Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 AKPÁXWÉ 6

Sinsɛnzɔ́ Gudo Tɔn Jezu Tɔn

“Axɔsu Mitɔn Ðíe Ja Gɔ̌n Mitɔn È.”​—Matie 21:5

Sinsɛnzɔ́ Gudo Tɔn Jezu Tɔn

ƉO MǏMÁMƐ ÉLƆ́

WEMATA 101

Nǔ Ðuɖu Ðò Sinmɔ́ɔ Xwé Ðò Betaníi

Mali, Lazáa sín nɔví nyɔnu ɔ wà nùɖé b’ɛ dɔn tagba wá, amɔ̌ Jezu jɛhun dó jǐ tɔn.

WEMATA 102

Axɔsu ɔ Junjɔn Tócíví ɖé Jí Bo Byɔ Jeluzalɛmu

É bló bɔ xó e è ɖɔ ɖ’ayǐ b’ɛ ko ɖó xwè afɔwe kanweko é jɛnu.

WEMATA 103

É Lɛ́vɔ Nya Nǔsatɔ́ lɛ Sín Tɛmpli ɔ Mɛ

É cí ɖɔ ajɔ̌tɔ́ e ɖò Jeluzalɛmu lɛ é ɖò ajɔ̌ ɖagbe wà wɛ ɖɔhun, bɔ aniwu Jezu ka ylɔ ye ɖɔ ajotɔ́ lo?

WEMATA 104

Jwifu lɛ Sè Gbè Mawu Tɔn: Ye ka Na Ði Nǔ À?

Vogbingbɔn ɖé ka ɖò nùɖiɖi ɖiɖó nú Jezu kpo nùɖiɖi enɛ ɖiɖexlɛ́ kpo tɛntin à?

WEMATA 105

Jezu Zán Fígitín ɖé Bo Dó Kplɔ́n Nǔ Mɛ Dó Nùɖiɖi Jí

Jezu kplɔ́n nǔ ahwanvu tɔn lɛ dó hlɔnhlɔn e nùɖiɖi ɖó é jí, bo tinmɛ nǔ e wu Mawu gbɛ́ akɔta Izlayɛli tɔn é.

WEMATA 106

Lǒ Wè E È Dó Dó Vǐwungbo Wu É

Kpɔ́n lǒ e Jezu dó bɔ nya ɖé byɔ vǐ sunnu tɔn wè lɛ ɖɔ ye ni yì w’azɔ̌ ɖò vǐwungbo emitɔn mɛ é, kpo lǒ e é dó bɔ nya ɖé sɔ́ vǐwungbo tɔn d’alɔ mɛ nú vǐwunzɔ́watɔ́ nyanya ɖé lɛ é kpo sín tinmɛ.

WEMATA 107

Axɔsu ɖé Ðegbe Ðɔ È Ni Ylɔ Mɛ lɛ Wá Alɔwliwli ɖé Sín Agɔ̌ Nú

É ɖò wɛn ɖɔ xóɖɔɖ’ayǐ ɖé wɛ Jezu sín lǒ nyí.

WEMATA 108

Jezu Flí Mɔ E Ye Ðó N’i lɛ É Bǐ Xwè

É xwè nu Falizyɛn lɛ tɔn kpo Saduseɛn lɛ tɔn kpo dó xɔ, bɔ ee gbɛ̌nu wè enɛ lɛ bǐ lɛ́ ɖó gbè kpɔ́ bo wá é ɔ, é lɛ́ wà nǔ ɖokpo ɔ.

WEMATA 109

Jezu Ðè Gbeklanxamɛtɔ́ Tɔn lɛ Gbà

Aniwu Jezu ma ka yí gbè nú vogbingbɔn e mɛ lɛ dɔn wá ɖò sinsɛn linu é ǎ?

WEMATA 110

Azǎn Gudo Tɔn E Jezu Zán Ðò Tɛmpli ɔ Mɛ É

É zán kpɔ́ndéwú asúkúsi wamamɔnɔ ɔ tɔn dó kplɔ́n nǔ taji ɖé mɛ.

WEMATA 111

Mɛsɛ́dó lɛ Byɔ Wuntun Ðé

Nǔɖɔɖ’ayǐ tɔn jɛ azɔn nukɔntɔn ɔ ɖò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ. É ka sixu lɛ́ jɛ bo gbló ada hugǎn mɔ̌ ɖò nukɔn mɛ à?

WEMATA 112

Nùkplɔnmɛ ɖé Dó Acéjíninɔ Wu: Ðyɔvǐ Lɛ

Kplɔ́n wɛ Jezu kplɔ́n mɛ ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ vlɔ na nyí xlonɔ, bɔ vlɔ e kpò é na nyí ayiɖotenanɔ à?

WEMATA 113

Nùkplɔnmɛ ɖé Dó Kanɖodonǔwu Wu: Sikágankwɛ Ðaxó Lɛ

Lǒ Jezu tɔn tinmɛ xó e ɖɔ wɛ é ɖè é: “Mɛ e ɖó nǔ ɔ, è na lɛ́ na ɛ, bɔ é na túnflá.”

WEMATA 114

Hwenu E Klisu Na Wá É ɔ, É Na Ðɔhwɛ Xá Lɛngbɔ̌ lɛ kpo Gbɔ̌ lɛ Kpo

Jezu zán lǒ nukúnɖeji ɖé dó tinmɛ nǔ e jí è na zɔn dó ɖɔhwɛ xá mɛ lɛ, bɔ ye na dɔn bǐ mlɛ́mlɛ́ é.

WEMATA 115

Dindinwayixwe Jezu Tɔn Gudo Tɔn ɔ Sɛkpɔ

Etɛwu é ka jɛ ɖɔ è ni ɖó ayi wu ɖɔ sinsɛngán lɛ yí gbè bo na sú gankwɛ 30 pɛ́pɛ́pɛ́ Judasi bonu é na jó Jezu nú ye?

WEMATA 116

Jezu kplɔ́n Mɛɖesɔhwe Mɛ Ðò Dindinwayixwe Gudo Tɔn ɔ Hwenu

É wà azɔ̌ e mɛsɛntɔ́ wɛ nɔ wà é ɖé b’ɛ kpaca mɛsɛ́dó lɛ.

WEMATA 117

Aklunɔ Sín Nùɖuɖu

Jezu sɔ́ nǔwiwa flǐn tɔn ɖé ɖ’ayǐ bɔ ahwanvu tɔn lɛ ɖó na nɔ bló ɖò Nisáan sín azǎn 14gɔ́ ɔ gbè xwewu xwewu.

WEMATA 118

Nǔdindɔn Dó Mɛ E Na Nyí Nǔɖaxó É Jí

Mɛsɛ́dó lɛ ko wɔn nǔ e Jezu kplɔ́n ye wá yì ɖò gbadanu ɖokpo enɛ é.

WEMATA 119

Jezu: Ali ɔ, Nugbǒ ɔ, Gbɛ̀ Ɔ

Jezu kplɔ́n nugbǒ agbɔ̌nɖowǔnanɔ ɖé mɛ dó lee è sixu sɛkpɔ Mawu gbɔn é jí.

WEMATA 120

Sínsɛ́n Nina Ala lɛ Ðɔhun kpo Xɔ́ntɔn Jezu Tɔn Nyínyí Kpo

Ali tɛ nu ahwanvu Jezu tɔn lɛ ka na “na sínsɛ́n” ɖè?

WEMATA 121

“Mi Kpan Akɔ́n, Ðó Un ko Ðu Ðò Gbɛ̀ ɔ Jí”

Gbɛ̀ ɔ nɛ hu Jezu nɛ, bɔ nɛ̌ é ka ɖu ɖò gbɛ̀ ɔ jí gbɔn?

WEMATA 122

Ðɛ Tasuna Tɔn Jezu Tɔn Ðò Síngbó ɔ Jí

É ɖexlɛ́ céɖécéɖé ɖɔ nǔ e emi wà é hugǎn gbɛtɔ́ lɛ hwinhwlɛngán flàflá tɔn.

WEMATA 123

Jezu Xoɖɛ Hwenu E É Ðò Aluwɛ Ðaxó ɖé Mɛ É

Etɛwu Jezu ka xoɖɛ bo ɖɔ: “Sɛ̀ wuvɛ̌ kɔfu elɔ dó zɔ nú mì”? Kú e é ɖó na kú bo xɔ gbɛ̀ nú mɛ é hɔn na wɛ é ka ɖè à?

WEMATA 124

È Jó Klisu Bɔ È Wlí I

Zǎn xwete wɛ có, Judasi kpéwú bo mɔ Jezu.

WEMATA 125

È Kplá Jezu Yì Hanna Gɔ́n, Bo Wá Kplá Ɛ Yì Kayifu Gɔ́n

Hwɛ Jezu tɔn e è ɖɔ é jɛ hwɛɖiɖɔ sín nyikɔ kpowun wɛ.

WEMATA 126

È Gbɛ́ Ðɔ Emi Kún Tuùn Jezu Ó Ðò Kayifu Xwé

Nɛ̌ Piyɛ́ɛ e nyí mɛɖé bo ɖó nùɖiɖi ɖaxó, lobo nɔ lɛ́ ɖókan dó nǔ wu é ka yawu dó gudo Jezu gbɔn?

WEMATA 127

Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn Ðɔhwɛ Dó È, Bo Wá Kplá Ɛ Yì Pilatu Gɔ́n

Sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn lɛ ɖè nǔ e lin wɛ ye ɖè tawun é xlɛ́.

WEMATA 128

Pilatu kpo Elodu kpo Mɔ Xomɛvɔnɔ Tɔn

Etɛwu Pilatu ka sɛ́ Jezu dó hwɛ nukɔn ɖò Elodu gɔ́n? Pilatu ɖó acɛ bo na ɖɔ hwɛ Jezu tɔn à é?

WEMATA 129

Pilatu Ðɔ: “Nya ɔ Ðíe”

Pilatu ɖesunɔ tlɛ yí gbè ɖɔ Jezu ɖè jijɔ ɖagbe lɛ xlɛ́.

WEMATA 130

È Jó Jezu Bo Kplá Ɛ nú È Na Yì Hu I

Etɛwu Jezu ka ɖɔ nú nyɔnu e ɖò avǐ ya wɛ lɛ é ɖɔ ye ni ma ya avǐ nú emilɛ ó, bo ya nú yeɖesunɔ kpo vǐ yetɔn lɛ kpo?

WEMATA 131

Axɔsu Xomɛvɔnɔ ɖé Mɔ Wuvɛ̌ Ðò Atín Wu

Jezu dó akpá e na wá jɛnu ɖò nukɔnmɛ bǐ é ɖé nú adakaxotɔ́ e è xwè dó atín wu ɖò akpá tɔn lɛ é ɖokpo.

WEMATA 132

“Nya Elɔ ɔ, Mawu Ví Wɛ É Nyí Nugbǒ”

Nùjiwǔ e jɛ bɔ ablu dó kéze é, ayikúngban danwǔ ɔ, kpo avɔ e gbò tɛmpli ɔ bo má ɖó wè é kpo bǐ wɛ dó gesí nǔ ɖokpo ɔ.

WEMATA 133

È Sá Nǔ nú Cyɔ Jezu Tɔn Bo Ði

Etɛwu è ka ɖó na yawu ɖi cyɔ Jezu tɔn cobɔ hwe na yì xɔ?

WEMATA 134

Yɔdo E Jɛ Vɔ̌ É Ðé: Jezu Ðò Gbɛ̀!

Jezu fɔ́n sín kú gudo é ɔ, é sɔ́ éɖée xlɛ́ ahwanvu nyɔnu ɖé jɛ nukɔn, é nyí mɛsɛ́dó tɔn lɛ ǎ.

WEMATA 135

Jezu E Fɔ́n Sín Kú É Sɔ́ Éɖée Xlɛ́ Mɛ Gègě

Nɛ̌ Jezu ka ɖexlɛ́ ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ è ko fɔ́n emi sín kú gbɔn?

WEMATA 136

Ðò Galilée Xù ɔ Tó

È flín Piyɛ́ɛ lee é na xlɛ́ ɖɔ emi yí wǎn nú Jezu gbɔn é azɔn atɔn.

WEMATA 137

Mɛ Kanweko Mɔkpan Mɔ Ɛ Jɛ Nukɔn nú Pantekotu Xwè Ɔ

Ðò fínfɔ́n sín kú Jezu tɔn kpo jixwé yiyi tɔn kpo sín avla mɛ ɔ, é tɛɖɛ̌ nǔ e ahwanvu tɔn lɛ na mɔ é kpo lee ye na zán gbɔn é kpo jí nú ye azɔn gègě.

WEMATA 138

Klisu Ðò Ðisixwé nú Mawu

Etɛ Jezu ka na wà ee é na ɖò te kpɔ́n hwenu e é na fun ahwan xá kɛntɔ́ tɔn lɛ é?

WEMATA 139

Jezu Vɔ́ Palaɖisi ɔ Bló Bo Fó Azɔ̌ Tɔn

É kpò nǔ gègě bɔ é na bló cobo sɔ́ Axɔsuɖuto ɔ d’alɔ mɛ nú Tɔ́ tɔn Mawu.