Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 94

Hudo Taji Wè: Ðɛxixo kpo Mɛɖesɔhwe Kpo

Hudo Taji Wè: Ðɛxixo kpo Mɛɖesɔhwe Kpo

LUKI 18:1-14

  • JEZU DÓ LǑ DÓ ASÚKÚSI KANÐODONǓWUTƆ́ ÐÉ WU

  • FALIZYƐN ÐÉ KPO TOKWƐYITƆ́ ÐÉ KPO

Jezu ko dó lǒ ɖé nú ahwanvu tɔn lɛ dó kàn ɖiɖó dó ɖɛxixo wu wu. (Luki 11:5-13) Dìn ɔ, é sixu ko ɖò Samalíi alǒ Galilée, bo lɛ́vɔ tɛɖɛ̌ jí ɖɔ é ɖò dandan ɖɔ ye ni ma jó ɖɛxixo dó ó. É bló mɔ̌ gbɔn lǒ ɖevo elɔ e é dó é gblamɛ:

“Hwɛɖɔtɔ́ ɖé tíìn ɖò tò ɖé mɛ, bo nɔ sí Mawu ɖebǔ ǎ, é ka nɔ keya nú gbɛtɔ́ ɖebǔ ǎ. Asúkúsi ɖé ka ɖò tò ɔ mɛ, bo nɔ wá mɔ hwɛɖɔtɔ́ ɔ, bo nɔ ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Hwlɛn mì ɖò mɛ e site dó jǐ ce ɔ sí.’ Hwɛɖɔtɔ́ ɔ tó gbɛ́ kaka hwɛ̌; loɔ, é wá ɖɔ dó xomɛ ɖɔ: ‘Un na bo ma sí Mawu ǎ, bo ma keya nú gbɛtɔ́ ǎ ɔ, lee asúkúsi elɔ ɖò kɔji nú mì sɔ́ é ɔ, un na gbɔ bo gbò dó étɔn jí; é ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, é na wá ɖò tagba dó nú mì wɛ kaka bɔ agbɔ̌n na kpé mì.’”​—Luki 18:2-5.

Jezu ɖɔ nùkplɔnmɛ e ɖ’emɛ é bo ɖɔ: “Mi ma sè nǔ e hwɛagɔdotɔ́ enɛ ɖɔ é à? Enyi nǔ ɖò mɔ̌ ɔ, nɛ̌ wɛ Mawu ma ka na yawu gbò hwɛ nú ye mɛ e nyí étɔn, bo nɔ ɖò xó sú ylɔ ɛ wɛ zǎn kéze lɛ ǎ gbɔn? É na lín cobo dó alɔ ye wɛ à?” (Luki 18:6, 7) Etɛ ɖexlɛ́ wɛ Jezu ka ɖè gbɔn mɔ̌ dó Tɔ́ tɔn wu?

É nyí ɖiɖɔ wɛ Jezu ɖè ɖɔ Jehovah Mawu cí hwɛagɔdotɔ́ enɛ ɖɔhun ɖò ali ɖebǔ nu ǎ. Nǔ jlɛ́ dó nǔ wu wɛ é ɖè ɖò fí: Enyi gbɛtɔ́ hwɛagɔdotɔ́ ɖé na yí gbè nú nǔ e byɔ ɛ wɛ è ɖè kpo kanɖodonǔwu kpo lɛ é ɔ, ɖětɛ ka sɔ́ nyí Mawu tɔn. É nyí hwɛjijɔnɔ bo lɛ́vɔ nyí mɛ ɖagbe; é na na sìnkɔn nú togun tɔn sín ɖɛ, enyi awakanmɛ ma kú ye d’ewu ǎ ɔ nɛ. Xó e Jezu ɖɔ gɔ́ na é na mɔjɛmɛ enɛ mǐ, é ɖɔ: “Ma ɖɔ nú mi: tlolo wɛ é na mɔ hwɛjijɔ nú ye.”​—Luki 18:8.

Hwɛhwɛ ɔ, è nɔ dóhwɛ agɔ nú mɛ e ma ɖó mɛɖé ǎ lɛ é kpo wamamɔnɔ lɛ kpo, lobo ka nɔ kpɔ́n bo bló nú acɛkpatɔ́ lɛ kpo dɔkunnɔ lɛ kpo. Amɔ̌, Mawu nɔ wà nǔ gbɔn mɔ̌ ǎ. É sù hwetɔnnu ɔ, é na xwedó hwɛjijɔ bo dɔn tó nú mɛ nyanya lɛ, bɔ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.

Mɛ̌ mɛ̌ e ka ɖó nùɖiɖi asúkúsi ɔ ɖɔhun? Mɛ nabi wɛ ka ɖi nǔ nugbǒ nugbǒ ɖɔ Mawu ɔ “tlolo wɛ é na mɔ hwɛjijɔ nú [emi]”? Kàn ɖiɖó dó ɖɛxixo wu wutu wɛ Jezu dó lǒ dó kɛɖɛ. Dìn ɔ, é kanbyɔ dó nùɖiɖi ɖiɖó nú hlɔnhlɔn ɖɛxixo tɔn wu ɖɔ: “Hwenu e nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ na wá ɔ, un ka na mɔ nùɖitɔ́ ɖò ayikúngban jí à?” (Luki 18:8) Nùkplɔnmɛ ɔ wɛ nyí ɖɔ mɛ bǐ na ɖó nùɖiɖi mɔhun hwenu e Klisu na wá dó é ǎ.

Mɛ e ɖò tó ɖó Jezu wɛ é ɖé lɛ nɔ yigo dó nùɖiɖi yetɔn jí. Ye nɔ ɖeji dó yeɖée wu ɖɔ emi nyí mɛ ɖagbe, bo nɔ kpɔ́n mɛ ɖevo lɛ dó mɔ nǔ yayǎ na. Jezu dó lǒ elɔ nú mɛ mɔhun lɛ bo ɖɔ:

“Nya wè ɖé lɛ yì ɖɛ xò gbé ɖò sinsɛnxɔmɛ; mɛ ɖokpo nyí Falizyɛn, bɔ mɛ ɖokpo ka nyí tokwɛyitɔ́. Falizyɛn ɔ ɖò te, bo ɖò ɖɛ xò dó ayi mɛ wɛ ɖɔ: ‘Mawu ce! Un dokú nú we, ɖó un cí gbɛtɔ́ ɖě lɛ e nyí ajotɔ́, mɛ nyanya, agalɛtɔ́ lɛ ɖɔhun ǎ. Un ka lɛ́ dokú nú we, ɖó un cí tokwɛyitɔ́ elɔ ɖɔhun ǎ. Nyɛ ɔ, un nɔ bla nu azɔn wè ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo mɛ, bɔ nǔ e un ɖó lɛ bǐ ɔ, un nɔ na maɖówǒ tɔn.’”​—Luki 18:10-12.

È tuùn Falizyɛn lɛ ɖɔ ye nɔ ɖè nǔjlɔjlɔwiwa enyíì yetɔn lɛ xlɛ́ ɖò agbawungba. Ye nɔ wà mɔ̌ bo na  dó hu jì nú mɛ ɖevo lɛ. Hwenu e ye nɔ bla nu yeɖoɖó lɛ é wɛ nyí Tɛnigbe lɛ kpo Nyɔnuzángbe lɛ kpo, hwe enɛ lɛ nu wɛ axi ɖaxó lɛ nɔ jɛ, bonu mɛ gègě na mɔ ye. Ye tlɛ nɔ lɛ́ syɛn xú bo nɔ na maɖówǒ mǎ kpɛví kpɛví lɛ tɔn. (Luki 11:42) Sun yɔywɛ ɖé jɛ nukɔn ɔ, ye ɖè wǎn e ye gbɛ́ nú gbɛtɔ́ kpaà lɛ é xlɛ́, bo ɖɔ: “Mɛ tobutobu elɔ lɛ e ma ka tuùn Mɔyizi sɛ́n ɔ [é wɛ nyí ɖɔ, sɔgbe kpo lee Falizyɛn lɛ nɔ tinmɛ gbɔn é kpo] ǎ, bo ɖò xwixwedó è wɛ lɛ ɔ, nu wɛ è ko dó ye.”​—Jaan 7:49.

Jezu gbɛ̀ kàn dó lǒ ɔ nu bo ɖɔ: “Tokwɛyitɔ́ ɔ ka ɖò te ɖò zɔ; é gla bo zé ta yì jǐ vɔ́vɔ́ ǎ; bo na dó ɖexlɛ́ ɖɔ emi yí hwɛ emitɔn lɛ gbè ɔ, é nɔ zin alɔ dó akɔ́n, bo nɔ ɖɔ: ‘Mawu ce, kú nǔblawu ce, ɖó hwɛhutɔ́ wɛ nú mì.’” Nugbǒ ɔ, tokwɛyitɔ́ ɔ sɔ́ éɖée hwe bo yí gbè nú nùwanyido tɔn lɛ. Jezu sú ta na bo ɖɔ: “Ma ɖɔ nú mi: tokwɛyitɔ́ ɔ lɛkɔ yì xwé tɔn gbè kɔ vɔ́; Falizyɛn ɔ, hwɛ e éyɛ hu lɛ ka nɔ kɔ n’i. Ðó mɛ e sɔ́ éɖée sù ɔ, Mawu na sɔ́ ɛ hwe; mɛ e ka sɔ́ éɖée hwe ɔ, Mawu na sɔ́ ɛ sù.”​—Luki 18:13, 14.

Mɔ̌ mɛ ɔ, Jezu ɖexlɛ́ céɖécéɖé ɖɔ é ɖò dandan ɖɔ è ni nɔ sɔ́ mɛɖée hwe. Wěɖexámɛ enɛ ɖó lè tawun nú ahwanvu tɔn lɛ, ɖó fí e Falizyɛn goyitɔ́ ɖěɖee tɛn e mɛ è ɖè é kpo hǎ e jí è ɖè é kpo nɔ mya nukún na lɛ é nɔ nɔ é wɛ ye sù ɖè. Wěɖexámɛ enɛ ɔ ka lɛ́ ɖó lè nú ahwanvu Jezu tɔn lɛ bǐ égbé.