Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 60

Jezu Huzu Ninɔmɛ

Jezu Huzu Ninɔmɛ

MATIE 16:28–17:13 MAKI 9:1-13 LUKI 9:27-36

  • È MƆ KLISU ÐÒ SUSU TƆN MƐ

  • MƐSƐ́DÓ LƐ SÈ GBÈ MAWU TƆN

Hwenu e Jezu ɖò nǔ kplɔ́n gbɛtɔ́ lɛ wɛ ɖò Sezalée Filipu tɔn e ɖó kilomɛtlu 25 mɔ̌ dó Ɛmɔ́ɔ Só ɔ é sín gbě jí wɛ é ɔ, é ɖɔ xó ɖé b’ɛ hɛn hǔn nú ahwanvu tɔn lɛ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: mɛɖé lɛ ɖò mi mɛ fí dìn, bo na kú cobo na mɔ nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ wá ɖu axɔsu ɖò gbɛtɔ́ lɛ nu ǎ.”​—Matie 16:28.

Nǔ e ɖɔ wɛ Jezu ɖè é ɖó na ko kpaca ahwanvu lɛ. Aklunɔzán gblamɛ ɖokpo mɔ̌ gudo ɔ Jezu kplá mɛsɛ́dó tɔn atɔn bɔ ye xá só ɖaxó ɖé jí, ye wɛ nyí Piyɛ́ɛ, Jaki kpo Jaan kpo. É sixu ko nyí zǎnmɛ ɖó ahwanvu atɔn lɛ ɖò amlɔ dɔ́ wɛ. Hwenu e Jezu ɖò ɖɛ xò wɛ é ɔ, ninɔmɛ tɔn huzu ɖò nukɔn yetɔn. Mɛsɛ́dó lɛ mɔ bɔ nukún tɔn mɛ ɖò kínkɔ́n wɛ hwesivɔ ɖɔhun bɔ awu tɔn lɛ wé pépépé weziza ɖɔhun bo nɔ kɔ́n.

Enɛ gudo ɔ, mɛ wè wá xwetɔ́n bo nɔte nú “Mɔyizi kpo Elíi kpan.” Ye jɛ xó ɖɔ xá Jezu jí dó “lee é na gosin gbɛmɛ fí gbɔn ɖò Jeluzalɛmu ɔ wu.” (Luki 9:30, 31) Kú Jezu tɔn kpo fɔ́n e é na fɔ́n sín kú bɔ d’ewu é kpo wɛ ɖò gbɛmɛ fí gigosin ɔ nyí wɛ, xó enɛ ɔ, é ko ɖɔ wá yì b’ɛ lín ǎ. (Matie 16:21) Xóɖɔɖókpɔ́ enɛ gbɔn vo bǐ sésé nú nǔ e Piyɛ́ɛ byɔ Jezu é; kú winnyadómɛ tɔn Jezu tɔn nyí nùɖé bɔ é na gló ǎ.

Ee mɛsɛ́dó atɔn lɛ fɔ́n ganji dìn é ɔ, ye mɔ nǔ bo sè nǔ b’ɛ kpaca ye. Nǔmimɔ ɖé wɛ, amɔ̌, é cí nùɖé wɛ bo ɖò jijɛ wɛ nugbǒ nugbǒ ɖɔhun kaka bɔ Piyɛ́ɛ ɖesunɔ ɖ’alɔ ɖ’emɛ, ɖó é ɖɔ: “Mɛ̌si, fí e mǐ wá dìn ɔ nyɔ́ mɛ! Mǐ na gbá goxɔ atɔn, towe ɖokpo, Mɔyizi tɔn ɖokpo, Elíi tɔn ɖokpo.” (Maki 9:5) Piyɛ́ɛ ɖɔ goxɔ gbigbá xó ɖó é ba ɖɔ nǔmimɔ ɔ ni kpó ɖò yiyi wɛ wutu wɛ à?

Hwenu e Piyɛ́ɛ kpó ɖò xó ɖɔ wɛ é ɔ, akpɔ́kpɔ́ wewé tété ɖé wá cyɔn ye bɔ gbè ɖé tɔ́n sín akpɔ́kpɔ́ ɔ mɛ bo ɖɔ: “Vǐ ce vívɛ́ná wɛ mɛ elɔ nyí; xomɛ nɔ hun mì dó wutu tɔn; mi ɖótó è.” Ee mɛsɛ́dó lɛ sè gbè Mawu tɔn é ɔ, xɛsi ɖi ye bɔ ye xwè agbɔnnúsú dò, amɔ̌, Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi site, mi ma ɖi xɛsi ó.” (Matie 17:5-7) Ee mɛsɛ́dó atɔn lɛ site é ɔ, ye sɔ́ mɔ mɛɖé zɛ Jezu wu ǎ. Bɔ nǔmimɔ ɔ fó ɖó finɛ. Ee ayǐ hɔ́n bɔ ye ɖò te jɛ sín só ɔ jí wɛ é ɔ, Jezu ɖegbe nú ye ɖɔ: “Mi ma ɖɔ nǔ e mi mɔ ɔ nú mɛɖé cobonu Mawu na fɔ́n nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ sín kú ó.”​—Matie 17:9.

Elíi e tɔ́n ɖò nǔmimɔ ɔ mɛ é zɔ́n bɔ nùkanbyɔ ɖé fɔ́n. “Nɛ̌ ka gbɔn bɔ sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ nɔ ɖɔ Elíi wɛ na jɛ nukɔn wá hwɛ̌?” wɛ mɛsɛ́dó lɛ kanbyɔ. Jezu yí gbè nú ye ɖɔ: “Elíi ɔ ko wá, bɔ ye mɔ ɛ, cobo tuùn i ǎ.” (Matie 17:10-12) Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ xó ɖɔ wɛ Jezu ɖè, é wà azɔ̌ ɖokpo ɔ e Elíi wà é. Elíi bló ali ɖó nú Elizée, bɔ Jaan blóɖó nú Klisu.

Kpɔ́n lee nǔmimɔ enɛ na ko dó wusyɛn lanmɛ nú Jezu kpo mɛsɛ́dó lɛ kpo sɔ́ é! Susu e Axɔsuɖuto Klisu tɔn ɖó é sín yɛ wɛ nyí enɛ. Mɔ̌ mɛ ɔ, ahwanvu lɛ mɔ “Gbɛtɔ́ví ɔ wá ɖu axɔsu ɖò gbɛtɔ́ lɛ nu” lee Jezu ko d’akpá tɔn gbɔn é. (Matie 16:28) Hwenu e ye ɖò só ɔ jí é ɔ, ye “mɔ susu ɖaxó e é ɖó ɔ kpo nukún [ye]ɖesunɔ tɔn kpo.” Falizyɛn lɛ ɖò wuntun e xlɛ́ ɖɔ Jezu wɛ nyí Axɔsu e Mawu sɔ́ é ba wɛ có é ka na wuntun ɖě ye ǎ. Amɔ̌, ali hun nú ahwanvu Jezu tɔn e ye kpo é kpo vɛ́ lɛ é bɔ ye mɔ ninɔmɛ huzuhuzu tɔn lobɔ enɛ nyí kúnnuɖenú ɖé bo hɛn nǔɖɔɖ’ayǐ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ lidǒ. Enɛ wu ɔ, Piyɛ́ɛ wá kpéwú bo ɖɔ: “Mǐ lɛ́ ɖó jiɖiɖe dó wɛn e gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ dó ɔ wu ganji.”​—2 Piyɛ́ɛ 1:16-19.