Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 19

Jezu Kplɔ́n Nǔ Nyɔnu Samalíinu Ðé

Jezu Kplɔ́n Nǔ Nyɔnu Samalíinu Ðé

JAAN 4:3-43

  • JEZU KPLƆ́N NǓ NYƆNU SAMALÍINU ÐÉ KPO MƐ ÐEVO LƐ KPO

  • SINSƐN-BIBLO E MAWU YÍ GBÈ NA É

Hwenu e Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo gosin Judée bo wá xwè Galilée é ɔ, ye mlɛ́ totaligbé li e gbɔn tokpɔn Samalíi tɔn mɛ é. Nǔ ko cikɔ nú ye tawun, ɖó ali gaga e ye zɔn é wu. Ðibla yì gan wěwè hwemɛ tɔn mɛ mɔ̌ ɔ, ye nɔte ɖò toxo Sicáa tɔn mɛ ɖò sɛ́tɔ̀ e Jakɔbu kun alǒ sú axɔ bɔ è kun n’i sín xwè kanweko mɔkpan ɖíe é kpá. Kaka jɛ hwe mǐtɔn nu ɔ, è sixu mɔ sɛ́tɔ̀ enɛ ɔ ɖò malin-malin dó toxo e nɔ nyí Naplouse ɖò égbé é mɛ.

Hwenu e Jezu ɖò gbigbɔjɛ wɛ ɖò sɛ́tɔ̀ ɔ tó é ɔ, ahwanvu tɔn lɛ yì nùɖuɖu xɔ gbé ɖò toxo e sɛkpɔ finɛ é mɛ. Ee ye gosin finɛ gudo é ɔ, nyɔnu Samalíinu ɖé wá sìn dun gbé. Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Nǎ sìn mì ma nu.”​—Jaan 4:7, 8.

Ðò kpaà mɛ ɔ, Jwifu lɛ kpo Samalíinu lɛ kpo ka nɔ jɛ kpɔ́ ǎ, ɖó kɛn ɖé lɛ ko dó ɖɔ dò ɖò tɛntin yetɔn. Enɛ wu ɔ, é kpaca nyɔnu ɔ tawun, bɔ é kanbyɔ ɖɔ: “Nɛ̌ hwi mɛ e nyí Jwifu ɔ ka wá ɖò sìn byɔ nyɛ mɛ e nyí Samalíinu é wɛ gbɔn?” Jezu yí gbè n’i ɖɔ: “Enyi a ko tuùn nǔ e Mawu nɔ na mɛ ɔ, bo tuùn nyɛ mɛ e ɖɔ nú we ɖɔ: nǎ sìn mì ma nu ɔ wɛ ɔ, hwiɖesu wɛ na ko byɔ sìn mì bɔ un na ko na sìn e nɔ na gbɛ̀ mɛ ɔ we.” Nyɔnu ɔ ɖɔ: “Mɛɖaxo! A ma ka ɖó nùɖé, bo na dó dun sìn ɔ na nɛ, tɔ̀ ɔ ka lɛ́ gɔ́ngɔ́n. Fitɛ a ka na ba sìn e nɔ na gbɛ̀ mɛ é sín? Tɔ́gbó mǐtɔn Jakɔbu wɛ kun tɔ̀ elɔ nú mǐ. Éɖesunɔ nu sìn tɔn; vǐ tɔn lɛ kpodo kanlin tɔn lɛ kpo nu sìn tɔn. Hwɛ lin ɖɔ emi hugǎn ɛ wɛ à?”​—Jaan 4:9-12.

“Mɛɖebǔ nu sìn elɔ ɔ, kɔ na lɛ́ xú i,” wɛ Jezu ɖɔ. “Mɛ e ka na nu sìn e nyɛ na na ɛ ɔ, kɔ sɔ́ na xú i gbeɖé ǎ. Sìn e nyɛ na na ɛ ɔ, na huzu tɔjɔtɛn e mɛ sìn e nɔ na gbɛ̀ mavɔmavɔ mɛ é na nɔ sà sín é.” (Jaan 4:13, 14) Nǔ cikɔ nú Jezu có, é jló bo na má nugbǒ e nɔ hwlɛn mɛ gán lɛ é xá nyɔnu Samalíinu ɔ.

Enɛ gudo ɔ, nyɔnu ɔ ɖɔ: “Mɛɖaxo, kɛnklɛn bo na sìn enɛ mì, nú kɔ ma sɔ́ xú mì, bonu ma lɛ́ tɔ́n sìn dun gbé wá fí ó.” Dìn ɔ, é cí ɖɔ Jezu yì xota ɖevo jí bo ɖɔ nú nyɔnu ɔ ɖɔ: “Yì ylɔ asú towe wá fí.” Nyɔnu ɔ yí gbè n’i ɖɔ: “Un ma ɖó asú nɛ.” Amɔ̌, kpɔ́n lee nawe ɔ na ko sí nǔ gbɔn hwenu e Jezu ɖɔ xó elɔ lɛ n’i é! É ɖɔ: “Un ɖó asú ǎ e a ɖɔ ɔ, xó nugbǒ wɛ nyí bɔ a ɖɔ. Ðó a ko da asú atɔ́ɔ́n wá yì, bɔ mɛ e kpodo hwi kpo ɖò yiyi wɛ dìn ɔ lɔ nyí asú towe ǎ.”​—Jaan 4:15-18.

Nyɔnu ɔ mɔ nǔ jɛ xó e Jezu ɖɔ é mɛ céɖécéɖé, bo ɖɔ kpo nǔkpacamɛ kpo ɖɔ: “Mɛɖaxo, un mɔ dìn ɖɔ gbeyiɖɔ Mawu tɔn wɛ a nyí.” Enɛ gudo ɔ, é xlɛ́ ɖɔ emi ɖó jlǒ ɖò nǔ gbigbɔ tɔn lɛ mɛ. Gbɔn nɛ̌ é? É ɖɔ: “Tɔ́gbó mǐtɔn lɛ [Samalíinu lɛ] sɛ̀n Mawu ɖò só elɔ jí [Galizimu Só, ee ma lín dó finɛ ǎ é], bɔ mi mɛ Jwifu lɛ ka nɔ ɖɔ fí e è ɖó na sɛ̀n Mawu ɖè ɔ wɛ nyí Jeluzalɛmu.”​—Jaan 4:19, 20.

Amɔ̌, Jezu tinmɛ ɖɔ fí e è na sɛ̀n Mawu ɖè é kún nyí nǔ taji ɔ ó. É ɖɔ: “Hwenu ɖò na sù wɛ, bɔ é sɔ́ na nyí só elɔ jí wɛ mi na nɔ sɛ̀n Mawu Tɔ́ ɔ ɖè ǎ, é ka sɔ́ na lɛ́ nyí Jeluzalɛmu wɛ mi na nɔ sɛ̀n ɛ ɖè ǎ.” Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ n’i ɖɔ: “Hwe ɔ nu ɖò na sù wɛ, eɖíe ka ko sù è, bɔ Mawu sɛntɔ́ titewungbe lɛ na sɛ̀n Tɔ́ ɔ gbɔn hlɔnhlɔn [gbigbɔ] ɔ tɔn mɛ, bo na sɛ̀n ɛ ɖò nugbǒ mɛ. Ðó Mawu  sɛntɔ́ mɔhunkɔ lɛ ba wɛ Tɔ́ ɔ ɖè.”​—Jaan 4:21, 23, 24.

Fí e sɛ̀n Tɔ́ ɔ ɖè wɛ Mawu sɛntɔ́ nugbǒ lɛ ɖè é wɛ é nɔ kpɔ́n ǎ, loɔ, lee sɛ̀n ɛ gbɔn wɛ ye ɖè é wɛ é nɔ kpɔ́n. Nǔ enɛ jiwǔ nú nyɔnu ɔ tawun. “Un nywɛ ɖɔ Mɛsiya ɔ ɖó na wá,” wɛ é ɖɔ. “Hwenu e éyɛ na wá ɔ, é na tín nǔ bǐ mɛ nú mǐ.”​—Jaan 4:25.

Ee é ɖɔ mɔ̌ gudo é ɔ, Jezu kɔ́n sɛ̀ sín nugbǒ taji ɖé jí n’i, bo ɖɔ: “Nyɛ mɛ e nyí mɔ̌ ɔ ɖíe ɖò xó ɖɔ nú we wɛ é.” (Jaan 4:26) Lin tamɛ dó nǔ elɔ wu! Sìn dun gbé wɛ nyɔnu ɔ wá hwemɛ cíɖíɖí. Amɔ̌, Jezu jɔwu i ɖò ali jiwǔ ɖé nu. É ɖɔ nǔ e é cí ɖɔ é ma ko ɖɔ nyì wɛn nú mɛ ɖevo lɛ kpɔ́n ǎ é n’i tlɔlɔ; é wɛ nyí ɖɔ éyɛ wɛ nyí Mɛsiya ɔ.

SAMALÍINU GÈGĚ ÐI NǓ

Ahwanvu Jezu tɔn lɛ lɛkɔ sín Sicáa kpo nùɖuɖu kpo. Ye mɔ ɛ ɖò sɛ́tɔ̀ Jakɔbu tɔn e kɔn ye jó è dó nyì é, amɔ̌ dìn ɔ, é ɖò xó ɖɔ xá nyɔnu Samalíinu ɖé wɛ. Hwenu e ahwanvu lɛ wá é ɔ, nyɔnu ɔ jó tɔyizɛ́n tɔn dó bo ɖido toxo ɔ mɛ.

Ee nyɔnu ɔ jɛ Sicáa é ɔ, é jla nǔ e Jezu ɖɔ n’i é nú mɛ lɛ. É ɖɔ nú ye kpo ganjɛwu kpo ɖɔ: “Mi vɛ́ wá kpɔ́n! Nya ɖě ɖíe! É ɖɔ nǔ e un wà ɔ bǐ nú mì.” Enɛ gudo ɔ, vlafo bo na dó flɔ́ dobanunǔ sín zo dó lanmɛ nú ye ɔ, é kanbyɔ ye ɖɔ: “Klisu ɔ na ko wɛ à cé?” (Jaan 4:29) Nùkanbyɔ ɖé wɛ enɛ nyí dó xota titewungbe ɖé jí, bo nɔ jló mɛ lɛ sín Mɔyizi hwenu ɖokpoo. (Sɛ́nflínmɛ 18:18) É zɔ́n bɔ mɛ lɛ tɔ́n sín toxo ɔ mɛ bo wá kpɔ́n Jezu kpo nukún yeɖesunɔ tɔn lɛ kpo.

Hwenɛnu ɔ, ahwanvu Jezu tɔn lɛ ɖò vo sà n’i wɛ ɖɔ é ni ɖu nǔ e ye xɔ wá é. Amɔ̌, é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Nùɖuɖu e mi ma tuùn ǎ ɔ wɛ ɖò así ce.” Ahwanvu lɛ sè mɔ̌ é ɔ, é kpaca ye bɔ ye jɛ ɖiɖɔ ɖò yeɖée tɛntin jí ɖɔ: “Mɛɖé wɛ ka ko hɛn nùɖuɖu wá n’i à?” Jezu zán xógbe e kplɔ́n nǔ gègě ahwanvu tɔn lɛ é bo dó tinmɛ nú ye kpo xomɛnyínyɔ́ kpo ɖɔ: “Nùɖuɖu ce wɛ nyí ɖɔ ma bló jlǒ mɛ e sɛ́ mì dó ɔ tɔn, bo ka wà azɔ̌ e é zɔ́n mì ɔ yì kpé.”​—Jaan 4:32-34.

 Azɔ̌ e xó ɖɔ wɛ Jezu ɖè é nyí nǔkún-yiyazɔ́ ee kpò sun ɛnɛ mɔ̌ hwenɛnu é ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, nǔkún-yiya ɖò gbigbɔ lixo sín xó ɖɔ wɛ Jezu ɖè, lee é ɖexlɛ́ gbɔn bɔ d’ewu é; é ɖɔ: “Mi ni kpɔ́n gle lɛ ganji; jinukún lɛ ko mya gò, bo ko sù yiya. Nǔkún-yatɔ́ nɔ yí azɔ̌kwɛ tɔn, bo nɔ kplé nǔkún lɛ nú gbɛ̀ mavɔmavɔ, bonu nǔdotɔ́ ɔ kpodo nǔkún-yatɔ́ ɔ kpo bǐ na kplé, bo na j’awǎ.”​—Jaan 4:35, 36.

Jezu mɔ lè e tɔ́n sín xó e é ɖɔ nú nyɔnu Samalíinu ɔ mɛ é. Sicáanu gègě gbɔn kúnnu e nyɔnu ɔ ɖè n’i é kɔli bo ɖò nǔ ɖi n’i wɛ, ɖó é nɔ ɖɔ nú mɛ lɛ ɖɔ: “É ɖɔ nǔ e un wà lɛ bǐ nú mì.” (Jaan 4:39) Enɛ wu ɔ, ee ye gosin Sicáa bo wá sɛ́tɔ̀ ɔ nu é ɔ, ye byɔ Jezu ɖɔ é ni nɔ gɔ̌n emitɔn bo lɛ́ kplɔ́n nǔ ɖevo lɛ emi d’eji. Jezu yí gbè nú nǔ e ye byɔ ɛ é bo nɔ Samalíi nú azǎn wè.

Ee Samalíinu lɛ ɖò tó ɖó Jezu wɛ é ɔ, ye mɛ gègě ɖevo lɛ́ ɖi nǔ n’i. Ye ɖɔ nú nyɔnu ɔ ɖɔ: “É sɔ́ nyí xó e a ɖɔ nú mǐ ɔ wu wɛ mǐ ɖi nǔ ǎ, loɔ, é ɖɔ xó bɔ mǐɖesunɔ sè, bo tuùn ɖɔ é wɛ nyí Mɛhwlɛngantɔ́ gbɛ̀ ɔ tɔn nugbǒ.” (Jaan 4:42) É ɖò wɛn ɖɔ kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé wɛ nyɔnu Samalíinu ɔ zé ɖ’ayǐ dó lee mǐ sixu ɖekúnnu nú Klisu gbɔn é wu, é wɛ nyí ɖɔ mǐ ɖó na nɔ flɔ́ dobanunǔ sín zo dó lanmɛ nú mɛ e ɖò tó ɖó mǐ wɛ lɛ é bonu ye na dó sixu mɔ nǔ ɖevo lɛ.

Flín ɖɔ sun ɛnɛ mɔ̌ wɛ nǔkún-yiya ɔ kpò, é ɖò wɛn ɖɔ ɔji-yiya wɛ, bɔ Xwèjísun alǒ Lidosun mɛ wɛ mɛ lɛ ka nɔ ya ɔji ɔ ɖò xá enɛ mɛ. Enɛ wu ɔ, Abɔxwísun alǒ Woosun mɛ wɛ nǔ e mǐ ɖɔ wá yì nɛ lɛ é na ko jɛ. Enɛ xlɛ́ ɖɔ ɖò Dindinwayixwe xwè 30 H.M. tɔn ɔ gudo ɔ, Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo xɔ sun tantɔn mɔ̌ ɖò Judée, bo ɖò nǔ kplɔ́n mɛ wɛ lobo ɖò baptɛm bló nú mɛ wɛ. Dìn ɔ, ye wlí ali gbɔn totaligbé ɖido tò yetɔn mɛ ɖò Galilée. Etɛ ka ɖò te kpɔ́n ye ɖò dɔ̌n?