Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 20

Nùjiwǔ Wegɔ E É Bló Hwenu E É Ðò Kana É

Nùjiwǔ Wegɔ E É Bló Hwenu E É Ðò Kana É

MAKI 1:14, 15 LUKI 4:14, 15 JAAN 4:43-54

  • JEZU JLA ÐƆ “AXƆSUÐUÐU MAWU TƆN KO SƐYA”

  • É NƆ ZƆ BO GBƆ AZƆN NÚ AXƆSUZƆWATƆ́ ÐÉ SÍN VǏ

Jezu xɔ azǎn wè ɖò Samalíi gudo é ɔ, é ɖido tò tɔn mɛ. Azɔ̌ ɖě ɖò ɖě jí wɛ é ko wà ɖò Judée, amɔ̌, gbigbɔjɛ gbé wɛ é xwè bo lɛkɔ yì Galilée ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é gbló ada nú sinsɛnzɔ́ tɔn ɖò tò e mɛ é sù ɖè é. Jezu sixu ɖó nukún ɖɔ mɛ lɛ na yí emi ganji ɖò finɛ ǎ, ɖó éɖesu ko ɖɔ ɖɔ “mɛɖé kún nɔ sí gbeyiɖɔ Mawu tɔn ɖé ɖò tò éɖesunɔ tɔn mɛ ó.” (Jaan 4:44) Ahwanvu Jezu tɔn lɛ sɔ́ nɔ kpɔ́ xá ɛ ǎ, loɔ, ye bǐ lɛkɔ ɖido xwé yetɔn lɛ gbè, bo yì azɔ̌ e ye ko nɔ wà ɖ’ayǐ lɛ é kɔn.

Wɛn tɛ jla jí Jezu ka jɛ? Wɛn ɔ ɖíe: “Axɔsuɖuɖu Mawu tɔn ko sɛya. Mi lɛkɔ sín hwɛ mitɔn lɛ gudo, bo ɖi nǔ nú wɛnɖagbe Mawu tɔn.” (Maki 1:15) Nɛ̌ mɛ lɛ ka wà nǔ gbɔn? Galiléenu gègě yí Jezu ganji, bo kpa susu n’i. É nyí wɛn e jla wɛ é ɖè é kɛɖɛ wutu wɛ ye bló mɔ̌ ǎ. Loɔ, ye mɛ ɖé lɛ gosin Galilée bo ko yì ɖu Dindinwayixwe ɔ ɖò Jeluzalɛmu sun ɖé lɛ ɖíe, bo mɔ nùjiwǔ ɖěɖee Jezu bló ɖò dɔ̌n lɛ é.​—Jaan 2:23.

Fitɛ Jezu ka bɛ́ sinsɛnzɔ́ ɖaxó e é wà ɖò Galilée é sín? É cí ɖɔ Kana, fí e é ko sɔ́ sìn dó huzu vɛɛn na ɖò alɔwliwlixwe ɖé hwenu é wɛ. Azɔn wegɔ e Jezu wá finɛ dìn é ɔ, é sè ɖɔ nyaví ɖé ɖò azɔn jɛ wɛ tawun, bo ko ɖò kúzán jí. Axɔsuzɔwatɔ́ ɖé wɛ nyí vǐ ɔ sín tɔ́, bo nɔ w’azɔ̌ nú Axɔsu Elodu Antipasi e wá ɖɔ bɔ è gbò ta Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ é. Axɔsuzɔwatɔ́ enɛ ɔ sè ɖɔ Jezu gosin Judée bo ɖò Kana. Enɛ wu ɔ, é sɔnǔ sín xwé tɔn gbè ɖò Kafaanawumu bo wá yì mɔ Jezu ɖò Kana. Axɔsuzɔwatɔ́ enɛ e ɖò lele mɛ é savo nú Jezu ɖɔ: “Mɛɖaxo, kɛnklɛn, yawu bo wá kpɔ́n vǐ ce nú mì, bonu é ma kú ó.”​—Jaan 4:49.

Xó e Jezu ɖɔ dó yí gbè nú nya ɔ é ɖó na ko kpaca ɛ; é ɖɔ: “Yì xwé, vǐ towe ɖò gbɛ̀.” (Jaan 4:50) Axɔsuzɔwatɔ́ Elodu tɔn enɛ ɔ ɖi nǔ nú Jezu bo lɛkɔ ɖido xwé. Ee é ɖò yiyi wɛ é ɔ, mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ kanwezun wá kpé è bo dó wɛnɖagbe ɖé n’i: Vǐ tɔn ɖò gbɛ̀ bo lɛ́ ɖò ganji! “Hwetɛnu mɔ̌ wɛ azɔn ɔ ka jɛ te kpɔ́n n’i jí?” wɛ é kanbyɔ ye, bo na mɔ tɛn dó sɔ́ jlɛ́ dó hwenu e Jezu ɖɔ xó n’i é wu.

Ye yí gbè n’i ɖɔ: “Sɔ hwemɛ, gan ɖokpo mɛ mɔ̌ wɛ avivɔ ɔ kɔ́n n’i.”​—Jaan 4:52.

Axɔsuzɔwatɔ́ ɔ mɔ ɖɔ hwenu e Jezu ɖɔ, “Vǐ towe ɖò gbɛ̀” é pɛ́pɛ́pɛ́ nɛ. Enɛ ɔ gudo ɔ, nya enɛ e jɛ dɔkun kaka bo ɖó mɛsɛntɔ́ lɛ é kpo xwédo tɔn bǐ kpo huzu ahwanvu Klisu tɔn.

É xlɛ́ ɖɔ azɔn wè wɛ Jezu bló nùjiwǔ ɖò Kana: É sɔ́ sìn dó huzu vɛɛn na bo lɛ́ nɔ kilomɛtlu 26 mɔ̌ bo gbɔ azɔn nú axɔsuzɔwatɔ́ ɖé sín vǐ. Nùjiwǔ enɛ lɛ kɛɖɛ wɛ Jezu bló ǎ. Amɔ̌, wegɔ enɛ e é bló é ɖò taji, ɖó é xlɛ́ hwenu e é lɛkɔ wá yì Galilée é. É ɖò wɛn ɖɔ gbeyiɖɔ Mawu tɔn wɛ n’i, amɔ̌, bǎ tɛ mɛ ‘mɛ lɛ ka na sí gbeyiɖɔ Mawu tɔn enɛ ɖó ɖò tò éɖesunɔ tɔn mɛ’?

Enɛ na jɛ wě dìn e Jezu tunta xwé tɔn gbè ɖò Nazalɛti é. Ani wɛ ka ɖò te kpɔ́n ɛ ɖò dɔ̌n?