Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 103

É Lɛ́vɔ Nya Nǔsatɔ́ lɛ Sín Tɛmpli ɔ Mɛ

É Lɛ́vɔ Nya Nǔsatɔ́ lɛ Sín Tɛmpli ɔ Mɛ

MATIE 21:12, 13, 18, 19 MAKI 11:12-18 LUKI 19:45-48 JAAN 12:20-27

  • JEZU DÓNU FÍGITÍN ÐÉ BO LƐ́ NYA NǓSATƆ́ LƐ SÍN TƐMPLI Ɔ MƐ

  • BO NA DÓ NA GBƐ̀ MƐ GÈGĚ Ɔ, JEZU ÐÓ NA KÚ

Ee Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo lɛkɔ sín Jeliko é ɔ, ye dɔ́ Betáníi azɔn atɔn. Dìn ɔ, zǎnzǎn tɛɛn ɖò Tɛnigbe azǎn 10gɔ́ ɔ Nisáan tɔn ɔ, ye tunta Jeluzalɛmu. Xovɛ sìn Jezu. Enɛ wu ɔ, hwenu e é mɔ fígitín ɖé é ɔ, é ɖi zɔnlin yì kɔn. É ka mɔ fígi ɖ’eji à?

Xwèjísun ɔ ko ɖibla fó dìn, amɔ̌, kaka Ayidosun mɛ wɛ fígi na wá sɛ́n. É ɖò mɔ̌ có, é zɔ́n ama bǐ, zìnzɔ́n fó wɛ é tlɛ ɖè kɛɖɛ. Enɛ wu ɔ, Jezu lin ɖɔ fígi nukɔntɔn lɛ sixu ɖ’eji. Amɔ̌, é mɔ nǔtí ɖ’eji ǎ. Ama lɛ blɛ́ mɛ bɔ è vɛdo ɖɔ sínsɛ́n ɖ’eji wɛ sín. Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ: “Mɛɖé ni ma sɔ́ ɖu sínsɛ́n towe gbeɖé ó.” (Maki 11:14) Tlolo ɔ, atín ɔ jɛ ama mlú jí, bo ɖè tinmɛ nǔ e ja jijɛ gbé ayihɔngbe tɔn zǎnzǎn é tɔn xlɛ́.

É sɔ́ lín có Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo wá Jeluzalɛmu ǎ. É yì tɛmpli ɔ mɛ sɔ hwelɛkɔ bo kpɔ́n lee nǔ lɛ ɖè gbɔn é. Égbé ɔ, é wà nǔ hú lee tɛmpli ɔ mɛ ɖè é kpinkpɔn; nǔ e é wà é cí nǔ e é ko bló ɖò xwè atɔn ɖíe ɖò Dindinwayixwe xwè 30 H.M. tɔn hwenu é ɖɔhun. (Jaan 2:14-16) Dìn tɔn ɔ, Jezu jɛ “nǔsatɔ́ lɛ kpodo nǔxɔtɔ́ e ɖò xɔ ɔ mɛ lɛ bǐ kpo” nya jí. É lɛ́vɔ “flí akwɛɖyɔtɔ́ lɛ sín tavo xwè, bo flí ahwannɛ́satɔ́ lɛ sín zinkpo lɛ nyì ayǐ.” (Maki 11:15) É tlɛ lɔn nú mɛɖé hɛn nǔ gbɔn toxo ɔ sín awa ɖevo jí bo gbɔn nǔglɔlí wá tɛmpli ɔ sín kɔxota ǎ.

Aniwu Jezu ka syɛn nukún dó mɛ ɖěɖee nɔ ɖyɔ akwɛ lɛ é kpo mɛ ɖěɖee nɔ sà kanlin ɖò tɛmpli ɔ mɛ lɛ é kpo jí gbɔn mɔ̌? É ɖɔ: “È ko wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɖɔ: ‘Xwé ce ɔ, ɖɛxwé wɛ è na nɔ ylɔ ɖɔ, bɔ akɔta lɛ bǐ na nɔ wá ɖɔ xó xá Mawu ɖ’emɛ.’ Midɛɛ lɛ ka sɔ́ dó ɖó ajotɔ́ lɛ sín avatɛn na.” (Maki 11:17) Hwɛjijɔ e wu é ylɔ sunnu enɛ lɛ ɖɔ ajotɔ́ é wɛ nyí ɖɔ ye nɔ d’axi nú mɛ ɖěɖee ɖó na xɔ kanlin e è na dó savɔ̌ na lɛ é dín. Jezu mɔ ajɔ̌ yetɔn dó mɔ mɛxoɖu alǒ ajojija.

É ɖò wɛn ɖɔ vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ, sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo gbɛtɔ́ nukúnɖeji lɛ kpo sè nǔ e Jezu wà ɔ, bɔ gǎn e dó wɛ ye ɖè bo na hu i é lɛ́vɔ jɛji. É ɖò mɔ̌ có, ye mɔ tagba ɖokpo. Ye tuùn lee ye na hu Jezu gbɔn é ǎ, ɖó gbɛtɔ́ lɛ kplé bo ɖò tó ɖó è wɛ wutu.

Jwifu dòdó lɛ kɛɖɛ wɛ wá Dindinwayixwe ɔ tɛnmɛ ǎ, mɛ ɖěɖee wá huzu Jwifu bo byɔ Jwifu lɛ sín sinsɛn mɛ lɛ é lɔ wá. Glɛkinu lɛ ɖò mɛ ɖěɖee wá Mawu sɛ̀n gbé ɖò xwè ɔ hwenu lɛ é mɛ. Ye sɛkpɔ Filipu, vlafo ɖó Glɛki nyikɔ tɔn dɔn ye wutu, bo kanbyɔ ɛ ɖɔ emi sixu mɔ Jezu à jí. Filipu sixu ko mɔ ɖɔ é kún sɔgbe bonu ye na mɔ ɛ ó, enɛ wu ɔ, é ɖɔ nú Andle. Ye mɛ wè lɛ yì mɔ Jezu; é cí ɖɔ tɛmpli ɔ mɛ wɛ é ɖè hwenɛnu ɖɔhun.

Jezu tuùn ɖɔ emi na kú ɖò azǎn yɔywɛ ɖé mɛ, é ɖò mɔ̌ có, é nyí hwe enɛ nu wɛ é na bló bɔ mɛ lɛ na mɔ nǔ e dò ba wɛ ye ɖè é, alǒ na ba na nyí mɛ ɖò mɛ gègě sí ǎ. É zán lǒ ɖé dó na xósin mɛsɛ́dó wè lɛ bo ɖɔ: “Hwenu e è na sɔ́ Gbɛtɔ́ví ɔ sù ɔ sín gan ɖíe xò lo è. Ma ɖɔ nugbǒ nú mi, enyi jinukún ma yì dò bo kú ǎ ɔ, é nɔ na nǔkún ǎ; kú wɛ é nɔ kú, cobo nɔ gbà kún.”​—Jaan 12:23, 24.

Jinukún sín kwín ɖokpo sixu nɔ ma xɔ akwɛ ɖò mɛ nukúnmɛ. Amɔ̌, nú è dó bonu é “kú” ɔ, é nɔ wú bo nɔ sù lobo nɔ wá na sínsɛ́n gègě. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, Jezu nyí sunnu maɖóblɔ̌ ɖé. É ɖò mɔ̌ có, ɖó é nɔ gbeji nú Mawu kaka yì kú wutu ɔ, é huzu mɛ e jí è na gbɔn bo na na gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée dó savɔ̌ gbɔn mɔ̌ lɛ é é. Enɛ wu ɔ Jezu ɖɔ: “Mɛ e yí wǎn nú gbɛ̀ éɖée tɔn ɔ, gbɛ̀ tɔn na bú dó è; mɛ e ka gbɛ́ wǎn nú gbɛ̀ éɖée tɔn ɖò gbɛmɛ fí ɔ na hɛn gbɛ̀ tɔn ɖ’ayǐ nú gbɛ̀ mavɔmavɔ.”​—Jaan 12:25.

Jezu nɔ lin nǔ kpɔ́n dó éɖokponɔ géé jí ǎ, ɖó é ɖɔ: “Mɛɖé jló na nyí mɛsɛntɔ́ ce hǔn, mɛ ɔ ni  xwedó mì, bɔ fí e un na nɔ ɔ wɛ é lɔmɔ̌ na nɔ. Enyi mɛɖé nyí mɛsɛntɔ́ ce ɔ, Tɔ́ ce na sɔ́ mɛ ɔ sù.” (Jaan 12:26) Ajɔ ɖaxó ɖé wɛ! Mɛ ɖěɖee Tɔ́ ɔ sɔ́ sù lɛ é na nɔ kpɔ́ xá Klisu ɖò Axɔsuɖuto ɔ mɛ.

Jezu flín wuvɛ̌ ɖaxó kpo kú baɖabaɖa e ɖò te kpɔ́n ɛ é kpo bo ɖɔ: “Dìn ɔ, ayi ce bǐ wɛ gbado. Nɛ̌ un ka sixu ɖɔ gbɔn? Daa, xɔ mì ɖò wuvɛ̌ e jǎwe nú mì é sí wɛ un ka na ɖɔ à?” Amɔ̌, Jezu jló na nyì alɔ nú jlǒ Mawu tɔn wiwa ǎ. Enɛ wu ɔ, é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Eǒ, un na ɖɔ mɔ̌ ǎ; enɛ wutu wɛ un wá.” (Jaan 12:27) Jezu ɖò gbesisɔmɛ nú nǔ e Mawu ɖɔ lɛ é bǐ kaka jɛ kú vɔsisa tɔn éɖesunɔ tɔn jí.