Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 113

Nùkplɔnmɛ ɖé Dó Kanɖodonǔwu Wu: Sikágankwɛ Ðaxó Lɛ

Nùkplɔnmɛ ɖé Dó Kanɖodonǔwu Wu: Sikágankwɛ Ðaxó Lɛ

MATIE 25:14-30

  • JEZU DÓ LǑ DÓ SIKÁGANKWƐ ÐAXÓ LƐ WU

Hwenu e Jezu kpo mɛsɛ́dó tɔn ɛnɛ lɛ kpo lɛ́ kpó ɖò Olivutínsó ɔ jí é ɔ, é lɛ́ dó lǒ ɖevo. Ee Jezu ɖò Jeliko ɖò azǎn yɔywɛ ɖé lɛ ɖíe é ɔ, é dó lǒ dó sikágankwɛ lɛ wu bo ɖexlɛ́ ɖɔ Axɔsuɖuto ɔ kpó ɖò lìnlín mɛ. Lǒ e é dó dìn é ɖó kancica ɖé lɛ xá enɛ. É nyí akpáxwé xósin e é na nú nùkanbyɔ e kúnkplá fí ɖiɖe tɔn kpo hwenu e gbɛ̀ ɔ na vɔ dó é kpo tɔn. É tɛɖɛ̌ jí ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ɖó na ɖókan dó nǔ e emi sɔ́ d’alɔ mɛ nú ye é wu.

Jezu bɛ́ lǒ ɔ gbɔn lě: “Axɔsuɖuto [jixwé] tɔn ɔ, nǔ e wu è sixu . . . jlɛ́ dó ɔ ɖíe: nya ɖé ɖò tomɛ na yì wɛ, bo ylɔ mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ, bo sɔ́ dɔkun tɔn lɛ dó alɔ mɛ nú ye.” (Matie 25:14) Enyi mɛsɛ́dó lɛ flín ɖɔ Jezu ko jlɛ́ éɖée dó nya e ɖò hwɛ na zɛ wɛ “nú è na yì sɔ́ ɛ axɔsu” é wu ɔ, ye sixu yawu mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ é wɛ nyí “nya” e xó ɖɔ wɛ è ɖè ɖò fí dìn é.​—Luki 19:12.

Cobonu nya e xó lǒ ɔ ɖɔ é na yì tò línlín mɛ ɔ, é sɔ́ dɔkun xɔ akwɛ tɔn lɛ dó así nú mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ. Ðò xwè atɔn adaɖé e Jezu zán ɖò sinsɛnzɔ́ tɔn mɛ é hwenu ɔ, é sɔ́ ayi tɔn bǐ ɖó wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu Tɔn tɔn jijla jí, bo lɛ́ kplɔ́n azɔ̌ ahwanvu tɔn lɛ nú ye na wà azɔ̌ enɛ. Dìn ɔ, é ɖò hwɛ na zɛ wɛ, bo ɖeji ɖɔ ye na wlíbò nú azɔ̌ e emi kplɔ́n ye ɖɔ ye ni wà é.​—Matie 10:7; Luki 10:1, 8, 9; sɔ́ jlɛ́ dó Jaan 4:38; 14:12 wu.

Ðò lǒ ɔ mɛ ɔ, nɛ̌ nya ɔ ka má dɔkun tɔn lɛ gbɔn? Jezu ɖɔ: “É kpɔ́n lee ɖokpo ɖokpo yetɔn nɔ bí dó azɔ̌ wu gbɔn ɔ, bo sɔ́ dɔkun tɔn dó así nú ye. É sɔ́ sikágankwɛ ɖaxó atɔ́ɔ́n dó así nú mɛ nukɔntɔn ɔ, bo sɔ́ wè dó así nú mɛ wegɔ ɔ, lobo sɔ́ ɖokpo dó así nú mɛ atɔngɔ ɔ, lobo yì tomɛ.” (Matie 25:15) Etɛ mɛsɛntɔ́ enɛ lɛ ka na sɔ́ nǔ e è sɔ́ d’así nú ye lɛ é dó wà? Ye ka na ɖókan dó zinzan tɔn wu bɔ gǎn yetɔn na ɖu lè à? Jezu ɖɔ nú mɛsɛ́dó lɛ ɖɔ:

“Ee nya ɔ ɖido tlolo ɔ, mɛ nukɔntɔn e yí sikágankwɛ ɖaxó atɔ́ɔ́n ɔ sɔ́ akwɛ ɔ dó jɛ ajɔ̌ wà na jí. Ee é wà ajɔ̌ ɔ kaka ɔ, é mɔ sikágankwɛ ɖaxó atɔ́ɔ́n ɖevo d’eji. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, mɛ e yí sikágankwɛ ɖaxó wè ɔ lɔmɔ̌ ɖu wè ɖevo sín lè d’eji. Mɛ atɔngɔ ɔ e yí sikágankwɛ ɖaxó ɖokpo ɔ yì kùn dò, bo sɔ́ gǎn tɔn sín akwɛ ɔ hwla d’emɛ.” (Matie 25:16-18) Etɛ ka na jɛ hwenu e gǎn ɔ na wá é?

Jezu kpó ɖò nukɔn yì wɛ bo ɖɔ: “Ðee mɛsɛntɔ́ enɛ lɛ sín gǎn yì nɔ tò ɔ mɛ xɔ azǎn gègě, bo lɛkɔ wá ɔ, é ylɔ ye, bɔ ye jɛ lee ye wà akwɛ lɛ nú gbɔn ɔ sín gbè ɖó n’i jí.” (Matie 25:19) Mɛ wè nukɔntɔn lɛ wà nǔ e wu ye kpé é bǐ “lee ɖokpo ɖokpo yetɔn nɔ bí dó azɔ̌ wu gbɔn ɔ.” Mɛsɛntɔ́ lɛ ɖokpo ɖokpo ɖókan dó azɔ̌ wu, bo wà syɛnsyɛn, bɔ nǔ e è sɔ́ d’así nú ye é na lè. Mɛ nukɔntɔn e yí sikágankwɛ ɖaxó atɔ́ɔ́n é ɖu atɔ́ɔ́n ɖevo sín lè, bɔ mɛ wegɔ ɔ lɔ ɖu wè ɖevo dó wè e é yí é jí. (Ðò hwe enɛ nu ɔ, azɔ̌watɔ́ ɖé  ɖó na jɛ tagba bo w’azɔ̌ nú xwè 19 cobo na mɔ sikágankwɛ ɖaxó ɖokpo.) Lee gǎn ɔ kpa mɛ nukɔntɔn ɔ gbɔn é wɛ é kpa mɛ wegɔ ɔ gbɔn, bo ɖɔ: “A wà nǔ ɖó ganji; mɛsɛntɔ́ ɖagbe gbejinɔtɔ́ wɛ nú we. Un sɔ́ we ɖó nǔ kpɛɖé nu, bɔ a bló ɖó ganji; dìn ɔ, un na sɔ́ we ɖó nǔ gègě nu. Enɛ ɔ wu ɔ, bo wá j’awǎ xá mì.”​—Matie 25:21.

É ɖò mɔ̌ có, mɛ e ka yí sikágankwɛ ɖaxó ɖokpo ɔ, nǔ vo sésé wɛ éyɛ wà. É ɖɔ: “Gǎn ce, un tuùn ɖɔ mɛ syɛnsyɛn wɛ a nyí, bɔ fí e a ma dó nǔkún ɖè ǎ ɔ wɛ a nɔ ya nǔkún ɖè; bɔ nǔ e a ma fún ǎ ɔ wɛ a nɔ yì bɛ́. Enɛ ɔ wu wɛ xɛsi ɖi mì, bɔ un yì kun dò, bo sɔ́ akwɛ ɖee a sɔ́ nú mì ɔ hwla d’emɛ. Akwɛ towe ɖíe, bo yí.” (Matie 25:24, 25) É tlɛ sɔ́ akwɛ ɔ yí ɖó akwɛsɛxwetɛn bonu é na jì vǐ kpɛví títí ɖé nú gǎn tɔn lɔ vɔ́vɔ́ ǎ. É wà nǔ b’ɛ sɔ́ ta nǔ e na hɛn lè wà nǔ gǎn tɔn é.

Gǎn ɔ ylɔ ɛ ɖɔ “mɛsɛntɔ́ dídá fɔnlinnɔ,” b’ɛ ka sɔgbe. È yí nǔ e ɖ’así tɔn é bo zé jó nú mɛsɛntɔ́ e ɖò gbesisɔmɛ bo na wà nǔ kpo kanɖodonǔwu kpo é. Gǎn ɔ ɖɔ sù tɔn: “Mɛ e ɖó nǔ ɔ, è na lɛ́ na ɛ, bɔ é na túnflá; loɔ, mɛ e ma ɖó nùɖé ǎ ɔ, è na lɛ́ yí kpɛ e ɖò así tɔn ɔ.”​—Matie 25:26, 29.

Ahwanvu Jezu tɔn lɛ ɖó nǔ e jí ye na lin nǔ kpɔ́n dó é gègě, enyi é na bo tlɛ nyí nǔ e kúnkplá lǒ ɖokpo enɛ é nɛ. Ye sixu mɔ ɖɔ nǔ e Jezu sɔ́ d’así nú emi é xɔ akwɛ tawun, é wɛ nyí wǔ ɖaxó e é jɔ ye bɔ ye na kplɔ́n nǔ mɛ ɖevo lɛ bɔ ye na huzu ahwanvu é. É ɖó nukún ɖò ye sí ɖɔ ye na wà nǔ sɔgbe kpo wǔjɔmɛ enɛ kpo kpodo kanɖodonǔwu kpo. Jezu lin ɖɔ ye mɛ bǐ ɖó na wà nǔ ɖokpo ɔ ɖò wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ mɛ lee é zɔ́n ye ɖɔ ye ni wà gbɔn é ǎ. Lee lǒ ɔ xlɛ́ gbɔn é ɔ, ye ɖó na jla wɛn ɔ “lee ɖokpo ɖokpo yetɔn nɔ bí dó azɔ̌ wu gbɔn ɔ.” Xó enɛ xlɛ́ ɖò alɔ ɖebǔ mɛ ɖɔ enyi mɛɖé nyí “fɔnlinnɔ” bo gbɔ nǔ e wu é kpé bo na wà bɔ Gǎn ɔ sín dɔkun lɛ na jɛji é wà ɔ, xomɛ na hun Jezu ǎ.

É ɖò mɔ̌ có, kpɔ́n lee xomɛ ɖó na hun mɛsɛ́dó lɛ dó jiɖe elɔ e è na ye é wu sɔ́ é: “Mɛ e ɖó nǔ ɔ, è na lɛ́ na ɛ, bɔ é na túnflá”!