Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 86

Vǐ Sunnu E Bú É Lɛkɔ

Vǐ Sunnu E Bú É Lɛkɔ

LUKI 15:11-32

  • È DÓ LǑ DÓ VǏ SUNNU E BÚ É WU

É cí ɖɔ Jezu kpó ɖò Pelée ɖò zǎnzǎnhweji Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ tɔn cobo dó lǒ dó lɛngbɔ̌ kpo gankwɛ kpo e bú é wu ɖɔhun. Nùkplɔnmɛ e ɖò lǒ wè enɛ lɛ mɛ é wɛ nyí ɖɔ, mǐ ɖó na nɔ j’awǎ hwenu e hwɛhutɔ́ ɖé lɛkɔ sín hwɛ tɔn lɛ gudo bo wá Mawu gɔ́n é. Falizyɛn lɛ kpo sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo jɛ xó mɔ ɖɔ dó Jezu wu jí, ɖó é nɔ yí mɛ mɔhun lɛ wutu. Jezu sín lǒ wè enɛ lɛ ka kplɔ́n nùɖé xómɔɖɔdómɛwutɔ́ mɔhun lɛ à? Ye ka wlí lee nǔ nɔ cí nú Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn hwenu e hwɛhutɔ́ lɛ lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo é à? Dìn ɔ, Jezu dó lǒ e byɔ ayi mɛ nú mɛ bo tɛɖɛ̌ nùkplɔnmɛ taji enɛ ɖokpo ɔ jí é ɖé.

Lǒ ɔ ɖɔ xó dó tɔ́ e ɖó vǐ sunnu wè é ɖé wu; mɛ kpɛví ɔ wu wɛ lǒ ɔ ɖɔ xó dó hugǎn. Xó e Jezu ɖɔ dó yɔkpɔvu ɔ wu é ɖó na kplɔ́n nùɖé Falizyɛn lɛ kpo sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo gɔ́ nú mɛ ɖevo e ɖò tó ɖó è wɛ lɛ é. É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na sɔ́ nukún kpɛví dó kpɔ́n nǔ e Jezu ɖɔ dó tɔ́ ɔ kpo vǐ mɛxo ɔ kpo wu lɛ é ǎ, ɖó lee ye wà nǔ gbɔn é lɔ kplɔ́n nǔ mɛ. Enɛ wu ɔ, lin tamɛ kpɔ́n dó ye mɛ atɔn e wu Jezu dó lǒ dó lɛ é jí.

Jezu bɛ́ gbɔn lě: “Nya ɖé ɖó vǐ sunnu wè. Yɔkpɔvu ɔ ka ɖɔ nú tɔ́ tɔn gbè ɖokpo ɖɔ: ‘Daa, na gǔ e na nyí ce ɔ mì;’ bɔ tɔ́ ɔ ka má dɔkun tɔn nú ye.” (Luki 15:11, 12) Ðǒ ayi wu ɖɔ é kún nyí kú wɛ tɔ́ ɔ kú wutu wɛ yɔkpɔvu ɔ ɖò gǔ tɔn ba wɛ ó. Tɔ́ ɔ lɛ́ kpó ɖò gbɛ̀. É ɖò mɔ̌ có, yɔkpɔvu ɔ jló na yí gǔ tɔn dìn, enɛ ɔ, é na jɛ éɖée kannu bo na zán lee é jló è gbɔn é. Etɛ é ka bló?

Jezu tinmɛ ɖɔ: “Azǎn ɖé jɛ ǎ, bɔ yɔkpɔvu ɔ xò nǔ tɔn lɛ bǐ kplé, bo yì tò línlín ɖé mɛ, bo zán nǔ tɔn lɛ dó akpà mɛ.” (Luki 15:13) Nyaví ɔ gbɛ́ tɔ́ tɔn e na kpé nukún dó wǔ tɔn bo na na ɛ nǔ e hudo è lɛ é kpá cí, bo yì tó línlín ɖevo mɛ. Ðò dɔ̌n ɔ, é zán nǔ tɔn lɛ dó yacó mɛ, bo dó ɖu gbɛ̀ xá agalɛtɔ́ lɛ. Enɛ gudo ɔ, hwenu lɛ wá vɛwǔ n’i, lee tan e Jezu kpi é xlɛ́ gbɔn é:

“Hwenu e é zán nǔ tɔn lɛ bǐ vɔ ɔ, adɔ ɖaxó ɖé tɔ́n ɖò tò ɔ mɛ, bɔ é jɛ ya jì jí. É gbɔ bo yì jɛ kɔ nú tò ɔ mɛ nu ɖokpo, bɔ nya ɔ sɛ́ ɛ dó gle tɔn  ta, nú é na nɔ na nùɖuɖu agluza lɛ. Nùɖuɖu e agluza lɛ nɔ ɖu ɔ, ɖuɖu tɔn nɔ jló è, mɛɖé ka nɔ na ɛ ǎ.”​—Luki 15:14-16.

Sɛ́n Mawu Tɔn slɛ́ agluza lɛ dó kanlin blíblí lɛ mɛ có, agluzakpó wu wɛ nyaví enɛ na nɔ kpé nukún dó dìn. Xovɛ nɔ doya n’i, b’ɛ sín enɛ wu bɔ é nɔ jló nùɖuɖu e agluza e wu kpé nukún dó wɛ é ɖè lɛ é kɛɖɛ wɛ ɖó na ɖu é. Ee awě enɛ ɖò nyaví ɔ xò wɛ b’ɛ ma sɔ́ ɖó nukúnɖiɖo ɖě ǎ é ɔ, “é wá dó ayi dò.” Etɛ é ka wà? É ɖɔ nú éɖée ɖɔ: “Azɔ̌watɔ́ gègě wɛ ɖò daa ce xwé, bɔ nùɖuɖu kpé ye kpò, bɔ nyɛ ka wá ɖò adɔ na kú wɛ ɖò fí. Un na sɔnǔ, bo lɛkɔ yì daa ce gɔ́n, bo na ɖɔ n’i ɖɔ: Daa! Un hu hwɛ dó Mawu, bo hu hwɛ dó we; un sɔ́ nyí mɛ bonu a na ylɔ mì ɖɔ vǐ ǎ; yì mì dó azɔ̌watɔ́ towe lɛ mɛ.” Enɛ gudo ɔ, é sɔnǔ bo lɛkɔ ɖido tɔ́ tɔn gɔ́n.​—Luki 15:17-20.

Nɛ̌ tɔ́ tɔn ka na wà nǔ gbɔn? É na huzu kpannukɔn vǐ tɔn kpo xomɛsin kpo bo súxó dó ta n’i ɖó xlonɔnú e é wà bo tɔ́n sín xwégbe é wu wɛ à? Tɔ́ ɔ na xlɛ́ ɖɔ emi kún sɔ́ keya n’i ó, bo na gbɔ yiyi i wɛ à? Enyi hwɛ wɛ ɔ, nɛ̌ a ka na wà nǔ gbɔn? Enyi vǐ sunnu towe alǒ vǐ nyɔnu towe ka wɛ ɔ lo?

È MƆ VǏ SUNNU E BÚ É

Jezu tinmɛ lee nǔ cí nú tɔ́ ɔ é kpo lee é wà nǔ gbɔn é kpo: “Hwenu e [vǐ sunnu ɔ] ɖò zɔ jǎwe ɔ, tɔ́ tɔn mɔ ɛ sɛ́dó, bɔ nǔ tɔn blawu n’i,  bɔ é bɛ́ wezun, bo yì zunfan ɛ, bo kisi n’i.” (Luki 15:20) Enyi tɔ́ ɔ na bo tlɛ sè ɖɔ vǐ emitɔn dó agagbɛ́ ɔ, é ka yí i. Sinsɛngán Jwifu ɖěɖee ɖɔ ɖɔ emi tuùn Jehovah, bo nɔ sɛ̀n ɛ lɛ é ka na mɔ linlin e Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ nɔ ɖó dó hwɛhutɔ́ e lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo é wu é ɖò nǔ enɛ e jɛ é mɛ à? Ye ka na lɛ́ tuùn ɖɔ Jezu nɔ xlɛ́ ɖɔ emi ɖó linlin mɛ yíyí tɔn ɖokpo ɔ à?

Tɔ́ e nɔ mɔ nukúnnú jɛ nú mɛ é ɖé sixu wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ lee vǐ emitɔn sín nukúnmɛ xlɛ́ nùvɛ́númɛ gbɔn é xlɛ́ ɖɔ é ko lɛkɔ sín hwɛ tɔn lɛ gudo. Tɔ́ wanyiyinɔ ɔ ɖè afɔ nukɔntɔn ɔ, bo dó gbè vǐ tɔn b’ɛ sín enɛ wu bɔ vǐ ɔ vo bo ɖɔ hwɛ tɔn lɛ n’i. Jezu ɖɔ: “Vǐ ɔ ka ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Daa, un hu hwɛ dó Mawu, bo hu hwɛ dó we; un sɔ́ nyí mɛ nú a na ylɔ mì ɖɔ vǐ ǎ.’”​—Luki 15:21.

Tɔ́ ɔ ɖɔ nú mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ ɖɔ: “Mi yawu yì sɔ́ awu gaga e nyɔ́ ɖɛkpɛ hú ɖě lɛ bǐ ɔ wá dó n’i; mi sɔ́ alɔkɛ́ dó n’i, bo dó afɔkpa n’i. Mi yì sɔ́ nyibu winnyawinnya e è sɔ́ ɖó vo, bɔ nùɖuɖu kpé ganji ɔ wá, bo hu, nú mǐ na ɖu agɔ̌, bo na j’awǎ; ɖó vǐ ce elɔ ɔ, kú wɛ é ko kú; é ka lɛ́ wá gbɛ̀. É ko bú bɔ è ka lɛ́ wá mɔ ɛ.” Enɛ gudo ɔ, ye jɛ “xwè ɖu jí.”​—Luki 15:22-24.

Tɔ́ ɔ sín vǐ mɛxo ɔ ɖò gleta hwenɛnu. Jezu ɖɔ dó wutu tɔn ɖɔ: “Ee é lɛkɔ bo sɛya xwégbe ɔ, é sè bɔ è ɖò hǔn xò wɛ, bo ɖò wè ɖú wɛ. Enɛ ɔ, é ylɔ mɛsɛntɔ́ lɛ ɖokpo, bo kàn nǔ e ɖò jijɛ wɛ é byɔ. Mɛsɛntɔ́ ɔ ka yí gbè n’i ɖɔ: ‘Nɔví towe wɛ lɛkɔ wá xwé, bɔ tɔ́ towe hu nyibu winnyawinnya e è sɔ́ ɖó vo, bɔ nùɖuɖu kpé ganji é, ɖó é mɔ ɛ ɖò ganji.’ Vǐ mɛxo ɔ ka wlí xomɛsin, bo gbɛ́ xwégbe byɔ, bɔ tɔ́ ɔ tɔ́n, bo wá savo n’i ɖɔ ni byɔ xwégbe. Loɔ, é yí gbè nú tɔ́ ɔ ɖɔ: ‘Sín xwè mɔkpan ɖíe wɛ un ɖò sinsɛn we wɛ; un dó asa gbè towe gbeɖé ǎ; a ka na gbɔ̌ ɖokpo mì gbeɖé nú ma dó ɖu agɔ̌ xá xɔ́ntɔn ce lɛ ǎ. Vǐ towe enɛ ka yì sɔ́ dɔkun towe dó ɖu gbɛ̀ xá agalɛtɔ́ lɛ, bo lɛkɔ wá, bɔ a hu nyibu winnyawinnya e è sɔ́ ɖó vo, bɔ nùɖuɖu kpé ganji é n’i.’”​—Luki 15:25-30.

 Ði vǐ mɛxo ɔ ɖɔhun ɔ, mɛ̌ mɛ̌ e ka mɔ xó ɖɔ dó nǔblawu e Jezu kú nú gbɛtɔ́ kpaà lɛ kpo hwɛhwutɔ́ lɛ kpo é kpo ayi e é sɔ́ ɖó ye jí é kpo wu? Sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo wɛ. Xó e ye mɔ ɖɔ dó yǐ e Jezu nɔ yí hwɛhutɔ́ lɛ é wu é wɛ zɔ́n bɔ é dó lǒ enɛ. É ɖò gaàn ɖɔ mɛɖebǔ e nɔ mɔ xó ɖɔ dó nǔblawu e Mawu nɔ kú nú mɛ é wu é ɖó na hɛn nùkplɔnmɛ ɔ ayi mɛ.

Jezu sú ta nú lǒ tɔn gbɔn xó ɖiɖɔ dó hwìhwɛ́ e tɔ́ ɔ xò vǐ tɔn mɛxo ɔ é jí gblamɛ: “Vǐ ce, hwɛ ɔ, tɛgbɛ wɛ a ɖò kpɔ́ xá mì, bɔ nǔ e un ɖó lɛ bǐ nyí towe, loɔ, xwè wɛ mǐ ló kó ɖu, bo j’awǎ, bɔ é nyɔ́; ɖó nɔví towe elɔ ɔ, kú wɛ é ko kú; é ka lɛ́ wá gbɛ̀; é ko bú, un ka lɛ́ wá mɔ ɛ.”​—Luki 15:31, 32.

Jezu ɖè nǔ e vǐ mɛxo ɔ bló é xlɛ́ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, hwenu e Jezu kú bo fɔ́n gudo é ɔ, “vɔsanúxwlémawutɔ́ wɔbuwɔbu ɖé lɛ jɛ nǔ ɖi nú Jezu jí ɖò Jwifu lɛ mɛ.” (Mɛsɛ́dó 6:7) Mɛ ɖěɖee sè bɔ Jezu dó lǒ enɛ e ɖò gbɛ̀ bo kúnkplá vǐ sunnu e bú é ɖé lɛ sixu ko ɖò mɛ enɛ lɛ mɛ. Nugbǒ ɔ, é sixu nyɔ́ bló bɔ ye na dó ayi dò, bo lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo lobo wá Mawu gɔ́n.

Sín gbè nɛ gbè ɖido ɔ, ahwanvu Jezu tɔn lɛ sixu hɛn nùkplɔnmɛ taji e ɖò lǒ ɖagbeɖagbe enɛ mɛ lɛ é dó ayi mɛ; mɔ̌ wɛ ye ka ɖó na bló lɔ. Nùkplɔnmɛ nukɔntɔn ɔ ɖíe: Nùnywɛnú wɛ é nyí ɖɔ mǐ ni nɔ bibɛtɛn ɖò togun Mawu tɔn mɛ, bo nɔ Tɔ́ mǐtɔn e yí wǎn nú mǐ, bo nɔ na nǔ bǐ mǐ é sín awa glɔ, é nyɔ́ hú ɖɔ mǐ ni ɖò flúflú wɛ bo ɖò nǔ e vlɛ́ nǔ ɖagbe é ba wɛ ɖò “tò línlín ɖé mɛ.”

Nùkplɔnmɛ wegɔ ɔ: Enyi mɛɖebǔ ɖò mǐ mɛ bo gosin Mawu li jí ɔ, é ɖó na sɔ́ éɖée hwe bo lɛkɔ wá Tɔ́ mǐtɔn gɔ́n bo na mɔ tɛn dó lɛ́vɔ ɖu vivǐ wǔjɔmɛ tɔn tɔn.

Nùkplɔnmɛ atɔngɔ ɔ tɔ́n ɖò vogbingbɔn e ɖò lee tɔ́ ɔ ɖò gbesisɔmɛ, bo na yí vǐ ɔ bo na lɛ́ sɔ́ hwɛ kɛ ɛ gbɔn é kpo ee ɖò vǐ mɛxo ɔ e sìn xomɛ, bo ma jló na yí i ǎ é kpo tɛntin é mɛ. É ɖò wɛn ɖɔ Mawu sɛntɔ́ lɛ nɔ jló na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ e bú, bo ka lɛkɔ sín hwɛ tɔn lɛ gudo nugbǒ nugbǒ, lobo lɛkɔ wá ‘Tɔ́ ɔ xwé’ é, lobo na yí i. Mi nú mǐ ni j’awǎ dó nɔví mǐtɔn e ‘ko kú bo lɛ́ wá gbɛ̀’ kpo ee ‘ko bú, bɔ è ka lɛ́ wá mɔ ɛ’ é kpo tamɛ.