Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 4

Mali Ko Wlí Alɔ Ǎ, Amɔ̌, É Mɔ Xò

Mali Ko Wlí Alɔ Ǎ, Amɔ̌, É Mɔ Xò

MATIE 1:18-25 LUKI 1:56

  • JOZƐFU SÈ ÐƆ MALI ÐÒ XÒ

  • MALI DA JOZƐFU

Mali sín xò ko ɖò sun ɛnɛ ɖó wɛ. Flín ɖɔ hwenu e é mɔ xò tlolo é ɔ, hɛnnumɔ tɔn Elizabɛti gɔ́n wɛ é yì nɔ ɖò sókanmɛto Judáa tɔn lɛ ɖokpo mɛ ɖò tofɔligbé. Amɔ̌ dìn ɔ, Mali ko lɛkɔ wá xwé tɔn gbè ɖò Nazalɛti. Ðò finɛ ɔ, é sɔ́ na lín cobonu mɛ bǐ na mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ é ɖò xò ǎ. Kpɔ́n lee ninɔmɛ ɔ na ko ɖó adohu adohu n’i sɔ́ é!

Nǔ e nyla ɖò xó ɔ mɛ bǐ é wɛ nyí ɖɔ atínkpatɔ́ xá ɔ mɛ tɔn e nɔ nyí Jozɛfu é sín asixɔntɔn wɛ nú Mali. É ka tuùn ɖɔ sɔgbe kpo sɛ́n e Mawu na Izlayɛli-ví lɛ é kpo ɔ, enyi nyɔnu ɖé ɖó asúxɔntɔn, bo ka yí gbè bonu sunnu ɖevo ɖóxó xá ɛ ɔ, è ɖó na nyì awinnyaglo dó hu nyɔnu enɛ na. (Sɛ́nflínmɛ 22:23, 24) Enɛ wu ɔ, Mali lɛ̀ aga ǎ có, lee é na tinmɛ xò tɔn nú Jozɛfu gbɔn é kpo nǔ e ka na jɛ túnú tɔn é kpo na ko nyí linkpɔ́n n’i.

Mali zɛ hwɛ é ɔ, sun atɔn gudo wɛ é wá wá, enɛ wu ɔ, mǐ sixu ganjɛwu ɖɔ mimɔ ɛ tɔn sín akpàkpà na ko ɖò Jozɛfu sɔ́ wɛ. Hwenu e ye mɔ yeɖée é ɔ, Mali na ko ɖɔ ninɔmɛ tɔn nú Jozɛfu, lobo na ko wà nǔ e wu é kpé lɛ é bǐ bo tinmɛ n’i ɖɔ gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn gblamɛ wɛ emi mɔ xò gbɔn. Amɔ̌, lee a sixu ko lin gbɔn é ɔ, é vɛwǔ nú Jozɛfu tawun bonu é na dó mɔ nǔ jɛ xó enɛ mɛ bo ɖi nǔ na.

Jozɛfu tuùn ɖɔ nyɔnu ɖagbe wɛ nú Mali, bɔ mɛ bǐ nɔ lɛ́ ɖɔ xó tɔn ɖagbe. É ka lɛ́ yí wǎn n’i tawun. Loɔ, Mali tinmɛ nǔ lɛ bǐ có, ɖò Jozɛfu nukúnmɛ ɔ, sunnu ɖevo jɛn dó xò enɛ n’i. Jozɛfu jló ɖɔ è ni nyì awinnyaglo dó Mali bo hu alǒ ɖɔ è ni dó winnya ɛ ɖò agbawungba ǎ; enɛ wu ɔ, é lin bo na gbɛ́ ɛ ɖò nǔglɔ. Ðò hwe enɛ lɛ nu ɔ, è nɔ kpɔ́n sunnu kpo nyɔnu kpo e ɖò xɔ́ntɔn mɛ lɛ é ɖi mɛ e ko wlí alɔ lɛ é ɖɔhun, bɔ cobonu ye  ma sɔ́ na nyí xɔ́ntɔn xɔ́ntɔn ǎ ɔ, ye ɖó na gbɛ́ yeɖée.

Enɛ gudo ɔ, Jozɛfu ɖò lee é na wà nǔ gbɔn é linkpɔ́n wɛ có, é yì mlɔ́ ayǐ. Wɛnsagun Mawu tɔn wá xò dlɔ̌ ɛ bo ɖɔ n’i ɖɔ: “Xɛsi ma ɖi we, nú a gɔn Mali da ó; ɖó xò e é mɔ ɔ, [gbigbɔ mímɛ́] sín nǔwiwa wɛ. É na jì vǐ sunnu ɖokpo, bɔ a na sun nyǐ vǐ ɔ ɖɔ Jezu, ɖó é na hwlɛn togun tɔn gán sín hwɛ tɔn lɛ mɛ.”​—Matie 1:20, 21.

Hwenu e Jozɛfu fɔ́n sín amlɔ mɛ bɔ nǔ e é na wà é bǐ jɛ gaàn n’i é ɔ, kpɔ́n lee é na ko sù nukún tɔn mɛ sɔ́ é! É dán lɛjɛlɛjɛ dó nǔ e wɛnsagun ɔ ɖɔ é ni bló é wu ǎ. É yí Mali dó xwégbe. Nǔwiwa agbawungba tɔn ɖé wɛ nyí enɛ, bo cí alɔwliwli ɖɔhun, lobo ɖexlɛ́ ɖɔ Jozɛfu kpo Mali kpo nyí asú kpo asì kpo e ko wlí alɔ é dìn lo. É ɖò mɔ̌ có, Jozɛfu ɖóxó xá Mali hwenu e é ɖò Jezu sín xò é ǎ.

Sun ɖé lɛ gudo ɔ, Mali e adɔgo tɔn ko kpɛn bǐ dìn é kpo Jozɛfu kpo ɖó na sɔnǔ bo gosin xwé yetɔn gbè ɖò Nazalɛti bo yì fí línlín ɖé. Fitɛ tántán sín ye ka ɖó na yì dìn e vǐjiji Mali tɔn ko sɛkpɔ é?