Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 WEMATA 91

È Fɔ́n Lazáa Sín Kú

È Fɔ́n Lazáa Sín Kú

JAAN 11:38-54

  • FÍNFƆ́N SÍN KÚ LAZÁA TƆN

  • HWƐÐƆXƆSA ÐAXÓ JWIFU LƐ TƆN BLA GBĚ BO NA HU JEZU

Ee Mata kpo Mali kpo wá kpé Jezu ɖò Betaníi kpá gudo é ɔ, ye ɖido yɔdo Lazáa tɔn kɔn. Dò ɖé wɛ bɔ è kun dó só xomɛ bo blí awinnya nyí nu. “Mi blí awinnya ɔ síìn,” wɛ Jezu ɖɔ. Ado hu Mata, ɖó é mɔ nukúnnú jɛ nǔ e lin na wà wɛ Jezu ɖè é wu ǎ. É ɖɔ: “Aklunɔ, cyɔ ɔ na ko dó cyɔ mɛ! Ðó azǎn ɛnɛ ɖíe ɖokpoo wɛ é ko ɖò finɛ.” Amɔ̌, Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Un ko ɖɔ nú we ɖɔ nú a ɖi nǔ ɔ, a na mɔ susu Mawu tɔn à cé?”​—Jaan 11:39, 40.

Enɛ wu ɔ, ye blí awinnya ɔ síìn. Enɛ gudo ɔ, Jezu kpɔ́n jixwé bo xoɖɛ ɖɔ: “Tɔ́ ce, un dokú nú we, ɖó a ɖótó mì. Un tuùn ɖɔ a nɔ ɖótó mì tɛgbɛ; amɔ̌, mɛ e lɛlɛ̌ dó mì lɛ wutu wɛ un ka ɖò xó ɖɔ wɛ bonu ye na dó ɖi nǔ ɖɔ hwi wɛ sɛ́ mì dó.” Ðɛ agbawungba tɔn enɛ e Jezu xò é xlɛ́  nǔkpɔ́ntɔ́ lɛ ɖɔ nǔ e bló gbé é ja é na jɛ gbɔn hlɔnhlɔn Mawu tɔn gblamɛ. Enɛ gudo ɔ, Jezu súxó syɛnsyɛn bo ɖɔ: “Lazáa tɔ́n, bo wá.” Bɔ Lazáa tɔ́n sín yɔdo ɔ mɛ nugbǒ; avɔ e è lɛ́ dó afɔ tɔn lɛ kpo alɔ tɔn lɛ kpo é bǐ ɖò mɔ̌, bɔ avɔ e è dó bla gbà n’i é ɖò nukúnmɛ n’i. “Mi tún gbà n’i, bo jó è dó nú é yì,” wɛ Jezu ɖɔ.​—Jaan 11:41-44.

Jwifu e wá gbɔ dó nú Mali kpo Mata kpo gbé lɛ é gègě mɔ nùjiwǔ enɛ bo ɖi nǔ nú Jezu. Amɔ̌, ye mɛ ɖé lɛ yì mɔ Falizyɛn lɛ bo ɖɔ nǔ e Jezu jlɛ́ é nú ye. Falizyɛn lɛ kpo vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ kpo ylɔ kplé toxóɖɔtɔ́ lɛ tɔn ɖò Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn. Vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó Kayifu ɖò gbɛ̌ta enɛ mɛ. Ye mɛ ɖé lɛ ɖò alě na wɛ bo ɖɔ: “Nɛ̌ mǐ ka na bló gbɔn nú nya elɔ? Eɖíe ɖò nǔ gègě jlɛ́ wɛ è. Enyi mǐ jó è dó, bɔ é ɖò nǔ wà gbɔn mɔ̌ wɛ ɔ, mɛ bǐ na ɖi nǔ n’i, bɔ Hlɔmanu lɛ na wá gbà sinsɛnxɔ mǐtɔn, bo na gbà tò ɔ dó ta nú mǐ.” (Jaan 11:47, 48) Mɛ enɛ lɛ sè bɔ kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖɔ ɖɔ Jezu “ɖò nǔ gègě jlɛ́ wɛ” có, xomɛ hun ye dó nǔ e bló gbɔn jǐ tɔn wɛ Mawu ɖè lɛ é wu ǎ. Nǔ nukɔntɔn e mya nukún nú ye é wɛ nyí tɛnmɛ yeɖesunɔ tɔn kpo acɛ yetɔn kpan.

Fínfɔ́n sín kú Lazáa tɔn ɔ nyí winnya ɖaxó ɖé nú Saduseɛn lɛ, ɖó yedɛɛ lɛ ɖi nǔ ɖɔ mɛkúkú lɛ kún na fɔ́n ó. Kayifu e nyí Saduseɛn ɖé é yí xó bo ɖɔ: “Mi tuùn nùɖé ǎ. Hǔn mi mɔ ɖɔ mɛ ɖokpo géé kú dó mɛ bǐ tamɛ ɔ, é nyɔ́ hú tò ɔ bǐ sésé ni vɔ à cé?”​—Jaan 11:49, 50; Mɛsɛ́dó 5:17; 23:8.

Ðó Kayifu nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖé wutu ɔ, Mawu ɖɔ xó enɛ gbɔn jǐ tɔn, “éɖesu wɛ . . . ɖò xó enɛ ɖɔ wɛ ǎ.” Kayifu jló ɖɔ è ni hu Jezu, ɖó é ɖò xɛsi ɖi wɛ ɖɔ mɛ lɛ na lɛkɔ sín sinsɛngán Jwifu lɛ tɔn gudo. Amɔ̌, nǔɖɔɖ’ayǐ Kayifu tɔn ɔ xlɛ́ ɖɔ é kún nyí Jwifu lɛ kɛɖɛ wɛ kú Jezu tɔn na xɔ gbɛ̀ na ó, loɔ, é na lɛ́ xɔ nú “Mawu ví e gbado lɛ bǐ.”​—Jaan 11:51, 52.

Kayifu tɛnkpɔn bɔ Hwɛɖɔxɔsa Ðaxó Jwifu lɛ Tɔn ɔ ɖè wě bo na hu Jezu. Nikodɛmu, ee nyí ɖokpo ɖò hwɛɖɔtɔ́ enɛ lɛ mɛ bo ka nyí xɔ́ntɔn Jezu tɔn é, ɖɔ gbě tɔn enɛ e ye bla é n’i wɛ à? Ðebǔ wɛ é na bo nyí gbɔn ɔ, Jezu gosin xá enɛ e sɛkpɔ Jeluzalɛmu é mɛ, bonu è ma hu i cobonu azǎn e Mawu ɖó é na kpé ó.