Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 90

“Nyí Fínfɔ́n Sín Kú, Bo Lɛ́ Nyí Gbɛ̀”

“Nyí Fínfɔ́n Sín Kú, Bo Lɛ́ Nyí Gbɛ̀”

JAAN 11:17-37

  • LAZÁA KÚ GUDO É Ɔ, JEZU WÁ

  • “NYÍ FÍNFƆ́N SÍN KÚ, BO LƐ́ NYÍ GBƐ̀”

Jezu gosin Pelée bo wá dogbó Betaníi tɔn lɛ jí, gletoxo ɖé wɛ bo ɖó kilomɛtlu atɔn mɔ̌ dó Jeluzalɛmu ɖò zǎnzǎnhweji. Mali kpo Mata kpo e nyí nɔví nyɔnu Lazáa tɔn lɛ é ɖò kú tɔn ví yá wɛ. Mɛ gègě wá bo na dó nǔwamɛgbe ye.

Loɔ, mɛɖé wá ɖɔ nú Mata ɖɔ Jezu jǎwe, bɔ é yawu bo yì kpé è ɖò alixo. Mata ɖɔ nǔ e é kpo nɔví tɔn nyɔnu ɔ kpo na ko ɖò linlin wɛ sín azǎn ɛnɛ ɖíe é nú Jezu, bo ɖɔ: “Aklunɔ, enyi fí wɛ a ko ɖè ɔ, nɔví ce na kú ǎ.” É ɖò mɔ̌ có, é nyí ɖɔ é ba nukúnɖiɖo kpò wu wɛ ǎ. “Có dìn ɖesu ɔ, un tuùn ɖɔ a byɔ nǔ ɖebǔ Mawu ɔ, é na na bǐ we,” wɛ Mata ɖɔ. (Jaan 11:21, 22) É mɔ ɖɔ Jezu hɛn ɔ, é na lɛ́ d’alɔ nɔví emitɔn.

Jezu yí gbè n’i ɖɔ: “Nɔví towe na fɔ́n.” Mata vɛdo fínfɔ́n sín kú dó ayikúngban jí sɔgudo tɔn, ee Ablaxamu kpo mɛ ɖevo lɛ kpo ɖò te kpɔ́n é xó ɖɔ wɛ Jezu ɖè sín. Lobo ɖexlɛ́ ɖɔ emi ɖi nǔ ɖɔ nǔ na wá nyí mɔ̌ dandan, bo ɖɔ: “Un tuùn ɖɔ é na fɔ́n ɖò fínfɔ́n sín kú mɛkúkú lɛ tɔn hwenu, ɖò azǎn gudogudo tɔn ɔ gbè.”​—Jaan 11:23, 24.

É ɖò mɔ̌ có, Jezu ka sixu kpéwú bo bló bɔ è mɔ kɔ dó sà fún i tlolo ɖò ninɔmɛ enɛ mɛ à? É flín Mata ɖɔ Mawu na emi hlɔnhlɔn dó kú jí, bo ɖɔ: “Mɛɖebǔ ɖi nǔ nú mì ɔ, é na bo kú ɔ, é na nɔ gbɛ̀. Mɛ e ka ɖò gbɛ̀ bo ɖi nǔ nú mì ɔ na kú gbeɖé ǎ.”​—Jaan 11:25, 26.

Ðiɖɔ wɛ Jezu ɖè ɖɔ ahwanvu emitɔn e ɖò gbɛ̀ hwenɛnu lɛ é kún na kú gbeɖé ó ǎ. Éyɛ ɖesu ɔ tlɛ ɖó na kú, lee é ko ɖɔ gbɔn nú mɛsɛ́dó tɔn lɛ é. (Matie 16:21; 17:22, 23) Nùɖiɖi ɖiɖó nú éyɛ sixu zɔ́n bɔ è mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ jí tɛɖɛ̌ wɛ é ɖè. Mɛ gègě na mɔ gbɛ̀ mɔhun gbɔn fínfɔ́n sín kú gblamɛ. É ɖò mɔ̌ có, gbejinɔtɔ́ ɖěɖee na ɖò gbɛ̀ ɖò vivɔnu gbɛ̀ elɔ tɔn lɛ é sixu nɔ ma kú kpɔ́n. É na bo nyí ɖebǔ wɛ é nyí ɔ, mɛɖebǔ e na ɖi nǔ n’i é sixu ganjɛwu ɖɔ emi kún na kú kú mavɔmavɔ gbeɖé ó.

Amɔ̌, Jezu e ɖɔ tlolo ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí fínfɔ́n sín kú, bo lɛ́ nyí gbɛ̀” é ka sixu d’alɔ Lazáa e ko kú sín azǎn nabi ɖé ɖíe é dìn à? Jezu kanbyɔ Mata ɖɔ: “A ɖi nǔ ɖɔ nǔ na nyí mɔ̌ à?” É yí gbè n’i ɖɔ: “Ɛɛn Aklunɔ, un ɖi nǔ ɖɔ hwi wɛ nyí Klisu Mawu ví e ɖó na wá gbɛ̀ ɔ mɛ é.” Ðó Mata ɖi nǔ ɖɔ Jezu sixu wà nùɖé gbè nɛ gbè wutu ɔ, é yawu yì xwégbe bo ɖekpá nɔví nyɔnu tɔn, bo ɖɔ: “Mɛ̌si wá bo ɖò ylɔylɔ we wɛ.” (Jaan 11:25-28) Ee Mali sè mɔ̌ é ɔ, é site vawun sín xwé ɔ gbè, bɔ zaan ɔ, mɛ ɖevo lɛ xwedó è, ɖó ye vɛdo ɖɔ yɔ Lazáa tɔn kɔn wɛ é xwè sín.

Loɔ, Jezu gɔ́n wɛ Mali yì, bo jɛkpo ɖò nukɔn tɔn kpo avǐ kpo, lobo vɔ́ linlin e nɔví nyɔnu tɔn ɖó bo ɖɔ ɖ’ayǐ é ɖɔ, bo ɖɔ: “Aklunɔ, enyi a ko ɖò fí wɛ ɔ, nɔví ce na kú ǎ.” Ee Jezu mɔ ɖɔ Mali kpo ahwan e xwedó è lɛ é kpo ɖò avǐ ya wɛ é ɔ, lanmɛ tɔn slɔ́ fún, ayi tɔn bǐ gbado, kaka bɔ é tlɛ lɛ́ y’avǐ. Nǔ enɛ ɔ byɔ lanmɛ nú nǔkpɔ́ntɔ́ lɛ tawun. Amɔ̌, ye mɛ ɖé lɛ kanbyɔ ɖɔ: “Éyɛ mɛ e hun nukún nú nukúntíntɔ́nnɔ ɔ, é sixu bló bonu nya enɛ gɔn kúkú à cé?”​—Jaan 11:32, 37.