Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 36

Sɔja Kanwekogán ɖé Ðè Nùɖiɖi Ðaxó Xlɛ́

Sɔja Kanwekogán ɖé Ðè Nùɖiɖi Ðaxó Xlɛ́

MATIE 8:5-13 LUKI 7:1-10

  • È GBƆ AZƆN NÚ MƐSƐNTƆ́ SƆJA ÐÉ TƆN

  • È NA DÓ NÚ MƐ E ÐÓ NÙÐIÐI LƐ É

Ee Jezu xwlé xóɖiɖɔ tɔn mɛ ɖò só ɔ jí gudo é ɔ, é yì toxo Kafaanawumu tɔn mɛ. Jwifu lɛ sín tomɛxo ɖé lɛ sɛkpɔ ɛ ɖò finɛ. Nya e ma nyí Jwifu ǎ é ɖé wɛ sɛ́ ye dó gɔ̌n tɔn: Sɔjakanwekogán Hlɔma tɔn ɖé wɛ.

Mɛsɛntɔ́ vívɛ́ná sɔja ɔ tɔn ɖò azɔn syɛnsyɛn ɖé jɛ wɛ bo ko ɖò kúdónú. Sɔjakanwekogán ɔ nyí Kosi có, é ɖò alɔdo Jezu tɔn ba wɛ. Jwifu lɛ ɖɔ nú Jezu ɖɔ mɛsɛntɔ́ nya ɔ tɔn “xwè ayǐsó ɖò zan jí ɖò xwégbe, bo ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ ɖesu.” (Matie 8:6) Tomɛxo Jwifu lɛ tɔn lɛ na jiɖe Jezu ɖɔ é jɛxa ɖɔ é ni d’alɔ sɔjakanwekogán enɛ bo tinmɛ ɖɔ: “É yí wǎn nú akɔta mǐtɔn; é wɛ gbá kplɔ́ngbasá mǐtɔn nú mǐ.”​—Luki 7:4, 5.

Zaan ɔ, Jezu ɖido sɔja ɔ xwé kpo tomɛxo lɛ kpo. Ee ye sɛkpɔ xwé ɔ é ɔ, sɔja ɔ sɛ́ xɔ́ntɔn tɔn ɖé lɛ dó bo ɖɔ: “Aklunɔ, ma xaji jɛ tagba ó, ɖó un nyí mɛɖé nú a na wá xwé ce gbè ǎ. Enɛ ɔ wu wɛ un mɔ ɖɔ un kún nyí mɛɖé bo sixu wá gɔ̌n towe ó.” (Luki 7:6, 7) Mɛɖesɔhwe tawun sín xó wɛ nyí enɛ bɔ nya enɛ e nɔ ɖegbe é ɖɔ à cé? É ɖexlɛ́ ɖɔ é gbɔn vo ɖesu nú Hlɔmanu e nɔ gb’acɛ mɛsɛntɔ́ yetɔn lɛ wu lɛ é.​—Matie 8:9.

Sɔjakanwekogán ɔ na ko tuùn ɖɔ Jwifu lɛ kún nɔ dó gbɛ̌ xá mɛ e ma nyí Jwifu ǎ lɛ é ó. (Mɛsɛ́dó 10:28) Vlafo enɛ wɛ ɖò ayi mɛ n’i b’ɛ ɖɔ nú xɔ́ntɔn tɔn lɛ ɖɔ ye ni byɔ Jezu ɖɔ: “Kɛnu ɖokpo kpowun, bonu azɔn na gbɔ nú mɛsɛntɔ́ ce.”​—Luki 7:7.

Xó enɛ e Jezu sè é kpaca ɛ bɔ é ɖɔ: “Ma ɖɔ nú mi, ɖò Izlayɛli ɖesu ɔ, un mɔ mɛɖé, bɔ é ɖó nùɖiɖi lehunkɔtɔn ǎ.” (Luki 7:9) Ee sɔjakanwekogán ɔ sín xɔ́ntɔn lɛ lɛkɔ wá xwé ɔ gbè é ɔ, ye mɔ mɛsɛntɔ́ e ɖò azɔn mɛ syɛnsyɛn é b’ɛ ko jɛte bǐ.

Ee Jezu bló nùjiwǔ enɛ gudo é ɔ, é gbɔn daxwi enɛ mɛ bo dó zǒgbe jí ɖɔ mɛ e ma nyí Jwifu ǎ bo ɖó nùɖiɖi lɛ é na mɔ nyɔna lɛ; é ɖɔ: “Mɛ gègě na gosin zǎnzǎnhweji, bo na gosin gbadahweji wá, bo na jinjɔn ayǐ, bo ɖu nǔ xá Ablaxamu kpodo Izaki kpo, kpodo Jakɔbu kpan, ɖò axɔsuɖuto [jixwé] tɔn mɛ.” Jwifu e ma ka ɖi nǔ ǎ lɛ é ka ló? Jezu ɖɔ ɖɔ “è na bɛ́ ye kɔn nyì zinflu mɛ ɖò kɔxo. Finɛ wɛ ye na ya avǐ, bo na ɖu aɖukún ɖè.”​—Matie 8:11, 12.

Enɛ wu ɔ, è na gbɛ́ Jwifu jiji e ma yí gbè nú ali e è hun nú yedɛɛ lɛ dó nukɔn nú ye na nɔ Axɔsuɖuto ɔ mɛ xá Klisu ǎ lɛ é. Amɔ̌, è na yí Kosi lɛ dó “axɔsuɖuto [jixwé] tɔn mɛ,” cí nǔ ɖɔ ye jinjɔn ayǐ ɖò tavo tó ɖɔhun.