Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 99

Jezu Hun Nukún nú Nukúntíntɔ́nnɔ lɛ Bo D’alɔ Zacée

Jezu Hun Nukún nú Nukúntíntɔ́nnɔ lɛ Bo D’alɔ Zacée

MATIE 20:29-34 MAKI 10:46-52 LUKI 18:35–19:10

  • JEZU HUN NUKÚN NÚ NUKÚNTÍNTƆ́NNƆ LƐ ÐÒ JELIKO

  • ZACÉE TOKWƐYITƆ́ Ɔ HUZU JIJƆ

Jezu kpo mɛ e ɖò tomɛ yì xá ɛ wɛ lɛ é kpo wá Jeliko. Kéze ɖokpo mɔ̌ wɛ è nɔ zɔn ali na sín Jeluzalɛmu bo nɔ yì finɛ. Ðò ali ɖé nu ɔ, toxo weɖobǔ wɛ nú Jeliko; toxo xóxó ɔ ɖó kilomɛtlu ɖokpo adaɖé mɔ̌ dó toxo yɔyɔ̌ Hlɔma tɔn. Ee Jezu kpo ahwan e xwedó è ɔ kpo tɔ́n sín toxo enɛ lɛ ɖokpo mɛ bo sɛkpɔ ɖě ɔ é ɔ, nukúntíntɔ́nnɔ nùbyɔɖutɔ́ wè sè zingidi ɔ. Mɛ ɖokpo nɔ nyí Baatimɛ́ɛ.

Ee Baatimɛ́ɛ kpo mɛ tɔn wegɔ ɔ kpo sè ɖɔ Jezu wɛ ɖò dindin wɛ é ɔ, ye jɛ xó sú jí ɖɔ: “Aklunɔ! Davidi ví, kú nǔblawu nú mǐ.” (Matie 20:30) Mɛɖé lɛ ɖò ahwan ɔ mɛ bo ɖɔ nú ye syɛnsyɛn ɖɔ ye ni xwɛ, amɔ̌, ye mɛ wè lɛ lɛ́ súxó syɛnsyɛn. Jezu sè xósusu yetɔn bo nɔte. Jezu ɖɔ nú mɛ e xwedó è lɛ é ɖɔ ye ni ylɔ mɛ e ɖò xó sú wɛ lɛ é nú emi. Ye yì nùbyɔɖutɔ́ lɛ gɔ́n bo ɖɔ nú mɛ ɖokpo ɖɔ: “Kpan akɔ́n, site, é ɖò ylɔylɔ we wɛ.” (Maki 10:49) Kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɔ, nukúntíntɔ́nnɔ ɔ sɔ́ awu tɔn ɖaxó ɔ nyì gbě, bo lɔ́n lobo yì Jezu gɔ́n.

Jezu kanbyɔ ɖɔ: “Etɛ mi jló ɖɔ ma wà nú mi?” Nukúntíntɔ́nnɔ wè lɛ savo n’i ɖɔ: “Aklunɔ, a ni hun nukún nú mǐ.” (Matie 20:32, 33) É blawu nú Jezu bɔ é ɖó alɔ nukún yetɔn lɛ jí, ɖò taji ɔ, mɛ ɖokpo tɔn jí lobo ɖɔ: “Yì, nǔ e a ɖi ɔ zɔ́n bɔ Mawu gbɔ azɔn nú we.” (Maki 10:52) Nukúntíntɔ́nnɔ wè lɛ mɔ nǔ, bɔ é ɖò gaàn ɖɔ ye mɛ wè lɛ jɛ susu kpa nú Mawu jí. Ee togun ɔ mɔ nǔ e jɛ é ɔ, ye lɔ jɛ Mawu kpa jí. Nukúntíntɔ́nnɔ ɖ’ayǐ tɔn lɛ jɛ xwixwedó Jezu jí dìn.

Mɛ wɔbuwɔbu ɖé lɛ lɛlɛ̌ dó Jezu hwenu e é ɖò Jeliko xò zlɛ wɛ é. Mɛ bǐ jló na kpɔ́n nya e hun nukún nú nukúntíntɔ́nnɔ lɛ é. Togun ɔ ɖò fyɔnfyɔn Jezu wɛ gbɔn fí lɛ bǐ; enɛ wu ɔ, mɛɖé lɛ tlɛ sixu mɔ yɛ tɔn lɔ vɔ́vɔ́ ǎ. Kúnnuɖenú enɛ tɔn ɖokpo wɛ nyí Zacée. Tokwɛyitɔ́ e ɖò Jeliko kpo fí e lɛlɛ̌ dó è lɛ é kpo sín gǎn wɛ n’i. Ðó é nyí mɛ gli wutu ɔ, é sixu mɔ nǔ e ɖò jijɛ wɛ é ǎ. Enɛ wu ɔ, Zacée bɛ́ wezun yì nukɔn lobo yì xá sikomɔ́ɔtín ɖé jí ɖò ali e gbɔn wɛ Jezu ɖè é kpá. Ðò atín enɛ jí ɔ, Zacée mɔ nǔ jɛ fí lɛ bǐ ganji. Ee Jezu sɛkpɔ atín ɔ bo mɔ Zacée é ɔ, é ɖɔ n’i ɖɔ: “Zacée, yawu jɛte; ɖó éhɔnmɛ ɔ, xwé towe gbè wɛ un ɖó na jɛ.” (Luki 19:5) Zacée jɛte bo bɛ́ wezun yì xwégbe bo na yí jonɔ nukúnɖeji enɛ.

Ee mɛ lɛ mɔ nǔ e ɖò jijɛ wɛ é ɔ, ye jɛ nǔ hlun ɖɔ jí. Ye lin ɖɔ é kún sɔgbe nú Jezu na nyí jonɔ nya e ye nɔ mɔ dó mɔ hwɛhutɔ́ ɖé é tɔn ó. Zacée huzu dɔkunnɔ gbɔn nugbǒmaɖɔ gblamɛ, bo nɔ xò mɛ ɖu ɖò hwenu e é nɔ ɖò takwɛ lɛ cyan wɛ é.

Ee Jezu byɔ Zacée xwégbe é ɔ, togun ɔ jɛ nǔ hlun ɖɔ jí ɖɔ: “É yì jɛ hwɛhutɔ́ xwé!” É ɖò mɔ̌ có, Jezu mɔ ɖɔ Zacée sixu huzu jijɔ. Awakanmɛ kú i ǎ. Zacée site bo ɖɔ nú Jezu ɖɔ: “Aklunɔ!  Un na na dɔkun ce sín vlɔɖówe wamamɔnɔ lɛ, bonu un ka hízí mɛɖé ɔ, un na sú mɔhunkɔtɔn donu ɛnɛ mɛ ɔ.”​—Luki 19:7, 8.

Ali ɖagbe tawun nu wɛ Zacée xlɛ́ ɖɔ emi huzu jijɔ nugbǒ nugbǒ ɖè! É hɛn ɔ, é na kpɔ́n takwɛyiyi wema tɔn mɛ bo na lɛ́n takwɛ e é yí d’eji ɖò Jwifu vovo sí lɛ é. Enɛ wu ɔ, é xwlé nǔ ɖɔ emi na sú axɔ ɔ donu ɛnɛ tɔn ye. Enɛ tlɛ lɛ́ zɛ nǔ e Mawu Sɛ́n ɔ byɔ é wu. (Tíntɔ́n 22:1; Levíi ví lɛ 6:2-5) Gɔ́ na ɔ, Zacée d’akpá ɖɔ emi na na dɔkun emitɔn lɛ sín vlɔɖówe wamamɔnɔ lɛ.

Alɔkpa e mɛ Zacée huzu jijɔ ɖè é hun xomɛ nú Jezu bɔ é ɖɔ: “Égbé ɔ, Mawu hwlɛn mɛ e ɖò xwé elɔ gbè lɛ gán, ɖó nya elɔ lɔmɔ̌ ɔ, Ablaxamu ví wɛ. Ðó Mawu sɛ́ nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ dó, bonu ma wá ba mɛ e bú lɛ, bo hwlɛn ye gán.”​—Luki 19:9, 10.

É ko nɔ zaan dìn bɔ Jezu dó lǒ dó vǐ sunnu ɖuvanɔ ɖé wu bo dó xlɛ́ ninɔmɛ e mɛ ‘mɛ e bú lɛ’ é ɖè é. (Luki 15:11-24) Dìn ɔ, é na kpɔ́ndéwú mɛ e é cí ɖɔ é bú tawun bɔ è ko mɔ é tɔn. Sinsɛngán lɛ kpo mɛ e nɔ xwedó ye lɛ é kpo sixu hlun nǔ ɖɔ, bo mɔ xó ɖɔ dó Jezu wu, ɖó é ɖó ayi mɛ e cí Zacée ɖɔhun lɛ é wu. É ɖò mɔ̌ có, Jezu kpó ɖò Ablaxamu ví e bú lɛ é ba wɛ, bo ɖò ye hwlɛngán wɛ.