Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 30

Kancica E Ðò Jezu kpo Tɔ́ Tɔn kpo Tɛntin É

Kancica E Ðò Jezu kpo Tɔ́ Tɔn kpo Tɛntin É

JAAN 5:17-47

  • MAWU WƐ NYÍ JEZU SÍN TƆ́

  • È DÓ FÍNFƆ́N SÍN KÚ SÍN AKPÁ

Hwenu e Jezu gbɔ azɔn nú nya ɖé ɖò Gbɔjɛzángbe bɔ Jwifu ɖé lɛ dóhwɛ tɔn ɛ é ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Tɔ́ ce ɖò azɔ̌ wà wɛ tɛgbɛ, bɔ nyɛ lɔ ɖò azɔ̌ wà wɛ.”​—Jaan 5:17.

Sɛ́n Mawu tɔn gbɛ́ nǔ e wà wɛ Jezu ɖè é ɖò Gbɔjɛzángbe ǎ. Wɛnɖagbejijlazɔ́ tɔn kpo azɔn e gbɔ nú mɛ wɛ é ɖè é kpo ɔ, azɔ̌ ɖagbe e Mawu nɔ wà lɛ é sín kpɔ́ndéwú xwedó wɛ é ɖè. Enɛ wu ɔ, Jezu nɔ fɔ́n bo nɔ ɖò ɖagbe wà wɛ hwebǐnu. É ɖò mɔ̌ có, sìnkɔn e é na mɛ e ɖò hwɛ dó è wɛ lɛ é zɔ́n bɔ xomɛ lɛ́ sìn ye hú ɖ’ayǐ tɔn, bɔ ye jló na hu i. Aniwu ye ka wà nǔ gbɔn mɔ̌?

Gɔ́ nú linlin agɔ e ye ɖó ɖɔ Jezu ɖò Gbɔjɛzán sín sɛ́n gbà wɛ bo gbɔ azɔn nú mɛ lɛ é ɔ, ɖɔ e é ɖɔ ɖɔ emi nyí Vǐ Mawu Tɔn é lɛ́ sìn xomɛ nú ye tawun. Ye lin ɖɔ nu wɛ Jezu nyla bo ɖɔ ɖɔ Mawu nyí Tɔ́ emitɔn, bo vɛdo ɖiɖɔ wɛ é ɖè ɖɔ emi kpo Jehovah kpo ɖò zɛ̌nzɛ̌n sín. É ɖò mɔ̌ có, Jezu ɖi xɛsi nú ye ǎ, lobo na sìnkɔn ɖevo lɛ ye dó kancica bunɔ e ɖò é kpo Mawu kpo tɛntin é jí. É ɖɔ: “Tɔ́ ɔ yí wǎn nú Vǐ ɔ, bo nɔ ɖè nǔwiwa tɔn lɛ bǐ xlɛ́ ɛ.”​—Jaan 5:20.

Tɔ́ ɔ wɛ nyí Gbɛnamɛtɔ́ ɔ, bɔ é ko ɖè enɛ xlɛ́ wá yì bo na hlɔnhlɔn sunnu ɖé lɛ bɔ ye fɔ́n mɛ sín kú. Jezu lɛ́ ɖɔ: “Lee Tɔ́ ɔ nɔ fɔ́n mɛkúkú lɛ, bo nɔ na ye gbɛ̀ gbɔn ɔ, mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ Vǐ ɔ lɔmɔ̌ nɔ na gbɛ̀ mɛ e jló è lɛ gbɔn.” (Jaan 5:21) Xó enɛ ɔ ɖò taji tawun bo lɛ́ na nukúnɖiɖo mɛ à cé? Vǐ ɔ tlɛ ko ɖò mɛ e kú ɖò gbigbɔ lixo lɛ é fɔ́n wɛ ɖò égbé. Enɛ wu ɔ, Jezu ɖɔ: “Mɛ e ɖótó xó ce, bo ɖi nǔ nú mɛ e sɛ́ mì dó ɔ ko mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ, bɔ è sɔ́ na ɖó hwɛ n’i ǎ, ɖó é ko xò kú zlɛ wá gbɛ̀.”​—Jaan 5:24.

È wlan ɖó fí ɖé ɖɔ Jezu ko fɔ́n mɛ e kú é ɖé wá gbɛ̀ hwenɛnu ǎ, amɔ̌, é ɖɔ nú mɛ e ɖò hwɛ dó è wɛ lɛ é ɖɔ fínfɔ́n sín kú mɔhun na wá jɛ. É ɖɔ: “Hwenu e mɛkúkú lɛ na sè gbè tɔn, bo na fɔ́n ɔ ko sɛya; . . . ye na tɔ́n sín yɔdo yetɔn lɛ mɛ.”​—Jaan 5:28, 29.

Azɔ̌ enɛ e Jezu na wà é jiwǔ tawun có, é xlɛ́ céɖécéɖé ɖɔ emi ɖò Mawu glɔ; é ɖɔ: “Un sixu wà nùɖé ɖò nyɛɖesunɔ sín acɛ mɛ ǎ. . . . Jlǒ nyɛɖesunɔ tɔn wɛ un nɔ wà ǎ; loɔ, mɛ e sɛ́ mì dó ɔ sín jlǒ wɛ un nɔ wà.” (Jaan 5:30) É ɖò mɔ̌ có, Jezu tinmɛ azɔ̌ taji e é ɖó bo na wà bonu linlin Mawu tɔn na dó jɛnu, b’ɛ ma ka ko tinmɛ ɖò agbawungba mɔ̌ kaka jɛ dìn ǎ é. Amɔ̌, nǔ e Jezu ɖɔ dó éɖesunɔ wu é kɛɖɛ wɛ nyí kúnnuɖenú mɛ alɔkpa e é nyí é kpo nǔ e é na wà é kpo tɔn nú mɛ e ɖò hwɛ dó è wɛ lɛ é ǎ. É flín ye ɖɔ: “Mi sɛ́ mɛ dó Jaan [Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ], bɔ é ɖekúnnu nú nugbǒ ɔ.”​—Jaan 5:33.

Ye mɛ e ɖò hwɛ dó Jezu wɛ lɛ é sixu ko sè ganji, ɖɔ ɖò xwè wè mɔ̌ ɖíe ɔ, Jaan ɖɔ Mɛ e na jɛ gudo éyɛtɔn é sín xó nú sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn; mɛ enɛ ɔ wɛ è nɔ ylɔ ɖɔ “gbeyiɖɔ Mawu tɔn ɔ” bo nɔ lɛ́ ylɔ ɖɔ “Klisu ɔ.” (Jaan 1:20-25) Bo na dó flín mɛ e ɖò hwɛ dó è wɛ lɛ é ɖɔ ye ko nɔ ɖó sísí ɖaxó nú Jaan e ɖò ganmɛ dìn é ɖ’ayǐ ɔ, Jezu ɖɔ: “Mi yí gbè bo j’awǎ kpɛɖé ɖò weziza tɔn nu.” (Jaan 5:35) É ɖò mɔ̌ có, é na kúnnuɖenú e hugǎn Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ tɔn é.

“Azɔ̌ e Tɔ́ ce sɔ́ dó así nú mì, bɔ un ɖò wiwa wɛ lɛ [kaka jɛ azɔn e é gbɔ nú mɛ tlolo dìn é jí] ɖekúnnu nú mì bo ɖexlɛ́ ɖɔ é wɛ sɛ́ mì dó nugbǒ.” Gbɔn vo nú enɛ ɔ, Jezu lɛ́ ɖɔ: “Tɔ́ e sɛ́ mì dó ɔ ɖesu ɖekúnnu nú mì.” (Jaan 5:36, 37) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Mawu ɖekúnnu nú Jezu ɖò baptɛm tɔn hwenu.​—Matie 3:17.

Nugbǒ ɔ, mɛ e ɖò hwɛ dó Jezu wɛ lɛ é ɖó hwɛjijɔ ɖebǔ bo na gbɛ́ xó tɔn ǎ. Biblu e yeɖesunɔ ɖɔ ɖɔ emi nɔ kije kpɔ́n é ɖekúnnu n’i. Jezu sú ta nú xó ɔ bo ɖɔ: “Enyi mi ko ɖi nǔ nú Mɔyizi wɛ ɔ, mi na ko ɖi nǔ nú nyɛ lɔmɔ̌; ɖó nǔ e Mɔyizi wlan ɔ, nyɛ wu wɛ é ɖɔ xó dó. Ee mi ma ka ɖi nǔ e Mɔyizi wlan lɛ ǎ ɔ, nɛ̌ mi ka sixu ɖi xó ce lɛ gbɔn?”​—Jaan 5:46, 47.