Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 62

Nùkplɔnmɛ Taji ɖé Dó Mɛɖesɔhwe Jí

Nùkplɔnmɛ Taji ɖé Dó Mɛɖesɔhwe Jí

MATIE 17:22–18:5 MAKI 9:30-37 LUKI 9:43-48

  • JEZU LƐ́ ÐƆ Ð’AYǏ ÐƆ EMI NA KÚ

  • É SƆ́ AKWƐ E É MƆ ÐÒ HWEVÍ NU MƐ É DÓ SÚ TAKWƐ SINSƐNXƆ MƐ TƆN NA

  • MƐ̌ KA NA ÐU GǍN ÐÒ MƐ NU ÐÒ AXƆSUÐUTO Ɔ MƐ?

Ee Jezu huzu ninɔmɛ bo lɛ́ nya yɛ nyanya sín nyaví ɖé jí ɖò Sezalée Filipu tɔn gbéjí gudo é ɔ, é tunta Kafaanawumu. É kpodo ahwanvu tɔn lɛ kpo kɛɖɛ wɛ yì, ɖó é ba ɖɔ ahwan ɔ ni “tuùn fí e é ɖè ɔ ǎ.” (Maki 9:30) Enɛ zɔ́n bɔ ali hun n’i hugǎn bɔ é na kplɔ́n nǔ ahwanvu tɔn lɛ dó kú tɔn kpo azɔ̌ e ye na wá wà ɖò enɛ gudo é kpo wu. É tinmɛ ɖɔ: “È na wá jó nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ nú mɛ lɛ; bɔ ye na hu mì; loɔ, azǎn tɔn atɔngɔ ɔ gbè ɔ, Mawu na fɔ́n mì sín kú.”​—Matie 17:22, 23.

Xó enɛ sɔ́ nyí nǔ yɔyɔ̌ nú ahwanvu tɔn lɛ ǎ. É ko lín dìn ǎ bɔ Jezu ɖɔ ɖɔ è na hu emi, bɔ Piyɛ́ɛ ka jló na ɖi ɖɔ nǔ enɛ na jɛ ǎ. (Matie 16:21, 22) Mɛsɛ́dó atɔn mɔ ninɔmɛ huzuhuzu Jezu tɔn bo sè xóɖɔɖókpɔ́ e kúnkplá ‘gbɛmɛ fí gigosin’ tɔn é. (Luki 9:31) Ahwanvu lɛ mɔ nukúnnú jɛ xó e ɖɔ wɛ Jezu ɖè é mɛ ganji ǎ, amɔ̌, xó lɛ ‘kú wǔ nú ye tlala.’ (Matie 17:23) É ɖò mɔ̌ có, xɛsi ɖi ye bɔ ye sɔ́ kàn nǔ ɖě byɔ dó xó ɔ wu ǎ.

Ye wá wá Kafaanawumu, finɛ wɛ azɔ̌ Jezu tɔn jinjɔn ayǐ ɖè, finɛ wɛ ka lɛ́ nyí jɔtɛn mɛsɛ́dó ɖé lɛ tɔn. Finɛ ɔ, mɛ ɖěɖee nɔ yí takwɛ sinsɛnxɔ mɛ tɔn lɛ é sɛya Piyɛ́ɛ, vlafo bo na dó dóhwɛ Jezu ɖɔ é kún nɔ na takwɛ ó. Ye kanbyɔ ɛ ɖɔ: “Mɛ̌si midɛɛ lɛ tɔn ka nɔ na takwɛ sinsɛnxɔ mɛ tɔn ɔ ɖě ǎ wɛ à?”​—Matie 17:24.

Piyɛ́ɛ yí gbè nú ye ɖɔ: “Ɛɛn.” Jezu ko tuùn nǔ e jɛ é cobɔ Piyɛ́ɛ wá xwégbe. Jezu nɔte bonu Piyɛ́ɛ wlí nǔ e jɛ é ɖɔ cobo kàn nǔ elɔ byɔ ɛ ǎ: “Axɔsu e ɖò gbɛmɛ fí lɛ ɔ, mɛ̌ lɛ sí wɛ ye ka nɔ yí nǔjɔ kpodo tokwɛ kpo ɖè? Toví lɛ sí wɛ à, abǐ jonɔ lɛ sí? Etɛ wɛ hwɛ̌ ka mɔ dó xó enɛ wu?” Bɔ Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Jonɔ lɛ sí wɛ.” Tlolo ɔ, Jezu ɖɔ: “Enyi mɔ̌ wɛ hǔn, toví lɛ ɖ’emɛ ǎ nɛ.”​—Matie 17:25, 26.

Jezu sín Tɔ́ wɛ nyí Axɔsu wɛkɛ ɔ tɔn bo lɛ́ nyí Mɛ e è nɔ sɛ̀n ɖò tɛmpli ɔ mɛ é. Enɛ wu ɔ, Mawu Vǐ ɔ ɖó na na takwɛ sinsɛnxɔ mɛ tɔn ɖò sɛ́n lixo ǎ. Jezu ɖɔ: “Loɔ, nú mǐ ma wá nyí afɔklɛ́nnú nú ye ó wutu ɔ, yì xù jí, bo yì ɖó mlɛ; hweví e a na wlí dó nukɔn ɔ, kɛnu tɔn, a na mɔ akwɛ e na kpé takwɛ nyɛ kpo hwɛ kpo tɔn ɔ ɖokpo ɖ’emɛ; sɔ́, bo dó yì sú takwɛ nyɛ kpo hwɛ kpo tɔn na.”​—Matie 17:27.

É na nɔ zaan é ɔ, ahwanvu lɛ bǐ kplé bo kàn nǔ byɔ Jezu dó mɛ e na ɖu gǎn ɖò mɛ nu ɖò Axɔsuɖuto ɔ mɛ é jí. Ahwanvu enɛ lɛ ɖi xɛsi bo gbɔ nǔ kanbyɔ Jezu dó kú tɔn wu dìn é ɔ, é lín ǎ, bɔ dìn ɔ, xɛsi ka ko sɔ́ ɖi ye dó nǔ kinkanbyɔ dó sɔgudo yetɔn wu ǎ. Jezu tuùn nǔ e lin wɛ ye ɖè é. Ye ko ɖò nǔ dɔn dó nǔ enɛ jí wɛ hwenu e ye lɛkɔ sín Kafaanawumu bo gbɛ́ zɔnlin ɖi bo cí gudo é. Enɛ wu ɔ, é kanbyɔ ye ɖɔ: “Ani dɔn wɛ mi ka ɖè hwenu e mǐ ɖò ali jí é?” (Maki 9:33) Winnya hu ye bɔ ye cí xwii, ɖó mɛ e na nyí gǎn ɖò ye mɛ é sín nǔ dɔn wɛ ye ɖè. Gudo mɛ ɔ, mɛsɛ́dó lɛ xwlé nùkanbyɔ e jí dɔn nǔ dó wɛ ye ɖè é Jezu: “Mɛ̌ wɛ na ɖu gǎn ɖò mǐ nu ɖò Axɔsuɖuto [jixwé] tɔn mɛ?”​—Matie 18:1.

Ðó ahwanvu lɛ ko ɖó ayi Jezu wu bo lɛ́ ɖótó è nú xwè atɔn mɔ̌ wutu ɔ, è sixu ɖi ɖɔ ye na lɛ́ dɔn nǔ mɔhun ǎ. É ɖò mɔ̌ có, gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ wɛ nú ye. Bɔ ye ka lɛ́ sù ɖò sinsɛn e mɛ è nɔ zyan vǎ dó tɛn nukúnɖeji lɛ jí ɖè é. Gɔ́ nú enɛ ɔ, Piyɛ́ɛ ko sè malin-malin mɛ bɔ Jezu dó “cavi” Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖé lɛ sín akpá n’i.  Enɛ zɔ́n bɔ é nɔ mɔ éɖée dó mɔ mɛ e hugǎn mɛ ɖě lɛ é wɛ à? Jaki kpo Jaan kpo lɔ sixu ɖó linlin ɖokpo ɔ, ɖó ye mɔ ninɔmɛ huzuhuzu Jezu tɔn kpodo nukún kpo.

Ðebǔ e xó ɔ nyí gbɔn é ɔ, Jezu ɖè ye ɖó ali jí. É ylɔ yɔkpɔvu ɖé bo sɔ́ ɛ ɖó te ɖò tɛntin yetɔn bo ɖɔ nú ahwanvu lɛ ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi; enyi mi ma huzu jijɔ, bo cí yɔkpɔvu lɛ ɖɔhun ǎ ɔ, mi na byɔ axɔsuɖuto [jixwé] tɔn mɛ ǎ. Enɛ wutu wɛ, mɛ e na sɔ́ éɖée hwe, ɖi yɔkpɔvu elɔ ɖɔhun ɔ, mɛ enɛ ɔ wɛ na nɔ nukɔn ɖò axɔsuɖuto [jixwé] tɔn mɛ. Mɛ e yí yɔkpɔvu lehunkɔtɔn dokpo ɖó nyikɔ ce mɛ ɔ, nyɛɖesunɔ wɛ mɛ enɛ ɔ yí.”​—Matie 18:3-5.

Wlɛnwín mɛkplɔnkplɔn tɔn enɛ jiwǔ tawun! Xomɛ sìn Jezu dó ahwanvu tɔn lɛ wu bonu é ɖɔ ye nyí nukúnkɛ́nnɔ alǒ bonu é ɖɔ nǔ nɔ jló ye ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é zán kpɔ́ndéwú ɖé bo dó kplɔ́n ye. Yɔkpɔvu lɛ nɔ ba tɛn ɖaxó mɛ na nɔ, alǒ, nɔ ba na nyí mɛ nukúnɖeji ǎ. Enɛ wu ɔ, Jezu xlɛ́ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ɖó na tɛnkpɔn bo ɖó linlin enɛ dó yeɖée wu. Enɛ gudo ɔ, é sú ta nú nǔ e é kplɔ́n ahwanvu tɔn lɛ é bo ɖɔ: “Mɛ e nɔ sɔ́ éɖée hwe hú mɛ bǐ ɖò mi mɛ ɔ, mɛ enɛ wɛ na nyí nǔɖaxó.”​—Luki 9:48.