Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 9

Jezu Sù Ðò Nazalɛti

Jezu Sù Ðò Nazalɛti

MATIE 13:55, 56 MAKI 6:3

  • JOZƐFU KPO MALI KPO SÍN XWÉDO D’AGBA

  • JEZU KPLƆ́N ALƆNUZƆ́ ÐÉ

Jezu ɖò susu wɛ ɖò Nazalɛti. Toxo kpɛví ɖé wɛ bo hun nukún ǎ. Totaligbé Judée tɔn wɛ é ɖè ɖò sókan mɛ tò e ɖò Galilée gbéjí é ɖé mɛ, bo ɖò gbadahweji nú tɔgwede ɖaxó e è nɔ ylɔ ɖɔ Galilée Xù é.

Hwenu e Jezu ɖó xwè wè mɔ̌ é ɔ, Jozɛfu kpo Mali kpo kplá ɛ sín Ejipu wá Nazalɛti. É cí ɖɔ é ɖokpo wɛ ɖò vǐ yetɔn nyí wɛ hwenɛnu. Amɔ̌, ɖò nukɔnmɛ ɔ, nɔ tɔn wá jì vǐ ɖevo lɛ, ye wɛ nyí Jaki, Jozɛfu, Sinmɔ́ɔ kpo Judi kpo. Jozɛfu kpo Mali kpo lɛ́ ɖó vǐ nyɔnu lɛ. Nugbǒ ɔ, é hwe bǐ ɔ Jezu ɖó nɔví sunnu kpɛví kpo nɔví nyɔnu kpɛví kpo ayizɛ́n.

É ɖò gaàn ɖɔ Jezu ɖó hɛnnumɔ ɖevo lɛ. Mǐ ko kplɔ́n nǔ dó Elizabɛti kpo vǐ sunnu tɔn Jaan kpo wu. Ye nɔ nɔ kilomɛtlu nabi ɖé dó tofɔligbé Judée tɔn. Mɛ ɖevo nɔ lɛ́ nyí Salomɛ́ɛ bo sixu ko nyí Mali sín nɔví bo nɔ nɔ toxo e nyí Galilée bo ɖò akpá yetɔn é mɛ. Hǔn Jezu sín nafi nɛ. Salomɛ́ɛ sín asú nɔ nyí Zebeɖée. Vǐ sunnu yetɔn wè lɛ nɔ nyí Jaki kpo Jaan kpo. Ye sixu ko nyí Jezu sín xwégbe-nɔví nukɔntɔn lɛ. Hwenu e Jezu kpó ɖò kpɛví é ɔ, é tó zán hwenu gègě xá ye kpo é gbɔ kpo ɔ, mǐ tuùn ǎ, amɔ̌, é cí ɖɔ ye wá huzu xɔ́ntɔn vívɛ́ tɔn lɛ ɖɔhun kaka bo tlɛ wá nɔ mɛsɛ́dó tɔn lɛ mɛ.

Jozɛfu ɖó na wà azɔ̌ syɛnsyɛn bo na dó sixu kpé nukún dó xwédo tɔn e ɖò jijɛji wɛ é wu. Atínkpatɔ́  wɛ n’i. Jozɛfu nɔ kplɔ́n Jezu vǐ éɖesunɔ tɔn ɖɔhun kaka bɔ mɛ lɛ nɔ ylɔ Jezu ɖɔ “atínkpatɔ́ví ɔ.” (Matie 13:55) Jozɛfu kplɔ́n atínkpikpazɔ́ Jezu, bɔ Jezu ka kplɔ́n ganji. Nugbǒ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ wá ɖɔ dó Jezu wu ɖɔ: “Atínkpatɔ́ ɔ nɛ à cé?”​—Maki 6:3.

Gbɛzán xwédo Jozɛfu tɔn tɔn bǐ wɛ junjɔn sinsɛn-biblo sɛ́dó Jehovah jí. Ðó Jozɛfu kpo Mali kpo jló na zán gbɛ̀ sɔgbe kpo Mawu Sɛ́n ɔ kpo wutu ɔ, ‘ayijinjɔn wɛ ye ɖè ɖò xwé yetɔn gbè oo, ali jí wɛ ye ɖè bo ɖò yiyi wɛ oo, ayimimlɔ wɛ ye ɖè oo, fɔ́n wɛ ye fɔ́n oo,’ ye nɔ ɖò vǐ yetɔn lɛ kplɔ́n wɛ ɖò gbigbɔ lixo. (Sɛ́nflínmɛ 6:6-9) Kplɔ́ngbasá ɖokpo ɖò Nazalɛti. Mǐ sixu ɖeji ɖɔ Jozɛfu nɔ kplá xwédo tɔn yì dɔ̌n hwɛhwɛ bɔ ye nɔ yì sɛ̀n Mawu. È wá ɖɔ ɖò nukɔn mɛ ɖɔ Jezu “yì kplɔ́ngbasá gbɔjɛzán Jwifu lɛ tɔn gbè, lee é ko nɔ bló gbɔn é.” (Luki 4:16) Tɛmpli Jehovah tɔn mɛ yiyi hwɛhwɛ ɖò Jeluzalɛmu nɔ víví nú xwédo ɔ lɔ tawun.