Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 125

È Kplá Jezu Yì Hanna Gɔ́n, Bo Wá Kplá Ɛ Yì Kayifu Gɔ́n

È Kplá Jezu Yì Hanna Gɔ́n, Bo Wá Kplá Ɛ Yì Kayifu Gɔ́n

MATIE 26:57-68 MAKI 14:53-65 LUKI 22:54, 63-65 JAAN 18:13, 14, 19-24

  • È KPLÁ JEZU YÌ HANNA E NYÍ VƆSANÚXWLÉMAWUTƆ́ ÐAXÓ Ð’AYǏ É GƆ́N

  • HWƐÐƆXƆSA ÐAXÓ JWIFU LƐ TƆN DÓHWƐ AGƆ

Ee è bla Jezu adakaxotɔ́ ɖé ɖɔhun gudo é ɔ, è dɔn ɛ yì Hanna gɔ́n; éyɛ wɛ nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó hwenu e Jezu ɖò winnyawinnya wɛ bo yì tɛmpli mɛ bɔ xóɖiɖɔ tɔn lɛ kpaca nùkplɔnmɛtɔ́ lɛ é. (Luki 2:42, 47) Hanna sín vǐ ɖé lɛ wá nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɖò nukɔnmɛ, amɔ̌ dìn ɔ, vǐ tɔn sú Kayifu wɛ ɖò tɛn enɛ mɛ.

Hwenu e Jezu ɖò Hanna xwé é ɔ, Kayifu mɔ tɛn bo kplé Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn sín hagbɛ̌ lɛ. Ye mɛ 71 wɛ, bɔ vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ kpo mɛ ɖevo e ko nyí mɔ̌ kpɔ́n lɛ é kpo ɖò ye mɛ.

Hanna kàn nǔ byɔ Jezu “dó ahwanvu tɔn lɛ wu, bo lɛ́ kàn nǔ byɔ ɛ dó nǔ e é nɔ kplɔ́n mɛ ɔ wu.” Jezu yí gbè n’i kpowun bo ɖɔ: “Agbawungba wɛ un ɖɔ xó nú mɛ lɛ bǐ ɖè. Tɛgbɛ wɛ un ka nɔ ɖò nǔ kplɔ́n mɛ lɛ wɛ ɖò kplɔ́ngbasá lɛ, kpodo sinsɛnxɔ mɛ kpo, fí e Jwifu lɛ bǐ nɔ kplé ɖè é. Un ɖɔ nǔ ɖebǔ ɖò nǔglɔ ǎ. Aniwu wɛ a ka ɖò nǔ kanbyɔ mì wɛ? Kàn nǔ e un ɖɔ ɔ byɔ mɛ e un ɖɔ xó na lɛ.”​—Jaan 18:19-21.

Sinsɛnxɔcɔ́tɔ́ ɖokpo ɖò te finɛ bo xò tómɛ nú Jezu bo gbɛ́ nǔ n’i bo ɖɔ: “Mɔ̌ wɛ a na yí gbè nú vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ gbɔn à?” Amɔ̌, ɖó Jezu tuùn ɖɔ emi kún ɖɔ nùɖé nyì dò ó wutu ɔ, é yí gbè ɖɔ: “Enyi nǔ wɛ un ɖɔ nyì dò hǔn, ɖè nǔ e un ɖɔ nyì dò ɔ xlɛ́; é ka nyí xó ganji wɛ un ɖɔ ɔ, etɛwu a ka xò tómɛ nú mì?” (Jaan 18:22, 23 Enɛ gudo ɔ, Hanna sɛ́ Jezu dó vǐ tɔn sú Kayifu gɔ́n.

Dìn ɔ, Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn sín hagbɛ̌ lɛ bǐ ko sɛ̀ afɔ kplé, ye wɛ nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó ɔ, tomɛxo lɛ kpo sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo. Kayifu xwé wɛ ye kplé ɖè. É sɔgbe xá sɛ́n ɔ ɖɔ è ni ɖɔhwɛ mɔhun ɖò Dindinwayixwe ɔ sín zǎnmɛ ǎ, amɔ̌, enɛ ka túntún awakanmɛ nú ye dó linlin nyanya yetɔn e gudo ye ɖè é wu ǎ.

É na vɛwǔ ɖɔ è ni ɖeji dó gbɛ̌ta enɛ wu ɖɔ ye na ɖɔhwɛ jlɔjlɔ. Ee Jezu fɔ́n Lazáa gudo é ɔ, Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn ko wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ Jezu ɖó na kú. (Jaan 11:47-53) Ðò azǎn e wá yì lɛ é mɛ ɔ, sinsɛngán lɛ ko bla gbě bo na wlí Jezu bo hu i. (Matie 26:3, 4) Nugbǒ ɔ, cobonu è na jɛ hwɛ Jezu tɔn ɖɔ jí ɔ wɛ è ko ɖó kúhwɛ́ n’i!

Gɔ́ nú kplé masɔgbe xá sɛ́n enɛ e vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ kpo Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn sín hagbɛ̌ ɖevo lɛ kpo ɖò biblo wɛ é ɔ, ye lɛ́ ɖò kúnnuɖetɔ́ e na ɖekúnnu agɔ dó Jezu wu lɛ é ba wɛ. Ye mɔ gègě, amɔ̌, kúnnu e ye ɖè lɛ é ɖě sɔgbe xá ɖě ǎ. Gudo mɛ ɔ, mɛ wè wá xwetɔ́n bo ɖɔ: “Mǐ sè, bɔ é ɖɔ: ‘Un na gbà sinsɛnxɔ elɔ e gbɛtɔ́ sɔ́ alɔ dó gbá é, bo na sɔ́ azǎn atɔn ɖó te, bo na gbá ɖevo e gbɛtɔ́ sín alɔ ma gbá ǎ é.’” (Maki 14:58) É ɖò mɔ̌ có, kúnnu e mɛ enɛ lɛ lɔ ɖè lɛ é nyí ɖokpo ɔ ǎ.

Kayifu kanbyɔ Jezu ɖɔ: “Nǔ e kúnnuɖetɔ́ enɛ lɛ ɖɔ dó wǔ towe ɔ nɛ, a ɖó nu ɖé na kɛ d’ewu à?” (Maki 14:60) Jezu tin d’emɛ n’i. Enɛ wu ɔ, Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó Kayifu zán wlɛnwín ɖevo.

Kayifu tuùn ɖɔ Jwifu lɛ kún nɔ mɔ mɛɖebǔ e ɖɔ ɖɔ emi nyí Vǐ Mawu Tɔn é gbɔ ó. Hwenu e Jezu ylɔ Mawu ɖɔ Tɔ́ emitɔn ɖ’ayǐ é ɔ, Jwifu lɛ ba bo na hu i, ɖó ye ɖɔ ɖɔ é “nɔ sɔ́ éɖée ɖó Mawu há jí.” (Jaan 5:17, 18; 10:31-39) Ðó Kayifu mɔ nǔ jɛ linlin enɛ lɛ wu wutu ɔ, é sɔ́ ayi dó kanbyɔ Jezu ɖɔ: “Ðò Mawu gbɛɖe ɔ sín nyikɔ mɛ ɔ, enyi hwi wɛ nyí Klisu, Mawu ví ɔ nugbǒ hǔn, ɖɔ nú mǐ.” (Matie 26:63) Jezu ko yí gbè ɖ’ayǐ ɖɔ emi nyí Vǐ Mawu Tɔn. (Jaan 3:18; 5:25; 11:4) Enyi é ma lɛ́ blǒ mɔ̌ dìn ǎ ɔ, è sixu lin ɖɔ gbigbɛ́ wɛ é ɖè ɖɔ emi kún nyí Vǐ Mawu Tɔn bo lɛ́ nyí Klisu ɔ ó. Enɛ wu ɔ, Jezu ɖɔ: “Nyɛ wɛ, bɔ mi na wá mɔ nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ ɖò ayijinjɔn ɖò Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ sín ɖisixwé; mi na lɛ́ mɔ mì, bɔ un na gosin jinukúnsin jǎwe ɖò akpɔ́kpɔ́ mɛ.”​—Maki 14:62.

Ee Kayifu sè mɔ̌ é ɔ, é vlɛ́ manahɛn ɖaxó ɖé bo vún awu dó kɔ nú éɖée bo ɖɔ: “É nyla nu dó Mawu wu! Kúnnuɖetɔ́ tɛ ba wɛ mǐ ka lɛ́ kpó ɖè? Miɖesunɔ ko sè lee é nyla nu dó Mawu wu gbɔn dìn é. Ani wɛ mi lin d’ewu?” Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn ɔ dóhwɛ agɔ elɔ bo ɖɔ: “Nǔ wɛ é wà nyì dò bɔ è ɖó na hu i!”​—Matie 26:65, 66.

Enɛ gudo ɔ, ye jɛ Jezu zun jí bo bɔ kwín ɖó n’i. Mɛ ɖevo lɛ xò tómɛ n’i bo tún atán dó nukún tɔn mɛ. Ee ye bú nukún tɔn mɛ bǐ bo xò è gudo é ɔ, ye ko è bo ɖɔ: “Ðɔ mɛ e dó nǔ we dìn ɔ nú mǐ.” (Luki 22:64) Vǐ Mawu Tɔn ɔ nɛ è ɖò ya dó na wɛ ɖò hwɛ e ma sɔgbe xá sɛ́n ǎ é ɖé hwenu ɖò zǎnmɛ nɛ!