Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 68

Vǐ Mawu Tɔn Wɛ Nyí “Weziza Gbɛ̀ ɔ Tɔn”

Vǐ Mawu Tɔn Wɛ Nyí “Weziza Gbɛ̀ ɔ Tɔn”

JAAN 8:12-36

  • JEZU TINMƐ MƐ E VǏ Ɔ NYÍ É

  • NƐ̌ JWIFU LƐ KA NYÍ KANNUMƆ GBƆN?

Ðò Azavaxwe ɔ sín azǎn tɛnwegɔ ee nyí xwè ɔ sín azǎn gudo tɔn é gbè ɔ, Jezu ɖò nǔ kplɔ́n mɛ wɛ ɖò tɛmpli ɔ mɛ ɖò “gbǎ e mɛ è nɔ sɔ́ akwɛ dó ɔ” kpá. (Jaan 8:20; Luki 21:1) É cí ɖɔ fí e è nɔ na nùnina ɖè ɖò Kɔxota Nyɔnu lɛ Tɔn é wɛ ɖɔhun.

Nú zǎn kú ɖò xwè ɔ sín hwenu ɔ, xá tɛmpli ɔ tɔn enɛ mɛ nɔ hɔ́n. Zogbɛ́n ɖaxó ɛnɛ nɔ ɖò finɛ, ye mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ ɖó dò ɖaxó ɖaxó ɛnɛ bɔ ami nɔ gɔ́. Weziza e zogbɛ́n enɛ lɛ nɔ na é nɔ ɖiɖɛ̌ sɔmɔ̌ bɔ fí e tlɛ lín dó ye lɛ é bǐ nɔ hɔ́n. Xó elɔ e Jezu ɖɔ dìn é sixu kpaca tóɖóétɔ́ lɛ: “Nyɛ wɛ nyí weziza gbɛ̀ ɔ tɔn; mɛ e xwedó mì ɔ na gbɔn zinflu mɛ gbeɖé ǎ, loɔ é na mɔ weziza e nɔ na gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ mɛ é.”​—Jaan 8:12.

Falizyɛn lɛ gbɛ́ xó Jezu tɔn bo ɖɔ: “A ɖò kúnnu ɖè nú hwiɖée wɛ; enɛ ɔ wu ɔ, xó towe nyí nugbǒ ǎ.” Jezu ka yí gbè nú ye ɖɔ: “É na bo nyí kúnnu ɖè nú nyɛɖée wɛ un ɖè ɔ, xó e ɖɔ wɛ un ɖè ɔ, nugbǒ wɛ é nyí; ɖó un tuùn fí e un gosin ɔ, bo ka lɛ́ tuùn fí e un xwè ɔ. Midɛɛ lɛ ka tuùn fí e un gosin ɔ ǎ; mi ka lɛ́ tuùn fí e un xwè ɔ ǎ.” É lɛ́ ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “È ka ko wlan dó Mawuxówema mitɔn mɛ ɖɔ: ‘Nǔ e mɛ wè ɖekúnnu ɖokpo ɔ na ɔ, nugbǒ wɛ é nyí.’ Un ɖò kúnnu ɖè nú nyɛɖée wɛ, bɔ Tɔ́ e sɛ́ mì dó ɔ lɔ ka ɖò kúnnu ɖè nú mì wɛ.”​—Jaan 8:13-18.

Bo ma na dó yí gbè nú xó tɔn ǎ ɔ, Falizyɛn lɛ kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Fitɛ Tɔ́ towe ɔ ka ɖè?” Jezu ɖɔ nyì wɛn nú ye ɖɔ: “Mi tuùn mì ǎ; mi ka lɛ́ tuùn Tɔ́ ce ǎ. Enyi mi ko tuùn mì wɛ ɔ, mi na ko tuùn Tɔ́ ce lɔmɔ̌.” (Jaan 8:19) Falizyɛn lɛ ɖò biba na wlí Jezu wɛ có, mɛ ɖě ka ɖ’alɔ wutu tɔn ǎ.

Jezu lɛ́ vɔ́ xó e é ko ɖɔ wá yì é ɖé ɖɔ: “Un xweyigbe; mi na ba mì, loɔ, mi na kú dó hwɛ mitɔn lɛ mɛ, ɖó mi sixu yì fí e un xwè ɔ ǎ.” Ðó Jwifu lɛ ma mɔ nǔ ɖebǔ jɛ xó Jezu tɔn lɛ mɛ ǎ wutu ɔ,  ye jɛ ɖiɖɔ jí ɖò yeɖée tɛntin ɖɔ: “Éɖée hu gbé wɛ é ka ja à? Ðó é ɖɔ: ‘Mi sixu yì fí e un xwè ɔ ǎ.’” Ye mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖɔ wɛ Jezu ɖè é wu ǎ, ɖó ye tuùn fí e é gosin é ǎ wutu. É tinmɛ nú ye ɖɔ: “Midɛɛ lɛ ɔ, ayikúngban jí fí tɔn wɛ mi nyí, amɔ̌, nyɛ ɔ, jixwé tɔn wɛ un nyí: gbɛ̀ elɔ tɔn wɛ mi nyí, amɔ̌, nyɛ ɔ, un nyí gbɛ̀ elɔ tɔn ǎ.”​—Jaan 8:21-23.

Gbɛ̀ e Jezu nɔ ɖò jixwé cobo wá ayikúngban jí é kpo nyǐ e é nyí Mɛsiya alǒ Klisu e sín akpá è dó bɔ sinsɛngán enɛ lɛ ɖó na ɖó nukún é xó ɖɔ wɛ Jezu ɖè. É ɖò mɔ̌ có, ye kanbyɔ ɛ kpo wangbɛnumɛ kpo ɖɔ: “Mɛ̌ a ka nyí?”​—Jaan 8:25.

Ðó gbɛ̌ e ye gbɛ́ Jezu é kpo gbè e ye klán xá ɛ é kpo wu ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mɛ e un ko ɖɔ nú mi sín dò ɖɔ un nyí ɔ wɛ un nyí.” Amɔ̌, é dɔn ayi yetɔn wá Tɔ́ tɔn jí, bo tinmɛ nǔ e wu Jwifu lɛ ɖó na ɖótó Vǐ ɔ é: “Mɛ e sɛ́ mì dó ɔ, nugbǒɖɔtɔ́ wɛ, bɔ nǔ e un sè ɖò nu tɔn ɔ kɛɖɛ ɖɔ nú gbɛ̀ ɔ wɛ un ɖè.”​—Jaan 8:25, 26.

Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖexlɛ́ ɖɔ emi ɖó jiɖiɖe dó Tɔ́ emitɔn wu, Jwifu lɛ ka ɖó jiɖiɖe enɛ ǎ, é ɖɔ: “Hwenu e mi na wá sɔ́ Gbɛtɔ́ví ɔ dó jǐ ɔ, mi na tuùn ɖɔ un nyí mɛ e un nyí ɔ, bo kún nɔ ɖɔ nǔ ɖebǔ ɖò nyɛɖesunɔ sín acɛ mɛ ó; nǔ e Tɔ́ ɔ kplɔ́n mì ɔ kɛɖɛ wɛ un nɔ ɖɔ. Mɛ e sɛ́ mì dó ɔ ka ɖò kpɔ́ xá mì; é jó mì dó ǎ, ɖó nǔ e nyɔ́ nukún tɔn mɛ ɔ wɛ un nɔ bló tɛgbɛ.”​—Jaan 8:28, 29.

É ɖò mɔ̌ có, mɛɖé lɛ ɖò Jwifu lɛ mɛ bo ɖi nǔ n’i, bɔ é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Enyi mi sè gbè nú mì ɔ, mi nyí ahwanvu ce lɛ nugbǒ. Mi na tuùn nugbǒ ɔ, bɔ nugbǒ ɔ na ɖè mi sín kannumɔgbenu.”—Jaan 8:31, 32.

Nú ye mɛ ɖé lɛ ɔ, è na gosin kannumɔgbenu xó e é ɖɔ é kpaca ye. Ye ɖɔ: “Ablaxamu ví wɛ mǐ nyí, mǐ nɔ mɛɖé kannu kpɔ́n gbeɖé ǎ; etɛwutu a ka ɖɔ è na ɖè mǐ sín kannumɔgbenu?” Jwifu lɛ tuùn ɖɔ hweɖenu wá yì ɔ emi ko nɔ mɛ kannu kpɔ́n, é ɖò mɔ̌ có, ye gbɛ́ ɖɔ è ni ma ylɔ emi ɖɔ kannumɔ ó. Amɔ̌, Jezu xlɛ́ ɖɔ ye kpó ɖò kannumɔ nyí wɛ, ɖó é ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: mɛ e nɔ hu hwɛ é ɖebǔ ɔ, hwɛ sín kannumɔ wɛ é nyí.”​—Jaan 8:33, 34.

Gbɛ̌ e Jwifu lɛ gbɛ́ ɖɔ emi kún nyí kannumɔ nú hwɛhuhu ó é zɔ́n bɔ ninɔmɛ yetɔn nyɔ́ ǎ. Jezu tinmɛ ɖɔ: “Mɛ e nyí kannumɔ ɔ nɔ nɔ xwégbe sɔyi ǎ; xwéví wɛ nɔ nɔ xwégbe sɔyi.” (Jaan 8:35) Kannumɔ ɖě ɖó acɛ bo na ɖu gǔ ǎ, bɔ è sixu lɛ́ nya ɛ hweɖebǔnu. Xwéví alǒ mɛ e è sɔ́ dó ɖó vǐ é kɛɖɛ jɛn nɔ nɔ xwégbe “sɔyi,” enɛ wɛ nyí ɖɔ kaka jɛ hwenu e é na nɔ gbɛ̀ na é.

Enɛ wu ɔ, nugbǒ e kúnkplá Vǐ ɔ é wɛ nɔ ɖè gbɛtɔ́ lɛ sín hwɛhuhu e nɔ dɔn mɛ yì jó nú kú é sí kaka sɔyi. Jezu ɖɔ: “Enyi Vǐ ɔ ɖè mi sín kannumɔgbenu ɔ, mi na gosin kannumɔgbenu nugbǒ.”​—Jaan 8:36.