luki 12:15) Nú gbɛtɔ́ na bo jɛ dɔkun gbɔn ɖebǔ ɔ, é na wá jɛ hweɖenu bɔ é na kú bo jó nǔ bǐ dó à cé? Jezu tɛɖɛ̌ enɛ jí bo dó lǒ manawɔn ɖé bɔ lǒ ɔ lɛ́ xlɛ́ ɖɔ nyikɔ ɖagbe ɖé ɖiɖó ɖò Mawu nukɔn xɔ akwɛ:

“Nya dɔkunnɔ ɖé sín ayikúngban na jinukún gègě, bɔ é ɖò linlin wɛ ɖɔ: ‘Nɛ̌ un ka na bló gbɔn? Nyɛ ɖíe ma ɖó fí e un na bɛ́ nǔkún e un ya lɛ bǐ dó ɔ ǎ è!’ É wá ɖɔ nú éɖée ɖɔ: ‘Nǔ e un na wà é ɖíe: un na kija agɔ̌ ce lɛ, bo na vɔ́ ɖaxó tɔn ɖevo lɛ bló, lobo na kplé jinukún ce lɛ kpodo dɔkun ce lɛ kpo d’emɛ; lobo na ɖɔ nú nyɛɖée ɖɔ: nǔ e na hɛn mì kaka nú xwè mɔkpan ɔ ɖò así ce; dìn ɔ, un na gbɔjɛ, bo na ɖu nǔ, bo nu ahan, bo na ɖu gbɛ̀.’ Mawu ka ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Xlonɔ; zǎn elɔ mɛ ɔ, è na yí gbɛ̀ towe sín así towe. Nǔ e a ka kplé lɛ ɔ, mɛ̌ tɔn wɛ é ka na nyí lo?’” Jezu sú ta nú xó ɔ, bo ɖɔ: “Mɛ e kplé dɔkun gbɛmɛ fí tɔn lɛ nú éɖée, bo ma ka ɖó dɔkun ɖé ɖò Mawu gɔ́n ǎ ɔ, lee é nɔ nyí gbɔn n’i é nɛ.”​—Luki 12:16-21.

Ahwanvu Jezu tɔn lɛ kpo mɛ ɖevo e sè xó tɔn lɛ é kpo sixu jɛ mɔ wezun kínkán ɖò dɔkun gudo alǒ dɔkun bìbɛ̌ kplé tɔn mɛ. Alǒ lee ye na kpé nukún dó gbɛ̀ yetɔn wu gbɔn é sixu fɛ́ ayi yetɔn sín Jehovah sinsɛn jí. Enɛ wu ɔ, Jezu lɛ́ vɔ́ nǔ ɖagbe e é kplɔ́n mɛ xwè ɖokpo adaɖé mɔ̌ ɖíe ɖò Mawuxó e é ɖɔ ɖò Só jí é jí gbɔn:

“Ado ni ma hu mi dó nǔ e mi na ɖu bo na nɔ gbɛ̀ é kpodo nǔ e mi na dó é kpo wu ó . . .  Mi kpɔ́n nǔ dó avunsákɔwó lɛ wu: ye nɔ dó nǔkún ǎ, ye ka nɔ ya nǔkún ǎ; ye ɖó kɔ́zún ǎ, ye ka ɖó agɔ̌ ǎ, có Mawu nɔ na nùɖuɖu ye; mi ka xɔ akwɛ hú xɛ lɛ. . . . Mi kpɔ́n nǔ dó folowa lɛ wu; ye nɔ wà azɔ̌ ǎ; ye ka nɔ lɔn avɔ ǎ, é ɖò mɔ̌ có, ma ɖɔ nú mi: axɔsu Salomɔ́ɔ ɖesu ɔ, lee é ɖó dɔkun sɔ é nɛ có, é ka ba acɔ sɔ ye ɖokpo ǎ. . . . Midɛɛ lɛ ɔ, mi ma nú nǔ e mi na ɖu ɔ kpo nǔ e mi na nu ɔ kpo ni hɛn hǔn nú mi, bonu mi na ɖò wezun tɔn jí magbokɔ ó. . . . Tɔ́ mitɔn tuùn ɖɔ nǔ enɛ lɛ hudo mi. Mi nú axɔsuɖuɖu Mawu tɔn ni mya nukún nú mi; enɛ ɔ, Mawu na na nǔ enɛ lɛ bǐ mi d’eji.”​—Luki 12:22-31; Matie 6:25-33.

Mɛ̌ mɛ̌ e Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ka na mya nukún na? Jezu ɖexlɛ́ ɖɔ mɛ kpɛví ɖé, ee nyí “lɛngbɔhwan kpɛví” ɖé bo nyí gbɛtɔ́ gbejinɔtɔ́ lɛ é wɛ na ɖò mɔ̌ wà wɛ. É wà jɛ wě ɖò nukɔn mɛ ɖɔ ye mɛ 144 000 wɛ. Ajɔ tɛ ka ɖò te nú ye? Jezu na jiɖe ye ɖɔ: “Tɔ́ mitɔn mɔ ɖɔ é jɛxa ɖɔ emi ni na Axɔsuɖuto ɔ mi,” NW. Ye na sɔ́ ayi ɖó dɔkun kpikplé dó ayikúngban jí jí ǎ, ɖó ajotɔ́ lɛ sixu fin. É nyɔ́ wà ɔ, ayi yetɔn na ɖò ‘dɔkun e ɖò Mawu gɔ́n bɔ nùɖé ma na wà ǎ’ é jí, dɔ̌n wɛ ye na ɖu axɔsu xá Klisu ɖè.​—Luki 12:32-34.