Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 4

Sinsɛnzɔ́ E Jezu Wà Ðò Nukɔnmɛ Ðò Judée É

‘Mi savo nú Jinukúnnɔ ɔ, nú é sɛ́ azɔ̌watɔ́ dó.’​—Luki 10:2

Sinsɛnzɔ́ E Jezu Wà Ðò Nukɔnmɛ Ðò Judée É

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

WEMATA 66

Ðò Jeluzalɛmu Ðò Azavaxwe ɔ Hwenu

Etɛ ka sixu ko zɔ́n bɔ mɛ e ɖò tó ɖó Jezu wɛ lɛ é ɖi ɖɔ yɛ nyanya ɖò jǐ tɔn?

WEMATA 67

“È Sè Bɔ Mɛɖé Ðɔ Xó Nya Enɛ Ðɔhun Gbeɖé Kpɔ́n Ǎ”

Ðibla nyí mɛ e ɖò hwɛɖɔxɔsa ɖaxó Jwifu lɛ tɔn é bǐ wɛ klán gbè xá Jezu, amɔ̌, mɛ ɖokpo ɖò ye mɛ bo sɔ́ tamɛ nyì gbě bo ɖɔ xó dó nu tɔn.

WEMATA 68

Vǐ Mawu Tɔn Wɛ Nyí “Weziza Gbɛ̀ ɔ Tɔn”

Jezu ɖɔ ɖɔ “nugbǒ ɔ na ɖè mi sín kannumɔgbenu.” Kannumɔgbenu ani tɔn?

WEMATA 69

Mɛ̌ ka Nyí Tɔ́ Yetɔn? Ablaxamu Abǐ Awovi?

Jezu ɖɔ lee è sixu tuùn Ablaxamu ví lɛ gbɔn é, bo lɛ́ ɖɔ mɛ e nyí Tɔ́ tɔn nugbǒ é.

WEMATA 70

Jezu Gbɔ Azɔn nú Nya E È Jì Nukúntíntɔ́nnɔ Tɔn É Ðé

Ahwanvu lɛ kàn nǔ e wu è jì nya ɖé nukúntíntɔ́nnɔ tɔn é byɔ. Hwɛ wɛ é hu à? Mɛjitɔ́ tɔn lɛ hu hwɛ wɛ à? Mɛ lɛ ɖó linlin vovo hwenu e Jezu gbɔ azɔn nú nya ɔ é.

WEMATA 71

Falizyɛn lɛ Kàn Nǔ Byɔ Nya E Nyí Nukúntíntɔ́nnɔ Ð’ayǐ É

Xójlɛdoxówu nya e nyí nukúntíntɔ́nnɔ ɖ’ayǐ é tɔn dóma Falizyɛn lɛ. Ye nya ɛ tɔ́n sín kplɔ́ngbasá ɔ lee mɛjitɔ́ tɔn lɛ ko ɖi xɛsi tɔn gbɔn é.

WEMATA 72

Jezu Sɛ́ Ahwanvu 70 Dó Mawuxó Ðɔ Gbé

Ðò Judée ɔ, Jezu sɛ́ ahwanvu 70 dó bo má ye webɔ webɔ bɔ ye nyí wɛnjlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ tɔn. Fitɛ ahwanvu lɛ ka yì mɔ mɛ lɛ ɖè? Kplɔ́ngbasá lɛ wɛ à alǒ mɛ lɛ sín xwégbe?

WEMATA 73

Samalíinu ɖé Xlɛ́ Ðɔ Emi Nyí Nɔzo Ðagbe

Nɛ̌ Jezu ka dó lǒ dó Samalíinu e nyí nɔzo ɖagbe é, alǒ “Samalíinu ɖagbe” ɔ wu bo dó kplɔ́n nǔ taji ɖé mɛ gbɔn?

WEMATA 74

Nùkplɔnmɛ Dó Jonɔyiyi kpo Ðɛ kpo Wu

Jezu yì ba Mali kpo Mata kpo kpɔ́n ɖò xwé yetɔn gbè. Etɛ é ka kplɔ́n ye dó jonɔyiyi wu? Nɛ̌ é ka wá kplɔ́n nǔ e ahwanvu tɔn lɛ na xoɖɛ bo byɔ é ye gbɔn?

WEMATA 75

Jezu Xlɛ́ Nǔ E Nɔ Na Mɛ Awǎjijɛ É

Jezu na xósin mɛ e ɖò xó mɔ ɖɔ dó wutu tɔn wɛ lɛ é, bo ɖɔ xó dó “alɔví Mawu tɔn” kpo lee Axɔsuɖuto Mawu Tɔn ɖò tɛntin yetɔn gbɔn é kpo wu. É lɛ́ xlɛ́ lee mɛ lɛ na ɖó awǎjijɛ adodwé gbɔn é.

WEMATA 76

Jezu Ðu Nǔ Xá Falizyɛn Ðé

Jezu ɖè mɛ̌ yɛmɛnú e sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo nɔ wà ɖò sinsɛn linu é. Agban kpinkpɛn tɛ lɛ ye ka nɔ zín mɛ lɛ jí ɖɔ ye ni hɛn?

WEMATA 77

Jezu Gb’akpá nú Mɛ Dó Dɔkun Jijɛ Wu

Jezu dó lǒ dó nya dɔkunnɔ e bló agɔ̌ ɖaxó lɛ é wu. Nǔ tɛ é ka lɛ́vɔ kplɔ́n mɛ dó awovinú e ɖò dɔkun biba ba jɛ mɛ é wu?

WEMATA 78

Mɛsɛntɔ́ Gbejinɔtɔ́, Nɔ Acéjí!

Jezu xlɛ́ ɖɔ ganjininɔ ahwanvu emitɔn lɛ tɔn ɖò gbigbɔ lixo nɔ ɖu ayi mɛ nú emi. Azɔ̌ tɛ mɛsɛntɔ́ ɖé ka na wà bonu ahwanvu Jezu tɔn lɛ na nɔ ganji ɖò gbigbɔ lixo? Etɛwu nùkplɔnmɛ e ɖɔ ɖɔ è ni nɔ acéjí é ka nyí nǔ taji sɔmɔ̌?

WEMATA 79

Nǔ E Wu È Na Sú Kún Dó nú Jwifu Nùmaɖitɔ́ lɛ É

Jezu ɖɔ ɖɔ è na sú kún dó nú mɛ ɖěɖee emi ɖò alɔ dó wɛ lɛ é, enyi ye ma lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo ǎ ɔ nɛ. Ye ka na yí gbè nú nǔ taji e Jezu ɖò kpinkplɔn ye wɛ b’ɛ kúnkplá kancica yetɔn xá Mawu é à?

WEMATA 80

Lɛngbɔnyitɔ́ Ðagbe ɔ kpo Lɛngbɔ̌kpó lɛ Kpo

Kancica e ɖò lɛngbɔnyitɔ́ ɖé kpo lɛngbɔ̌ ɖé kpo tɛntin é xlɛ́ lee ahwanvu Jezu tɔn lɛ sín nǔ cí n’i é ganji. Ye ka na tuùn nùkplɔnmɛ tɔn lɛ bo na xwedó é à?

WEMATA 81

É kpo Tɔ́ ɔ kpo Nyí Ðokpo, É ka Nyí Mawu Ǎ

Mɛ e ɖò xó mɔ ɖɔ dó Jezu wu wɛ é ɖé lɛ ɖɔ ɖɔ é sɔ́ éɖée ɖó Mawu hǎ jí. Nɛ̌ é ka gbɛ́ hwɛdómɛ yetɔn kpo azɔ̌ tuùntuùn kpo gbɔn?