Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 13

Lee Jezu Ðu Ðò Mɛtɛnkpɔn lɛ Jí Gbɔn É Ni Kplɔ́n Nǔ We

Lee Jezu Ðu Ðò Mɛtɛnkpɔn lɛ Jí Gbɔn É Ni Kplɔ́n Nǔ We

MATIE 4:1-11 MAKI 1:12, 13 LUKI 4:1-13

  • SATÁAN TƐ́N JEZU KPƆ́N

Ee Jezu bló baptɛm gudo tlolo é ɔ, gbigbɔ Mawu tɔn kplá ɛ yì gbetótló Judée tɔn mɛ. É ɖó na lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ gègě jí. Ðò baptɛm Jezu tɔn sín hwenu ɔ, “jinukúnsin hun.” (Maki 1:10) Enɛ wu ɔ, é hɛn ɔ é na flín nǔ ɖěɖee é kplɔ́n lɛ é kpo nǔ ɖěɖee é wà hwenu e é ɖò jixwé lɛ é kpo. Nugbǒ ɔ, nǔ gègě jí wɛ é ɖó na lin tamɛ kpɔ́n dó!

Kéze 40 zǎn 40 wɛ Jezu xɔ ɖò gbetótló ɔ mɛ. É ɖu nǔ ɖebǔ hwe enɛ lɛ nu ǎ. Enɛ gudo ɔ, hwenu e xovɛ sìn Jezu tawun é ɔ, Satáan Awovi sɛkpɔ ɛ bo na tɛ́n ɛ kpɔ́n. É ɖɔ n’i ɖɔ: “Nú Mawu ví jɛn wɛ a nyí nugbǒ hǔn, ɖegbe nú awinnya elɔ lɛ, nú ye ni huzu nùɖuɖu.” (Matie 4:3) Ðó Jezu tuùn ɖɔ é kún sɔgbe bonu emi na zán hlɔnhlɔn e emi nɔ dó bló nùjiwǔ na lɛ é dó gbɔ jlǒ emiɖesu tɔn lɛ na ó wutu ɔ, é ɖu ɖò tɛnkpɔn enɛ ɔ jí.

Awovi ka nɔte ɖó finɛ ǎ. É lɛ́vɔ zán wlɛnwín ɖevo. É ɖɔ nú Jezu ɖɔ é ni lɔ́n sín tɛmpli ɔ ta bo jɛ dodomɛ. Amɔ̌, Jezu jló bo na lɔ́n sín tɛmpli ɔ ta bonu wɛnsagun lɛ na wá hwlɛn ɛ ǎ. Jezu ɖè xó sín Biblu ɔ mɛ, bo ɖexlɛ́ ɖɔ é nyla ɖesu ɖɔ è ni tɛ́n Mawu kpɔ́n ɖò ali enɛ nu.

Enɛ gudo ɔ, Awovi lɛ́ tɛ́n Jezu kpɔ́n azɔn atɔngɔ ɔ bo xlɛ́ ɛ “axɔsuɖuto gbɛmɛ fí tɔn lɛ, kpodo dɔkun yetɔn lɛ kpan” bo ɖɔ: “Enyi a jɛkpo, bo ɖèkɔ́ nú mì ɔ, un na na nǔ enɛ lɛ bǐ we.” Jezu lɛ́vɔ gbɛ́ bǐ mlɛ́mlɛ́, bo ɖɔ: “Satáan, bǔ dó mì!” (Matie 4:8-10) É jɛ tɛnkpɔn mɛ bo wà nǔ nyanya ǎ, ɖó é tuùn ɖɔ Jehovah kɛɖɛ wɛ è ɖó na sɛ̀n. Nugbǒ ɔ, é yí gbè bo nɔ gbeji nú Mawu.

Mɛtɛnkpɔn enɛ lɛ kpo lee Jezu ɖu ɖò ye jí gbɔn é kpo sixu kplɔ́n nǔ gègě mǐ. Awovi tíìn nugbǒ, bo nyí mɛɖé bɔ è sixu mɔ kpo nukún kpo ǎ, lobɔ tan enɛ lɛ́ xlɛ́ ɖɔ é wɛ ɖó acɛ dó acɛkpikpa gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ jí. É ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, é sixu zán ye bo dó tɛ́n Klisu kpɔ́n ǎ.

Gɔ́ na ɔ, Awovi ɖɔ ɖɔ emi na dó ajɔ Jezu bo na na ɛ axɔsuɖuto gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ bǐ, enyi é ɖèkɔ́ nú emi ɔ nɛ. Awovi sixu ba na tɛ́n mǐ lɔ kpɔ́n ɖò ali mɔhun nu, bɔya é sixu zé ali ɖěɖee mǐ na gbɔn bo mɔ dɔkun, hlɔnhlɔn, alǒ tɛnmɛ ɖaxó ɖaxó gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ é ɖó nukɔn nú mǐ. Amɔ̌, enyi mǐ xwédo kpɔ́ndéwú Jezu tɔn bo nɔ gbeji nú Mawu ɖò mɛtɛnkpɔn alɔkpa lɛ bǐ mɛ ɔ, é na xlɛ́ ɖɔ mǐ nyí nùnywɛtɔ́. Lɛ̌ flín ɖɔ ee Awovi tɛ́n Jezu kpɔ́n gudo é ɔ, “é tó jó è dó hwɛ̌.” (Luki 4:13) É sixu nyí mɔ̌ nú mǐ lɔmɔ̌, enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na ɖò acéjí hwebǐnu.