Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 39

Heelu Jijimɛ Nùmaɖitɔ́ Ðé

Heelu Jijimɛ Nùmaɖitɔ́ Ðé

MATIE 11:16-30 LUKI 7:31-35

  • JEZU DÓHWƐ TOXO ÐÉ LƐ

  • É NA GBƆJƐ MƐ BO LƐ́ FÁ KƆ NÚ MƐ

Jezu ɖó sísí ɖaxó nú Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ, amɔ̌, linlin tɛ mɛ gègě ka nɔ ɖó dó Jaan wu? Jezu ɖɔ: “Gbɛtɔ́ dìn tɔn lɛ [alǒ ‘jijimɛ elɔ,’ NW] . . . cí yɔkpɔvu e nɔ jinjɔn tokplétɛn bo nɔ ɖò xó sú sɛ́dó gbɛ̌ yetɔn ɖě lɛ wɛ ɔ ɖɔhun. Ye nɔ ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ: ‘Mǐ kún kpete dó jì awǎjijɛ han nú mi, bɔ mi gbɛ́ wè ɖú; mǐ jì nùwamɛ han nú mi bɔ mi gbɛ́ alě na.’”​—Matie 11:16, 17.

Ani ɖɔ wɛ Jezu ka ɖè? É tinmɛ linlin tɔn bo ɖɔ: “Jaan wá, bo nɔ ɖu nǔ ǎ; é ka nɔ nu vɛɛn ǎ; bɔ è ɖɔ: ‘Yɛ nyanya wɛ ɖò jǐ tɔn.’ Nyɛ Gbɛtɔ́ví ɔ ka wá bo nɔ ɖu nǔ, bo nɔ nu vɛɛn, bɔ è ɖɔ: ‘Nya elɔ ɔ, adɔtɔ́nɔ wɛ; vɛɛnnutɔ́ wɛ; tokwɛyitɔ́ lɛ kpodo hwɛhutɔ́ lɛ kpo sín xɔ́ntɔn wɛ.’” (Matie 11:18, 19) Ðò alɔ ɖokpo mɛ ɔ, Jaan zán gbɛ̀ e bɔwǔ é ɖé ɖi Nazilinu ɖé, bo tlɛ gɔn vɛɛn nu; amɔ̌, jijimɛ enɛ ɖɔ ɖɔ yɛ nyanya wɛ ɖò jǐ tɔn. (Kɛ́nsísɔ́ 6:2, 3; Luki 1:15) Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, Jezu zán gbɛ̀ mɛ bǐ ɖɔhun. É ɖu nǔ bo nu ahan ɖó jlɛ̌ jí, amɔ̌, è dóhwɛ ɛ ɖɔ é nɔ wà nǔ zɛ jlɛ̌ wu. É cí ɖɔ è kún sixu bló nǔ ɖebǔ bo nyɔ́ ɖò togun ɔ sí ó ɖɔhun.

Jezu sɔ́ jijimɛ enɛ ɔ sɔ́ jlɛ́ dó yɔkpɔvu e ɖò tokplétɛn bɔ gbɛ̌ yetɔn ɖevo lɛ kún kpete bo lɛ́ jì nùwamɛ han có ye ma ka xò nǔ ɖò wǔ ǎ é wu. Jezu ɖɔ: “Loɔ, nùnywɛ Mawu tɔn ɖè hwɛjijɔ éɖesunɔ tɔn xlɛ́ gbɔn nǔwiwa tɔn lɛ mɛ.” (Matie 11:16, 19) Nugbǒ ɔ, “nǔwiwa,” é wɛ nyí ɖɔ kúnnuɖenú e Jaan kpo Jezu kpo na lɛ é, ɖexlɛ́ ɖɔ hwɛ agɔ wɛ è dó ye.

Ee Jezu ɖɔ ɖɔ jijimɛ enɛ ɔ nyí nùmaɖitɔ́ gudo é ɔ, é dóhwɛ toxo Kolazíin, Bɛtisayida kpo Kafaanawumu kpo tɔn; é ko bló nùjiwǔ lɛ ɖò fí enɛ lɛ. Jezu ɖɔ ɖɔ enyi Tíi kpo Sidɔ́ɔn kpo e ɖò Fenisíi gbéjí é wɛ emi ko bló nùjiwǔ mɔhun lɛ ɖè ɔ, toxo enɛ lɛ na ko lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo. É lɛ́ ɖɔ Kafaanawumu e nyí xwé tɔn nú táan ɖé é sín xó. Fí enɛ lɔmɔ̌ ɔ, mɛ gègě ɖè nùɖiɖi xlɛ́ ǎ. Jezu ɖɔ nú toxo enɛ ɖɔ: “Hwɛɖɔzángbe ɔ, tó e è na dɔn nú Sodɔmuto ɔ na bɔwǔ hú ee è na dɔn nú we ɔ.”​—Matie 11:24.

Enɛ gudo ɔ, Jezu kpa susu nú Tɔ́ tɔn ɖɔ é sɔ́ nugbǒ gbigbɔ mɛ tɔn xɔ akwɛ lɛ hwla dó “nukúnnúmɔjɛnǔmɛtɔ́ lɛ kpodo nùnywɛtɔ́ lɛ kpo,” lobo ka ɖè ye xlɛ́ mɛɖesɔhwetɔ́ e cí vǐ ɖò anɔ̌nu ɖɔhun lɛ é. (Matie 11:25) É nyì gbehwan e dɔn mɛ dó wǔ é ɖé sɛ́dó mɛ mɔhun lɛ bo ɖɔ: “Mi wá gɔ̌n ce; mi mɛ e agban kpinkpɛn hinhɛn cikɔ na lɛ é bǐ, bonu ma na gbɔjɛ mi. Mi yí nùkplɔnmɛ ce lɛ sè, bonu lindɔ̌n mitɔn lɛ na vo, ɖó mɛ fífá wɛ un nyí, bo nyí xomɛnyɔtɔ́. Ðó nùkplɔnmɛ ce lɛ vɛwǔ ǎ, sù ce lɛ ka vɛ́ nyì ǎ.”​—Matie 11:28-30.

Nɛ̌ Jezu ka fá kɔ nú mɛ gbɔn? Sinsɛngán lɛ ko sɔ́ aca e nɔ sɔ́ mɛ ɖó kannumɔgbenu lɛ é dó dó agban kpinkpɛn nú togun ɔ, ɖi Gbɔjɛzán sín sɛ́n e zɛ̀kpá lɛ é. Amɔ̌, Jezu fá kɔ nú ye gbɔn nugbǒ Mawu tɔn e wu aca enɛ lɛ ɖě ma vá dó ǎ é kpinkplɔn ye gblamɛ. É lɛ́vɔ xlɛ́ gbɔjɛ li mɛ ɖěɖee ɖò azɔn wɛn wɛ ɖò acɛkpikpa toxóɖɔgbɛ́ lɛ tɔn glɔ lɛ é kpo mɛ ɖěɖee hwɛ yetɔn lɛ nyí agban na lɛ é kpo. Nugbǒ ɔ, Jezu ɖè lee ye sixu mɔ hwɛsɔkɛ gbɔn é kpo lee ye sixu nɔ fífá mɛ xá Mawu gbɔn é kpo xlɛ́ ye.

Mɛ ɖěɖee yí nùkplɔnmɛ xomɛnyínyɔ́ tɔn Jezu tɔn lɛ é bǐ sixu zé yeɖée jó nú Mawu, lobo sɛ̀n Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn wuvɛ̌sexámɛtɔ́ kpo nùblawukúnúmɛtɔ́ ɔ kpo. Mɔ̌ biblo nɔ byɔ agban kpinkpɛn hinhɛn ǎ, sɛ́n Mawu tɔn lɛ vɛ́ nyì ɖebǔ ǎ.​—1 Jaan 5:3.