Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 126

È Gbɛ́ Ðɔ Emi Kún Tuùn Jezu Ó Ðò Kayifu Xwé

È Gbɛ́ Ðɔ Emi Kún Tuùn Jezu Ó Ðò Kayifu Xwé

MATIE 26:69-75 MAKI 14:66-72 LUKI 22:54-62 JAAN 18:15-18, 25-27

  • PIYƐ́Ɛ GBƐ́ ÐƆ EMI KÚN TUÙN JEZU Ó

Hwenu e è wlí Jezu ɖò jikpá Jɛtisemaníi tɔn mɛ é ɔ, mɛsɛ́dó lɛ ɖi xɛsi, bo hɔn jó è dó. É ɖò mɔ̌ có, ye mɛ wè ɖó hɔn e hɔn wɛ ye ɖè é te. Ye wɛ nyí Piyɛ́ɛ “kpodo ahwanvu ɖevo kpo,” é ɖò gaàn ɖɔ mɛsɛ́dó Jaan wɛ. (Jaan 18:15; 19:35; 21:24) Ye sixu ko xwedó Jezu wu hwenu e è kplá ɛ xwè Hanna xwé é. Hwenu e Hanna sɛ́ Jezu dó Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó Kayifu gɔ́n é ɔ, Piyɛ́ɛ kpo Jaan kpo xwedó è, ye ka lɔn bo sɛkpɔ ɛ ǎ. É cí ɖɔ xɛsi ɖò ye ɖi wɛ dó gbɛ̀ yeɖesunɔ tɔn lɛ wu, bɔ nǔ e ka na jɛ dó Gǎn yetɔn wu é lɛ́ ɖò ayi mɛ ɖu nú ye wɛ.

Vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ tuùn Jaan, b’ɛ sín enɛ wu bɔ é kpéwú bo byɔ xwé ɔ gbè. Piyɛ́ɛ cí hɔntogbo ɔ jí kaka jɛ hwenu e Jaan lɛkɔ wá, bo ɖɔ xó nú mɛsɛntɔ́ nyɔnu hɔnjinɔtɔ́ ɔ é. Enɛ gudo ɔ, è na gbè Piyɛ́ɛ b’ɛ byɔ xwé ɔ gbè.

Jɔhɔn fá tawun zǎn enɛ mɛ, enɛ wu ɔ, mɛ e ɖò kɔxo ɔ ta lɛ é flɔ́ akánmyɔ b’ɛ ɖò jiji wɛ. Piyɛ́ɛ jinjɔn akpá yetɔn bo ɖò myɔ xú wɛ hwenu e è ɖò Jezu sín hwɛ ɖɔ wɛ é, “bo na dó mɔ dò nú lee nǔ lɛ na jɛ gbɔn é.” (Matie 26:58) Dìn ɔ, ɖò weziza myɔ ɔ tɔn nu ɔ, hɔnjinɔtɔ́ e jó Piyɛ́ɛ dó b’ɛ byɔ xwé ɔ gbè é wá mɔ nǔ jɛ wutu tɔn ganji. “Hwi lɔmɔ̌ ma ɖò nya enɛ sín ahwanvu lɛ mɛ à cé?” wɛ é kanbyɔ ɛ. (Jaan 18:17) Éɖokponɔ wɛ ka tuùn Piyɛ́ɛ bo ɖò hwɛ dó è wɛ ɖɔ é nɔ zɔn xá Jezu ǎ.​—Matie 26:69, 71-73; Maki 14:70.

Nǔ enɛ gbà hǔn dó nú Piyɛ́ɛ tawun. É ɖò tintɛnkpɔn wɛ bonu è ma tuùn i ó, bo tlɛ lɛ́ sún xwɛlɛ́ɛ yì hɔntogbo ɔ kɔn. Enɛ wu ɔ, Piyɛ́ɛ gbɛ́ ɖɔ emi kún zɔ́n xá Jezu ó, kaka bo ɖɔ: “Un tuùn i ǎ, un ka mɔ nukúnnú jɛ nǔ e ɖɔ wɛ a ɖè nɛ ɔ mɛ lɔ ǎ.” (Maki 14:67, 68) É lɛ́ “jɛ nu dó éɖée jí, bo jɛ nǔ bǐ xwlé jí,” ɖɔ enyi xó emitɔn lɛ ma nyí nugbǒ ǎ ɔ, emi ɖò gbesisɔmɛ bo na kpan nǔ e é na jì é.​—Matie 26:74.

Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, hwɛ Jezu tɔn e ɖɔ wɛ è ɖè é ɖò yiyi wɛ; é sixu ko nyí ɖò fí ɖé ɖò xwé Kayifu tɔn gbè ɖò kɔxota ɔ sín tanu. Piyɛ́ɛ kpo mɛ ɖevo e ɖò te ɖò dò lɛ é kpo hɛn ɔ, ye na mɔ kúnnuɖetɔ́ tɛnmɛ tɛnmɛ e ɖò wìwá wɛ bo ɖò yiyi wɛ lɛ é.

Galiléenu e Piyɛ́ɛ nyí é tɔ́n ɖò xóɖiɖɔ tɔn mɛ, bo xlɛ́ ɖɔ nǔ e gbɛ́ wɛ é ɖè é kún nyí nugbǒ ó. Hú mɔ̌ ɔ, Malukusi e Piyɛ́ɛ kpa tó é sín mɛ ɖokpo ɖò mɛ lɛ mɛ. Enɛ wu ɔ, hwɛ e dó Piyɛ́ɛ wɛ è ɖè é lɛ́vɔ fɔ́n: “Un ma mɔ hwi kpo nya enɛ kpo ɖò jikpá ɔ mɛ à?” Hwenu e Piyɛ́ɛ lɛ́vɔ gbɛ́ enɛ azɔn atɔngɔ ɔ é ɔ, kokló ɖé kɔ́ así, lee è ko ɖɔ ɖ’ayǐ gbɔn é.​—Jaan 13:38; 18:26, 27.

Hwenɛnu ɔ, é cí ɖɔ Jezu ɖò agba ɖé jí bo ɖò kɔxo ɔ ta kpɔ́n sɛ́dó wɛ. Aklunɔ lilɛ bo kpɔ́n Piyɛ́ɛ tlɔlɔ; nǔ enɛ ɖó na ko xò Piyɛ́ɛ zlɛ. É flín nǔ e Jezu ɖɔ ɖò ganxixo yɔywɛ ɖé mɛ wá yì ɖò síngbó ɔ jí é. Hwenu e Piyɛ́ɛ mɔ nǔ e é wà é ɔ, kpɔ́n lee nǔ na ko cí n’i é! Piyɛ́ɛ tɔ́n sín xwé ɔ gbè bo y’avǐ kpo vivɛ̌ kpo.​—Luki 22:61, 62.

Nɛ̌ nǔ ka sixu nyí mɔ̌ gbɔn? Nɛ̌ Piyɛ́ɛ, ee kudeji ɖɔ emi ɖó hlɔnhlɔn ɖò gbigbɔ lixo bo lɛ́ ɖò gbeji sɔmɔ̌ é, ka sixu gbɛ́ ɖɔ emi kún tuùn Gǎn emitɔn ó gbɔn? È ɖò kɔ sló nú nugbǒ ɔ wɛ, bo ɖò nǔ wà xá Jezu wɛ danuwatɔ́ baɖabaɖa ɖé ɖɔhun. Hwenu e Piyɛ́ɛ hɛn ɔ, é na jɛhun dó nya xomɛvɔnɔ ɖé jí é ɔ, hwenɛnu wɛ é dó gudo Mɛ ɖokpo enɛ e sín nu è nɔ sè “xó e nɔ na gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ ɔ” ɖè é.​—Jaan 6:68.

Nǔ baɖabaɖa e xá Piyɛ́ɛ é xlɛ́ ɖɔ mɛ e tlɛ ɖó nùɖiɖi bo lɛ́ zé éɖée jó nú Mawu, bo ma ka sɔnǔ ɖ’ayǐ ganji nú yadonumɛ kpo mɛtɛnkpɔn ma ɖ’ayi tɔn lɛ kpo ǎ é sixu ba éɖée kpò ɖò gbigbɔ lixo. Nǔ e xá Piyɛ́ɛ é ni bo nyí akpágbánúmɛ ɖé nú Mawu sɛntɔ́ lɛ bǐ!