Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 96

Jezu Na Xósin Gǎn Dɔnkpɛvu Dɔkunnɔ Ðé

Jezu Na Xósin Gǎn Dɔnkpɛvu Dɔkunnɔ Ðé

MATIE 19:16-30 MAKI 10:17-31 LUKI 18:18-30

  • NYA DƆKUNNƆ ÐÉ KÀN NǓ BYƆ DÓ GBƐ̀ MAVƆMAVƆ WU

Jezu kpó ɖò ali jí sín Pelée xwè Jeluzalɛmu. Dɔnkpɛvu dɔkunnɔ ɖé kanwezun bo wá jɛkpo ɖò nukɔn tɔn. “Jwifu lɛ sín gǎn ɖokpo” wɛ nyí nya ɔ, é sixu ko nyí kplɔ́ngbasá Jwifu lɛ tɔn sín gǎn ɖé, alǒ nyí ɖokpo ɖò mɛ e nɔ w’azɔ̌ ɖò Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn é mɛ. É ɖɔ: “Mɛ̌si; mɛ ɖagbe! Etɛ un ɖó na wà bɔ Mawu na na mì gbɛ̀ mavɔmavɔ?”​—Luki 8:41; 18:18; 24:20.

Jezu yí gbè n’i ɖɔ: “Etɛwu wɛ a ylɔ mì ɖɔ mɛ ɖagbe? Mɛɖebǔ nyí mɛ ɖagbe zɛ Mawu ɖokponɔ géé wu ǎ.” Dɔnkpɛvu ɔ sixu ko zán tɛnmɛ nyikɔ “mɛ ɖagbe” ɔ, ɖó é nyí aca gbè ɖé kpowun wutu, mɔ̌ wɛ mɛ̌si lɛ nɔ yawu wà. Jezu nyí nùkplɔnmɛtɔ́ ɖagbe có, é ba ɖɔ nya ɔ ni tuùn ɖɔ Mawu ɖokpo géé wɛ tɛnmɛ nyikɔ “mɛ ɖagbe” ɔ jɛxa.

Jezu kplɔ́n nǔ i ɖɔ: “Nú a jló ɖɔ Mawu na na emi gbɛ̀ mavɔmavɔ hǔn, bo nyì Mawu sɛ́n lɛ.” Enɛ wu ɔ, dɔnkpɛvu ɔ kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Mawu sɛ́n tɛ lɛ ka wɛ?” Jezu slɛ́ sɛ́n atɔ́ɔ́n ɖò Sɛ́n Wǒ lɛ mɛ, ye wɛ nyí: ma hu mɛ ó, ma lɛ̀ aga ó, ma ja ajo ɔ, ma ɖekúnnu agɔ ó, sí tɔ́ towe kpo nɔ towe kpo. Enɛ gudo ɔ, é gɔ́ taji ɖokpo na: “[Yǐ] wǎn nú nɔzo towe hwiɖesu ɖɔhun.”​—Matie 19:17-19.

Nya ɔ yì gbè n’i ɖɔ: “Un nɔ nyì sɛ́n enɛ lɛ bǐ; etɛ wɛ ka lɛ́ kpò nú mì dìn bɔ na bló?” (Matie 19:20) É sixu ko lin ɖɔ nǔ ɖagbeɖagbe ɖé lɛ, alǒ akɔnkpinkpannú ɖé lɛ tíìn bɔ emi ɖó na wà cobo na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ, bɔ emi ka gbɔ wiwa. Ee Jezu mɔ ɖɔ é kàn nǔ byɔ kpo ayi bǐ kpo é ɔ, “nǔ tɔn nyɔ́ nukún tɔn mɛ.” (Maki 10:21) É ɖò mɔ̌ có, nùɖé ɖò kpò gbò nyì ali jí nú nya ɔ wɛ.

Nya ɔ yí wǎn nú dɔkun tɔn lɛ, enɛ wu ɔ, Jezu ɖɔ: “Nǔ ɖokpo géé wɛ kpò nú we: yì, bo sà nǔ e a ɖó lɛ bǐ, bo má akwɛ tɔn nú wamamɔnɔ lɛ; enɛ ɔ, a na ɖó dɔkun ɖò Mawu gɔ́n; enɛ gudo ɔ, wǎ, bo xwedó mì.” Nugbǒ ɔ, nya ɔ sixu má akwɛ tɔn nú wamamɔnɔ e ma sixu sú axɔ tɔn ɛ ǎ lɛ é, bo na huzu ahwanvu Jezu tɔn. Amɔ̌, nǔ tɔn sixu ko blawu  nú Jezu, ɖó é mɔ bɔ é site bo ɖido wǔɖeewǔɖee. Nya ɔ yí wǎn nú dɔkun tɔn ɖesu, ɖó “dɔkunnɔ ɖaxó” wɛ n’i, bɔ ye tɔ́n nukún i b’ɛ sɔ́ mɔ dɔkun nugbǒ ɔ ǎ. (Maki 10:21, 22) Jezu ɖɔ: “É na vɛwǔ nú dɔkunnɔ lɛ ɖesu, bɔ ye na byɔ axɔsuɖuɖu Mawu tɔn mɛ.”​—Luki 18:24.

Nǔ enɛ e Jezu ɖɔ lɛ é kpo xó elɔ e é ɖɔ bɔ d’ewu é kpo kpaca ahwanvu tɔn lɛ: “Ðó, nyɛ̌vílinu dín gbɔn na bɔwǔ nú lakunmi hú dɔkunnɔ na byɔ axɔsuɖuto Mawu tɔn mɛ.” Enɛ sísɛ́ ahwanvu tɔn lɛ bɔ ye kanbyɔ ɖɔ: “Mɛ̌ ka ɖò hwlɛngán na mɔ wɛ lo?” Hwlɛngán mimɔ na vɛwǔ tawun bɔ mɛɖé na kpéwú ǎ wɛ à? Jezu kpɔ́n ye tlitli bo ɖɔ: “Nǔ e gló gbɛtɔ́ ɔ gló Mawu ǎ.”​—Luki 18:25-27.

Piyɛ́ɛ xlɛ́ ɖɔ emidɛɛ lɛ ko site dó nùɖé jí b’ɛ gbɔn vo nú nya dɔkunnɔ ɔ tɔn, bo ɖɔ: “Mǐdɛɛ lɛ ɖíe ka jó nǔ bǐ dó, bo xwedó we è; nɛ̌ wɛ é ka na wá cí gbɔn nú mǐ?” Jezu ɖɔ fí e nǔ ɖagbe enɛ e jí ye site dó é na tɔ́n kɔ dó é: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: hwenu e nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ na wá jinjɔn axɔsuzinkpo ce jí, ɖò susu ce mɛ, ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ mɛ ɔ, mi mɛ wěwè e xwedó mì lɛ lɔmɔ̌ na jinjɔn axɔsuzinkpo wěwè jí, bo na ɖɔhwɛ xá Izlayɛli sín akɔta wěwè lɛ.”​—Matie 19:27, 28.

É ɖò wɛn ɖɔ sɔgudo e na wá tíìn ɖò ayikúngban jí hwenu e è na ɖó gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɔ ayǐ, bɔ ninɔmɛ e nɔ ayǐ ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ lɛ é na wá tíìn é wɛ ɖò Jezu sín ayi mɛ. È na d’ajɔ Piyɛ́ɛ kpo gbɛ̌ tɔn lɛ kpo, bɔ ye na ɖu axɔsu xá Jezu dó ayikúngban jí, ajɔ enɛ zɛ nǔ ɖebǔ e ye sixu sɔ́ dó savɔ̌ é wu!

É ɖò mɔ̌ có, sɔgudo kɛɖɛ wɛ ajɔ lɛ bǐ ɖè ǎ. Ahwanvu tɔn lɛ ko ɖò ajɔ ɖé lɛ sín lè ɖu wɛ. Jezu ɖɔ: “Mɛ e na jó xwé tɔn dó, abǐ asì tɔn dó, abǐ nɔví tɔn lɛ dó, abǐ mɛ tɔn lɛ dó, abǐ vǐ tɔn lɛ dó, ɖó axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín nukɔnyiyi wu ɔ, mɛ enɛ ɔ, Mawu na na ɛ mɔhunkɔtɔn donu nabi ɖé ɖò gbɛ̀ elɔ mɛ, bo ka na lɛ́ wá na ɛ gbɛ̀ mavɔmavɔ ɖò gbɛ̀ e jǎwe é mɛ.”​—Luki 18:29, 30.

Nugbǒ ɔ, fí ɖebǔ e ahwanvu tɔn lɛ na yì é ɔ, ye sixu ɖu vivǐ nɔvígbɛ́ e mɛ Mawu sɛntɔ́ hàtɔ́ e vɛ́, bo lɛ́ xɔ akwɛ hugǎn xwédo yetɔn sín hagbɛ̌ lɛ ɖè é tɔn. É cí ɖɔ nyɔna enɛ kpo axɔsu ɖuɖu ɖò Axɔsuɖuto Mawu Tɔn mɛ sín ajɔ ɔ kpo ɖò gǎn dɔkunnɔ enɛ wu dín wɛ ɖɔhun. Nǔ nɛ blawu tawun.

Jezu ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Mɛ e ɖò nukɔn dìn lɛ gègě na wá jɛ gudo, bɔ mɛ e ɖò gudo dìn lɛ gègě na wá jɛ nukɔn.” (Matie 19:30) Etɛ na ɖɔ wɛ é ka ɖè?

Gǎn dɔnkpɛvu dɔkunnɔ ɔ ɖò “mɛ e ɖò nukɔn” lɛ é mɛ, ɖó é nyí ɖokpo ɖò gǎn Jwifu lɛ tɔn lɛ mɛ. Ðó é nɔ xwedó sɛ́n Mawu tɔn lɛ wutu ɔ, é ɖó nǔwukpikpé gègě bɔ è sixu lɛ́ ɖó nǔ gègě nukún ɖò gɔ̌n tɔn. É ɖò mɔ̌ có, é ɖò dɔkun kpo nǔɖokan kpo sɔ́ ɖó nukɔn nú nǔ bǐ wɛ ɖò gbɛzán tɔn mɛ. Amɔ̌, gbɛtɔ́ kpaà e ɖò ayǐ ɔ jí lɛ é nɔ mɔ nugbǒ nú nùkplɔnmɛ Jezu tɔn lɛ kpo lee é ɖɔ ɖɔ è na zán gbɛ̀ gbɔn é kpo. Nú è na ɖɔ ɔ, ye ko nɔ “mɛ e ɖò gudo” lɛ é mɛ, amɔ̌ dìn ɔ, ye ɖò “mɛ e ɖò nukɔn” lɛ é mɛ. Ye sixu ɖò nukɔn kpɔ́n sɛ́dó wɛ bo na jinjɔn axɔsuzinkpo jí ɖò jixwé xá Jezu bo na ɖu gǎn dó Palaɖisi ayikúngban jí tɔn nu.