Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 84

Nǔ E Ðò Ahwanvu Klisu Tɔn Nyínyí Mɛ É

Nǔ E Ðò Ahwanvu Klisu Tɔn Nyínyí Mɛ É

LUKI 14:25-35

  • NǓ E AHWANVU NYÍNYÍ BYƆ É

Jezu kplɔ́n nǔ xɔ akwɛ gègě mɛ hwenu e é ɖò nǔ ɖu wɛ ɖò Falizyɛn lɛ sín gǎn ɔ xwé é. Ee Jezu wlí ali ɖido Jeluzalɛmu é ɔ, mɛ gègě nyì ahwan xwedó è. Etɛwu? Enyi é na bo byɔ nǔ ɖebǔ ɖò ye sí ɔ, ye ka na nyí ahwanvu tɔn lɛ dóó à?

Ee ye ɖò yiyi wɛ ɖò ali ɔ jí é ɔ, Jezu ɖɔ xó ɖé b’ɛ sixu vɛ́ yí nú ye mɛ ɖé lɛ: “Enyi mɛɖé jló na xwedó mì, bo ma ka yí wǎn nú mì hú tɔ́ tɔn, nɔ tɔn, asì tɔn, vǐ tɔn lɛ, nɔví tɔn sunnu lɛ kpodo nɔví tɔn nyɔnu lɛ kpo, kaka jɛ gbɛ̀ éɖesunɔ tɔn jí ǎ ɔ, mɛ enɛ sixu nyí ahwanvu ce ǎ.” (Luki 14:26) Amɔ̌, etɛ ɖɔ gbé é ka ja bo ɖɔ xó enɛ?

É nyí ɖiɖɔ wɛ Jezu ɖè ɖɔ mɛ e huzu ahwanvu tɔn lɛ é bǐ ɖó na gɔn wǎn yí nú hɛnnumɔ yetɔn lɛ ǎ. Loɔ, ɖiɖɔ wɛ é ɖè ɖɔ ye ɖó na yí wǎn n’i hú hɛnnumɔ yetɔn lɛ. É ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, ye na cí nya e wu é dó lǒ dó bo ɖɔ ɖɔ é gbɛ́ ylɔ̌ e è ylɔ ɛ dó gbada nùɖuɖu domɛ é ɖɔhun. (Luki 14:20) È ɖɔ ɖɔ Jwifu lɛ sín tɔ́gbó Jakɔbu “kún yí wǎn nú” Leya “ó” bo ka yí wǎn nú Hlacɛli; tinmɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ wǎn e é yí nú Leya é kún sɔ nɔví tɔn Hlacɛli tɔn ó.​—Bǐbɛ̌mɛ 29:31.

Ðǒ ayi wu ɖɔ Jezu ɖɔ ɖɔ ahwanvu ɖé tlɛ ɖó na yí wǎn nú emi hú “gbɛ̀ éɖesunɔ tɔn,” alǒ lindɔ̌n éɖesunɔ tɔn. Enɛ xlɛ́ ɖɔ ahwanvu nugbǒ ɖé tlɛ ɖó na ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ gbɛ̀ tɔn jó, enyi é byɔ ɖó mɔ̌ ɔ nɛ. É ɖò wɛn ɖɔ ahwanvu Klisu tɔn nyínyí byɔ azɔ̌ ɖesu. É nyí nǔ vlɛkɛsɛ́ɛ ɖé kpowun bɔ è na gɔn tamɛ lin d’eji ǎ.

Ahwanvu Klisu tɔn nyínyí sixu byɔ ɖɔ è ni jiya alǒ è na doya nú mɛ, ɖó Jezu ɖɔ: “Mɛ e ma ɖiɖa [yatin] tɔn, bo xwedó mì ǎ ɔ, mɛ enɛ sixu nyí ahwanvu ce ǎ.” (Luki 14:27) Nugbǒ ɔ, ahwanvu Jezu tɔn nugbǒ ɖé ɖó na ɖò gbesisɔmɛ bo na dɛ ɖò xómɔɖɔdómɛwu lɛ nu Jezu ɖɔhun. Jezu tlɛ ɖɔ ɖɔ emi na kú ɖò kɛntɔ́ emitɔn lɛ sín alɔ mɛ.

Enɛ wu ɔ, ahwan e ɖò xwixwedó Jezu wɛ é ɖó na gbéjé nǔ e ahwanvu Klisu tɔn nyínyí byɔ é kpɔ́n ganji. Jezu dó lǒ ɖé dó tɛɖɛ̌ enɛ jí. “Enyi mɛɖé ɖò mi mɛ, bo ɖò síngbó na gbá wɛ ɔ, ayǐ wɛ é na tó jinjɔn, bo na lɛ́n akwɛ nabi e é na zán d’ewu ɔ kpɔ́n hwɛ̌, bo na kpɔ́n ɖɔ emi ɖó akwɛ e na sixu wà azɔ̌ ɔ yì fó ɔ à jí. É ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, é sixu wá dó xɔ ɔ dò, bo ka sɔ́ na wá kpéwú, bo gbá yì fó ǎ.” (Luki 14:28, 29) Enɛ wu ɔ, cobonu mɛ e xwedó Jezu xwè Jeluzalɛmu lɛ é na huzu ahwanvu tɔn ɔ, ye ɖó na kanɖeji bo na wà azɔ̌ e ahwanvu nyínyí byɔ lɛ é mlɛ́mlɛ́. É dó lǒ ɖevo dó tɛɖɛ̌ linlin enɛ jí:

“Axɔsu e ɖó ahwanfuntɔ́ děgba wè afɔwó (10 000), bo ja ahwan fun xá axɔsu ɖevo e ɖó ahwanfuntɔ́ adɔ̌kpo ɖokpo (20 000) gbé ɔ, é na tó jinjɔn ayǐ hwɛ̌, bo na lin tamɛ kpɔ́n ɖɔ emi na sixu kpé ahwan ɔ xá ɛ à jí. Nú é mɔ ɖɔ emi kún sixu kpéwú ó ɔ, hwenu e mɛ ɖě ɔ kpó ɖò zɔga ɔ, é na sɛ́ wɛn dó è ɖɔ nɛ̌ wɛ emi na bló gbɔn bɔ  fífá na tíìn à jí.” Bo na dó tɛɖɛ̌ xó enɛ jí ɔ, Jezu ɖɔ: “Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛ e na ɖò mi mɛ, bo ma na jó dɔkun tɔn lɛ bǐ dó ǎ ɔ, mɛ enɛ sixu nyí ahwanvu ce ǎ.”​—Luki 14:31-33.

É ɖò wɛn ɖɔ é kún nyí ahwan e xwedó Jezu ɖò ali ɔ xò lɛ é kɛɖɛ ɖɔ xó na wɛ Jezu ɖè ó. Mɛ e ɖò nǔ kplɔ́n dó Klisu wu wɛ lɛ é bǐ wɛ ɖó na ɖò gbesisɔmɛ bo na wà nǔ e ɖɔ wɛ é ɖè ɖò fí é. Enɛ wɛ nyí ɖɔ ye ɖó na ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ nǔ ɖebǔ e ye ɖó é dó savɔ̌ na, ɖi nǔɖokan yetɔn lɛ, kaka jɛ gbɛ̀ yeɖesunɔ tɔn jí, enyi ye jló na nyí ahwanvu tɔn ɔ nɛ. Nùɖé wɛ bɔ è ɖó na lin nǔ kpɔ́n d’eji bo na lɛ́ xoɖɛ d’eji.

Dìn ɔ, Jezu lɛ́vɔ sɔ́ xó e é ko ɖɔ ɖò Mawuxó e é ɖɔ ɖò Só jí bo ɖɔ ɖɔ “jɛ wɛ [ahwanvu emitɔn lɛ] nyí nú gbɛ̀” ɔ é wá atɛ mɛ. (Matie 5:13) É sixu ko ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ, ɖi lee jɛ e mǐ nɔ ɖu é nɔ zɔn bɔ nǔ ma nɔ gblé ǎ gbɔn é ɔ, mɔ̌ wɛ ahwanvu emitɔn lɛ cí nú mɛ lɛ, bo nɔ cyɔn alɔ ye jí ɖò gbigbɔ kpo walɔ kpo lixo bonu nùɖé ma jɛ dó ye wu ó. Dìn ɔ, ee sinsɛnzɔ́ tɔn ɖò vivɔnu wá wɛ é ɔ, é ɖɔ: “Jɛ ɔ, nǔ ɖagbe wɛ é nyí; enyi é ka gblé ɔ, nɛ̌ wɛ è na lɛ́ wà gbɔn n’i bɔ é na lɛ́ nyɔ́?” (Luki 14:34) Tóɖóétɔ́ lɛ tuùn ɖɔ jɛ e tíìn lɛ é ɖé lɛ ko blí, ɖó ayikúngban ɔ sín nùɖé lɛ ko byɔ mɛ, bɔ ye kún sɔ́ nyɔ́ zán sɔmɔ̌ ó.

Enɛ wu ɔ, Jezu ɖò xixlɛ́ wɛ ɖɔ mɛ e tlɛ ko nyí ahwanvu emitɔn sín hwenu línlín ɖíe lɛ é kún ɖó na lɔn bonu awakanmɛ na túntún ye bɔ kán e ye kanɖeji bo na nyí ahwanvu emitɔn lɛ é na vɔ́da ó. Enyi ye lɔn nú nǔ mɔhun jɛ ɔ, ye sɔ́ na nyɔ́ nú nùɖé ǎ, lee é nɔ nyí gbɔn nú jɛ e gblé é gbɔn é. Gbɛ̀ ɔ sixu cá ye ko. Ee lɛ́ nyla hú mɔ̌ é wɛ nyí ɖɔ ye sɔ́ na nyí mɛ bo jɛxa Mawu ǎ, ye tlɛ sixu kɔn cí dó nyikɔ tɔn wu. Jezu tɛɖɛ̌ jí ɖɔ nǔ taji wɛ é nyí ɖɔ è ni nyì alɔ nú nǔ enɛ, bo ɖɔ: “Mɛ e ɖó tó bo na dó sè nǔ na ɔ ni bo ɖótó bo sè.”​—Luki 14:35.