Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 97

Jezu Dó Lǒ Dó Vǐwunglezɔ́watɔ́ ɖé lɛ Wu

Jezu Dó Lǒ Dó Vǐwunglezɔ́watɔ́ ɖé lɛ Wu

MATIE 20:1-16

  • VǏWUNGLEZƆ́WATƆ́ “GUDO” TƆN LƐ WÁ JƐ “NUKƆN”

Jezu ɖɔ nú tóɖóétɔ́ lɛ ɖò Pelée ɖɔ “mɛ e ɖò nukɔn dìn lɛ gègě na wá jɛ gudo, bɔ mɛ e ɖò gudo dìn lɛ gègě na wá jɛ nukɔn” é ɔ, é ko lín ǎ. (Matie 19:30) É dó lǒ ɖokpo dó azɔ̌watɔ́ e w’azɔ̌ ɖò vǐwungle ɖé mɛ lɛ é wu, bo dó tɛɖɛ̌ xó enɛ jí:

“Axɔsuɖuto [jixwé] tɔn ɔ, nǔ e wu è hɛn ɔ, è na jlɛ́ dó ɔ ɖíe: glenɔ ɖé fɔ́n zǎn tɔn gbè ɖokpo, bo na yì ba azɔ̌watɔ́ dó vǐwungle tɔn mɛ. Azɔ̌watɔ́ e é mɔ jɛ nukɔn, ɖò zǎnzǎn gan ayizɛ́n mɛ mɔ̌ lɛ ɔ, gankwɛ ɖokpo, gbè ɖokpo jí wɛ ye ɖɔ gbò dó; bɔ é nyì ye sɛ́dó gle ɔ mɛ. Glenɔ ɔ lɛ́ tɔ́n ɖò zǎnzǎnhwe mɛ xwè gan tɛnnɛ mɛ mɔ̌, bo lɛ́ mɔ mɛ ɖevo lɛ, bɔ ye kplé ɖò tokplétɛn nùɖé ma wà, bo ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi lɔmɔ̌ ɔ, mi yì vǐwungle ce mɛ, bo yì wà azɔ̌, bonu ma sú akwɛ e jɛxa ɔ mi,’ bɔ ye yì jɛ azɔ̌ wà jí ɖò gle ɔ mɛ nugbǒ. Glenɔ ɔ ka lɛ́ tɔ́n gan wěwè mɛ mɔ̌, bo lɛ́ tɔ́n gan atɔn mɛ hwelɛkɔ mɔ̌, bo bló nǔ ɖokpo ɔ. Ee é jɛ gan atɔ́ɔ́n mɛ mɔ̌ ɔ, glenɔ ɔ lɛ́ tɔ́n, bo yì mɔ mɛ ɖevo lɛ ɖò tokplétɛn, bo kanbyɔ ye ɖɔ: ‘Etɛwu wɛ mi ka cí fí sín zǎnzǎn ɖokpoo kaka jɛ lěhwenu nùɖé ma wà?’ Ye yí gbè n’i ɖɔ: ‘Mɛɖebǔ ma yí mǐ dó azɔ̌mɛ nɛ!’ Glenɔ ɔ ka ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi lɔmɔ̌, mi bo wá yì vǐwungle ce mɛ bo yì wà azɔ̌.’”​—Matie 20:1-7.

Hwenu e mɛ e ɖò tó ɖó Jezu wɛ lɛ é sè xógbe “Axɔsuɖuto [jixwé] tɔn” kpo “glenɔ” kpo é ɔ, ye na ko lin ɖɔ Jehovah Mawu xó ɖɔ wɛ é ɖè. Mawuxówema ɔ dó Jehovah gesí ɖi vǐwunglenɔ ɖé, bɔ vǐwungle enɛ ɔ nɔte nú akɔta Izlayɛli tɔn. (Ðɛhan 80:9, 10; Ezayíi 5:3, 4) Mɛ e ɖò akɔjijɛ Sɛ́n ɔ mɛ lɛ é cí azɔ̌watɔ́ e ɖò vǐwungle ɔ mɛ lɛ é ɖɔhun. Amɔ̌, nǔ e jɛ hwexónu é wu dó lǒ dó wɛ Jezu ɖè ǎ. Ninɔmɛ e ɖò ayǐ hwetɔnnu é ɖé gbajɛ̌mɛ na wɛ é ɖè.

Ði Falizyɛn e tɛ́n Jezu kpɔ́n zaanɖé wá yì dó mɛ gbigbɛ́ xó ɔ wu lɛ é ɖɔhun ɔ, sinsɛngán lɛ nyí mɛ e ko ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò sinsɛnzɔ́ Mawu tɔn mɛ é. Ye cí azɔ̌watɔ́ ɖěɖee w’azɔ̌ kéze ɔ bǐ mɛ, bo ɖò nukún ɖó wɛ ɖɔ è na sú gbè ɖokpo kwɛ, é wɛ nyí ɖɔ gankwɛ ɖokpo emi é ɖɔhun.

Vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kpo mɛ ɖevo e ɖò gbɛ̌ta enɛ mɛ lɛ é kpo nɔ kpɔ́n Jwifu kpaà lɛ dó mɔ mɛ e bɛ́ Mawu sínsɛ́n ayisɔnmɔ lɛ é, ɖɔ azɔ̌watɔ́ táan klewun ɖé tɔn lɛ wɛ nú ye ɖò vǐwungle Mawu tɔn mɛ. Ðò lǒ ɔ mɛ ɔ, ye wɛ nɔte nú mɛ ɖěɖee glenɔ ɔ sɛ́dó vǐwungle tɔn mɛ ɖò “gan tɛnnɛ mɛ mɔ̌” alǒ ɖò hweɖevonu ɖò azɔ̌zán ɔ jí lɛ é, é wɛ nyí ɖɔ ɖò gan wěwè mɛ, gan atɔn mɛ hwelɛkɔ, kpo gan atɔ́ɔ́n mɛ kpo.

Mɛ lɛ nɔ ɖɔ ɖɔ sunnu kpo nyɔnu kpo e ɖò Jezu xwedó wɛ lɛ é ɔ, “nu wɛ è ko dó ye.” (Jaan 7:49) Hwehutɔ́ lɛ alǒ azɔ̌ ɖevo lɛ watɔ́ wɛ ye nyí nú táan gègě ɖò gbɛzán yetɔn mɛ. Enɛ gudo ɖò xwè 29 H.M. ɔ, “glenɔ” ɔ sɛ́ Jezu dó bonu é na ylɔ mɛ enɛ lɛ e ma sɔ nùɖé ǎ é nú ye na nyí ahwanvu Klisu tɔn lɛ bo w’azɔ̌ nú Mawu. Yedɛɛ lɛ wɛ nyí “mɛ e wá gbɔn gudo bǐ,” ɖò gan atɔ́ɔ́n mɛ hwelɛkɔ bɔ Jezu ɖɔ lɛ é.

Bo na dó sú ta nú lǒ ɔ ɔ, Jezu tinmɛ nǔ e jɛ hwenu e ye fó azɔ̌ é bo ɖɔ: “Ee gbadanu wá sù ɔ, glenɔ ɔ ɖɔ nú nǔjikpɔntɔ́ tɔn ɖɔ: ‘Yì ylɔ azɔ̌watɔ́ lɛ wá, bo sú gbè ɖokpo kwɛ mɛ ɖokpo ɖokpo, bɛ́sín mɛ e wá gbɔn gudo bǐ lɛ jí kaka yì jɛ mɛ e wá jɛ nukɔn lɛ jí.’ Ye mɛ e wá jɛ azɔ̌ wà jí ɖò gan atɔ́ɔ́n mɛ hwelɛkɔ lɛ wá, bɔ è sú gankwɛ ɖokpo ɖokpo ye. Ye mɛ e jɛ azɔ̌ wà jí jɛ nukɔn lɛ wá, lobo vɛdo ɖɔ emilɛ na yí akwɛ hú mɔ̌ wɛ sín; loɔ, gankwɛ ɖokpo ɖokpo jɛn è sú ye lɔmɔ̌. Hwenu e ye ɖò akwɛ ɔ yí wɛ ɔ, ye jɛ nǔ hlun ɖɔ dó glenɔ ɔ wu jí, bo nɔ ɖɔ: ‘Ye mɛ e wá gbɔn gudo lɛ ɔ, ganxixo ɖokpo jɛn wɛ ye dó wà azɔ̌ na. A ka sú axɔ ɖokpo ɔ ye kpodo mǐ kpo; mǐdɛɛ lɛ ka ko wá jɛ nukɔn, bo xú hwesivɔ kaka wá jɛ dìn, bɔ nǔ cikɔ nú mǐ.’ Glenɔ ɔ ka yí gbè nú mɛ ɖokpo ɖò ye mɛ bo ɖɔ: ‘Xɔ́ntɔn ce; un ma ka wà nùɖé nyì dò nú we nɛ; é ma nyí gankwɛ ɖokpo jí wɛ mǐ ɖɔ gbò dó, cobɔ mi jɛ azɔ̌ wà jí à cé? Yǐ akwɛ e nyí towe ɔ, bo yì xwé; gankwɛ ɖokpo wɛ jló mì, bɔ un sú mɛ elɔ e wá gbɔn gudo ɔ kpodo hwi kpo. Un sixu sɔ́ akwɛ ce dó wà nǔ e jló mì ɔ na à cé? Wǔ hwan wɛ a ɖè à? Un sɔ́ akwɛ ce dó wà ɖagbe na ɔ,  hwɛ wɛ nyí bɔ un hu à?’” Enɛ ɔ gudo ɔ, Jezu lɛ́ ɖɔ nú ye ɖɔ: “È na sɔ́ mɛ e ɖò gudo lɛ wá nukɔn; bo na sɔ́ mɛ e ɖò nukɔn lɛ wá gudo.”​—Matie 20:8-16.

Nǔ sixu ko kpaca ahwanvu lɛ dó lǒ e Jezu dó é sín akpáxwé gudo tɔn enɛ jí. Nɛ̌ sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn e nɔ lin ɖɔ emi ɖò “nukɔn” lɛ é ka na wá jɛ “gudo” gbɔn? Bɔ nɛ̌ ahwanvu Jezu tɔn lɛ ka na wá jɛ nukɔn gbɔn?

Ahwanvu Jezu tɔn e Falizyɛn lɛ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo nɔ kpɔ́n dó mɔ mɛ e ɖò “gudo” lɛ é wɛ jɛxa bo na “jɛ nukɔn,” bɔ è na sú axɔ mlɛ́mlɛ́. Ðó kú Jezu tɔn wutu ɔ, è na gbɛ́ Jeluzalɛmu ayikúngban jí tɔn ɔ, bɔ Mawu na ɖè akɔta yɔyɔ̌ ɖé, é wɛ nyí “Izlayɛli Mawu tɔn.” (Galatinu lɛ 6:16, NW; Matie 23:38) Mɛ mɔhun lɛ wu ɖɔ xó dó wɛ Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ ɖè hwenu e é ɖɔ baptɛm ɖé ja bɔ è na bló kpo gbigbɔ mímɛ́ kpo é. Mɛ e ɖò “gudo” lɛ é wɛ na jɛ nukɔn bo bló baptɛm enɛ, bɔ è na jɔwu ye bɔ ye na nyí kúnnuɖetɔ́ Jezu tɔn “kaka yì jɛ fí e gbɛ̀ ɔ kponu ɖó é.” (Mɛsɛ́dó 1:5, 8; Matie 3:11) Enyi ahwanvu lɛ kpéwú bo mɔ nǔ jɛ huzuhuzu ɖaxó e dó gesí wɛ Jezu ɖè é wu ɔ, ye sixu mɔ sɛ́dó ɖɔ sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn, ee wá jɛ “gudo” lɛ é na sìn xomɛ dó emi syɛnsyɛn.