Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 134

Yɔdo E Jɛ Vɔ̌ É Ðé: Jezu Ðò Gbɛ̀!

Yɔdo E Jɛ Vɔ̌ É Ðé: Jezu Ðò Gbɛ̀!

MATIE 28:3-15 MAKI 16:5-8 LUKI 24:4-12 JAAN 20:2-18

  • JEZU FƆ́N SÍN KÚ

  • NǓ E JƐ ÐÒ JEZU SÍN YƆDO KƆN LƐ É

  • É ÐÈ ÉÐÉE XLƐ́ NYƆNU GÈGĚ

Kpɔ́n lee ado ɖó na ko hu nyɔnu lɛ sɔ hwenu e ye mɔ yɔdo ɔ ɖò vɔ é! Mali Magidalanu kanwezun yì mɔ “Piyɛ́ɛ, kpodo ahwanvu ɖě ɔ e Jezu yí wǎn na é kpo,” mɛsɛ́dó Jaan wɛ nyí ahwanvu enɛ. (Jaan 20:2) É ɖò mɔ̌ có, nyɔnu ɖevo lɛ mɔ wɛnsagun ɖé ɖò yɔdo ɔ kɔn. Wɛnsagun ɖevo lɛ́ ɖò yɔdo ɔ mɛ, bo “dó awu wewé.”​—Maki 16:5.

Wɛnsagun lɛ ɖokpo ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi ma ɖi xɛsi ó, ɖó un tuùn ɖɔ Jezu e è [xwè nyì atín wu] ɔ ba wɛ mi ɖè. É ɖò fí ǎ. É ko fɔ́n sín kú wá gbɛ̀, lee é ko ɖɔ gbɔn ɖ’ayǐ é. Mi wá kpɔ́n; fí e è sɔ́ ɛ ɖó ɖ’ayǐ ɔ ɖíe. ‘Mi yawu yì ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ é ko fɔ́n sín kú, bo jɛ nukɔn nú mi xwè Galilée; finɛ wɛ mi na mɔ ɛ ɖè.’” (Matie 28:5-7) Enɛ wu ɔ, “ayi yetɔn bǐ gbado, bɔ ye ɖò sísɔ́sísɔ́ wɛ,” bo kanwezun bo yì ɖó gbè nú ahwanvu lɛ.​—Maki 16:8.

Dìn ɔ, Mali yì mɔ Piyɛ́ɛ kpo Jaan kpo. É ɖò gbigbɔ wɛ fiin fiin bo ɖó gbè nú ye ɖɔ: “Ye ɖè Aklunɔ sín yɔdo tɔn mɛ, bɔ mǐ tuùn fí e è sɔ́ ɛ yì ɔ ǎ.” (Jaan 20:2) Piyɛ́ɛ kpo Jaan kpo bɛ́ wezun ɖido. Wezun ka bí afɔ nú Jaan bɔ é jɛ nukɔn n’i yì yɔdo ɔ kɔn. É fɛ́ kpɔ́n yɔdo ɔ mɛ, bo mɔ avɔ e é lɛ́ dó è lɛ é, amɔ̌, é ka byɔ mɛ ǎ.

Ee Piyɛ́ɛ wá é ɔ, é byɔ mɛ tlɔlɔ. É mɔ avɔ e è lɛ́ dó Jezu é kpo avɔ e è sɔ́ bú ta n’i é kpo. Jaan lɔ byɔ mɛ dìn, bo ɖi xó e Mali ɖɔ é. Jezu ko ɖɔ nǔ gègě wá yì có, ye mɛ ɖě mɔ nukúnnú jɛ wu ɖɔ é ko fɔ́n ǎ. (Matie 16:21) É bú vo dó ye, bɔ ye ɖido xwégbe. Amɔ̌, Mali lɛkɔ wá yɔdo ɔ kɔn bo cí finɛ.

Hwe enɛ nu ɔ, nyɔnu ɖevo lɛ ɖò ali jí bo na yì ɖɔ nú ahwanvu lɛ ɖɔ Jezu ko fɔ́n. Hwenu e ye ɖò wezun jí bo na yì wà mɔ̌ é ɔ, Jezu kpé ye bo ɖɔ: “Un dó gbè mì.” Ye jɛkpo ɖò afɔ tɔn lɛ  kɔn bo “ɖèkɔ́ n’i.” Bɔ Jezu ɖɔ: “Mi ma ɖi xɛsi ó. Mi yì, bo ɖɔ nú nɔví ce lɛ ɖɔ ye ni yì Galilée; finɛ wɛ ye na mɔ mì ɖè.”​—Matie 28:9, 10.

Hwenu e ayikúngban danwǔ wá yì bɔ wɛnsagun lɛ wá tɔ́n ɖò finɛ é ɔ, sɔja e ɖò yɔdo ɔ kɔn lɛ é jɛ “sísɔ́sísɔ́ jí, bo jɛ ayǐ, lobo cí mɛ e kú é ɖɔhun.” Ee ye mɔ yeɖée mɛ gudo é ɔ, ye byɔ toxo ɔ mɛ bo “wlí nǔ e jɛ ɔ bǐ ɖɔ nú vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ.” Vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ wá yì mɔ tomɛxo Jwifu lɛ tɔn lɛ. Ye wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ è na d’akwɛ nu nú sɔja lɛ bɔ ye na bú nǔ dó xó ɔ, bo na ɖɔ “hwenu e emi ɖò amlɔ dɔ́ wɛ ɖò yɔdo ɔ kɔn ɔ, ahwanvu Jezu tɔn lɛ zɔn zǎn bo wá fin cyɔ tɔn sɔyi.”​—Matie 28:4, 11, 13.

Enyi sɔja Hlɔma tɔn lɛ d’amlɔ ɖò fí e è sɔ́ ye ɖó é ɔ, è sixu hu ye, enɛ wu ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ d’akpá nú ye ɖɔ: “Enyi tokpɔngán ɔ na bo sè [ɖɔ mi ɖ’adingban ɖɔ emi d’amlɔ] ɔ, mǐ na cikpɛ n’i bo na hwlɛn mi gán sín tagba mɛ.” (Matie 28:14) Sɔja lɛ yí akwɛ ɔ, bo bló lee vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ ɖɔ gbɔn é. Enɛ wu ɔ, adingban e è ɖó ɖɔ è fin Jezu cyɔ é gbakpé Jwifu lɛ bǐ mɛ.

Mali Magidalanu kpò ɖò avǐ ya wɛ ɖò yɔdo ɔ kɔn. Ee é fɛ́ kpɔ́n yɔdo ɔ mɛ é ɔ, é mɔ wɛnsagun wè ɖò avɔ wewé mɛ! Mɛ ɖokpo jinjɔn taligbé ɖò fí e cyɔ Jezu tɔn ɖè ɖ’ayǐ é bɔ mɛ wegɔ ɔ jinjɔn afɔligbé. Ye kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Nyɔnu! Etɛ sín avǐ ya wɛ a ka ɖè?” Mali yí gbè ɖɔ: “Ye ɖè Aklunɔ ce síìn, bɔ un tuùn fí e è sɔ́ ɛ ɖó ɔ ǎ.” Ee Mali lilɛ é ɔ, é mɔ mɛɖé. Mɛ ɔ lɛ́ vɔ́ nǔ e wɛnsagun lɛ kanbyɔ ɛ é kanbyɔ, bo ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Mɛ̌ ba wɛ a ɖè?” É vɛdo ɖɔ jikpajikpɔntɔ́ ɔ wɛ sín, bo ɖɔ: “Mɛɖaxo! Enyi hwi wɛ sɔ́ ɛ sín fí hǔn, ɖɔ fí e a sɔ́ ɛ ɖó ɔ nú mì, nú ma yì sɔ́ ɛ.”​—Jaan 20:13-15.

Mali ɖò xó ɖɔ nú Jezu e fɔ́n sín kú é wɛ, amɔ̌ hwenɛnu ɔ, é ko tuùn ɖɔ é wɛ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, hwenu e Jezu ɖɔ: “Mali!” é ɔ, é wá tuùn ɖɔ Jezu wɛ, é sɔ́ lee é ko nɔ ɖɔ xó n’i gbɔn é dó tuùn i. Mali súxó kpo awǎjijɛ kpo bo ɖɔ: “Hlabuni”; (tinmɛ tɔn wɛ nyí Mɛ̌si.) É ɖò mɔ̌ có, é ɖò xɛsi ɖi wɛ ɖɔ é taa yì jixwé, bo zunfan ɛ. Enɛ wu ɔ, Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Ma hɛn mì ɖó te ó, ɖó un ko yì Tɔ́ ɔ gɔ́n ɖò [jixwé] ǎ; loɔ, yì ɖɔ nú nɔví ce lɛ ɖɔ un xwè Tɔ́ ce e nyí Tɔ́ mi lɔ tɔn é gɔ́n; un xwè Mawu ce e nyí Mawu mi lɔ tɔn é gɔ́n.”​—Jaan 20:16, 17.

Mali kanwezun yì fí e mɛsɛ́dó lɛ kpo ahwanvu ɖevo lɛ kpo kplé ɖè é. É ɖɔ nú ye ɖɔ: “Un mɔ Aklunɔ!” bo ɖɔ nǔ e é mɔ é, b’ɛ gɔ́ nú nǔ e ye ko sè ɖò nyɔnu ɖě lɛ nu é. (Jaan 20:18) É ɖò mɔ̌ có, xó enɛ lɛ cí “lɛ̌lo” ɖɔhun ɖò nukún yetɔn mɛ.​—Luki 24:11.