Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 81

É kpo Tɔ́ ɔ kpo Nyí Ðokpo, É ka Nyí Mawu Ǎ

É kpo Tɔ́ ɔ kpo Nyí Ðokpo, É ka Nyí Mawu Ǎ

JAAN 10:22-42

  • “NYƐ KPODO TƆ́ Ɔ KPO Ɔ, ÐOKPO WƐ MǏ NYǏ”

  • JEZU GBƐ́ ÐƆ EMI KÚN NYÍ MAWU Ó

Jezu wá Jeluzalɛmu ɖó Sinsɛnxɔ Sísɔ́ D’alɔ Mɛ nú Mawu Xwè ɔ wu. È nɔ ɖu xwè enɛ bo nɔ dó flín hwenu e è lɛ́ vɔ́ sinsɛnxɔ ɔ sɔ́ d’alɔ mɛ nú Mawu é. Xwè kanweko jɛji jɛ nukɔn ɔ, Axɔsu Silíi Tɔn Antiochus IV Épiphane bló vɔsakpe ɖokpo dó vɔsakpe ɖaxó e ɖò tɛmpli Mawu tɔn mɛ é jí aga. Nukɔnmɛ ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́ Jwifu ɖé sín vǐ sunnu lɛ yí Jeluzalɛmu bo lɛ́ vɔ́ tɛmpli ɔ sɔ́ d’alɔ mɛ nú Jehovah. Sín hwenɛnu ɔ, è nɔ ɖu xwè ɖé xwewu xwewu ɖò azǎn 25gɔ́ sun Kisilewu tɔn mɛ, sun enɛ sɔgbe xá ɖibla yì vivɔnu Abɔxwísun tɔn kpo bìbɛ̌ Woosun tɔn kpo.

Avivɔ ɖaxó hwenu wɛ. Jezu ɖò sà ɖi wɛ gbɔn Salomɔ́ɔ sín agba jí. Ðò finɛ ɔ, Jwifu lɛ lɛlɛ̌ d’é bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Kaka jɛ hwetɛnu a na ɖɔ xó jɔ xó nú mǐ, bɔ mǐ na gɔn nǔxokpɔ́n dó? Enyi hwi wɛ nyí Klisu ɔ hǔn, ɖɔ nú mǐ tawun.” (Jaan 10:22-24) Nɛ̌ Jezu ka na yí gbè nú ye gbɔn? É yí gbè nú ye ɖɔ: “Un ko ɖɔ nú mi, mi ka ɖi ǎ.” Jezu ɖɔ nú ye tlɔlɔ ɖɔ emi nyí Klisu lee é ɖɔ nú nyɔnu Samalíinu ɔ ɖò sɛ́tɔ̀ ɔ nu gbɔn é ǎ. (Jaan 4:25, 26) É ɖò mɔ̌ có, é ko ɖè mɛ e é nyí é xlɛ́ ye bo ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: cobonu Ablaxamu na jɔ ɔ, nyɛ ko tíìn.”​—Jaan 8:58.

Jezu ba ɖɔ mɛ lɛ ɖesunɔ ni wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi wɛ nyí Klisu ɔ gbɔn azɔ̌ tɔn lɛ sísɔ́ jlɛ́ dó ee è ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ Klisu ɔ na wà lɛ é wu gblamɛ. Enɛ wu wɛ é ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ hweɖevonu ɖɔ ye ni ma ɖɔ nú mɛɖebǔ ɖɔ emi wɛ nyí Mɛsiya ɔ ó. Amɔ̌ dìn ɔ, é ɖɔ nyì wɛn nú Jwifu adakaxotɔ́ enɛ lɛ ɖɔ: “Nǔ e wá wɛ un ɖè ɖò Tɔ́ ce nyikɔ mɛ lɛ nɔ ɖekúnnu nú mì. Loɔ mi ka ɖi ǎ.”​—Jaan 10:25, 26.

Etɛwu ye ma ka ɖi nǔ ɖɔ Jezu nyí Klisu ɔ ǎ? É ɖɔ: “Mi ka ɖi ǎ, ɖó mi ɖò lɛngbɔ̌ ce lɛ mɛ ǎ. Lɛngbɔ̌ ce lɛ nɔ ɖótó gbè ce, un tuùn ye bɔ ye nɔ xwedó mì. Un nɔ na gbɛ̀ mavɔmavɔ ye; ye na kú gbeɖé ǎ; mɛɖebǔ ka na yí ye sín alɔ ce mɛ ǎ. Tɔ́ ce e sɔ́ ye dó así nú mì ɔ, hugǎn nǔ bǐ.” Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ lee kancica e ɖò é kpo Tɔ́ tɔn kpo tɛntin é syɛn sɔ́ é, bo ɖɔ: “Nyɛ kpodo Tɔ́ ɔ kpo ɔ, ɖokpo wɛ mǐ nyí.” (Jaan 10:26-30) Jezu ɖò ayikúngban jí fí bɔ Tɔ́ tɔn ka ɖò jixwé, enɛ wu ɔ, é nyí ɖiɖɔ wɛ é ɖè ɖɔ é kpo Tɔ́ tɔn kpo nyí mɛ ɖokpo tlɔlɔ lě ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, ye nyí ɖokpo ɖó ye ɖó linlin ɖokpo ɔ, bo lɛ́ ɖò bǔ.

Jezu sín xó lɛ sìn xomɛ nú Jwifu lɛ tawun bɔ ye fɔ awinnyaglo bo jló na hu i. Enɛ ka dó xɛsi Jezu ǎ. É ɖɔ: “Nǔ ɖagbe e gosin Tɔ́ ce gɔ́n lɛ ɔ, un ɖè gègě xlɛ́ mi; ɖětɛ wutu wɛ mi jló na nyì awinnyaglo dó hu mì?” Ye yí gbè n’i ɖɔ: “Nǔ ɖagbe e a ɖexlɛ́ mǐ lɛ ɖě wutu wɛ mǐ jló na nyì awinnyaglo dó hu we ǎ, nu e a nyla dó Mawu wu ɔ wutu wɛ. Ðó . . . a nɔ sɔ́ hwiɖée dó ɖó Mawu na.” (Jaan 10:31-33) Jezu ɖɔ gbeɖé ɖɔ emi nyí Mawu ǎ, bɔ aniwu ye ka ɖò hwɛ dó è wɛ?

Nugbǒ ɔ, Jezu ɖɔ ɖɔ emi ɖó hlɔnhlɔn e Jwifu lɛ ɖi nǔ ɖɔ Mawu ɖokpo wɛ ɖó na ɖó é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é ɖɔ dó “lɛngbɔ̌” lɛ wu ɖɔ: “Un nɔ na gbɛ̀ mavɔmavɔ ye.” Gbɛtɔ́ ɖebǔ ka sixu bló nǔ enɛ ǎ. (Jaan 10:28) Jwifu lɛ keya nú ɖɔ e Jezu ɖɔ nyì wɛn ɖɔ emi mɔ acɛ yí sín Tɔ́ emitɔn gɔ́n é ǎ.

Bonu Jezu na dó xlɛ́ ɖɔ adingban wɛ nyí hwɛ e ye dó emi é ɔ, é kanbyɔ ɖɔ: “È ma wlan dó Mawuxówema mitɔn mɛ [ɖò Ðɛhan 82:6 mɛ] ɖɔ: ‘Un ɖɔ jí: mawu wɛ mi nyí’ à cé? . . . Enyi è ka ylɔ mɛ e ɖɔ Mawuxó na wɛ è ɖè lɛ ɖɔ mawu ɔ, etɛwu nyɛ mɛ e Mawu ka ɖè ɖó vo, bo sɛ́ mì dó gbɛ̀ ɔ mɛ ɔ, un ɖɔ nú mi ɖɔ Mawu ví wɛ un nyí, bɔ mi ka ɖɔ un nyla nu dó Mawu wu?”​—Jaan 10:34-36.

Nugbǒ ɔ, Biblu tlɛ ylɔ gbɛtɔ́ e ma nɔ ɖɔhwɛ jlɔjlɔ ǎ lɛ é ɖɔ “mawu.” Enɛ wu ɔ, aniwu Jwifu enɛ lɛ ka na dóhwɛ Jezu ɖó ɖɔ e é ɖɔ ɖɔ “Mawu ví wɛ un nyí” é wu? É ɖɔ xó dó nùɖé jí b’ɛ ɖó na ɖu ɖò ye jí: “Nú un ma ɖò azɔ̌ e nyí Tɔ́ ce tɔn lɛ wà wɛ ǎ  hǔn, mi ma ɖi nǔ nú mì ó. Enyi un ka ɖò azɔ̌ e nyí étɔn lɛ wà wɛ hǔn, mi na bo ma ɖi nǔ nú mì ǎ hǔn, mi bo ɖi nǔ ɖó azɔ̌ enɛ lɛ wutu. Bonu mi tuùn, bo mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Tɔ́ ɔ ɖò nyɛ mɛ, bɔ un ɖò Tɔ́ ɔ mɛ.”​—Jaan 10:37, 38.

É sín xó enɛ wu bɔ Jwifu lɛ ba na wlí Jezu, é ka hɔn. É gosin Jeluzalɛmu bo xò Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ zlɛ bo yì fí e Jaan jɛ baptɛm bló nú mɛ jí ɖè ɖò xwè ɛnɛ mɔ̌ ɖíe é. É cí ɖɔ fí enɛ kún lín dó tofɔligbé Galilée Xù ɔ tɔn sín vivɔnu ó ɖɔhun.

Mɛ gègě wá Jezu gɔ́n bo ɖɔ: “Jaan [Baptɛmublonumɛtɔ́] jlɛ́ nǔ ɖebǔ ǎ; loɔ, nǔ e é ka ɖɔ dó nya elɔ wu ɔ bǐ wɛ nyí nugbǒ.” (Jaan 10:41) Enɛ wu ɔ, Jwifu gègě ɖi nǔ nú Jezu.