Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 130

È Jó Jezu Bo Kplá Ɛ nú È Na Yì Hu I

È Jó Jezu Bo Kplá Ɛ nú È Na Yì Hu I

MATIE 27:31, 32 MAKI 15:20, 21 LUKI 23:24-31 JAAN 19:6-17

  • PILATU TƐNKPƆN BO NA ÐÈ JEZU NYITE

  • È ÐÓ HWƐ NÚ JEZU BO SƐ́ Ɛ DÓ KÚKÚ GBÉ

È ɖò daka xò Jezu wu wɛ bo lɛ́ ɖò kiko è wɛ có, gǎn ɖěɖee Pilatu dó bo na ɖè é nyite lɛ é ɖɔ nǔtí nú vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ kpo mɛ e gɔ́ nú ye lɛ é kpo ǎ. Ye ba ɖɔ nǔ ɖebǔ ni ɖó kú Jezu tɔn te ǎ. Ye ɖò xó sú wɛ kpowun bo nɔ ɖɔ: “Xwè è nyí atín wu! Xwè è nyì atín wu!” Pilatu yí gbè nú ye ɖɔ: “Mi kplá ɛ, bo yì xwè è nyì atín wu miɖesunɔ, ɖó nyɛ mɔ nǔ e wu un na ɖó hwɛ n’i ɔ ɖě ǎ.”​—Jaan 19:6, NW.

Jwifu lɛ kpéwú bo ɖexlɛ́ Pilatu ɖɔ Jezu hu hwɛ ɖé ɖò toxóɖiɖɔ lixo bo jɛxa kú ǎ, amɔ̌, ɖò sinsɛn lixo ɔ ka ló? Ye lɛkɔ wá nu nylanyla dó Mawu wu sín xó e ye fɔ́n hwenu e Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn ɖò Jezu sín hwɛ ɖɔ wɛ é jí. Ye ɖɔ: “Mǐ ɖó sɛ́n, bɔ sɛ́n enɛ byɔ ɖɔ è ni hu i; ɖó é ɖɔ emi nyí Mawu ví.” (Jaan 19:7) Hwɛdómɛ ɖevo wɛ nyí enɛ nú Pilatu.

É lɛkɔ yì hɔn tɔn mɛ bo ɖò lee é na ɖè nya enɛ e wu è xò daka ɖè, bɔ asì éɖesunɔ tɔn lɛ́ kú dlɔ̌ dó wǔ tɔn é nyite é ba wɛ. (Matie 27:19) Nɛ̌ Pilatu ka na bló gbɔn nú hwɛ yɔyɔ̌ enɛ e dó Jezu wɛ ye ɖè, ɖɔ é ɖɔ emi nyí “Mawu ví” é? Pilatu tuùn ɖɔ Galiléenu wɛ nú Jezu. (Luki 23:5-7) É ɖò mɔ̌ có, é kanbyɔ Jezu ɖɔ: “Fitɛ a ka gosin?” (Jaan 19:9) Kinkanbyɔ wɛ Pilatu ka ɖè ɖɔ Jezu ko nɔ gbɛ̀ kpɔ́n, bɔ ɖò ali ɖé nu ɔ, é nyí Mawu ví à jì à?

Pilatu ko sè tlɔlɔ ɖò Jezu nu b’ɛ ɖɔ ɖɔ emi nyí axɔsu, amɔ̌, ɖɔ Axɔsuɖuto emitɔn kún nyí gbɛmɛ fí tɔn ó. Ðó é sɔ́ byɔ ɖɔ Jezu ni ɖɔ xó hú ee é ko ɖɔ wá yì é ǎ wutu ɔ, é n’abwɛ. Nu e Jezu ma kɛ d’emɛ nú Pilatu ǎ é zínzín goyiyi Pilatu tɔn sín agada, b’ɛ ɖɔ n’i kpo xomɛsin kpo ɖɔ: “Nyɛ wɛ a tin dó à? A tuùn ɖɔ un ɖó acɛ bo na ɖè we nyite, bo lɛ́ ɖó acɛ bo na [xwè] we nyì [atín wu] à cé?”​—Jaan 19:10.

Jezu ɖɔ n’i kpowun ɖɔ: “Enyi Mawu ma na gbè tɔn we ǎ ɔ, a sixu ɖó acɛ ɖebǔ ɖò jǐ ce ǎ; enɛ wu wɛ mɛ e jó mì ɔ hu hwɛ hú we.” (Jaan 19:11) Mɛɖé wɛ Jezu hɛn d’ayi mɛ hwenu e é ɖò xó enɛ lɛ ɖɔ wɛ é ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, hwɛgban e ɖò ta nú Kayifu, mɛ e gɔ́ n’i lɛ é, kpo Judasi Isikaliɔti kpo é hú Pilatu tɔn ɖɔ wɛ é ɖè.

Ðó jijɔ Jezu tɔn kpo xógbe tɔn lɛ kpo jiwǔ ɖò Pilatu nukúnmɛ, b’ɛ ka lɛ́ ɖò xɛsi ɖi wɛ ɖɔ Jezu sixu ko gosin Mawu gɔ́n wutu ɔ, é lɛ́vɔ tɛnkpɔn bo na ɖè é nyite. Amɔ̌, Jwifu lɛ lɛ́vɔ dó xɛsi ɖevo Pilatu. Ye gblɔ́n adǎn n’i bo ɖɔ: “Enyi a ɖè nya enɛ nyite hǔn, a nyí Dada Hlɔma tɔn sín xɔ́ntɔn ǎ; ɖó mɛ e sɔ́ éɖée axɔsu ɔ, gǔ wɛ é fɔ́n dó Dada Hlɔma tɔn jí.”​—Jaan 19:12.

Tokpɔngán ɔ lɛ́ kplá Jezu wá kɔ́xo, bo jinjɔn hwɛɖɔzinkpo ɔ jí, bo ɖɔ nú togun ɔ ɖɔ: “Axɔsu mitɔn ɖíe.” Enɛ ka ɖó Jwifu lɛ te ǎ. Ye nɔ súxó bo nɔ ɖɔ: “È hu i! È hu i! È [xwè] è nyì [atín wu].” Pilatu savo nú ye bo ɖɔ: “Ma [xwè] axɔsu mitɔn nyì [atín wu] wɛ à?” Jwifu lɛ ko ɖò akpɔ̀ mɔ wɛ ɖò acɛkpikpa Hlɔma tɔn glɔ sín hwenu línlín lɛ ɖíe; é ɖò mɔ̌ có, vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ ɖɔ kpo adɔgbigbo kpo ɖɔ: “Mǐ sɔ́ ɖó axɔsu ɖevo zɛ Dada Hlɔma tɔn wu ǎ.”​—Jaan 19:14, 15.

Pilatu ɖi xɛsi bo sɛ̀ éɖée xwè dó nǔ e byɔ wɛ Jwifu lɛ ɖè magbokɔ é glɔ, bo jó Jezu bonu è ni hu i. Sɔja lɛ ɖè awu vɔvɔ e ɖò kɔ n’i é bo sɔ́ awu ɖaxó éɖesunɔ tɔn lɛ dó n’i. Hwenu e ye kplá Jezu xweyigbe é ɔ, éɖesu wɛ hɛn atín e wu è na xwè è nyì é.

Gan 12 sɔ́ kpó ɖò fí línlín ɖè ǎ ɖò Axɔsuzángbe azǎn 14gɔ́ ɔ Nisáan tɔn. Jezu ko ɖò wunzɛn sín Nyɔnuzángbe zǎnzǎn, bo ka ko mɔ wuvɛ̌ syɛnsyɛn lɛ ɖě jɛ ɖě gudo. Ee Jezu ɖò gǎn dó wɛ ɖò atín ɔ glɔ ɖó kpinkpɛn tɔn wutu é ɔ, agbɔ̌n kpé è. Enɛ wu ɔ, sɔja lɛ hɛn aligbɔntɔ́ ɖé gannugánnú bonu é na sɔ́ atín ɔ yì fí e è na hu Jezu  ɖè é; Sinmɔ́ɔ wɛ é nɔ nyí bo gosin Silenɛ́ɛ ɖò Aflika. Mɛ gègě xwedó ye, ye mɛ ɖé lɛ ɖò avǐ ya wɛ bo ɖò alě na wɛ, ɖó nǔ e ɖò jijɛ wɛ é wutu.

Jezu ɖɔ nú nyɔnu e ɖò avǐ ya wɛ lɛ é ɖɔ: “Jeluzalɛmunu nyɔnu emi, mi ma ya avǐ nú nyɛ ó; loɔ, mi ya avǐ nú miɖée, bo ya avǐ nú vǐ mitɔn lɛ. Ðó ayǐ ɖé lɛ na wá hɔ́n, bɔ è na ɖɔ: ‘Nǔ nyɔ́ nú wɛnsinɔ lɛ, bo nyɔ́ nú mɛ e ma jì vǐ kpɔ́n gbeɖé ǎ lɛ, bo nyɔ́ nú mɛ e ma na anɔ̌ vǐ kpɔ́n gbeɖé ǎ é.’ Hwenɛnu ɔ, è na jɛ ɖiɖɔ nú só ɖaxó ɖaxó lɛ jí ɖɔ: ‘Mi mu kɔn nyì mǐ jí!’ Bo na ɖɔ nú só kpɛví kpɛví lɛ ɖɔ: ‘Mi cyɔn mǐ.’ Ðó enyi è ɖò atín mǔ sín nǔ wà gbɔn mɔ̌ wɛ ɔ, nɛ̌ wɛ atín xúxú tɔn ka na nyí gbɔn?”​—Luki 23:28-31.

Akɔta Jwifu lɛ tɔn xó ɖɔ wɛ Jezu ɖè. Akɔta enɛ cí atín e ɖò kúkú wɛ bo ka kpó ɖò mǔ kpɛɖé é ɖɔhun, ɖó Jezu kpo Jwifu e ɖi nǔ n’i lɛ é kpo gègě ɖò finɛ. Hwenu e è na ɖè mɛ enɛ lɛ sín akɔta ɔ mɛ é ɔ, tutoblonunu e xú ɖò gbigbɔ lixo atín kúkú ɖɔhun é kɛɖɛ jɛn é na kpò. Avǐ yiya ɖaxó wɛ na tíìn hwenu e ahwangɔnu Hlɔma tɔn na gbà akɔta enɛ ɖò Mawu sín nyikɔ mɛ é!