Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 79

Nǔ E Wu È Na Sú Kún Dó nú Jwifu Nùmaɖitɔ́ lɛ É

Nǔ E Wu È Na Sú Kún Dó nú Jwifu Nùmaɖitɔ́ lɛ É

LUKI 13:1-21

  • JEZU ÐÈ NÙKPLƆNMƐ ÐÉ SÍN AWĚXOMƐ WÈ MƐ

  • É GBƆ AZƆN NÚ NYƆNU E GBLÉ WƆ̌N É ÐÒ GBƆJƐZÁNGBE

Jezu tɛnkpɔn ɖò ali gègě nu bo dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ lɛ nú ye na lin nǔ kpɔ́n dó kancica e ɖò ye kpo Mawu kpo tɛntin é jí. Ali ɖevo lɛ́ hun n’i hwenu e é ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá togun ɔ ɖò Falizyɛn ɖé sín xwé kpá gudo é.

Ye mɛ ɖé lɛ kɛnu dó awěxomɛ ɖé wu. Ye ɖò “Galiléenu e ɖò vɔ̌ sá nú Mawu wɛ, bɔ [Tokpɔngán Hlɔma Tɔn Pɔnsu] Pilati zɔ́n bɔ è hu ye lɛ sín xó ɖɔ nú Jezu wɛ.” (Luki 13:1) Etɛ na ɖɔ wɛ ye ka ɖè?

Pilatu bɛ́ akwɛ ɖò akwɛgbá tɛmpli ɔ tɔn mɛ bo dó bló nǔ e na dɔn sìn wá Jeluzalɛmu é ɖokpo, b’ɛ sín enɛ wu bɔ Jwifu afatɔ́n mɔkpan fɔ́n gǔ. Vlafo hwenɛnu wɛ è hu Galiléenu enɛ lɛ. Gǎn e ɖò tɛmpli ɔ mɛ lɛ é wɛ na ko nɔ mɛ nú Pilatu b’ɛ mɔ akwɛ ɔ. Mɛ ɖěɖee ɖò awěxomɛ enɛ lɛ xó ɖɔ wɛ é sixu ko lin ɖɔ nǔnyanyawiwa wɛ zɔ́n bɔ awě enɛ xò Galiléenu lɛ. Jezu ka gbɛ́.

É kanbyɔ ye ɖɔ: “Mi vɛdo ɖɔ Galiléenu enɛ lɛ ɔ, ye hu hwɛ hú Galiléenu ɖě lɛ wutu wɛ è hu ye gbɔn mɔ̌ sín à?” Xósin tɔn nyí eǒ. Amɔ̌, é zán nǔ enɛ e jɛ é dó gb’akpá nú Jwifu lɛ: “Enyi mi lɔ ma lɛkɔ sín hwɛ mitɔn lɛ gudo ǎ ɔ, mi bǐ wɛ na kú ye ɖɔhun.” (Luki 13:2, 3) Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ xó dó awě ɖevo e xò mɛ ɖò malin-malin mɛ é jí, é sixu ko nyí nǔ e na dɔn sìn wá Jeluzalɛmu é blóbló ɖokpo ɔ wu jɛn awě enɛ lɔ xò mɛ, é kanbyɔ ɖɔ:

“Mɛ afɔtɔn-nukún-atɔn e jí ahoho Silowée tɔn mu jɛ, bɔ ye kú lɛ ɔ, ye hu hwɛ hú Jeluzalɛmunu ɖě lɛ bǐ wɛ mi vɛdo à?” (Luki 13:4) Ahwan ɔ sixu ko lin ɖɔ mɛ enɛ lɛ ɖokpo ɖokpo kú ɖó nǔ nyanya e yeɖesunɔ wà é ɖé lɛ wu. Jezu ka lɛ́ gbɛ́. É tuùn ɖɔ “hwenu kpo nǔ ma ɖó nukún kpo” nɔ tíìn, b’ɛ sixu ko nyí ɖɔ enɛ wu wɛ awě enɛ xò mɛ enɛ lɛ lɔ. (Nùnywɛtɔ́xó 9:11, NW) É ɖò mɔ̌ có, nǔ enɛ ɖó na kplɔ́n nùɖé togun ɔ. Jezu ɖɔ: “Enyi mi lɔ ma lɛkɔ sín hwɛ mitɔn lɛ gudo ǎ ɔ, mi bǐ wɛ na kú ye ɖɔhun.” (Luki 13:5) Amɔ̌, aniwu é ka ɖò ɖɛ̌ tɛ nùkplɔnmɛ enɛ jí wɛ dìn?

Bo na dó xlɛ́ fí e é ko ɖè ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn mɛ é wutu wɛ, bɔ é dó lǒ bo dó ɖexlɛ́ gbɔn lě: “Nya ɖé tun fígitín ɖokpo nyì vǐwungbo tɔn mɛ, bo ja sínsɛ́n gbɛ̀ ɖ’eji gbé, é ka mɔ ɖě ǎ. Enɛ ɔ, é ɖɔ nú vǐwunzɔ́watɔ́ ɔ ɖɔ: ‘Kpɔ́n, sín xwè atɔn ɖíe ɖokpoo wɛ un nɔ tɔ́n fígi gbɛ̀ gbé ɖò atín elɔ jí, bo nɔ wá ba kpò. Gbò síìn! Aniwu é ka na ɖò tɛn hán mɛ wɛ yayǎ kpowun ɖò fí?’ Vǐwunzɔ́watɔ́ ɔ ka yí gbè n’i ɖɔ: ‘Gǎn ce! Lɛ̌ jó è dó xwè elɔ mɛ hwɛ̌ nú mǐ na kpɔ́n. Un na kun dò lɛlɛ̌ dó, bo na bɛ́ zunkɔ́ d’emɛ; nú é sixu sɛ́n xwè ɖě ɔ mɛ ɔ, é na nyɔ́; é ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, a na gbò síìn.’”​—Luki 13:6-9.

Jezu ko zán xwè atɔn jɛji bo dó ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na bló nú Jwifu lɛ na ɖó nùɖiɖi. É ɖò mɔ̌ có, mɛ kpɛví ɖé jɛn huzu ahwanvu tɔn, bɔ è sixu ɖɔ ɖɔ ye nyí sínsɛ́n tagba e é jɛ é tɔn tɔn. Dìn ɔ, é ɖò ada gbló nú gǎndido tɔn wɛ ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn sín xwè ɛnɛgɔ ɔ mɛ. É cí ɖɔ é ɖò dò kun lɛlɛ̌ dó Jwifu e cí atín ɖɔhun lɛ é wɛ bo ɖò zunkɔ́ bɛ́ dó kɔ yetɔn wɛ gbɔn Mawuxóɖiɖɔ kpo nǔ kplɔnkplɔn ye kpo gblamɛ ɖò Judée kpo Pelée kpo. Sínsɛ́n tɛ enɛ ka na? Mɛ kpɛɖé jɛn yí gbè ɖò Jwifu lɛ mɛ. Kplékplé akɔta ɔ tɔn gbɛ́ ɖɔ emi kún na lɛkɔ sín hwɛ emitɔn lɛ gudo ó, bɔ dìn ɔ, nùɖé sɔ́ kpò zɛ kún yetɔn vívá vívá wu ǎ.

 Gbè ma yí gègě yetɔn tɔn lɛ́vɔ jɛ wě ɖò hwenu kpɛɖé gudo tlolo ɖò Gbɔjɛzán ɖé gbè. Jezu ɖò nǔ kplɔ́n mɛ wɛ ɖò kplɔ́ngbasá ɖé. É mɔ nyɔnu ɖé bɔ yɛ nyanya ɖé ɖò ya dó n’i wɛ, b’ɛ sín enɛ wu b’ɛ nɔ zɔn tɔ́tɔ́ sín xwè 18 ɖíe. Jezu kú nǔblawu n’i bo ɖɔ: “Nyɔnu, azɔn towe gbɔ nú we, bɔ a jɛte.” (Luki 13:12) Jezu ɖ’alɔ jǐ tɔn, bɔ tlolo ɔ, é jlɔ́ bo jɛ susu kpa nú Mawu jí.

Enɛ sìn xomɛ nú mɛ e nyí gǎn ɖò kplɔ́ngbasá ɔ mɛ é b’ɛ ɖɔ: “Azǎn ayizɛ́n wɛ nyí azɔ̌wazán ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo mɛ. Enyi mi jló nú è na gbɔ azɔn nú mi hǔn, mi bo nɔ wá azǎn enɛ lɛ gbè; mi ma nɔ wá gbɔjɛzángbe ó.” (Luki 13:14) Gǎn enɛ gbɛ́ ɖɔ Jezu kún ɖó hlɔnhlɔn bo na gbɔ azɔn ó ǎ, amɔ̌, gbigbɛ́ wɛ é ɖè ɖɔ mɛ lɛ ni ma nɔ wá Gbɔjɛzángbe nú é na gbɔ azɔn nú ye ó! Jezu na xósin elɔ e sɔgbe é ye: “Yɛmɛnúwatɔ́ emi! Hǔn gbɔjɛzángbe ɔ, mi mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ tún kàn nú nyibu mitɔn, abǐ tócí mitɔn, bo nɔ ɖetɔ́n sín kpó mɛ, bo nɔ kplá yì sìn nu gbé à cé? Bɔ nyɔnu elɔ e nyí Ablaxamu ví, bɔ Satáan bla sín xwè afɔtɔn-nukún-atɔn ɖíe ɖokpoo ɔ, è ɖó na tún kàn n’i gbɔjɛzángbe à cé?”​—Luki 13:15, 16.

Winnya hu kɛntɔ́ tɔn lɛ, amɔ̌, xomɛ hun mɛ lɛ ɖó nùjiwǔ ɖěɖee ye mɔ bɔ Jezu ɖò biblo wɛ lɛ é wu. Enɛ gudo ɔ, Jezu lɛ́ vɔ́ lǒ nǔɖɔɖ’ayǐ tɔn e kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ bɔ é dó ɖ’ayǐ ɖò tɔjihun ɖé mɛ ɖò Galilée Xù jí é wè jí gbɔn ɖò Judée fí.​—Matie 13:31-33; Luki 13:18-21.