Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 22

Ahwanvu Ɛnɛ Na Huzu Gbɛtɔ́ lɛ Dɔntɔ́

Ahwanvu Ɛnɛ Na Huzu Gbɛtɔ́ lɛ Dɔntɔ́

MATIE 4:13-22 MAKI 1:16-20 LUKI 5:1-11

  • JEZU YLƆ AHWANVU ƐNƐ BƆ YE NA XWEDÓ È HWEBǏNU

  • ÐƆNYITƆ́ ÐÉ LƐ HUZU GBƐTƆ́ LƐ DƆNTƆ́

Ee Nazalɛtinu lɛ tɛnkpɔn bo na hu Jezu gudo é ɔ, é yì toxo Kafaanawumu tɔn mɛ, ɖò Galilée Xù e è nɔ lɛ́ ylɔ ɖɔ “Jenɛzalɛti tɔ̀” é kpá. (Luki 5:1) Mɔ̌ mɛ ɔ, nǔɖɔɖ’ayǐ e ɖò Ezayíi sín wema mɛ, bo ɖɔ ɖɔ Galiléenu ɖěɖee ɖò xùtó lɛ é mɔ weziza ɖaxó ɖé é nyí jijɛtɔ́.​—Ezayíi 8:23–9:1.

Nugbǒ ɔ, ɖò Galilée ɔ, Jezu kpó ɖò jijla wɛ ɖɔ “Axɔsuɖuɖu [jixwé] tɔn ko sɛya.” (Matie 4:17) Jezu mɔ ahwanvu tɔn ɛnɛ. Ye ko yì tomɛ xá ɛ ɖ’ayǐ, loɔ, hwenu e ye kpo Jezu kpo lɛkɔ sín Judée é ɔ, ye lɛkɔ yì hwehuhuzɔ́ yetɔn kɔn. (Jaan 1:35-42) Amɔ̌ dìn ɔ, hwe ɔ nu sù bɔ ye na nɔ kpɔ́ xá Jezu hwebǐnu, bonu é na dó sixu kplɔ́n azɔ̌ ye bɔ ye na wà sinsɛnzɔ́ ɔ hwenu e é ma sɔ́ na ɖò fí ǎ é.

Ee Jezu ɖò xù ɔ tó gbɔn wɛ é ɔ, é mɔ Sinmɔ́ɔ Piyɛ́ɛ, nɔví tɔn Andle, kpo hagbɛ̌ yetɔn ɖé lɛ kpo bɔ ye ɖò ɖɔ yetɔn lɛ hú wɛ. Jezu sɛkpɔ ye, bo byɔ Piyɛ́ɛ sín tɔjihun mɛ, lobo byɔ ɛ ɖɔ é ni sɛ̀ sín tɔ̀ ɔ tó kpɛɖé. Hwenu ye sɛyi kpɛɖé é ɔ, Jezu jinjɔn ayǐ bo jɛ nugbǒ e kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ lɛ é kplɔ́n ahwan e kplé ɖò tɔ̀ ɔ tó é jí.

Enɛ gudo ɔ, Jezu ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Sɛyi tɔzan mɛ, bonu hwi kpodo hagbɛ̌ towe lɛ kpo ni dó ɖɔ mitɔn lɛ tɔ̀, bo na wlí hweví.” Piyɛ́ɛ ka ɖɔ: “Mɛ̌si, mǐ jɛ tagba zǎn ɔ mɛ kaka, mǐ ka mɔ nùɖé wlí ǎ. Loɔ, ee a ka ɖɔ mɔ̌ ɔ, un na dó ɖɔ lɛ tɔ̀.”​—Luki 5:4, 5.

Ye dó ɖɔ lɛ tɔ̀ lobɔ hweví e ye wlí lɛ é sukpɔ́ sɔmɔ̌ bɔ ɖɔ lɛ jɛ tlɛ́ntlɛ́n jí! Ye yawu bló alɔ nú hagbɛ̌ yetɔn e ɖò tɔjihun ɖevo mɛ bo ma lín dó ye ǎ lɛ é ɖɔ ye ni wá d’alɔ emi. Zaan ɔ, hweví gɔ́ tɔjihun wè lɛ mɛ kaka bɔ ye jɛ syɔsyɔ jí. Ee Piyɛ́ɛ mɔ mɔ̌ é ɔ, é huzu jɛkpo ɖò Jezu sá mɛ bo ɖɔ: “Nɔ zɔ nú mì Aklunɔ, ɖó hwɛhutɔ́ wɛ nú mì.” Jezu yí gbè n’i ɖɔ: “Ado ma hu we ó; bɛ́sín dìn ɔ, gbɛtɔ́ lɛ wɛ a na nɔ dɔn wá gɔ̌n ce.”​—Luki 5:8, 10.

Jezu ɖɔ nú Piyɛ́ɛ kpo Andle kpo ɖɔ: “Mi xwedó mì; un na na kplɔ́n mi, bɔ mi na nɔ dɔn gbɛtɔ́ lɛ, lee mi nɔ nyì ɖɔ dó wlí hweví gbɔn é.” (Matie 4:19) É lɛ́ ylɔ hwehutɔ́ wè ɖevo, ye wɛ nyí Zebeɖée ví Jaki kpo Jaan kpo. Ye lɔ xò nǔ kpɔ́n cobo yí gbè ǎ. Enɛ wu ɔ, ye mɛ ɛnɛ enɛ lɛ jó hwehuhuzɔ́ yetɔn dó, bo huzu Jezu sín ahwanvu hwebǐnu tɔn nukɔntɔn lɛ.