Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 27

Jezu Ylɔ Matie

Jezu Ylɔ Matie

MATIE 9:9-13 MAKI 2:13-17 LUKI 5:27-32

  • JEZU YLƆ MATIE TOKWƐYITƆ́ Ɔ

  • KLISU NƆ KPƆ́ XÁ HWƐHUTƆ́ LƐ BO NA DÓ SIXU D’ALƆ YE

Ee Jezu gbɔ azɔn nú ayisónɔ ɔ gudo é ɔ, é nɔ Kafaanawumu sín xá ɔ mɛ ɖò Galilée Xù ɔ kpá nú táan klewun ɖé. Mɛ lɛ lɛ́ nyì ahwan wá gɔ̌n tɔn, bɔ é jɛ nǔ kplɔ́n ye jí. Ee é ɖò wiwayi wɛ é ɔ, é mɔ Matie, ee è nɔ lɛ́ ylɔ dɔ Levíi é, bɔ é jinjɔn ayǐ ɖò denuzɔ́watɔ́ lɛ xɔsa. Jezu nyì gbehwan ɖagbe ɖé sɛ́dó è bo ɖɔ: “Xwedó mì.”​—Matie 9:9.

Matie sixu ko tuùn nǔ e kplɔ́n mɛ wɛ Jezu ɖè lɛ é kpo nùjiwǔ e é bló ɖò xá ɔ mɛ lɛ é kpo, lee é nyí gbɔn nú Piyɛ́ɛ, Andle, Jaki, kpo Jaan kpo é. Matie lɔmɔ̌ yí gbè tlolo. Matie tinmɛ enɛ ɖò Wɛnɖagbe e é wlan é mɛ, bo ɖɔ: “É [Matie ɖesu] site bo xwedó” Jezu. (Matie 9:9) Mɔ̌ mɛ ɔ, Matie jó tokwɛyiyizɔ́ tɔn dó bo huzu ahwanvu Jezu tɔn.

É wá jɛ hweɖenu é ɔ, vlafo bo na dó dokú nú Jezu nú ylɔ̌ e é ylɔ ɛ é ɔ, Matie ylɔ agɔ̌ ɖaxó ɖokpo ɖò xwé tɔn gbè. Mɛ̌ mɛ̌ e é ka ylɔ gɔ́ nú Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo? Azɔ̌gbɛ́ Matie tɔn ɖ’ayǐ tɔn lɛ wá tɛn tɔn mɛ. Ye nɔ cyan takwɛ nú acɛkpatɔ́ Hlɔma tɔn ɖěɖee mɛ lɛ gbɛ́ wǎn na é. Batóo e nɔ wá tɔjihunglintɛn ɔ lɛ é, lakunmi sín gɔnu e nɔ kun agban gbɔn ali ɖaxó lɛ jí é, kpo agban e mɛ lɛ nɔ kun sín togudo lɛ é kpo sín takwɛ lɛ ɖò takwɛ e ye nɔ cyan lɛ é mɛ. Ðò kpaà mɛ ɔ, linlin tɛ Jwifu lɛ ka nɔ ɖó dó tokwɛyitɔ́ enɛ lɛ wu? Ye nɔ gbɛ́ wǎn nú ye, ɖó akwɛ e ye nɔ byɔ é nɔ hugǎn ee è ɖó na sú é. Hwɛhutɔ́ lɛ lɔmɔ̌ wá agɔ̌ ɔ tɛnmɛ, è tuùn mɛ enɛ lɛ ɖɔ ye nyí gbɛnyanyazántɔ́.​—Luki 7:37-39.

Ee Falizyɛn goyitɔ́ e ɖò agɔ̌ ɔ tɛnmɛ lɛ é mɔ Jezu kpo mɛ mɔhun lɛ kpo ɖò kpɔ́ é ɔ, ye kanbyɔ ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Aniwutu wɛ mɛ̌si mitɔn nɔ ɖu nǔ xá tokwɛyitɔ́ lɛ kpodo hwɛhutɔ́ ɖevo lɛ kpo?” (Matie 9:11) Ee Jezu sè xó e ɖɔ wɛ ye ɖè é ɔ, é ɖɔ: “Mɛ e ɖò ganji lɛ wɛ azɔngbletɔ́ nú hudo ǎ; loɔ, mɛ e ɖò azɔn jɛ wɛ lɛ é wɛ nǔ tɔn hudo. Mi yì ba dò nú nǔ e ɖɔ wɛ Mawuxó elɔ ɖè ɔ: ‘Nùblawukúnnúmɛ ba wɛ un ɖè; vɔsisa ba wɛ un ɖè ǎ.’ Ðó hwɛjijɔnɔ lɛ ylɔ gbé wɛ un wá ǎ; loɔ, hwɛhutɔ́ lɛ ylɔ gbé wɛ un wá.” (Matie 9:12, 13; Ozée 6:6) Falizyɛn lɛ ylɔ Jezu ɖɔ “mɛ̌si” có, ye ɖi nǔ ɖɔ é nyí mɛ̌si nugbǒ ǎ; enɛ wu ɔ, Jezu hɛn ɔ é na kplɔ́n nǔ e nyí nǔ ɖagbe é ye có, ye ba bo na kplɔ́n nǔ ɖò gɔ̌n tɔn ǎ.

É cí ɖɔ Matie ylɔ tokwɛyitɔ́ lɛ kpo hwɛhutɔ́ lɛ kpo wá xwé tɔn gbè, bonu ye ni dó sixu ɖótó Jezu b’ɛ na gbɔ azɔn nú ye ɖò gbigbɔ lixo, “ɖó ye sukpɔ́ bo xwedó è.” (Maki 2:15) Jezu jló na d’alɔ ye bonu ye na ɖó kancica ɖagbe xá Mawu. É gbɛ́ wǎn nú ye Falizyɛn goyitɔ́ lɛ ɖɔhun ǎ. Xomɛnyínyɔ́ kpo nùblawukúnúmɛ kpo wɛ sísɛ́ ɛ; é hɛn ɔ, é na gbɔ azɔn nú mɛ e j’azɔn ɖò gbigbɔ lixo lɛ é bǐ.

É nyí ɖɔ Jezu jló na myɔ nukún dó tokwɛyitɔ́ lɛ kpo hwɛhutɔ́ lɛ kpo sín nùwanyido lɛ wutu wɛ é kú nǔblawu nú ye ǎ, loɔ, é jló na ɖè wanyiyi fɔ lee é bló gbɔn nú mɛ e jɛ agbazamɛzɔn é ɖɔhun é wutu wɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, flín hwenu e gudunɔ ɔ sín nǔ blawu n’i bɔ é ɖ’alɔ wǔ tɔn é, é ɖɔ: “Un jló. Azɔn towe ni gbɔ.” (Matie 8:3) É jɛ ɖɔ mǐ lɔ ni tɛnkpɔn bo ɖó linlin nùblawukúnúmɛ tɔn ɖokpo ɔ, bo nɔ d’alɔ mɛ e ɖò hudo mɛ lɛ é, ɖò taji ɔ, ɖò gbigbɔ lixo à cé?