Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 92

Gudunɔ Ðokpo Tuùn Ðagbe nú Mɛ

Gudunɔ Ðokpo Tuùn Ðagbe nú Mɛ

LUKI 17:11-19

  • JEZU GBƆ AZƆN NÚ GUDUNƆ WǑ

Jezu xò gló gbě tɔn e Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn bla bo na hu i é, lobo yì toxo e nɔ nyí Eflayimu é mɛ, ɖò totaligbé-zǎnzǎnhweji mɔ̌ nú Jeluzalɛmu. É hɔn nú kɛntɔ́ tɔn lɛ bo cí finɛ, é kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo. (Jaan 11:54) É ɖò mɔ̌ có, Dindinwayixwe xwè 33 H.M. tɔn ɖò sisɛya wɛ, enɛ wu ɔ, é lín cobonu Jezu lɛ́vɔ jɛ ali ǎ. É tunta totaligbé bo gbɔn Samalíi kaka yì Galilée; azɔn gudo tɔn e é yì xá enɛ mɛ jɛ nukɔn nú kú tɔn é nɛ.

Hwenu e Jezu ɖò yiyi wɛ bo ɖò gletoxo ɖě mɛ gosin jɛ ɖevo mɛ wɛ, b’ɛ na nɔ zaan é ɔ, é mɔ nya wǒ ɖé lɛ bɔ ye nyí gudunɔ. Azɔn enɛ sín alɔkpa ɖé lɛ sixu ɖu agbaza mɛtɔn sín wǔjɔnú ɖé lɛ kpɛɖé kpɛɖé, ɖi alɔví, afɔví, alǒ tó mɛtɔn lɛ. (Kɛ́nsísɔ́ 12:10-12) Mawu Sɛ́n ɔ byɔ ɖɔ mɛ e wu gudu ɖè é ɖó na nɔ súxó bo ɖɔ, “Un nyí mɛ blíblí! Un nyí mɛ blíblí,” bo ɖó na nɔ vo.​—Levíi ví lɛ 13:45, 46.

Gudunɔ wǒ lɛ wà nǔ sɔgbe xá Sɛ́n ɔ, bo cí zɔ nú Jezu. Amɔ̌, ye súxó syɛnsyɛn bo ɖɔ: “Jezu, Mɛ̌si, kɛnklɛn kú nǔblawu mǐtɔn.” Ee Jezu mɔ gudunɔ lɛ é ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi yì sɔ́ miɖée xlɛ́ vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ.” (Luki 17:13, 14) Mɔ̌ mɛ ɔ, é ɖè sísí xlɛ́ Mawu Sɛ́n ɔ. Sɛ́n ɔ na acɛ vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ ɖɔ yedɛɛ lɛ wɛ na ɖɔ ɖɔ gudunɔ ɖěɖee azɔn yetɔn ma sɔ́ ɖò ya dó na wɛ ǎ lɛ é sín azɔn gbɔ. Enɛ gudo ɔ, ye hɛn ɔ ye na lɛ́ nɔ mɛ e ma ɖò azɔn ɖě jɛ wɛ ǎ lɛ é tɛntin.​—Levíi ví lɛ 13:9-17.

Gudunɔ wǒ lɛ ɖeji ɖɔ Jezu ɖó hlɔnhlɔn bo na bló nùjiwǔ lɛ. Ye nɔte bonu azɔn gbɔ nú ye cobonu ye sɔ́ ali ɖido vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ gɔ́n ǎ. Hwenu e ye ɖò ali ɔ jí é ɔ, ye mɔ nǔ e ye ɖi nú Jezu é sín ajɔ. Ye jɛ mimɔ jí ɖɔ lanmɛ emitɔn jɛte!

Gudunɔ e sín azɔn gbɔ lɛ é tɛnnɛ wlí ali yetɔn bo ɖido. Mɛ ɖokpo wà mɔ̌ ǎ. Nya Samalíinu enɛ ɔ lɛkɔ bo yì ba Jezu mɔ. Etɛwu? Nǔ e jɛ é sù nukún tɔn mɛ bɔ é tuùn ɖagbe e Jezu wà é n’i. Nya enɛ e ko nyí gudunɔ ɖ’ayǐ é “jɛ susu kpa nú Mawu jí, kpodo xósusu kpo,” ɖó é mɔ ɖɔ Mawu wɛ zɔ́n bɔ lanmɛ emitɔn jɛte. (Luki 17:15) Hwenu e é mɔ Jezu é ɔ, é jɛkpo ɖò nukɔn tɔn, bo dokú n’i.

Jezu ɖɔ nú mɛ e lɛlɛ̌ dó è lɛ é ɖɔ: “Mɛ wǒ lɛ bǐ wɛ azɔn gbɔ na à cé? Mɛ tɛnnɛ ɖě lɛ lo? Fitɛ ye ka ɖè? Hǔn mɛɖé sɔ́ ɖò ye mɛ, bo na lɛkɔ wá kpa susu nú Mawu zɛ toɖevomɛnu elɔ wu à cé?” Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ nú Samalíinu ɔ ɖɔ: “Site, bo yì; nǔ e a ɖi ɔ zɔ́n bɔ Mawu gbɔ azɔn nú we.”​—Luki 17:17-19.

Gbɔn azɔn gbigbɔ nú gudunɔ wǒ lɛ gblamɛ ɔ, Jezu xlɛ́ ɖɔ Jehovah Mawu ɖò gudo nú emi. Dìn ɔ, mɛ ɖokpo ɖò mɛ wǒ lɛ mɛ bɔ é nyí nǔ e Jezu wà é gbɔ azɔn n’i kɛɖɛ wɛ ǎ, loɔ, é cí ɖɔ é lɛ́ ɖò gbɛ̀ li ɔ jí ɖɔhun. Mawu ɖò Jezu zán dó gbɔ azɔn nú mɛ wɛ gbɔn mɔ̌ ɖò hwe mǐtɔn nu ǎ. É ɖò mɔ̌ có, gbɔn nùɖiɖi ɖiɖó nú Jezu gblamɛ ɔ, mǐ sixu wlí gbɛ̀ li ɔ, é wɛ nyí gbɛ̀ mavɔmavɔ. Mǐ ka nɔ xlɛ́ ɖɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ sín ali e hun nú mǐ é sù nukún mǐtɔn mɛ, lee nya Samalíinu ɔ bló gbɔn é à?