Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 26

“È Sɔ́ Hwɛ Towe lɛ Kɛ We”

“È Sɔ́ Hwɛ Towe lɛ Kɛ We”

MATIE 9:1-8 MAKI 2:1-12 LUKI 5:17-26

  • JEZU SƆ́ NYA AYISÓNƆ ÐÉ SÍN HWƐ LƐ KƐ Ɛ BO GBƆ AZƆN N’I

Xó Jezu tɔn gbakpé fí bǐ kaka yì fí línlín lɛ. Mɛ gègě tlɛ nɔ gosin tò ma yá tò lɛ mɛ bo na sè nùkplɔnmɛ tɔn lɛ, bo na lɛ́ mɔ nùjiwǔ tɔn lɛ. Amɔ̌, ɖò azǎn ɖé lɛ gudo ɔ, é lɛkɔ yì Kafaanawumu fí e azɔ̌ tɔn sín hɔnkàn ɖè é. Kɔlilɛ tɔn yawu gbakpé toxo enɛ e ɖò Galilée Xù ɔ tó é mɛ. Enɛ ɔ wu ɔ, mɛ gègě wá xwé e gbè é ɖè é. Ye mɛ ɖé lɛ nyí Falizyɛn lɛ kpo sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo, bo gosin Galilée kpo Judée kpo, kaka jɛ Jeluzalɛmu jí.

‘Ahwan e kplé ɖò finɛ é sukpɔ́ sɔmɔ̌, bɔ tɛn ján kaka yì hɔnto, lobɔ Jezu jɛ Mawuxó ɖɔ nú ye jí.’ (Maki 2:2) Ajo sɔgbe dìn bɔ nǔ titewungbe ɖé na jɛ. Nùɖé wɛ bo sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na ɖó mɔjɛmɛ ɖɔ Jezu ɖó acɛ bo na ɖè nǔ e wu gbɛtɔ́ lɛ nɔ mɔ wuvɛ̌ é síìn, lobo na lɛ́ na lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe mɛ e jló è lɛ é bǐ.

Hwenu e Jezu ɖò nǔ kplɔ́n mɛ lɛ wɛ ɖò xɔ ɔ mɛ é ɔ, dawe ɛnɛ ɖé lɛ zé ayisónɔ ɖé wá b’ɛ ɖò zan ɖé jí. Ye jló ɖɔ Jezu ni gbɔ azɔn nú xɔ́ntɔn emitɔn. Amɔ̌, ɖó ahwan e xisi dó Jezu ɖò xɔ ɔ mɛ é wutu ɔ, ye sixu “sɛkpɔ ɛ” ǎ. (Maki 2:4) Kpɔ́n lee nǔ enɛ sixu túntún awakanmɛ nú mɛ sɔ é! Ye gbɔ bo xá xɔ ɔ ta, bo kɔ́n xɔ ɔ ɖò akpá ɖokpo. Enɛ gudo ɔ, ye zé zan e jí ayisónɔ ɔ ɖè é gbɔn finɛ bo zé jɛ xɔ ɔ mɛ.

Jezu ka sìn xomɛ, ɖó è ɖó è te wutu wɛ à? Ðebǔ lɔ ǎ. Nùɖiɖi yetɔn sù nukún tɔn mɛ tawun, bɔ é ɖɔ nú ayisónɔ ɔ ɖɔ: “È sɔ́ hwɛ towe lɛ kɛ we.” (Matie 9:2) Amɔ̌, Jezu ka ɖó acɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ nugbǒ à? Sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo ɖiɖa xó enɛ nyita, bo jɛ ɖiɖɔ jí ɖɔ: “Nɛ̌ nya elɔ sixu ɖɔ nǔ mɔhunkɔtɔn gbɔn? Nu nyla dó Mawu wu wɛ é ɖè. Mɛ̌ wɛ ka sixu sɔ́ hwɛ kɛ mɛ zɛ Mawu ɖokponɔ wu?”​—Maki 2:7.

Ee Jezu wɔ́ linlin yetɔn lɛ é ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Aniwu wɛ mi ka ɖò nǔ mɔhunkɔtɔn lɛ lin wɛ? Enyi è ɖɔ nú ayisónɔ ɔ ɖɔ: ‘È sɔ́ hwɛ towe lɛ kɛ we,’ abǐ, ‘Site, sɔ́ zan towe bo ɖi zɔnlin’ ɔ, ɖětɛ wɛ ka bɔkun hú ɖě?” (Maki 2:8, 9) Nugbǒ ɔ, ɖó vɔsisa e Jezu na wá bló é wutu ɔ, é hɛn ɔ é na sɔ́ hwɛ nya ɔ tɔn lɛ kɛ ɛ.

Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖexlɛ́ ahwan ɔ, kaka jɛ xómɔɖɔdoxówutɔ́ tɔn lɛ jí ɖɔ emi ɖó acɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖò ayikúngban jí. É lilɛ kpannukɔn ayisónɔ ɔ, bo ɖɔ: “Un ɖegbe nú we, site, sɔ́ zan towe, bo yì xwé.” Nya ɔ bló mɔ̌ tlolo, bo hɛn zan tɔn bo tɔ́n ɖò mɛ e ɖò finɛ lɛ é bǐ sín nukúnmɛ. Ahwi xò ye bǐ! Ye kpa susu nú Mawu bo ɖɔ: “Mǐ ko mɔ nǔ lehunkɔtɔn kpɔ́n gbeɖé ǎ”!​—Maki 2:11, 12.

É jɛ ɖɔ è ni ɖ’ayi wu ɖɔ Jezu ɖɔ xó dó kancica e ɖò hwɛ kpo azɔn kpo tɛntin é wu, bɔ è sixu cá hwɛsɔkɛ mɛ kpo lanmɛ syɛn hunsin ɖagbe kpo ɖó kpɔ́. Biblu kplɔ́n mɛ ɖɔ mɛjitɔ́ mǐtɔn nukɔntɔn ɔ Adamu hu hwɛ, bɔ mǐ bǐ ɖu nǔ e hwɛhuhu dɔn nyì ayǐ lɛ é sín gǔ, ye wɛ nyí azɔn kpo kú kpo. Amɔ̌, ɖò Axɔsuɖuto Mawu Tɔn sín acɛkpikpa glɔ ɔ, Jezu na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ e yí wǎn nú Mawu bo sɛ̀n ɛ lɛ é bǐ. Enɛ gudo ɔ, azɔn sɔ́ na tíìn ǎ kaka sɔyi.​—Hlɔmanu lɛ 5:12, 18, 19.