Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 87

Blǒ Tuto Jɛ Nukɔn, Zǎn Nùnywɛ

Blǒ Tuto Jɛ Nukɔn, Zǎn Nùnywɛ

LUKI 16:1-13

  • LǑ E È DÓ DÓ NǓJIKPƆNTƆ́ AYIHIZIHIZINƆ WU É

  • SƆ́ DƆKUN TOWE LƐ DÓ “ZUN XƆ́NTƆN NA”

Lǒ e Jezu dó dó vǐ sunnu e bú é wu zaanɖé dìn é ɖó na ko jiwǔ nú tokwɛyitɔ́ lɛ, sɛnkplɔnmɛtɔ́ lɛ kpo Falizyɛn lɛ kpo bɔ ye na mɔ ɖɔ Mawu ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ hwɛhutɔ́ lɛ. (Luki 15:1-7, 11) Dìn ɔ, Jezu jɛ xó ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ jí. É dó lǒ ɖevo, bɔ lǒ ɔ ɖɔ xó dó nya dɔkunnɔ e sè ɖɔ mɛ e nɔ kpé nukún dó xwé tɔn wu é alǒ nǔjikpɔntɔ́ tɔn wà nǔ e ma sɔgbe ǎ é.

Jezu ɖɔ ɖɔ è dóhwɛ nǔjikpɔntɔ́ ɔ ɖɔ é nɔ zán gǎn tɔn sín nǔ lɛ nyì dò. Enɛ wu ɔ, gǎn ɔ ɖɔ ɖɔ emi na nya ɛ. Nǔjikpɔntɔ́ ɔ ɖɔ nú éɖée ɖɔ: “Nɛ̌ un ka na wà gbɔn dìn? Gǎn ce ɖíe gbɛ́ ɖɔ un kún sɔ́ na nɔ nǔ emitɔn lɛ nu ó è. Gle wɛ un na yì lɛ̀ à? Hlɔnhlɔn tɔn ɖò wǔ ce ǎ. Nǔ wɛ un ka na yì byɔ ɖu à? É na hu winnya nú mì.” Bo na dó ɖí xwi xá nǔ e ɖò nukɔn n’i é ɔ, é wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ: “Un ko tuùn nǔ e un na wà, bɔ mɛɖé na yì mì dó xwé tɔn gbè, hwenu e gǎn ce na nya mì sín nǔ tɔn lɛ nu é.” É yawu ylɔ mɛ ɖěɖee ɖu axɔ lɛ é, bo kanbyɔ ye ɖɔ: “Axɔ nabi [mi] ka ɖu dó gǎn ce?”​—Luki 16:3-5.

Mɛ nukɔntɔn ɔ ɖɔ: “Un ɖu [olivu sín] ami gbǎ kanweko (100) xɔ.” Axɔtɔnɔ ɔ sixu ko ɖó olivutíngbó ɖaxó ɖé alǒ nyí amisatɔ́. Nǔjikpɔntɔ́ ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Wema towe ɖíe; jinjɔn ayǐ, bo yawu wlan kanɖé wǒ (50).”​—Luki 16:6.

Nǔjikpɔntɔ́ ɔ kanbyɔ mɛ ɖevo ɖɔ: “Hwɛ ɔ nabi a ɖu?” É yí gbè ɖɔ: “Jinukún ati kanweko (100).” Nǔjikpɔntɔ́ ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: “Wema towe ɖíe, wlan kanwe (80).” Hǔn, é ɖè 20 kpò nɛ.​—Luki 16:7.

Nǔjikpɔntɔ́ ɔ kpó ɖò gǎn tɔn sín nǔ lɛ nu, enɛ wu ɔ, ɖò ali ɖé nu ɔ, é ɖ’acɛ bo na ɖè axɔ e mɛ ɖevo lɛ ɖu dó gǎn tɔn é kpò. Ðó nǔjikpɔntɔ́ ɔ ɖè nǔ lɛ kpò wutu ɔ, é ɖò xɔ́ntɔn zun xá mɛ ɖěɖee sixu wá d’alɔ ɛ hwenu e azɔ̌ na gblé d’é é wɛ.

Gǎn ɔ wá sè nǔ e jɛ é. Nugbǒ wɛ ɖɔ nǔ e nǔjikpɔntɔ́ ɔ bló é dɔn gǎn ɔ dó gudo, amɔ̌, é ka jiwǔ n’i b’ɛ kpa ɛ, ɖó é nyí “ayihizihizinɔ” cobo ka zán “bibí, [alǒ nùnywɛ].” Jezu ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Gbɛmɛ fí ví lɛ nɔ tuùn ayi e ye na zán xá yetɔn ɖɔhun lɛ hú mɛ e ɖò weziza mɛ lɛ.”​—Luki 16:8.

É nyí gbè yí nú wlɛnwín e nǔjikpɔntɔ́ ɔ zán lɛ é wɛ Jezu ɖè ǎ, mɔ̌ jɛn é ma ka lɛ́ ɖò wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ wɛ bonu è na zán ayi hizihizi ɖò ajɔ̌ linu ǎ é nɛ. Etɛ kplɔ́n mɛ gbé wɛ é ka ja lo? É dó wusyɛn lanmɛ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Dɔkun nɔ wà jlǒ Mawu tɔn ǎ; mi ka zán dó zun xɔ́ntɔn na, lobonu gbè e gbè é na wá vɔ dó mi ɔ, è na yí mi dó xwé e na ɖò te tɛgbɛ é gbè.” (Luki 16:9) Nugbǒ ɔ, nùkplɔnmɛ ɖé ɖò fí bo kúnkplá nǔ kpinkpɔn sɛ́dó nukɔn kpo nùnywɛ zinzan kpo. Mawu sɛntɔ́ ee nyí  “mɛ e ɖò weziza mɛ lɛ” é ɖó na zán nǔɖokan yetɔn lɛ kpo nùnywɛ kpo, bo na hɛn gbɛ̀ mavɔmavɔ e ɖò te kpɔ́n ye é dó ayi mɛ.

Jehovah Mawu kpo Vǐ tɔn kpo kɛɖɛ jɛn sixu yí mɛɖé dó Axɔsuɖuto jixwé tɔn mɛ alǒ dó Palaɖisi mɛ ɖò ayikúngban jí ɖò Axɔsuɖuto enɛ glɔ. Mǐ ɖó na dó gǎn bo zun xɔ́ntɔn xá ye gbɔn nǔɖokan mǐtɔn lɛ zinzan dó nɔ gudo nú Axɔsuɖuto ɔ sín nǔ lɛ gblamɛ. Siká, kpatagan, alǒ nǔɖokan ɖevo lɛ na gblé, amɔ̌, gbɛ̀ mavɔmavɔ e ɖò sɔgudo nú mǐ é ɖó ganjɛwu.

Jezu lɛ́ ɖɔ ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ gbeji dó kpé nukún dó nǔ ɖebǔ, alǒ dɔkun ɖebǔ e ye ɖó é wu é na lɛ́ nɔ gbeji dó kpé nukún dó nǔ e na hugǎn mɔ̌ lɛ é wu. Jezu ɖɔ ɖɔ: “Enyi mi ma nɔ gbeji ɖò dɔkun gbɛmɛ fí tɔn lɛ kɔn ǎ ɔ, mɛ̌ ka na sɔ́ dɔkun jɔ dɔkun [ɖi nǔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ] dó alɔ mɛ nú mi?”​—Luki 16:11.

Jezu ɖò xlɛ́xlɛ́ ahwanvu tɔn lɛ wɛ ɖɔ enyi è na yí ye “dó xwé e na ɖò te tɛgbɛ é gbè” ɔ, è na byɔ nǔ gègě ɖò ye sí. Mɛɖebǔ sixu nyí Mawu sɛntɔ́ nugbǒ bo lɛ́ nyí kannumɔ nú dɔkun gbɛmɛ fí tɔn lɛ ɖò hwe ɖokpo ɔ nu ǎ. Jezu sú ta na ɖɔ: “Mɛsɛntɔ́ ɖé sixu sɛ̀n gǎn we ǎ: ɖó é na gbɛ́ wǎn nú mɛ ɖě, bo na yí wǎn nú mɛ ɖě; abǐ é na setónú nú mɛ ɖě, bo na vɛtoli nú mɛ ɖě. Mi sixu sɛ̀n Mawu, bo lɛ́ sɛ̀n dɔkun ǎ.”​—Luki 16:9, 13.