Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 67

“È Sè Bɔ Mɛɖé Ðɔ Xó Nya Enɛ Ðɔhun Gbeɖé Kpɔ́n Ǎ”

“È Sè Bɔ Mɛɖé Ðɔ Xó Nya Enɛ Ðɔhun Gbeɖé Kpɔ́n Ǎ”

JAAN 7:32-52

  • È SƐ́ SƆJA LƐ DÓ ÐƆ YE NI WLÍ JEZU

  • NIKODƐMU ÐƆ XÓ DÓ JEZU NU

Jezu kpó ɖò Jeluzalɛmu ɖó Azavaxwe ɔ wutu. É víví n’i ɖó “mɛ gègě ɖò agun ɔ mɛ bo ɖi nǔ n’i.” É ɖò mɔ̌ có, nǔ enɛ víví nú sinsɛngán lɛ ǎ. Ye sɛ́ mɛ dó ɖɔ è ni yì wlí i. (Jaan 7:31, 32) Amɔ̌, Jezu ba na sɔ́ éɖée hwla ǎ.

É nyɔ́ wà ɔ, Jezu cí Jeluzalɛmu bo nɔ ɖò nǔ kplɔ́n mɛ wɛ ɖò agbawungba, bo nɔ ɖɔ: “Hwenu kpɛɖé jɛn kpò, bɔ un na dó nɔ mi mɛ; enɛ gudo ɔ, un na lɛkɔ yì mɛ e sɛ́ mì dó ɔ gɔ́n. Mi na ba mì, mi ka na mɔ mì ǎ; ɖó mi na sixu wá fí e un ɖè ɔ ǎ.” (Jaan 7:33, 34) Jwifu lɛ mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖɔ wɛ é ɖè ɔ mɛ ǎ, enɛ wu ɔ, ye ɖɔ ɖò yeɖée tɛntin ɖɔ: “Fitɛ nya elɔ ka jló na yì, bɔ mǐ ma sɔ́ na mɔ ɛ ǎ? É jló na yì gɔ́ nú Jwifu e gbakpé [Glɛkinu] lɛ mɛ lɛ, bo na kplɔ́n nǔ [Glɛkinu] lɛ wɛ à? Bɔ etɛ na ɖɔ wɛ é ka ɖè bo ɖɔ: ‘Mi na ba mì, mi ka na mɔ mì ǎ, ɖó mi na sixu wá fí e un ɖè ɔ ǎ.’” (Jaan 7:35, 36) É ɖò mɔ̌ có, kú e na kú wɛ Jezu ɖè bo na wá fɔ́n dó jixwé é wu ɖɔ xó dó wɛ é ɖè, kɛntɔ́ tɔn lɛ ka sixu xwedó è yì dɔ̌n ǎ.

Azǎn tɛnwe e è nɔ ɖu xwè ɔ xɔ é wá vivɔnu. Ðò xwè ɔ sín azǎn ɖokpo ɖokpo gbè zǎnzǎn ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖé nɔ kɔn sìn e è dun ɖò Silowée Tɔ̀ mɛ é dó dò ɖé mɛ b’ɛ nɔ sà yì vɔsakpe ɔ kɔn. Vlafo bo na dó flín aca enɛ mɛ lɛ ɔ, Jezu súxó bo ɖɔ: “Sinnugblá sìn mɛɖé hǔn, ni wá gɔ̌n ce bo wá nu sìn. Lee Mawuxówema ɔ ko ɖɔ gbɔn ɔ, mɛ e ɖi nǔ nú mì ɔ, na huzu tɔjɔtɛn e mɛ sìn e nɔ na gbɛ̀ mɛ ɔ nɔ sà sín é.”​—Jaan 7:37, 38.

Nǔ e na wá jɛ hwenu e gbigbɔ mímɛ́ na ɖè ahwanvu Jezu tɔn lɛ bɔ ye na nɔ mɛ e na yì nɔ gbɛ̀ ɖò jixwé lɛ é mɛ é xó ɖɔ wɛ é ɖè. Mɛ ɖiɖe enɛ bɛ́ ɖò kú Jezu tɔn gudo. Ðò xwè e bɔ d’ewu é sín Pantekotu sín azǎn gbè ɔ, sìn gbɛnamɛ tɔn enɛ jɛ sisa jí hwenu e ahwanvu e gbigbɔ ɖè lɛ é jɛ nugbǒ ɔ jla mɛ lɛ jí é.

 Bo na dó yí gbè nú nùkplɔnmɛ Jezu tɔn ɔ, mɛɖé lɛ ɖɔ: “Dandan mɛ ɔ, nya elɔ wɛ nyí gbeyiɖɔ Mawu tɔn.” É ɖò wɛn ɖɔ gbeyiɖɔ e xó è ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ é hugǎn Mɔyizi é xó ɖɔ wɛ ye ɖè. Mɛ ɖevo lɛ ɖɔ: “Klisu wɛ;” loɔ, mɛɖé lɛ ɖɔ ɖɔ: “Klisu ɔ sixu gosin Galilée ǎ. Mawuxówema ɔ ko ɖɔ Davidi ví lɛ mɛ wɛ Klisu ɔ ɖó na tɔ́n sín, ɖò Bɛteleyɛmu, Davidi tomɛ.”​—Jaan 7:40-42.

Enɛ wu ɔ, agun ɔ klán gbè. Mɛɖé lɛ ba ɖɔ è ni wlí Jezu có, mɛ ɖě sín alɔ ka jɛ wutu tɔn ǎ. Hwenu e sɔja lɛ lɛkɔ wá sinsɛngán lɛ gɔ́n agbǎ é ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo kanbyɔ ye ɖɔ: “Etɛwu mi ma ka kplá ɛ wá ǎ?” Sɔja lɛ yí gbè nú ye ɖɔ: “È sè bɔ mɛɖé ɖɔ xó nya enɛ ɖɔhun gbeɖé kpɔ́n ǎ.” Sinsɛngán lɛ sìn xomɛ bo sɔ́ xó ɔ dó ɖó mɛcako kpo mɛzunzun kpo na bo ɖɔ: “Mi lɔmɔ̌ mi jó miɖée dó n’i bɔ é flú mi wɛ à? Mi mɔ gǎn mǐtɔn lɛ ɖě abǐ Falizyɛn lɛ ɖě ɖi nǔ n’i à? Mɛ tobutobu elɔ lɛ e ma ka tuùn Mɔyizi Sɛ́n ɔ ǎ, bo ɖò xwixwedó è wɛ lɛ ɔ, nu wɛ é ko dó ye.”​—Jaan 7:45-49.

Hwenɛnu ɔ, Nikodɛmu e nyí Falizyɛn ɖé bo lɛ́ nyí Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn sín hagbɛ̌ ɖé é sɔ́ tamɛ nyì gbě bo ɖɔ xó dó Jezu nu. É ko ɖó xwè wè adaɖé mɔ̌ dìn bɔ Nikodɛmu zɔn zǎn wá Jezu gɔ́n bo lɛ́ xlɛ́ ɖɔ emi ɖi nǔ n’i. Dìn ɔ, Nikodɛmu ɖɔ: “Ðò sɛ́n mǐtɔn mɛ ɔ, è nɔ ɖó hwɛ nú mɛɖé ma sè xó ɖé ɖò nu tɔn, ma ka tuùn nǔ e é wà nyì dò ɔ à?” Xósin tɛ ye ka dó ba hwɛjijɔ na? “Galiléenu wɛ hwi lɔmɔ̌ nyí à? Kpɔ́n Mawuxówema ɔ mɛ ganji bo! A na mɔ ɖɔ gbeyiɖɔ Mawu tɔn ɖě kún gosin Galilée ó.”​—Jaan 7:51, 52.

Biblu ɖɔ tlɔlɔ ɖɔ gbeyiɖɔ ɖé na gosin Galilée ǎ. É ɖò mɔ̌ có, Xó Mawu Tɔn ɖexlɛ́ ɖɔ Klisu tɔ́n sín finɛ; è ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ “weziza ɖaxó ɖé” na hɔ́n ɖò “Galilée e nyí jonɔ lɛ sín tokpɔnla é” mɛ. (Ezayíi 8:23-9:1; Matie 4:13-17) Hú mɔ̌ ɔ, è jì Jezu ɖò Bɛteleyɛmu lee è ko ɖɔ ɖ’ayǐ gbɔn é b’ɛ lɛ́ nyí kúnkan Davidi tɔn. Falizyɛn lɛ sixu tuùn nǔ enɛ fɛɛ có, é cí ɖɔ ye bú gbɛtɔ́ lɛ gbɔn linlin e ma sɔgbe ǎ lɛ é gègě fúnfún fúnfún kpé dó Jezu wu gblamɛ.