Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 54

Jezu, “Nùɖuɖu E Nɔ Na Gbɛ̀ Jɔ Gbɛ̀ Mɛ É”

Jezu, “Nùɖuɖu E Nɔ Na Gbɛ̀ Jɔ Gbɛ̀ Mɛ É”

JAAN 6:25-48

  • JEZU WƐ NYÍ “NÙÐUÐU E JƐTE SÍN JIXWÉ É”

Ee Jezu na nùɖuɖu gbɛtɔ́ afatɔ́n mɔkpan ɖò Galilée Xù ɔ sín zǎnzǎnhweji gudo é ɔ, é gosin finɛ ɖó mɛ lɛ ba na sɔ́ ɛ axɔsu wutu. Zǎn enɛ mɛ ɔ, é ɖi zɔnlin gbɔn xù e ɖò adǎn jí é jí bo lɛ́ hwlɛn Piyɛ́ɛ. Piyɛ́ɛ ɔ lɔ ɖi zɔnlin gbɔn sìn ɔ jí, amɔ̌, é jɛ syɔsyɔ jí hwenu e nùɖiɖi tɔn ɖekpo é. Jezu lɛ́ xò hwìhwɛ́ jɔhɔn ɖaxó ɔ vlafo bo dó hwlɛn ahwanvu tɔn lɛ bɔ ye kú tɔ̀ ǎ.

Dìn ɔ, Jezu lɛkɔ wá gbadahweji xù ɔ tɔn ɖò Kafaanawumu yikúngban jí. Mɛ ɖěɖee é bló nùjiwǔ dó na nùɖuɖu lɛ é mɔ ɛ bo kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Hwetɛnu a ka wá yì dě dó?” Jezu gbɛ́ nǔ nú ye ɖɔ nùɖuɖu ɖó nukún wɛ ye lɛ́vɔ ɖè wutu wɛ ye ɖò emi ba wɛ. É byɔ ye ɖɔ ye ni “ma nɔ jɛ tagba dó nùɖuɖu e nɔ gblé ɔ tamɛ ó; loɔ, [ye] ni nɔ jɛ tagba dó nùɖuɖu e nɔ nɔ ayǐ sɔyi gbɛ̀ mavɔmavɔ é tamɛ.” Enɛ wu ɔ, ye kanbyɔ ɖɔ: “Nɛ̌ mǐ ka na bló gbɔn, bo wà mawuzɔ́ lɛ?”​—Jaan 6:25-28.

Ye sixu ko ɖò nǔ lin kpɔ́n dó nǔ e Sɛ́n ɔ byɔ lɛ é jí wɛ, amɔ̌, Jezu ɖɔ xó dó azɔ̌ e xɔ akwɛ hugǎn é wu: “Nǔ e Mawu jló ɖɔ mi ni wà ɔ wɛ nyí ɖɔ mi ni ɖi nǔ nú mɛ e é sɛ́dó é.” Jezu wà nùjiwǔ gègě có, mɛ lɛ ka ɖó nùɖiɖi mɔhun n’i ǎ. Ye byɔ ɛ ɖɔ é ni jlɛ́ nùɖé bonu emi na sixu ɖi nǔ n’i. Ye kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Azɔ̌ tɛ wɛ a nɔ wà?” “Tɔ́gbó mǐtɔn lɛ ko ɖu nùɖuɖu e è nɔ ylɔ ɖɔ mana ɔ ɖò gbetótló mɛ lee è ko wlan gbɔn ɖò Mawuxówema ɔ mɛ é. É wɛ nyí ɖɔ: ‘É na nùɖuɖu e gosin jixwé ɔ ye, bɔ ye ɖu.’”​—Jaan 6:29-31; Ðɛhan 78:24.

Ee ye byɔ Jezu ɖɔ é ni jlɛ́ nùɖé é ɔ, é dɔn ayi yetɔn yì Mɛ e zɔ́n tawun bɔ ye mɔ nùɖuɖu enɛ é jí: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: Mɔyizi wɛ na nùɖuɖu e gosin jixwé ɔ mi ǎ; loɔ, Tɔ́ ce wɛ ɖò nùɖuɖu titewungbe e gosin jixwé ɔ na mi wɛ. Ðó nùɖuɖu e Mawu na ɔ wɛ nyí mɛ e jɛte sín jixwé, bo na gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ ɔ é.” Ðó ye ma wlí xó e ɖɔ wɛ é ɖè é ǎ wutu ɔ, ye dó kɛnklɛn n’i ɖɔ: “Aklunɔ! Bo nɔ na nùɖuɖu enɛ mi tɛgbɛ.” (Jaan 6:32-34) Amɔ̌ “nùɖuɖu” tɛ xó ɖɔ wɛ Jezu ka ɖè?

É tinmɛ nú ye ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí nùɖuɖu e nɔ na gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ mɛ é. Mɛ e wá gɔ̌n ce ɔ, xovɛ sɔ́ na sìn i gbeɖé ǎ. Mɛ e ka ɖi nǔ nú mì ɔ, kɔ sɔ́ na xú i gbeɖé ǎ. Loɔ, un ko ɖɔ nú mi; mi ko mɔ mì, cobɔ mi ka ɖi nǔ nú mì ǎ. . . . Ðó un jɛte sín jixwé, bo na bló jlǒ ce ǎ; loɔ, nǔ e jló mɛ e sɛ́ mì dó ɔ bló gbé un ja bo wá. Mɛ e sɛ́ mì dó ɔ sín jlǒ wɛ ka nyí ɖɔ un ma hɛn mɛ ɖokpo bú ɖò mɛ e é sɔ́ dó así nú mì lɛ mɛ ó; loɔ, nú ma fɔ́n ye bǐ sín kú ɖò azǎn gudogudo tɔn ɔ gbè. Nǔ e Tɔ́ ce jló ɔ wɛ nyí ɖɔ mɛ e mɔ Vǐ ɔ, bo ɖi nǔ n’i lɛ ni mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.”—Jaan 6:35-40.

Enɛ zɔ́n bɔ xomɛ sìn mɛ lɛ, bɔ Jwifu lɛ jɛ nǔ hlun ɖɔ dó wutu tɔn jí. Aniwu é ka na ɖɔ ɖɔ emi wɛ nyí “nùɖuɖu e jɛte sín jixwé é”? (Jaan 6:41) Nú yedɛɛ lɛ ɔ, mɛjitɔ́ Jezu tɔn lɛ ɖò toxo Nazalɛti tɔn mɛ ɖò Galilée. Mɛ lɛ ɖɔ: “Jezu, Jozɛfu ví ɔ jɛn ka nɛ hǔn, bɔ mǐ ka tuùn tɔ́ tɔn kpodo nɔ tɔn kpo nɛ.”—Jaan 6:42.

Jezu ka ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi gbɔ nǔ hlun ɖɔ ɖò miɖée tɛntin. Enyi Tɔ́ e sɛ́ mì dó ɔ ma dɔn mɛɖé wá nú mì ǎ ɔ, é sixu wá gɔ̌n ce ǎ; mɛ e ka na wá gɔ̌n ce ɔ, un na fɔ́n ɛ sín kú azǎn gudogudo tɔn ɔ gbè. Gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ ko wlan ɖ’ayǐ ɖɔ: ‘Mawu ɖesu wɛ na kplɔ́n nǔ ye bǐ.’ Mɛ e ɖótó Tɔ́ ɔ, bo sè nùkplɔnmɛ tɔn ɔ, mɛ enɛ na wá gɔ̌n ce. É ka nyí ɖɔ mɛɖé mɔ Tɔ́ ɔ kpɔ́n ɖɔ wɛ un ɖè ǎ; mɛ e gosin Mawu gɔ́n ɔ kɛɖɛ jɛn mɔ ɛ. Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: mɛ e ɖi nǔ nú mì ɔ mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.”—Jaan 6:43-47; Ezayíi 54:13.

Hwenu e Jezu ɖɔ xó xá Nikodɛmu jɛ nukɔn nú gbè nɛ gbè é ɔ, é ɖɔ xó dó gbɛ̀ mavɔmavɔ wu bo ɖɔ ɖɔ é cá kàn xá nùɖiɖi ɖiɖó ɖò Gbɛtɔ́ví ɔ mɛ, ɖó é ɖɔ ɖɔ: “Mɛ e na ɖi nǔ [nú Vǐɖokponɔ Mawu tɔn ɔ é] ma dɔn ó; loɔ, é ni mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.”  (Jaan 3:15, 16) Amɔ̌ dìn e é ɖò xó ɖɔ nú mɛ wɔbuwɔbu ɖé wɛ é ɔ, é ɖò ɖiɖɔ nú ye wɛ ɖɔ emi ɖó nùɖé bo na wà cobɔ ye na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ, bɔ mana alǒ nùɖuɖu e ɖò Galilée kpaà é ɖě kún sixu wà nǔ enɛ ó. Enɛ wu ɔ, nɛ̌ è ka sixu mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ gbɔn? Jezu lɛ́vɔ xó tɔn lɛ ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí nùɖuɖu e nɔ na gbɛ̀ jɔ gbɛ̀ mɛ é.”​—Jaan 6:48.

Xóɖɔɖókpɔ́ enɛ e kúnkplá nùɖuɖu e jɛte sín jixwé é lɛ́vɔ wá yí nukɔn tawun hwenu e Jezu kplɔ́n nú mɛ ɖò kplɔ́ngbasá ɖé mɛ ɖò Kafaanawumu é.