Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 104

Jwifu lɛ Sè Gbè Mawu Tɔn: Ye ka Na Ði Nǔ À?

Jwifu lɛ Sè Gbè Mawu Tɔn: Ye ka Na Ði Nǔ À?

JAAN 12:28-50

  • MƐ GÈGĚ SÈ GBÈ MAWU TƆN

  • NǓ E JA HWƐ ÐƆ XÁ MƐ GBÉ É

Ðò tɛmpli mɛ ɖò Tɛnigbe azǎn 10gɔ́ ɔ Nisáan tɔn gbè ɔ, Jezu ɖò xó ɖɔ dó kú tɔn e ɖò sisɛkpɔ wɛ é wu wɛ. Ðó lee nǔ enɛ na wà nǔ dó nyikɔ Mawu tɔn wu gbɔn é ɖò ayi mɛ ɖu nú Jezu wɛ wutu ɔ, é ɖɔ: “Daa, bo sɔ́ nyikɔ towe sù.” Gbè ɖaxó ɖé ɖi sín jixwé bo ɖɔ: “Un ko sɔ́ nyikɔ ce sɔ́ sù; un ka na lɛ́ sɔ́ ɛ sù.”​—Jaan 12:27, 28.

Mɛ e ɖò akpá finɛ lɛ é sín hǔn gbado. Mɛɖé lɛ lin ɖɔ jǐ wɛ dó gbè bɔ emi sè. Mɛ ɖevo lɛ ɖɔ: “Wɛnsagun Mawu tɔn ɖé wɛ ɖɔ xó n’i.” (Jaan 12:29) Amɔ̌, Jehovah sín gbè wɛ ye sè tlolo nɛ! Enɛ wɛ ka nyí nukɔntɔn e gbɛtɔ́ lɛ sè gbè Mawu tɔn b’ɛ ɖɔ xó dó Jezu wu é ǎ.

Xwè atɔn adaɖé jɛ nukɔn, ɖò baptɛm Jezu tɔn hwenu ɔ, Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ sè bɔ Mawu ɖɔ dó Jezu wu ɖɔ: “Vǐ ce vívɛ́ná wɛ mɛ elɔ nyí; xomɛ nɔ hun mì dó wutu tɔn tlala.” É wá yá ɖò Dindinwayixwe xwè 32 H.M. tɔn gudo é ɔ, Jezu huzu agbaza ɖò Jaki, Jaan kpo Piyɛ́ɛ kpo nukɔn. Sunnu atɔn enɛ lɛ sè gbè Mawu tɔn b’ɛ ɖɔ: “Vǐ ce vívɛ́ná wɛ mɛ elɔ nyí; xomɛ nɔ hun mì dó wutu tɔn; mi ɖótó è.” (Matie 3:17; 17:5) Amɔ̌ dìn ɔ, azɔn atɔngɔ elɔ ɔ, Jehovah ɖɔ xó bɔ mɛ gègě sixu sè!

Jezu ɖɔ: “Nyɛ wu wɛ gbè enɛ ɖi ǎ; midɛɛ lɛ wutu wɛ.” (Jaan 12:30) Kúnnuɖenú ɖé wɛ bo ɖexlɛ́ ɖɔ é wɛ nyí Vǐ Mawu Tɔn, Mɛsiya e xó è ɖɔ ɖ’ayǐ é.

Hú mɔ̌ ɔ, gbejininɔ sín gbɛ̀ e Jezu zán é xlɛ́ lee gbɛtɔ́ lɛ ɖó na zán gbɛ̀ gbɔn é, bo lɛ́vɔ ɖexlɛ́ ɖɔ Satáan Awovi, ee nyí gǎn gbɛ̀ ɔ tɔn é jɛxa kú. Jezu ɖɔ: “Hwenu e Mawu na ɖɔhwɛ xá gbɛ̀ elɔ dó ɔ ɖíe sù è; dìn wɛ Mawu na nya axɔsu gbɛmɛ fí tɔn ɔ tɔ́n.” Kú Jezu tɔn e ɖò sisɛkpɔ wɛ é na nyí winnya ɖuɖu ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, ɖuɖeji ɖé wɛ é na nyí. Gbɔn nɛ̌ é? É tinmɛ ɖɔ: “Hwenu e è na sɔ́ mì sín ayikúngban jí dó jǐ ɔ, un na dɔn gbɛtɔ́ lɛ bǐ dó wǔ.” (Jaan 12:31, 32) Gbɔn kú e Jezu na kú nyì atín wu é gblamɛ ɔ, é na dɔn mɛ ɖevo lɛ dó wǔ, bo hun gbɛ̀ mavɔmavɔ li ɔ nú ye.

Bo na dó na sìnkɔn nú ɖɔ e Jezu ɖɔ ɖɔ è na “sɔ́ [emi] sín ayikúngban jí dó jǐ” é ɔ, ahwan ɔ ɖɔ: “Mǐ xà ɖò Mawuxówema ɔ mɛ ɖɔ Klisu ɔ kún na kú gbeɖé ó, bɔ hwɛ ka ɖò ɖiɖɔ nú mǐ wɛ dìn ɖɔ è na sɔ́ Gbɛtɔ́ví ɔ dó jǐ. Mɛ̌ ka nyí Gbɛtɔ́ví enɛ?” (Jaan 12:34) Kúnnuɖenú tobutobu lɛ tíìn, kaka jɛ gbè Mawu ɖesunɔ tɔn e ye sè é jí có, ye bǐ yí gbè ɖɔ Jezu wɛ nyí Gbɛtɔ́ví nugbǒ ɔ, Mɛsiya e sín akpá è dó é ǎ.

Ði lee Jezu ko bló gbɔn wá yì é ɔ, é ylɔ éɖée ɖɔ “weziza.” (Jaan 8:12; 9:5) É byɔ ahwan ɔ ɖɔ: “Weziza kpó ɖò mi tɛntin nú hwenu kpɛɖé; mi ɖi zɔnlin hwenu e weziza kpó ɖò mi tɛntin é, bonu zinflu ma wá fyan mi ó . . . Dìn e weziza kpó ɖò te nú mi ɔ, mi bo ɖi nǔ n’i, bo na huzu weziza gbɛ́tɔ́.” (Jaan 12:35, 36) Enɛ gudo ɔ, Jezu gosin finɛ bo sɔ́ éɖée hwla dó ye, ɖó azǎn 10gɔ́ ɔ Nisáan tɔn wɛ nyí gbè e gbè é na kú é ǎ. Dindinwayixwe hwenu ɖò azǎn 14gɔ́ ɔ Nisáan tɔn gbè wɛ è na “sɔ́ [ɛ] sín ayikúngban jí dó jǐ,” é wɛ nyí ɖɔ è na xwè é nyì atín wu.​—Galatinu lɛ 3:13.

Enyi è dó nukún sinsɛnzɔ́ Jezu tɔn mɛ kpɔ́n ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ nǔɖɔɖ’ayǐ ɖé jɛ hwenu e Jwifu lɛ ma ɖi nǔ n’i ǎ é. Ezayíi ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ mɛ lɛ na tɔ́n nukún bɔ ayi yetɔn na syɛn, nú ye ma wá lɛkɔ bonu è na gbɔ azɔn nú ye ó. (Ezayíi 6:10; Jaan 12:40) Nugbǒ ɔ, gègě Jwifu lɛ tɔn tlitó, bo gbɛ́ ɖɔ Jezu kún nyí Mɛhwlɛngantɔ́ yetɔn e sín akpá è dó é ó, lé é kún nyí gbɛ̀ li ɔ ó.

Nikodɛmu, Jozɛfu Alimatéenu ɔ kpo Jwifugán gègě ɖevo lɛ kpo “ɖi nǔ” nú Jezu. Amɔ̌, ye ka na ɖè nùɖiɖi yetɔn xlɛ́ à, alǒ ye na sɔ́ hwla, ɖó ye ɖi xɛsi ɖɔ è taa nya emi sín kplɔ́ngbasá ɔ  alǒ ɖó “susu xɔ ɖò gbɛtɔ́ lɛ gɔ́n mya nukún nú ye” wutu wɛ à?​—Jaan 12:42, 43.

Jezu ɖesu tinmɛ nǔ e nùɖiɖi ɖiɖó n’i byɔ é bo ɖɔ: “Mɛ e ɖi nǔ nú mì ɔ, nyɛ kɛɖɛ wɛ é ɖi nǔ na ǎ; é lɛ́ ɖi nǔ nú mɛ e sɛ́ mì dó é. Mɛ e mɔ mì ɔ, mɔ mɛ e sɛ́ mì dó ɔ lɔmɔ̌.” Nugbǒ ɖěɖee Mawu zɔ́n Jezu ɖɔ é ni kplɔ́n mɛ, bɔ é ka kpó ɖò jijla wɛ lɛ é ɖò taji sɔmɔ̌, bɔ é ɖɔ: “Mɛ e gbɛ́ mì, bo ma yí xó ce lɛ ǎ ɔ, é ko ɖó nǔ e na ɖɔhwɛ xá ɛ lɛ; xó e un ɖɔ lɛ wɛ ja hwɛ ɖɔ xá ɛ gbé ɖò azǎn gudogudo tɔn ɔ gbè.”​—Jaan 12:44, 45, 48.

Jezu wá sú ta na bo ɖɔ: “Nyɛɖesunɔ sín acɛ mɛ ɖɔ xó dó wɛ un ɖè ǎ; loɔ, nǔ e Tɔ́ e sɛ́ mì dó ɔ zɔ́n ɖiɖɔ mì ɔ ɖɔ wɛ un ɖè. Un ka tuùn ɖɔ nǔ e Tɔ́ e sɛ́ mì dó ɔ zɔ́n ɔ nɔ na gbɛ̀ mavɔmavɔ.” (Jaan 12:49, 50) Jezu tuùn ɖɔ malin-malin mɛ ɔ, emi na kɔn hun emitɔn kɔn nyì ayǐ, b’ɛ na nyí vɔsisa ɖé dó mɛ e ɖi nǔ n’i lɛ é tamɛ.​—Hlɔmanu lɛ 5:8, 9.