Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 63

Jezu Gbò Akpá nú Mɛ Dó Afɔklɛ́nnú Nyínyí nú Mɛ kpo Hwɛhuhu kpo Wu

Jezu Gbò Akpá nú Mɛ Dó Afɔklɛ́nnú Nyínyí nú Mɛ kpo Hwɛhuhu kpo Wu

MATIE 18:6-20 MAKI 9:38-50 LUKI 9:49, 50

  • AKPÁGBÁNÚMƐ DÓ AFƆKLƐ́NNÚ NYÍNYÍ NÚ MƐ WU

  • ENYI NƆVÍ ÐÉ HU HWƐ ÐÉ Ɔ

Zaanɖé dìn jɛn Jezu na kpɔ́ndéwú dó lee ahwanvu tɔn lɛ ɖó na wà nǔ gbɔn é wu. Ye ɖó na kpɔ́n yeɖée dó mɔ yɔkpɔvu, mɛ e ma hwɛ́n nùɖé ǎ é, bo ɖó na nɔ ba gǎn tɛn ǎ. Ahwanvu lɛ ɖó na ‘yí yɔkpɔvu lɛ ɖò nyikɔ Jezu tɔn mɛ bo na gbɔn mɔ̌ mɛ yí Jezu lɔmɔ̌.’​—Matie 18:5.

É lín dìn ǎ bɔ mɛsɛ́dó lɛ dɔn nǔ dó mɛ e na ɖu gǎn dó ye nu ɔ jí, enɛ wu ɔ, ye sixu sɔ́ Jezu sín xó lɛ dó mɔ nǔgbɛnúmɛ na. Dìn ɔ, mɛsɛ́dó Jaan ko lɛ́ hɛn xó yɔyɔ̌ ɖevo wá: “Mǐ mɔ mɛɖé, bɔ é nɔ ylɔ nyikɔ towe dó nya yɛ nyanya lɛ na, bɔ mǐ gbɛ́ n’i, ɖó é ɖò ahwan mǐtɔn mɛ ǎ.”​—Luki 9:49.

Jaan ka nɔ mɔ ɖɔ mɛsɛ́dó lɛ kɛɖɛ jɛn è na acɛ bɔ ye na gbɔ azɔn nú mɛ ɖevo lɛ alǒ nya yɛ nyanya lɛ wɛ à? Nú mɔ̌ wɛ ɔ, aniwu nya Jwifu enɛ ka kpéwú bo nɔ nya yɛ nyanya lɛ? Jaan sixu ko mɔ ɖɔ nya ɔ kún ɖó na wà azɔ̌ jiwǔ lɛ ó, ɖó é nɔ xwedó Jezu kpodo mɛsɛ́dó lɛ kpo ǎ wutu.

Nǔ e Jezu ɖɔ é kpaca Jaan, é ɖɔ: “Mi ma gbɛ́ n’i ó, ɖó mɛɖebǔ sixu ylɔ nyikɔ ce dó jlɛ́ nǔ na, lobo site tlolo, bo ɖɔ nǔ ce nyanya ǎ. Ðó mɛ e ma gbɛ́ wǎn nú mǐ ǎ ɔ, mɛ mǐtɔn wɛ é nyí. Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: mɛ e na na sìn kɔfu ɖokpo mi, ɖó Klisu tɔn e mi nyí ɔ wutu ɔ, é na ba ajɔ tɔn kpò ǎ.”​—Maki 9:39-41.

É nyí ɖɔ Klisu jɛn nya ɔ na xwedó dandan ɖò táan enɛ mɛ cobo na nɔ Jezu sín akpáxwé ǎ. È ko ɖó agun Klisanwun tɔn ayǐ hwe ɔ nu ǎ, enɛ wu ɔ, xwè e nya ɔ ma nɔ xwedó Jezu ǎ é ko xlɛ́ ɖɔ é nyí gbeklanxamɛtɔ́ alǒ é ɖò sinsɛn nùvú sɔ́ sù wɛ ǎ. É ɖò wɛn ɖɔ nya ɔ ɖó nùɖiɖi ɖò Jezu sín nyikɔ mɛ, bɔ Jezu xlɛ́ ɖɔ nya enɛ kún na ba ajɔ tɔn kpò ó.

Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, enyi xógbe kpo nùwalɔ mɛsɛ́dó lɛ tɔn kpo nyí afɔklɛ́nnú nú nya ɔ ɔ, é na nyla ɖesu. Jezu ɖɔ: “Mɛ e na dɔn yɔkpɔvu e ɖi nǔ nú mì lɛ ɖokpo dó hwɛ mɛ ɔ, è gbɔ bo sìn sé ɖaxó ɖokpo dó kɔ n’i, bo kpíkpé è dó xù mɛ ɔ, é nyɔ́ n’i hú.” (Maki 9:42) Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ɖó na ɖè nǔ e tlɛ nyí nǔ xɔ akwɛ bo sixu nyí afɔklɛ́nnú nú mɛ ɖevo lɛ é bǐ síìn ɖi alɔ, afɔ, alǒ nukún. É nyɔ́ ɖɔ nǔ xɔ akwɛ enɛ lɛ ni hwe ɖò mɛ wu bonu è ni byɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn mɛ hú ɖɔ nǔ enɛ lɛ ni ɖò mɛ wu bonu è ni yì Jeyɛnu (Hinnɔ́ɔ Tɔdo) mɛ. Mɛsɛ́dó lɛ sixu ko nɔ mɔ tɔdo enɛ ɖò Jeluzalɛmu kpá fí e è nɔ mɛ̀ zunkɔ́ lɛ ɖè é, enɛ wu ɔ, ye sixu mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ e nɔte nú kún súsú dó nú nùɖé mlɛ́mlɛ́.

Jezu lɛ́ gbò akpá nú mɛ ɖɔ: “Mi ma lɔn bo gbɛ́ wǎn nú yɔkpɔvu elɔ lɛ ɖokpo géé ó. Ðó ma ɖɔ nugbǒ nú mi: wɛnsagun yetɔn lɛ ɖò [jixwé] bo ɖò Tɔ́ ce e ɖò [jixwé] ɔ nukɔn hwebǐnu.” Nɛ̌ “yɔkpɔvu” lɛ ka xɔ akwɛ nú Tɔ́ tɔn sɔ? Jezu ɖɔ xó dó nya ɖé wu b’ɛ ɖó lɛngbɔ̌ 100 bɔ ɖokpo bú. Nya ɔ jó 99 e kpò é dó, bo yì ba ɖokpo e  bú é mɔ, bɔ ee é mɔ é ɔ, é jɛ awǎ dó ɖokpo enɛ takún mɛ hú 99 ɖě lɛ. Jezu ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Tɔ́ mitɔn e ɖò [jixwé] ɔ . . . jló ɖɔ mɛ ɖokpo géé ni bú ɖò yɔkpɔvu elɔ lɛ mɛ ǎ.”—Matie 18:10, 14.

É sixu ko nyí nǔ lin kpɔ́n dó adɔn e mɛsɛ́dó lɛ dɔn dó mɛ e nyí gǎn dó ye nu é jí wɛ Jezu ɖè wutu wɛ é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Jɛ ni nɔ lanmɛ nú mi, bonu mi ni mɔ miɖée gbɔ.” (Maki 9:50) Jɛ nɔ zɔ́n bɔ nùɖuɖu nɔ nyɔ́ ɖu hugǎn. Enyi jɛ nɔ kpé xó mɛtɔn lɛ ɔ, ye nɔ nyɔ́ yí nú mɛ ɖevo lɛ, bɔ enɛ sixu zɔ́n bɔ fífá tíìn, adɔn ka nɔ wà mɔ̌ ǎ.​—Kolosinu lɛ 4:6.

Hweɖelɛnu ɔ, tagba syɛnsyɛn lɛ nɔ wá fɔ́n, Jezu ka ɖɔ lee è na ɖeɖɛ ye gbɔn é. É ɖɔ: “Enyi mɛ e nyí nɔví towe ɖò nùɖiɖi mɛ ɔ ɖě wà nǔ nyì dò nú we hǔn, yì mɔ ɛ, bo ɖɔ nǔ e é wà nyì dò ɔ n’i, bonu hwi kpo é kpo wè lɛ ni ɖɔ gbò, ɖò miɖée tɛntin. Nú é sè xó towe hǔn, a ɖè è ɖó ali jí nɛ.” Enyi é ma sè ǎ ɔ ka lo? Jezu ɖɔ ɖɔ a ni “kplá mɛ ɖokpo abǐ mɛ wè dó hwiɖée jí, bonu mi ɖɔ xó ɔ gbò, ɖò kúnnuɖetɔ́ wè abǐ atɔn nukɔn, lee sɛ́n ɔ zɔ́n gbɔn é.” Enyi xó ɔ ma lɛ́ gbò ǎ ɔ, a na ɖɔ nú “agun ɔ,” enɛ wɛ nyí mɛxo agun tɔn e sixu ɖeɖɛ lɛ é. Enyi nùwanyidotɔ́ ɔ ma lɛ́ sè ǎ jɛn wɛ ɔ, a na “sɔ́ ɛ dó mɔ mɛ e ma nyí Jwifu ǎ é na, bo lɛ́ sɔ́ ɛ dó mɔ tokwɛyitɔ́ na.”​—Matie 18:15-17.

Nukúnkpénuwutɔ́ e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é ɖó na xwedó Xó Mawu Tɔn. Enyi ye mɔ ɖɔ sɛ́nbá ɖó na xò nùwanyidotɔ́ ɖé bonu ye sɔ́ dó xó è na ɔ, hwɛɖiɖɔ yetɔn na nyí nǔ bɔ è ‘yí gbè na ɖò jixwé.’ Amɔ̌, enyi ye mɔ ɖɔ mɛɖé nyí xomɛvɔnɔ ɔ, mɔ̌ wɛ è nɔ lɛ́ mɔ gbɔn ɖò jixwé. Alixlɛ́mɛ enɛ lɛ na d’alɔ hwenu e è na ɖó agun Klisanwun tɔn ayǐ é. Ðò xóɖiɖɔ taji enɛ mɛ ɔ, Jezu ɖɔ: “Fí e mɛ wè, abǐ mɛ atɔn kplé ɖè, ɖò nyikɔ ce mɛ ɔ, un ɖò tɛntin yetɔn.”​—Matie 18:18-20.