Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 23

Jezu Bló Nùjiwǔ Gègě Ðò Kafaanawumu

Jezu Bló Nùjiwǔ Gègě Ðò Kafaanawumu

MATIE 8:14-17 MAKI 1:21-34 LUKI 4:31-41

  • JEZU NYA YƐ NYANYA SÍN DAWE ÐÉ JÍ

  • JEZU GBƆ AZƆN NÚ PIYƐ́Ɛ SÍN ASINƆ

Jezu ko ylɔ ahwanvu ɛnɛ ɖɔ ye ni wá dɔn gbɛtɔ́ lɛ wá gɔ̌n emitɔn. Ye wɛ nyí Piyɛ́ɛ, Andle, Jaki, kpo Jaan kpo. Dìn ɔ, ɖò Gbɔjɛzángbe ɔ, ye bǐ yì kplɔ́ngbasá ɖé ɖò Kafaanawumu. Jezu kplɔ́n nǔ mɛ lɛ ɖò kplɔ́ngbasá ɔ, bɔ lee é nɔ kplɔ́n nǔ mɛ gbɔn é lɛ́ jiwǔ ɖò nukún yetɔn mɛ. É nɔ kplɔ́n nǔ ye kpodo acɛkpikpa kpan, é cí sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ ɖɔhun ǎ.

Gbɔjɛzángbe enɛ ɔ, dawe ɖé ɖò kplɔ́ngbasá ɔ bɔ yɛ nyanya ɖò jǐ tɔn. Dawe ɔ súxó syɛnsyɛn bo ɖɔ: “Etɛ wɛ mǐ kpo hwi kpo kpé dó, Jezu Nazalɛtinu? Kún mǐtɔn sú dó gbé wɛ a ja bo wá à? Un tuùn mɛ e a nyí é; mɛ mímɛ́ Mawu tɔn wɛ a nyí.” Jezu ka bɛ́ adǎn dó yɛ nyanya e ɖò dawe ɔ jí é jí, bo ɖɔ: “Nɔ abwɛ, bo gosin dawe elɔ jí”!​—Maki 1:24, 25.

Ee Jezu ɖɔ mɔ̌ é ɔ, yɛ nyanya ɔ zin dawe ɔ dɛ́ bo húnhún i, lobo súxó ɖaxó ɖé. Amɔ̌, hwenu e yɛ nyanya ɔ tɔ́n é ɔ, “nǔ ɖebǔ . . . wà dawe ɔ ǎ.” (Luki 4:35) Nǔ nɛ ɔ kpaca mɛ e lɛlɛ̌ dó è ɖò kplɔ́ngbasá ɔ lɛ é tawun. “Ani ka ɖíe?” wɛ ye kanbyɔ. “É nɔ ɖegbe dó yɛ nyanya lɛ, kpodo acɛkpikpa kpan, bɔ ye nɔ sè gbè n’i.” (Maki 1:27) Nùjiwǔ enɛ gbakpé Galilée gbé ɔ bǐ jí.

Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo gosin kplɔ́ngbasá ɔ gudo é ɔ, ye yì Sinmɔ́ɔ, alǒ Piyɛ́ɛ sín xwégbe. Ðò finɛ ɔ, avivɔ bla Piyɛ́ɛ sín asinɔ b’ɛ syɛn tawun. Ye savo nú Jezu ɖɔ é ni d’alɔ ɛ. Enɛ wu ɔ, Jezu sɛkpɔ ɛ, bo hɛn alɔ tɔn lobo fɔ́n ɛ ɖó te. Tɛn tɔn mɛ tlolo ɔ, azɔn ɔ xwɛ n’i, bɔ é jɛ jonɔ Jezu kpo ahwanvu e gɔ́ n’i ɖò finɛ lɛ é kpo tɔn yí jí, bɔya é sixu ko ɖa nùɖé nú ye.

Gbadanu jɛ susu jí é ɔ, mɛ lɛ gosin fí lɛ bǐ bo wá Piyɛ́ɛ xwé kpo azinzɔnnɔ yetɔn lɛ kpo. Zaan ɔ, é cí ɖɔ toxo ɔ bǐ wɛ kplé ɖò hɔntogbo ɔ jí ɖɔhun. Aniwu ka wɛ? Azɔn yetɔn lɛ ni gbɔ ba wɛ ye ɖè. “Mɛ e sín mɛ ɖò azɔn tɛnmɛ tɛnmɛ jɛ wɛ lɛ kplá azinzɔnnɔ yetɔn lɛ wá nú Jezu, bɔ é ɖó alɔ ye wu ɖokpo ɖokpo, bo gbɔ azɔn nú ye.” (Luki 4:40) Nugbǒ ɔ, é na bo nyí azɔn alɔkpa ɖebǔ jɛ wɛ ye ɖè ɔ, Jezu d’alɔ ye, lee è ko ɖɔ ɖ’ayǐ gbɔn é. (Ezayíi 53:4) É tlɛ tún kàn mɛ e jí yɛ nyanya ɖè lɛ é. Hwenu e yɛ nyanya lɛ ɖò mɛ lɛ jí gosin wɛ é ɔ, ye nɔ súxó ɖɔ: “Mawu ví wɛ a nyí.” (Luki 4:41) Amɔ̌, Jezu wà adǎn dó ye bo lɔn nú ye ni ɖɔ xó ǎ. Ye tuùn ɖɔ Jezu wɛ nyí Klisu ɔ, bɔ é ba bonu ye ni bló nǔ mɛ e ɖò Mawu nugbǒ ɔ sɛ̀n wɛ lɛ é ɖɔhun ǎ.