Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 6

VǏ E Sín Akpá È Dó É

VǏ E Sín Akpá È Dó É

LUKI 2:21-39

  • È GBÒ ADA NÚ JEZU BƆ ENƐ GUDO Ɔ, È KPLA Ɛ YÌ TƐMPLI MƐ

Jozɛfu kpo Mali kpo nɔ Bɛteleyɛmu, ye sɔ́ lɛkɔ yì Nazalɛti ǎ. Hwenu e Jezu ɖó azǎn tantɔn é ɔ, ye gbò ada n’i lee Mawu Sɛ́n ɔ byɔ Izlayɛli-ví lɛ gbɔn é. (Levíi ví lɛ 12:2, 3) Izlayɛli-ví lɛ lɛ́ ɖó aca bo nɔ sun nyǐ vǐ sunnu e ye jì lɛ é ɖò gbè nɛ gbè ɖokpo ɔ. Enɛ wu ɔ, ye sun nyǐ vǐ sunnu yetɔn ɖɔ Jezu, lee wɛnsagun Gabliyɛli ko ɖɔ gbɔn é.

Sun ɖokpo jɛji gudo ɔ, Jezu ɖó azǎn 40. Fitɛ mɛjitɔ́ tɔn lɛ ka kplá ɛ yì lo? Ye kplá ɛ yì tɛmpli mɛ ɖò Jeluzalɛmu. Kilomɛtlu yɔywɛ ɖé jɛn é ɖó dó fí e ye ɖè é. Sɛ́n ɔ ɖɔ ɖɔ enyi nyɔnu ɖé jì vǐ sunnu bonu é ɖó azǎn 40 gudo ɔ, é na sɔnǔ nú vɔsisa wǔsláslá tɔn ɖé bɔ è na xwlé Mawu ɖò tɛmpli ɔ mɛ.​—Levíi ví lɛ 12:4-7.

Mali bló mɔ̌. Xɛ kpɛví kpɛví wè wɛ é hɛn wá. Nǔ enɛ xlɛ́ mǐ ɖɔ Jozɛfu kpo Mali kpo kún ɖó nǔ kaka ɖé ó. Sɔgbe kpo Sɛ̀n ɔ kpo ɔ, lɛngbɔví ɖokpo kpo xɛ ɖokpo kpo wɛ è ɖó na hɛn wá. Amɔ̌, enyi nɔ ɔ ma sixu na lɛngbɔví ɔ ǎ ɔ, é sixu na ahwannɛ́ wè alǒ xwelé wè. Mali sín nǔwukpikpé nɛ, nǔ e é ka wà é nɛ.

Hwenu e ye ɖò tɛmpli ɔ mɛ é ɔ, nya mɛxomɔ ɖé sɛkpɔ Jozɛfu kpo Mali kpo. Nyikɔ tɔn nɔ nyí Sinmɛnyɔ́ɔ. Mawu ko ɖexlɛ́ ɛ ɖɔ cobonu é na kú ɔ, é na mɔ Klisu alǒ Mɛsiya e sín akpá Jehovah dó é. Gbigbɔ mímɛ́ ɖɔ xó d’ayi mɛ nú Sinmɛnyɔ́ɔ gbè nɛ gbè bɔ é wá tɛmpli ɔ mɛ bo mɔ Jozɛfu kpo Mali kpo kpodo vǐ sunnu yetɔn kpan ɖò finɛ. Sinmɛnyɔ́ɔ ka yí vǐ ɔ dó alɔ mɛ.

Hwenu e Jezu ɖò alɔ Sinmɛnyɔ́ɔ tɔn lɛ mɛ é ɔ, é dokú nú Mawu bo ɖɔ: “Dìn ɔ, Aklunɔ, jǒ nyɛ mɛsɛntɔ́ towe dó, lee a ko ɖɔ gbɔn é, nú ma yì ɖò fífá mɛ; ɖó nukún ce mɔ hwlɛngán towe e sín nǔ a sɔ́ ɖ’ayǐ nú gbɛtɔ́ lɛ bǐ é: é wɛ nyí weziza e na ɖè we xlɛ́ akɔta lɛ bǐ, bo ka na nyí susu nú togun towe Izlayɛli é.”​—Luki 2:29-32.

Nǔ enɛ e Jozɛfu kpo Mali kpo sè é kpaca ye. Sinmɛnyɔ́ɔ xoɖɛ dó ye jǐ bo ka ɖɔ nú Mali ɖɔ “Mawu sɔ́” vǐ sunnu tɔn, “bɔ é na nyí afɔklɛ́nnú nú Izlayɛli-ví gègě, bo ka na lɛ́ sɔ́ ye mɛ gègě site,” bɔ wuvɛ̌ enɛ na xò ayi tɔn zlɛ hwǐ ɖɔhun.​—Luki 2:34.

Mɛ ɖevo lɛ́vɔ wá finɛ gbè nɛ gbè. Nyikɔ tɔn nɔ nyí Ana. Nyɔnu gbeyiɖɔ Mawu tɔn ɖé wɛ bo ko ɖó xwè 84. É nɔ gɔn tɛmpli mɛ gbeɖé ǎ. Ðò ganxixo enɛ mɛ ɔ, é wá Jozɛfu kpo Mali kpo kpodo vǐ yetɔn Jezu kpo gɔ́n. Ana jɛ Mawu kpa jí bo jɛ Jezu sín xó ɖɔ nú mɛ e na ɖótó lɛ é bǐ jí.

Kpɔ́n lee Jozɛfu kpo Mali kpo na ko jɛ awǎ sɔ hwenu e nǔ enɛ lɛ ɖò jijɛ wɛ ɖò tɛmpli ɔ mɛ é! É ɖò gaàn ɖɔ nǔ enɛ lɛ bǐ na ye ganjɛwu ɖɔ vǐ yetɔn wɛ nyí Mɛ E Sín Akpá Mawu Dó É.