Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 57

Jezu Gbɔ Azɔn nú Ðyɔvivu ɖé kpo Nya Tokunɔ ɖé Kpo

Jezu Gbɔ Azɔn nú Ðyɔvivu ɖé kpo Nya Tokunɔ ɖé Kpo

MATIE 15:21-31 MAKI 7:24-37

  • JEZU GBƆ AZƆN NÚ NYƆNU FENISÍINU ÐÉ SÍN DYƆVIVU

  • É GBƆ AZƆN NÚ NYA E NYÍ TOKUNƆ BO LƐ́ NYÍ ÐƐ̌KÚNANƆ É ÐÉ

Ee Jezu ɖè mɛ̌ Falizyɛn lɛ sín aca ɖěɖee nɔ xò cejɛnnabi sín kàn gudo é ɔ, é kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo gosin finɛ. É tunta Tíi kpo Sidɔ́ɔn kpo gbéjí ɖò Fenisíi, kilomɛtlu gègě dó totaligbé-gbadahweji.

Jezu mɔ xwé ɖé bo na nɔ gbè, amɔ̌, é ba ɖɔ mɛ lɛ ni tuùn ɖɔ emi ɖò finɛ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, é sixu gló ye ǎ. Nyɔnu Glɛkinu e è jì ɖò xá ɔ mɛ finɛ é ɖé mɔ Jezu bo jɛ kɛnklɛn dó n’i jí ɖɔ: “Aklunɔ! Davidi ví, kú nǔblawu nú mì. Yɛ nyanya ɖò vǐ ce nyɔnu jí, bɔ é ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ baɖabaɖa.”​—Matie 15:22; Maki 7:26.

Hwenu ɖé gudo ɔ, ahwanvu Jezu tɔn lɛ ɖɔ n’i ɖɔ: “Nya nyɔnu ɔ, ɖó é ɖò xó sú ɖò gudo mǐtɔn wɛ dín.” Jezu yí xó bo tinmɛ nǔ e wu é ma keya nú nyɔnu ɔ sín xó ǎ é: “Izlayɛli-ví e cí lɛngbɔ̌ búbú ɖɔhun lɛ kɛɖɛ gbé mɛ wɛ Mawu sɛ́ mì dó.” É ɖò mɔ̌ có, nyɔnu ɔ ka na agbɔ̌n ɛ ǎ. É sɛkpɔ Jezu bo jɛkpo ɖò nukɔn tɔn, bo dó kɛnklɛn n’i ɖɔ: “Aklunɔ, hwlɛn mì!”—Matie 15:23-25.

É cí ɖɔ Jezu ba na tɛ́n nùɖiɖi nyɔnu ɔ tɔn kpɔ́n ɖɔhun bo ɖɔ xó dó linlin masɔgbe e Jwifu lɛ nɔ ɖó dó toɖevomɛnu lɛ wu é jí. É ɖɔ: “É jɛxa bonu è na zé nùɖuɖu yɔkpɔvu lɛ tɔn jó nú cuku lɛ ǎ.” (Matie 15:26) Hwenu e Jezu ɖò xó ɖɔ dó “cuku” wu wɛ é ɔ, é xlɛ́ lee nǔ mɛ e ma nyí Jwifu ǎ lɛ é tɔn nɔ ɖu ayi mɛ n’i sɔ é. Lee nukún tɔn mɛ cí é kpo lee gbè tɔn xlɛ́ wuvɛ̌sexámɛ gbɔn é kpo lɔ na ko xlɛ́ enɛ.

Xomɛ sìn nyɔnu ɔ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, ee Jezu ɖɔ linlin masɔgbe e Jwifu lɛ nɔ ɖó é xó gudo é ɔ, nyɔnu ɔ jlɔ́ bo ɖɔ kpo mɛɖesɔhwe kpo ɖɔ: “Nugbǒ wɛ Aklunɔ; é ka ɖò mɔ̌ có cuku lɛ nɔ cyan mɛ e ɖó ye lɛ sín nùɖuɖu e nɔ hlɛ́n kɔn nyì ayǐ hwenu e è ɖò nǔ ɖu wɛ ɔ ɖu.” Jezu mɔ ayi ɖagbe e é ɖó é bo ɖɔ: “Nyɔnu, nùɖiɖi towe d’agba; lee a jló gbɔn ɔ, ni bo nyí mɔ̌ nú we.” (Matie 15:27, 28) B’ɛ nyí mɔ̌ nugbǒ, có ɖyɔvivu ɔ ka tlɛ ɖò finɛ ǎ! Ee nyɔnu ɔ lɛkɔ yì xwé é ɔ, é mɔ vǐ ɔ ɖò ayimimlɔ ɖò zan jí bɔ azɔn ko gbɔ n’i bǐ mlɛ́mlɛ́; “yɛ nyanya ɔ ko gosin jǐ tɔn”!—Maki 7:30.

Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo gosin Fenisíi gbéjí bo xò toxo ɔ zlɛ bo tunta Judɛɛn Tɔ̀ e ɖò aga é sín awa jí. É cí ɖɔ ye xò Judɛɛn zlɛ dó fí ɖé ɖò totaligbé Galilée Xù ɔ tɔn bo yì Tota Wǒ lɛ gbéjí. Finɛ ɔ, ye xá só ɖé jí, amɔ̌, mɛ lɛ mɔ ye. Ye kplá sékunɔ lɛ, wɔ̌nɖowǔnanɔ lɛ, nukúntíntɔ́nnɔ lɛ kpo ɖɛ̌kúnanɔ lɛ kpo wá nú Jezu. Ye fɔ azinzɔnnɔ lɛ mlɔ́ afɔ tɔn lɛ kpá, bɔ é gbɔ azɔn nú ye. É kpaca mɛ lɛ bɔ ye kpa susu nú Mawu Izlayɛli tɔn.

Jezu sɔ́ ayi ɖó nya tokunɔ e ma nɔ sixu lɛ́ ɖɔ xó ganji ǎ é ɖé jí hugǎn. A sixu ko mɔ nǔ jɛ lee é na cí ɖò mɛ wɔbuwɔbu enɛ lɛ tɛntin é jí. Vlafo Jezu ɖ’ayi lee winnya sixu ko ɖò nya ɔ hu wɛ gbɔn é wu, é kplá ɛ sín mɛ lɛ mɛ. Hwenu e ye ɖò yeɖokpo é ɔ, Jezu xlɛ́ nǔ e é ja wiwa n’i gbé é. É sɔ́ alɔví dó tógwle tɔn lɛ mɛ bo tún atán bo ɖ’alɔ nya ɔ sín ɖɛ̌ wu. Enɛ gudo ɔ, Jezu kpɔ́n jixwé bo ɖɔ: “Efata,” tinmɛ tɔn wɛ nyí “Hun.” Bɔ nya ɔ jɛ nǔ sè jí bo jɛ xó ɖɔ jí ganji. Jezu ka ba ɖɔ è ni jla nǔ e é wà é ǎ, ɖó é jló ɖɔ nǔ e ye mɛ ɖokpo ɖokpo na mɔ alǒ sè é jí wɛ ye na zɔn dó ɖi nǔ nú emi.—Maki 7:32-36.

Hlɔnhlɔn e Jezu ɖó bo dó gbɔ azɔn enɛ lɛ é “kpaca mɛ lɛ tlala.” Bɔ ye ɖɔ: “É nɔ bló nǔ bǐ ɖó. É nɔ hun tó nú tokunɔ lɛ, bɔ ye nɔ sè nǔ; é nɔ gbɔ azɔn nú ɖɛ̌kúnanɔ lɛ, bɔ ye nɔ ɖɔ xó.”—Maki 7:37.