Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 78

Mɛsɛntɔ́ Gbejinɔtɔ́, Nɔ Acéjí!

Mɛsɛntɔ́ Gbejinɔtɔ́, Nɔ Acéjí!

LUKI 12:35-59

  • MƐSƐNTƆ́ GBEJINƆTƆ́ Ɔ ÐÓ NA NƆ ACÉJÍ

  • JEZU HƐN GBEMANƆKPƆ́ WÁ

Jezu ko tinmɛ ɖɔ “lɛngbɔhwan kpɛví” ɔ kɛɖɛ wɛ na mɔ tɛnmɛ ɖò Axɔsuɖuto jixwé tɔn mɛ. (Luki 12:32) Amɔ̌, è ɖó na sɔ́ nukún kpɛví dó kpɔ́n ajɔ jiwǔ enɛ ǎ. Enɛ wu ɔ, é tɛɖɛ̌ lee é nyí nǔ taji sɔ nú mɛ e na yì jixwé é ɖɔ é ni ɖó linlin ɖagbe é jí.

Enɛ wu ɔ, Jezu gb’akpá nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni ɖò acéjí dó kɔlilɛ wá emitɔn wu. É ɖɔ: “Mi sìn gǒjiblanú, bonu zogbɛ́n mitɔn ni ɖò títá. Mi ni cí mɛsɛntɔ́ e ɖò te kpɔ́n gǎn yetɔn e yì asikpíkplá domɛ, bo lɛkɔ wá hweɖebǔnu, bo xúxú hɔn ɔ, ye na hun n’i tlolo é ɖɔhun. Nǔ nyɔ́ nú mɛsɛntɔ́ enɛ lɛ e gǎn yetɔn na wá mɔ ɖò wunzɛn lɛ é.”​—Luki 12:35-37.

Ahwanvu lɛ sixu yawu wlí linlin e wu Jezu dó lǒ ɔ é. Mɛsɛntɔ́ e wu é dó lǒ ɔ lɛ é ɖò acéjí bo ɖò te kpɔ́n gǎn yetɔn sín kɔlilɛ. Jezu tinmɛ ɖɔ: “Enyi gǎn ɔ lɛkɔ wá zǎn xwete, abǐ ayitéhɔnnu, bo mɔ mɛsɛntɔ́ enɛ lɛ ɖò wunzɛn hǔn, nǔ nyɔ́ nú ye.”​—Luki 12:38.

Enɛ zɛ nǔ kplɔnkplɔn mɛ bonu è na nyí mɛsɛntɔ́ xwégbe tɔn kanɖodonǔwutɔ́ alǒ azɔ̌ɖagbewatɔ́ wu. Enɛ ɖò wɛn ɖó lee Jezu Gbɛtɔ́ví ɔ ɖesunɔ sɔ́ éɖée dó lǒ ɔ mɛ gbɔn é wu. É ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Mi lɔmɔ̌ mi bo nɔ acéjí, ɖó gan e mɛ mi ma na ɖó ayi tɔn dó ǎ ɔ wɛ nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ na wá.” (Luki 12:40) Enɛ wu ɔ, Jezu na wá ɖò hweɖenu ɖò sɔgudo. É ba ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ni ɖò acéjí, ɖò taji ɔ, mɛ e ɖò “lɛngbɔhwan kpɛví” ɔ mɛ lɛ é.

Piyɛ́ɛ ba na mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖɔ wɛ Jezu ɖè é mɛ ganji, enɛ wu ɔ, é kanbyɔ ɖɔ: “Aklunɔ, mǐdɛɛ lɛ dó lǒ enɛ na wɛ a ɖè à, abǐ mɛ bǐ dó na wɛ a ɖè?” Jezu na xósin ɔ Piyɛ́ɛ tlɔlɔ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é dó lǒ ɖé b’ɛ cá kàn xá ɖě ɔ: “Mɛ̌ ka nyí mɛsɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ nùnywɛtɔ́? Mɛsɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ nùnywɛtɔ́ ɔ wɛ nyí mɛ e gǎn tɔn ɖò hwɛ na zɛ wɛ, bo sɔ́ ɛ ɖó xwé tɔn nu, bɔ é na nɔ na nùɖuɖu mɛsɛntɔ́ hàtɔ́ tɔn ɖě lɛ dó hwenu é wɛ. Nǔ nyɔ́ nú mɛsɛntɔ́ enɛ e gǎn tɔn na wá mɔ ɖò nukún kpé dó azɔ̌ tɔn wu wɛ é. Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: gǎn ɔ na sɔ́ ɛ ɖó dɔkun tɔn lɛ bǐ nu.”​—Luki 12:41-44.

Ðò lǒ nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ Jezu Gbɛtɔ́ví ɔ wɛ nyí “gǎn ɔ.” É sɔgbe ɖɔ è ni mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ “mɛsɛntɔ́ gbejinɔtɔ́” ɔ wɛ nyí sunnu ɖěɖee ɖò “lɛngbɔhwan kpɛví” ɔ mɛ bo na byɔ Axɔsuɖuto ɔ mɛ é ɖé lɛ. (Luki 12:32) Ðiɖɔ wɛ Jezu ɖè ɖɔ mɛɖé lɛ na ɖò gbɛtɔ́ gbɛ̌nu enɛ mɛ bo “na nɔ na nùɖuɖu” “xwé tɔn” “dó hwenu.” Enɛ wu ɔ, Piyɛ́ɛ kpo ahwanvu ɖevo e kplɔ́n nǔ wɛ Jezu ɖè bo nɔ lɛ́ na nùɖuɖu ɖò gbigbɔ lixo lɛ é kpo sixu wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ hwe ɔ nu na wá sù bɔ Gbɛtɔ́ví ɔ na lɛkɔ wá. Ðò hwe enɛ nu ɔ, tuto ɖé na tíìn bɔ è na nɔ na nùɖuɖu gbigbɔ tɔn ahwanvu Jezu tɔn lɛ, ye wɛ nyí Gǎn ɔ sín “xwé.”

Jezu tɛɖɛ̌ nǔ e wu ahwanvu tɔn lɛ ɖó na ɖò acéjí bo na lɛ́ cɔ́ nùwalɔ yetɔn lɛ é jí ɖò ali ɖevo nu. Ðó mɛɖé sixu huzu vɛ̌donúnǔtɔ́ bo na tlɛ lɛ́ jɛ gbè klán xá hàtɔ́ tɔn lɛ jí. É ɖɔ: “Loɔ, enyi mɛsɛntɔ́ enɛ ɔ ka ɖɔ dó ayi tɔn mɛ ɖɔ: ‘Gǎn ce sín wìwá ɖò lìnlín wɛ’, bo jɛ mɛsɛntɔ́ sunnu kpodo nyɔnu kpo xò jí, bo jɛ nǔ ba ɖu jí, bo jɛ ahan nu jí, bo huzu ahannumunɔ ɔ, gǎn tɔn na lɛkɔ wá gbè e gbè é ma na ɖó ayi tɔn ǎ é, ɖò gan e mɛ é ma na tuùn ǎ é, bo na dɔn tó n’i, bɔ é na vɛ́ ɖesu, lobo na xwè è dó gbejimanɔtɔ́ lɛ sín ahwan mɛ.”​—Luki 12:45, 46.

Jezu ɖɔ ɖɔ “myɔ wɛ [emi] sɔ́ nyì ayikúngban ɔ jí.” É fɔ́n xota ɖěɖee dɔn nǔdindɔn ɖaxó wá bo lɛ́ sú adingban-núkplɔnmɛ lɛ kpo aca masɔgbe lɛ kpo dó lɛ é nyite. Enɛ tlɛ klán mɛ ɖěɖee è sixu ɖó nukún ɖɔ ye na nɔ kpɔ́ lɛ é,  bɔ “tɔ́ . . . site dó vǐ tɔn sunnu jí, bɔ vǐ sunnu . . . site dó tɔ́ tɔn jí; nɔ . . . site dó vǐ tɔn nyɔnu jí, bɔ vǐ nyɔnu . . . site dó nɔ tɔn jí; asúnɔ . . . site dó vǐ tɔn sín asì jí; bɔ vǐsí . . . site dó asú tɔn nɔ jí.”​—Luki 12:49, 53.

Jezu sín ahwanvu lɛ wɛ xó enɛ kàn hugǎn. Enɛ gudo ɔ, é lilɛ kpannukɔn ahwan ɔ. Ye mɛ gègě syɛn ta bo gbɛ́ ɖɔ emi kún na yí gbè nú nǔ e xlɛ́ ɖɔ é nyí Mɛsiya ɔ lɛ é ó, enɛ wu ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Nú mi mɔ akpɔ́kpɔ́ ɖé fɔ́n sín gbadahweji jǎwe ɔ, mi nɔ ɖɔ tlolo ɖɔ: ‘Jǐ na ja’, bɔ é ka nɔ nyí mɔ̌ nugbǒ. Nú jɔhɔn ka jɛ nyinyi jí sín tofɔligbé ɔ, mi nɔ ɖɔ: ‘Yǒzo ɖò na gbɛ́ wɛ’, bɔ é ka nɔ nyí mɔ̌ nugbǒ. Yɛmɛnúwatɔ́ emi, mi nɔ mɔ nukúnnú jɛ wuntun ayikúngban tɔn kpodo jinukúnsin tɔn kpan wu, bo nɔ tinmɛ. Nɛ̌ ka gbɔn bɔ nú mi mɔ nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò hwe mitɔn nu dìn lɛ ɔ, mi ma ka nɔ mɔ nukúnnú jɛ ye wu ǎ?” (Luki 12:54-56) É ɖò wɛn ɖɔ ye kún ɖò acéjí ó.