Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 49

Wɛnɖagbejijla Ðò Galilée kpo Azɔ̌ Kpinkplɔn Mɛsɛ́dó lɛ Kpo

Wɛnɖagbejijla Ðò Galilée kpo Azɔ̌ Kpinkplɔn Mɛsɛ́dó lɛ Kpo

MATIE 9:35–10:15 MAKI 6:6-11 LUKI 9:1-5

  • JEZU LƐ́VƆ JLA WƐNÐAGBE Ɔ GBƆN GALILÉE

  • É SƐ́ MƐSƐ́DÓ LƐ DÓ WƐN JLA GBÉ

Jezu ko ɖò wɛn ɔ jla wɛ kpo kanɖodonǔwu kpo sín xwè wè mɔ̌ ɖíe. Hwe ɔ nu sù lo b’ɛ na xò nǔ kplá bo gbɔjɛ wɛ à? Eǒ, é nyɔ́ wà ɔ, é gbló ada nú wɛnɖagbejijlazɔ́ tɔn bo “nɔ ɖò [Galilée sín] toxo ɖaxó lɛ bǐ kpodo gletoxo lɛ bǐ kpo mɛ gbɔn wɛ, bo nɔ ɖò nǔ kplɔ́n mɛ wɛ gbɔn kplɔ́ngbasá Jwifu lɛ tɔn, bo nɔ ɖò axɔsuɖuɖu Mawu tɔn sín wɛnɖagbe jla wɛ; lobo nɔ ɖò azɔn alɔkpa alɔkpa lɛ, kpodo wɔ̌nzɔn lɛ kpo gbɔ wɛ.” (Matie 9:35) Nǔ e é mɔ lɛ é zɔ́n b’ɛ mɔ ɖɔ è ɖó na gbló ada nú wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ. Amɔ̌, nɛ̌ é ka sixu wà mɔ̌ gbɛn?

Jezu ɖò yiyi wɛ é ɔ, é mɔ ɖɔ mɛ lɛ ɖó hudo alɔdo kpo gbɔdónúmɛ e è nɔ mɔ ɖò nugbǒ ɔ mɛ lɛ é kpo tɔn. Ye cí lɛngbɔ̌ e ma ɖó nyinyitɔ́ ǎ lɛ é ɖɔhun, nǔ gbɛ́dó ye bɔ wǔ kú ye. Nǔ yetɔn blawu n’i b’ɛ ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Nǔkún ɖò kpɔ́ gégé ɖò gle mɛ; nǔkún-yatɔ́ lɛ ka nyí kpɛɖé. Mi bo savo nú jinukúnnɔ ɔ, nú é sɛ́ azɔ̌watɔ́ dó jinukúngbo tɔn mɛ.”​—Matie 9:37, 38.

Jezu tuùn nǔ e na d’alɔ é. É ylɔ mɛsɛ́dó 12 lɛ bo má ye webɔ webɔ, bɔ ye bló gbɛ̌ta wɛnɖagbejlatɔ́ tɔn ayizɛ́n. Enɛ gudo ɔ, é na alixlɛ́mɛ elɔ lɛ e ɖò wɛn é ye: “Mi ma yì mɛ e ma nyí Jwifu ǎ lɛ gɔ́n ó, mi ma ka byɔ Samalíinu lɛ sín tò ɖé mɛ ó. Izlayɛli-ví e cí lɛngbɔ̌ búbú ɖɔhun lɛ gɔ́n wɛ mi na yì. Mi jla dó ali ɖɔ: ‘Axɔsuɖuɖu [jixwé] tɔn ko sɛya.’”​—Matie 10:5-7.

Axɔsuɖuto e sín wɛn ye na jla é wɛ nyí ee xó Jezu ɖɔ ɖò ɖɛ sín kpɔ́ndéwú e é zé ɖ’ayǐ é mɛ é. ‘Axɔsuɖuɖu ɔ ko sɛya’ ɔ wɛ nyí ɖɔ Axɔsu e Mawu sɔ́ é (Jezu Klisu) ɖò finɛ. Amɔ̌, etɛ ka  na ɖexlɛ́ ɖɔ ahwanvu tɔn lɛ wɛ nyí afɔsɔ́ɖótetɔ́ Axɔsuɖuto enɛ tɔn nugbǒ nugbǒ? Jezu na acɛ ye bonu ye na gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ lɛ bo na tlɛ lɛ́ fɔ́n mɛ sín kú, ma yí ɖɔ̌la ɖokpo. Nɛ̌ mɛsɛ́dó lɛ ka na kpé nukún dó hudo yeɖesunɔ tɔn lɛ, ɖi nǔ e ye na ɖu ayihɔngbe ayihɔngbe é wu gbɔn lo?

Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni ma sɔnǔ nú agbaza sín nǔ yeɖesunɔ tɔn lɛ ɖò wɛnɖagbejijla elɔ hwenu ó. Ye na hɛn siká, kpatagan, alǒ akwɛ dó ganɖɔkɛn yetɔn lɛ mɛ ǎ. Ye tlɛ ɖó hudo nùbyɔɖutɔ́glo, awu ɖevo alǒ afɔkpa ɖevo tɔn nú tomɛyiyi ɔ ǎ. Ðó aniwu? Jezu na jiɖe ye ɖɔ: “Azɔ̌watɔ́ ɖó na yí azɔ̌ e é wà ɔ sín akwɛ.” (Matie 10:10) Mɛ ɖěɖee ahwanvu lɛ na mɔ bɔ wɛn ɔ na jɛji nú ye lɛ é na kpé nukún dó hudo yetɔn dandan tɔn lɛ wu. Jezu ɖɔ: “Mi byɔ tò ɖé mɛ hǔn, mi nɔ xwé e gbè è na yí jonɔ mitɔn ɖè é, kaka jɛ hwenu e mi na gosin tò enɛ mɛ dó é.”​—Maki 6:10.

Jezu lɛ́vɔ na alixlɛ́mɛ lɛ dó lee ye na xwlé wɛn Axɔsuɖuto ɔ tɔn xwétɔ́ lɛ gbɔn é wu, bo ɖɔ: “Enyi mi byɔ xwé ɖé gbè hǔn, mi ɖɔ: ‘Fífá ni nɔ xwé ɔ jí.’ Enyi fífá jɛxa mɛ e ɖò xwé enɛ gbè lɛ hǔn, fífá mitɔn ni nɔ ye jí; é ma ka jɛxa ye ǎ hǔn, fífá mitɔn ni lɛkɔ xwedó mi. Nú è ma yí mi, abǐ è gbɛ́ xó mitɔn sè ɖò xwé ɖé gbè, abǐ toxo ɖé mɛ hǔn, mi tɔ́n sín finɛ, bo xúxú afɔkɔ́ mitɔn.”​—Matie 10:12-14.

É sixu jɛ bɔ toxo alǒ gletoxo ɖé blebu na gbɛ́ wɛn ɔ. Etɛ enɛ ka sixu hɛn wá nú toxo alǒ gletoxo enɛ? Jezu ɖexlɛ́ ɖɔ hwɛɖónúmɛ syɛnsyɛn ɖé wɛ é na hɛn wá n’i. É tinmɛ ɖɔ: “Ma ɖɔ nugbǒ nú mi: é wá jɛ hwɛɖɔzángbe ɔ, é na bɔkun nú Sodɔmunu lɛ kpodo Gomɔ́ɔnu lɛ kpo hú tò enɛ mɛ nu lɛ.”​—Matie 10:15.