Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 5

Sinsɛnzɔ́ E Jezu Wà Ðò Nukɔnmɛ Ðò Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ Sín Zǎnzǎnhweji É

“Mɛ Gègě Ði Nǔ Nú Jezu.”​—Jaan 10:42

Sinsɛnzɔ́ E Jezu Wà Ðò Nukɔnmɛ Ðò Judɛ́ɛn Tɔ̀ ɔ Sín Zǎnzǎnhweji É

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

WEMATA 82

Sinsɛnzɔ́ Jezu Tɔn Ðò Pelée

Jezu tinmɛ nǔ e sín hudo tóɖóétɔ́ lɛ ɖó bo na mɔ hwlɛngán é. Alixlɛ́mɛ tɔn nyí nǔ taji hwenɛnu. Bɔ égbé ka ló?

WEMATA 83

Mɛylɔylɔ Wá Nùɖuɖu ɖé Domɛ: Mɛ̌ Mɛ̌ E Mawu ka Ylɔ

Hwenu e Jezu ɖò nǔ ɖu wɛ ɖò Falizyɛn ɖé xwé é ɔ, é dó lǒ dó gbada nùɖuɖu ɖaxó ɖé wu. Nùkplɔnmɛ taji ɖé ɖò lǒ enɛ mɛ nú togun Mawu tɔn ɔ bǐ. Nùkplɔnmɛ tɛ wɛ?

WEMATA 84

Nǔ E Ðò Ahwanvu Klisu Tɔn Nyínyí Mɛ É

Ahwanvu Klisu tɔn nyínyí byɔ azɔ̌ ɖesu. Jezu ka gbá nǔ ɖebǔ nú nǔ e é byɔ é ǎ. Xó e Jezu ɖɔ é sixu vɛ́ yí nú mɛ e sixu wá huzu ahwanvu é ɖé lɛ.

WEMATA 85

Awǎjijɛ Dó Hwɛhutɔ́ E Lɛkɔ É Tamɛ

Sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo mɔ xó ɖɔ dó Jezu wu ɖó é nɔ wà nǔ ɖó kpɔ́ xá gbɛtɔ́ kpaà lɛ wu. Jezu dó lǒ wè dó xlɛ́ linlin e Mawu ɖó dó hwɛhutɔ́ lɛ wu é.

WEMATA 86

Vǐ Sunnu E Bú É Lɛkɔ

Nǔ tɛ lɛ lǒ e Jezu dó dó vǐ sunnu ɖuvanɔ ɔ wu é ka sixu kplɔ́n mǐ?

WEMATA 87

Blǒ Tuto Jɛ Nukɔn, Zǎn Nùnywɛ

Jezu dó lǒ dó mɛ e nɔ kpé nukún dó xwé wu, bo sɛ́ bo lɛ́ nyí ayihizihizinɔ e ɖé wu, bo dó kplɔ́n nugbǒ jiwǔ ɖé mɛ.

WEMATA 88

Huzuhuzu ɖé Wá Tíìn Ðò Nya Dɔkunnɔ ɔ kpo Lazáa kpo Sín Gbɛzán Mɛ

Nǔ e na zɔ́n, bɔ è na mɔ nukúnnú jɛ lǒ Jezu tɔn mɛ é wɛ nyí ɖɔ è ni tuùn mɛ e gbɛtɔ́ gbɛ̌nu wè lɛ nyí é.

WEMATA 89

Nǔ Kpinkplɔn Mɛ Ðò Pelée Ðò Judée Li Jí

É tɛɖɛ̌ jijɔ e sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ bo tlɛ lɛ́ sɔ́ kɛ mɛ e nɔ hu hwɛ dó mǐ hwɛhwɛ lɛ é é jí.

WEMATA 90

“Nyí Fínfɔ́n Sín Kú, Bo Lɛ́ Nyí Gbɛ̀”

Etɛ ɖɔ wɛ Jezu ka ɖè bo ɖɔ ɖɔ mɛ e ɖi nǔ nú mì é “na kú gbeɖé ǎ”?

WEMATA 91

È Fɔ́n Lazáa Sín Kú

É sín nǔ taji wè wu bɔ mɛɖebǔ sixu gbɛ́ nùjiwǔ enɛ ǎ, kaka jɛ gbeklanxamɛtɔ́ Jezu tɔn lɛ jí.

WEMATA 92

Gudunɔ Ðokpo Tuùn Ðagbe nú Mɛ

Nya e azɔn gbɔ na é tuùn ɖagbe e Jezu wà é n’i bo lɛ́ tuùn nú mɛ ɖevo.

WEMATA 93

È Na Ðè Susu Gbɛtɔ́ví ɔ Tɔn Xlɛ́

Nɛ̌ wìwá Klisu tɔn ka na cí wunkikɛ jinukúnsin tɔn ɖɔhun gbɔn?

WEMATA 94

Hudo Taji Wè: Ðɛxixo kpo Mɛɖesɔhwe Kpo

Ðò lǒ e Jezu dó dó hwɛagɔdotɔ́ ɖé kpo asúkúsi ɖé kpo wu é mɛ ɔ, é tɛɖɛ̌ lee jijɔ bunɔ ɖé xɔ akwɛ sɔ́ é jí

WEMATA 95

Jezu Kplɔ́n Nǔ Mɛ Dó Mɛ Gbigbɛ́ kpo Wǎn Yí nú Vǐ lɛ kpo Jí

Linlin e Jezu ɖó dó yɔkpɔvu lɛ wu é gbɔn vo tawun nú ahwanvu tɔn lɛ tɔn. Etɛwu?

WEMATA 96

Jezu Na Xósin Gǎn Dɔnkpɛvu Dɔkunnɔ Ðé

Etɛ ka sísɛ́ Jezu b’ɛ ɖɔ ɖɔ nyɛ̌vílinu dín gbɔn na bɔwǔ nú lakunmi hú dɔkunnɔ na byɔ axɔsuɖuto Mawu tɔn mɛ?

WEMATA 97

Jezu Dó Lǒ Dó Vǐwunglezɔ́watɔ́ ɖé lɛ Wu

Nɛ̌ mɛ e jɛ nukɔn lɛ é wá yì gudo bɔ mɛ e ɖò gudo lɛ é wá jɛ nukɔn gbɔn?

WEMATA 98

Mɛsɛ́dó lɛ Lɛ́ Hwlɛn Gǎn Tɛn

Jaki kpo Jaan kpo byɔ tɛnmɛ nukúnɖeji lɛ ɖò Axɔsuɖuto ɔ mɛ, é ka nyí yeɖokpo ǎ.

WEMATA 99

Jezu Hun Nukún nú Nukúntíntɔ́nnɔ lɛ Bo D’alɔ Zacée

É cí ɖɔ tan Biblu tɔn e kúnkplá nukúntíntɔ́nnɔ e Jezu hun nukún na ɖò Jeliko kpá é jló na sɔ́ ta éɖée ɖɔhun. Nɛ̌ è ka sixu mɔ nǔ jɛ mɛ gbɔn?

WEMATA 100

Lǒ E É Dó Dó Sikágankwɛ Wǒ Wu É

Etɛ ɖɔ gbé Jezu ka ja hwenu e é ɖɔ, “Mɛ e ɖó nǔ ɔ, è na lɛ́ na nǔ i d’eji. Mɛ e ma ka ɖó nùɖé ǎ ɔ, è na lɛ́ yí kpɛ e é ɖó ɔ sín así tɔn” é?