Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 14

Jezu Jɛ Ahwanvu Tɔn lɛ Cyan Jí

Jezu Jɛ Ahwanvu Tɔn lɛ Cyan Jí

JAAN 1:29-51

  • AHWANVU JEZU TƆN NUKƆNTƆN LƐ

Ee Jezu bló azǎn 40 ɖò gbetótló mɛ gudo é ɔ, é yì Jaan e bló baptɛm n’i é gɔ́n cobo wá lɛkɔ yì Galilée. Ee Jezu jǎwe é ɔ, Jaan dlɛn alɔ d’é bo ɖɔ nú mɛ e ɖò finɛ lɛ é ɖɔ: “Mi kpɔ́n! Lɛngbɔví Mawu tɔn e nɔ sɔ́ hwɛ kɛ gbɛtɔ́ lɛ ɔ ɖíe. Mɛ e xó un ɖɔ nú mi bo ɖɔ: ‘Mɛɖé ɖò gudo ce jǎwe; mɛ enɛ hugǎn mì, ɖó é ko ɖè cobɔ è wá jì mì ɔ nɛ.’” (Jaan 1:29, 30) Jaan nyí mɛxo nú Jezu kpɛví ɖé có, é tuùn ɖɔ Jezu ko tíìn jɛ nukɔn nú emi bo nyí nùɖíɖó gbigbɔ tɔn ɖé ɖò jixwé.

Aklunɔzán gblamɛ ɖé lɛ jɛ nukɔn nú hwenu e Jezu wá bo jló na bló baptɛm é ɔ, é cí ɖɔ Jaan kún ko kanɖeji ɖɔ Jezu wɛ na nyí Mɛsiya ɔ ó ɖɔhun. Jaan ɖɔ: “Mɛ e é na nyí ɔ, nyɛɖesunɔ ko tuùn ɖ’ayǐ ǎ; loɔ, bonu Izlayɛli togun ɔ na dó tuùn i wu wɛ un wá sɔ́ sìn dó ɖò [baptɛm bló] nú mɛ wɛ.”​—Jaan 1:31.

Jaan yì ɖɔ nǔ e jɛ hwenu e é bló baptɛm nú Jezu é nú tóɖóétɔ́ lɛ, bo ɖɔ: “Un mɔ [gbigbɔ] Mawu tɔn gosin jixwé wá jɛte dó jǐ tɔn ahwannɛ́ ɖɔhun, bo cí jǐ tɔn. Mɛ e é na nyí ɔ, nyɛɖesunɔ ko tuùn ɖ’ayǐ ǎ. Loɔ, mɛ e sɛ́ mì dó, bonu ma wá sɔ́ sìn dó [bló baptɛm] nú mɛ ɔ, ko ɖɔ nú mì ɖ’ayǐ ɖɔ: ‘Mɛ e jí a na mɔ [gbigbɔ] Mawu tɔn na jɛte dó, bo na cí jǐ tɔn ɔ, mɛ enɛ wɛ na sɔ́ [gbigbɔ mímɛ́] dó [bló baptɛm nú mɛ].’ Nyiɖesu wɛ mɔ nǔ e jɛ ɔ, bo ɖekúnnu na ɖɔ é wɛ nyí Mawu-ví.”​—Jaan 1:32-34.

Ayihɔngbe tɔn ɔ, Jaan kpo ahwanvu tɔn wè kpo ɖò kpɔ́ bɔ Jezu wá xweyigbe. Jaan ɖɔ: “Mi kpɔ́n! Lɛngbɔví Mawu tɔn ɔ ɖíe.” (Jaan 1:36) Ee ahwanvu Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ tɔn wè enɛ lɛ sè mɔ̌ é ɔ, ye jɛ Jezu gudo. Ðokpo ɖò ye mɛ wè lɛ mɛ nɔ nyí Andle. É cí ɖɔ mɛ wegɔ ɔ wɛ wlan tan elɔ ɖɔhun, b’ɛ lɔ nɔ nyí Jaan. Jaan elɔ sixu ko nyí xwégbe-nɔví Jezu tɔn ɖé, bo nyí vǐ sunnu Salomɛ́ɛ tɔn. Salomɛ́ɛ ɔ na ɖibla nyí nɔví nyɔnu Mali tɔn, bɔ asú tɔn nɔ nyí Zebeɖée.

Ee Jezu lilɛ bo mɔ ɖɔ Andle kpo Jaan kpo xwedó emi é ɔ, é kanbyɔ ye ɖɔ: “Ani ba wɛ mi ɖè?”

Ye kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Fitɛ wɛ a nɔ nɔ, Hlabi?”

Bɔ Jezu ɖɔ: “Mi wá kpɔ́n fí e un nɔ nɔ ɔ.”​—Jaan 1:37-39.

Gan ɛnɛ hwelɛkɔ tɔn mɔ̌ ko xò hwenɛnu, bɔ Andle kpo Jaan kpo nɔ gɔ̌n tɔn gbè nɛ gbè. Xomɛ hun Andle kaka bɔ é yì mɔ nɔví sunnu tɔn Sinmɔ́ɔ e è nɔ lɛ́ ylɔ ɖɔ Piyɛ́ɛ é bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Mǐ mɔ Mɛsiya ɔ.” (Jaan 1:41) Andle kplá Piyɛ́ɛ yì Jezu gɔ́n. Nǔ e jɛ bɔ d’ewu lɛ é xlɛ́ ɖɔ Jaan lɔ yì mɔ nɔví sunnu tɔn Jaki bo kplá wá Jezu gɔ́n, amɔ̌, Jaan sɔ́ wá tín enɛ mɛ ɖò tan e é wlan é mɛ ǎ.

Ayihɔngbe tɔn ɔ, Jezu kpé Filipu Bɛtisayidanu ɔ. Ðibla yì Galilée Xù ɔ sín taligbé wɛ, finɛ  wɛ Andle kpo Piyɛ́ɛ kpo lɔ nɔ nɔ. Jezu ɖɔ nú Filipu ɖɔ: “Xwedó mì.”​—Jaan 1:43.

Enɛ gudo ɔ, Filipu yì mɔ Natanayɛli e è nɔ lɛ́ ylɔ ɖɔ Batelemíi é bo ɖɔ: “Mɛ e wu Mɔyizi sín sɛ́n lɛ kpodo gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ kpo ɖɔ xó dó ɔ, mǐ mɔ ɛ. Jezu Nazalɛti tɔn Jozɛfu ví ɔ wɛ.” Natanayɛli xò nǔ kpɔ́n bo ɖɔ nú Filipu ɖɔ: “Nǔ ɖagbe ɖě ka sixu tɔ́n sín Nazalɛti à?”

Filipu ka ɖɔ n’i ɖɔ: “Wǎ, bo wá kpɔ́n.” Jezu ɖ’ayi wu ɖɔ Natanayɛli jǎwe bo ɖɔ: “Mi kpɔ́n! Izlayɛli-ví titewungbe ɖokpo ɖíe; é nɔ hizi nǔ ǎ.”

Natanayɛli ka kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Nɛ̌ a ka wà gbɔn bo tuùn mì?”

Jezu ka yí gbè n’i ɖɔ: “Hwenu e a kpó ɖò fígitínsá dɔn ɔ, un ko mɔ we, cobɔ Filipu wá ylɔ we.”

É kpaca Natanayɛli b’ɛ ɖɔ: “Mɛ̌si, hwi wɛ nyí Mawu-ví ɔ nugbǒ; hwi wɛ nyí Izlayɛli xɔsu.”

Jezu yí gbè n’i ɖɔ: “Ee un ɖɔ nú we ɖɔ un mɔ we ɖò fígitínsá ɔ wutu wɛ a ɖi nǔ; a ka ko mɔ nùɖé ǎ; a na lɛ́ wá mɔ nǔ e hugǎn mɔ̌ lɛ.” Enɛ gudo ɔ, Jezu d’akpá ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: mi na mɔ jinukúnsin na hun, bɔ wɛnsagun Mawu tɔn lɛ na nɔ ɖò jǐ yì wɛ, bo na nɔ ɖò te jɛ wɛ dó nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ jí.”​—Jaan 1:45-51.

Nǔ enɛ lɛ jɛ gudo tlolo é ɔ, Jezu kpo ahwanvu tɔn yɔyɔ̌ e é cyan lɛ é kpo gosin Tɔdo Judɛ́ɛn Tɔn mɛ bo ɖido Galilée.